Transcript KRAJE CR

KRAJE ČR
ČR se dělí na 14 krajů – vyšších územních
samosprávných celků.
Pravomoc krajů:
-Řízení školství, zdravotnictví , kultury
- zpráva silniční sítě nižších tříd
- navrhovat, upravovat zákony a vyhlášky
a nařízení
Praha
• Hlavní město ležící ve výhodné poloze v
České kotlině po obou březích Vltavy
– přístup k řece, říční prahy umožnily budování
mostů
– v členitém terénu vystavěny hrady pro
ochranu obchodních stezek
– teplá podnebná oblast a blízkost úrodné
České tabule (zemědělská základna)
– poblíž naleziště drahých kovů a železa
– v pozdější době blízkost energetic. Zdrojů
(Kladensko, Mostecko)
– rozkvět za Karla IV. ( postavil Nové město
pražské, založil univerzitu)
– po Bílé hoře (1620) ztrácí mezinárodní
význam, ponemčování obyvatel, ale vznikají
významné barokní stavby
– v době národního obrození přírůstek českých
obyvatel a rozvoj průmyslu
– 1845 spojena s železnicí
• Největší soustředění obyvatelstva,
průmyslu, služeb, administrativy (sídlo
Parlamentu, kanceláře prezidenta, vlády a
dalších institucí)
• Křižovatka dopravních tras
• Centrum vědy, vzdělanosti a kultury
• Nárůst počtu obyvatel, rozšiřování území
Prahy
STŘEDOČESKÝ KRAJ
• Představuje široké zázemí Prahy, se kterou je
spojen silnými ekonimicko-společenskými
vazbami
• Rozkládá se ve středních Čechách:
– severní část vyplňuje rovinatý až pahorkatinný terén
teplé a úrodné Česká tabule.
– k jihu se zvyšuje do Středočeské pahorkatiny, která
přechází na V do chladné Českomoravské
vrchoviny, na Z do Brdské vrchoviny
– výhodná dopravní poloha podél (splavných) řek
Labe a Vltavy
• Jedna z nejdéle osídlených oblastí:
– přírodní krajina doubrav a bučin v Polabí
přeměněna na intenzívně využívanou
zemědělskou krajinu (úrodné černo- a
hnědozemě)
– v I.horní České vysočině se vytvořily ložiska
pro těžbu stříbra (Kutnohorsko, Příbramsko),
keramických hlín na Rakovnicku, ve
Středočeské pahorkatině a Posázaví
stavební kámen, na Berounsku vápenec, na
Kladensku minulostí těžba čer.uhlí
– na těžbu navazuje zpracovatelský průmysl:
• V Kralupech n.Vltavou chemický závod (zprac.dovezenou
ropu)
• Rakovník – keramické výrobky
• Vápenky
• Strojírenství – Mladá Boleslav, Kolín
• Potravinářské závody v Polabí
- Silná dojížďka lidí za prací do Prahy
- Pro rekreaci přitažlivé chráněné oblasti, hrady a zámky:
-
Český kras
Kokořínsko
Křivoklátsko
Konopiště, Křivoklát, Karlštejn…
JIHOČESKÝ KRAJ
• Se rozkládá v jižním cípu Čech
– střed regionu vyplňují pánve
Českobudějovická a Třeboňská obklopeny
pahorkatinami a vrchovinami, které se na jihu
a západě zvědají k Novohradským horám a
Šumavě (2.nejvyšší pohoří Čech)
• Říční osu tvoří SJ směrem Vltava s největší
přehradní nádrží u nás
• V mírně teplém podnebí pánví s méně úrodnými
písčitými až jílovitými půdami byla ve středověku
vybudována obdivuhodná rybniční krajina se
smíšenými a borovými lesy tvořící významnou
biosférickou hodnotou a s řadou
kulturnněhistorických památek (Český Krumlov,
Čes.Budějovice, Prachatice, Tábor, Jindřichův
Hradec, Dačice, Slavonice..) a přírodních
památek (NP Šumava, …) obrovský potenciál
pro rozvoj CR
• Jihočeský kraj je chudý na významné suroviny:
– Největším surovin.bohatstvím jsou lesy, rašelina,
keramické hlíny, sklářské písky a tuha
V zemědělství významný chov ryb
Největším kulturním, vzdělávacím a hospodářským
centrem jsou České Budějovice, které se
prosadily jako průmyslové centrum až v 19.st s
rozvojem železnice (první vlak na evropské
pevnině spojující ČB s rakouským Lincem)
• Nejmenší zalidnění ze všech krajů, nižší
věkový průměr obyvatel, nižší rozvodovost
a úmrtnost, vyšší porodnost
PLZEŇSKÝ KRAJ
• Leží v západních Čechách při hranici s
Německem
• Jádro tvoří Plzeňská kotlina v Plzeňské
pahorkatině, která se na jihu zvedá k Šumavě a
na západě v Český les. Na východě je
ohraničena Středočeskou pahorkatinou,
Křivoklátskou a Brdskou vrchovinou.
• Většina povrchové vody odtéká z povodí
Berounky do Severního moře, jen vrcholové
partie Českého lesa a Šumavy patří úmoří
Černého moře.
• V Plzeňské kotlině mírně teplé klima, na
Šumavě a Českém lese chladné. Na
Šumavě původní smrčiny
• Ložiska černého uhlí, železné rudy a kaolínu
iniciovaly rozvoj průmyslu – hutního a
strojírenského, který doplňuje keramický a
potravinářský průmysl (světově ceněná výroba
piva). Rudy a uhlí se již netěží. Kvalitní kaolín
spracovávají podniky v Horní Bříze, Kaznějově a
Chlumčanech
• Plzeň, ležící na dopravně důležité trase mezi
Prahou a Německem je největším slovanským
městem na západě a střediskem průmyslu
(Škodovy závody – lokomotivy, zařízení do
elektráren…), kultury, vzdělanosti a služeb v
kraji
Ústecký kraj
• Zabírá SZ část Česka
• Ze severu lemován krou Krušných hor, které
prudce sestupují do Mostecké pánve
• Krušné hory navazují na SZ na pískovcovou
Děčínskou vrchovinu
• Kolem podkrušnohorských zlomů v zems.kůře
se vytvořily sopečné Doupovské hory na Z a
České středohoří na JV, sopeč.tvary se vyskytují
i v pohoří Lužické hory
• Ve středověku Krušné hory byly
významnou lokalitou těžby drahých kovů
(rudy zlata, stříbra, olova, cínu) – po
vyčerpání surovin úbytek obyvatel hlavně
německého
• dnes energeticky klíčový region pro celou
ČR (povrchová těžba hněd.uhlí), největší
koncentrace elektráren
• Mírně teplá podnebná oblast ve sníženinách
(suché podnebí – srážkový stín KH) – úrodné
půdy – kraj osídlený již od pravěku
• Ve vyších polohách přibývá srážek a ubývá
teplota
• Říční tepny Ohře a Bílina odvádí vodu do Labe a
jsou významným zdrojem vody pro průmysl
• Smrkové monokultury Krušných hor jsou jedny z
nejpostiženějších exhalacemi z průmyslu
• V Mostecké pánvy kvůli těžbě uhlí
znehodnoceno mnoho půdy, přes sto obcí
zbořeno
Jedna z nejprůmyslovějších oblastí ČR:
- TĚŽEBNÍ – hnědé uhlí
- ENERGETICKÝ – Tušimice, Počerady,
Prunéřov, Komořany
- CHEMICKÝ PRŮMYSL : využívá surovin
z uhlí, dovážené ropy (Záluží u Mostu,
Ústí n.L. Litvínov)
- SKLÁŘSTVÍ – Teplice (technické sklo)
- Potravinářský prům – Žatec, Litoměřice,
Ústí n.L.
• Kvůli preferovanému rozvoji průmyslu
jedna z nejvíce poškozených oblastí
životního prostředí ČR
• K tomu kontrastují chráněné krajinné c
elky NP České Švýcarsko, CHKO Labské
pískovce, České středohoří a Lužické hory
LIBERECKÝ KRAJ
Je 2. nejmenší v zemi (4% území ČR).
Rozkládá se v severní části Čech při
Šluknovském výběžku a hraničí s
Německem a Polskem.
Geologické pochody daly vzniknout
rozdílným krajinným celkům:
- J část zaujímá Česká tabule (s nížinami
a pahorkatinami)
- při státních hranicích se zvedají na S
Lužické h., Jizrské h., Krkonoše, střed
vyplňuje dlouhý a úzký
Ještědskokozákovský hřbet (1012m n.m.),
který je příkladem hrásťového pohoří,
opakem (propadlinou) je Liberecká kotlina.
- při tektonických zlomech se ve
třetihorách vlivem vrásnění Karpat
obnovila sopečná aktivita – vznikly např.
sopečné suky - Ralsko, Trosky, Bezděz…
- v křídových pískovcích vznikala
nádherná skalní města (Český ráj)
Klima:
- v nižších polohách převládá teplé
podnebí
- ve vrchovinách a hornatinách chladné a
vlhké klima
Vodstvo:
- hlavní evropské rozvodí Ploučnice
(Sever.m.) / Lužická Nisa a Smědava
(Baltské m.)
Průmyslovou výrobu v kraji odstartovalo
textilnictví, sklářství a později strojírenství
Největším městem je Liberec (výstavbou
propojený s Jabloncem). Centrum
průmyslu (výroba autodílů), kultury a
vzdělanosti (Technická univerzita).
Jablonec n-N. – bižuterie a mincovnictví
Nový Bor, Železný Brod a Kamenický Šenov
– sklářství
Semily. Mimoň, Zákupy – dřevozpacující pr.,
nábytkářství
Pardubický kraj
• Leží na V Čech na hranici historických
zemí Čech a Moravy a sousedí s Polskem
• Jádro tvoří roviny a pahorkatiny České
tabule, k J zasahují výběžky
Českomoravské vrchoviny (Železné hory,
Žďárské vrchy), na V Orlické hory a masív
Králického Sněžníku – nejvyššího bodu
kraje
• Nerostné bohatství chudé:
– štěrky a písky při březích Labe
– vápenec a stavební kámen na Železnohorsku
- Podnebí:
- V nejnižších polohách nížin a pahorkatin
teplé
- Vrchoviny a hornatiny chladné
• Hydrosféra:
– Žďárskými vrchy a Králickým Sněžníkem
prochází hlavní evropské rozvodí – Severního
(Labe) a Černého moře (Morava)
• Pedosféra:
– Převažují kambizemě, v nížinách hnědo- a
černozemě
• Z průmyslu je nejvýznamější chemický
(Pardubice), všeobecné strojírenství (autobusy
– Vysoké Mýto),dále textilní (Ústí n.Orlicí),
oděvní a kožedělní
• Rozvinuté zemědělství využívá 60% rozlohy
kraje
• Plochý terén nekladl překážky ve výstavbě
husté dopravní sítě (železniční koridor PrahaČeská Třebová), dálnice však chybí, Labe je
splavné od Chavletic
• Krajským městem jsou Pardubice s
městskou památkovou rezervací, proslulé
mj. výrobou perníků a světoznámých
dostihů.
• Litomyšl při trstenické stezce spojující
Čechy a Moravu. Její zámek na
seznamu UNESCO
KRAJ VYSOČINA
• Leží na priferiích Čech a Moravy.
• Většinu povrchu vyplňuje
Českomoravská vrchovina (s
vrcholovými partiemi Žďárských vrchů,
Křemešnické vrchoviny a Javořičské
vrchoviny)
• Převládá mírně teplá podnebná oblast, v
nejvýše položených místech chladná,
celkově podnebí srážkově bohatší
• Pramenná oblast řady toků (Svratka,
Sázava, Jihlava, Dyje..) na evropském
rozvodí s četnými rybníkářskými oblastmi
• Půdy jsou méně úrodné (převažují
kambizemě), původní buko-jedlová
skladba lesů pozměněna výsatbou smrků
• Nejvíce se pěstuje brambor, lnu, ovsa a
žita a významný chov skotu a vepřů, které
zpracovává masný průmysl
• Hustota osídlení je nízká, vysoký podíl sídel
vesnického typu
• Největším a krajským městem v centru kraje je
Jihlava (50 tis.ob.) – kulturní, hospodářské a
společenské středisko kraje
• Žďár n.Sázavou (železárny a strojírny)
• Havlíčkův Brod (do roku 1945 zvaný Německý)
• Pelhřimov (kartáčovny a škrobárny)
• V Dukovanech u Třebíče je naše nejstarší a s
náklady na provoz nejlevnější jaderná elektrárna
• Památky v Třebíči, Telči a na Zelené hoře
jsou na seznamu světového dědictví
UNESCO
• Řada CHKO a přírodních rezervací
(Žďárské vrchy, …) jsou vyhledávanými
lokalitami turistů
• Vysočina má velký přírodní a historický
potenciál pro rozvoj CR, který však brzdí
zastaralé a zanedbané dopravní sítě a
nedostatečná úroveň a nabídka
doprovodných služeb
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
• Se rozkládá v jižní části Moravy
• Hraničí se Slovenskem a Rakouskem
• Staré sídelní území využívané člověkem
již od pravěku (archeolog.nálezy v jeskyni
Bíčí skála u Adamova, Dolní Věstonice…)
• V 9.st.zde vznikl první státní útvar na
našem území – Velkomoravská říše
• Leží na hranici dvou geologických
jednotek – České Vysočiny a Karpat.
• Většinu povrchu tvoří sníženiny –
Dyjskosvratecký úval, Dolnomoravský úval
oddělené Mikulovskou vrchovinou a
Středomoravskými Karpaty. Vyškovská
brána spojuje Dyjskosvrat.úval s
Hornomoravským. Na JV vystupují Bílé
Karpaty s nejvyšším vrcholem kraje
(Čupec 819 m n m.)
• Sever území vyplňuje Brněnská vrchovina
s Boskovickou brázdou
• V minulosti pro rozvoj průmyslu v Brně měla
význam ložiska čer.uhlí v Rosicko-Oslavanském
revíru. Těžba byla ukončena v roce 1990.
• V Moravském krasu se těží vápenec
• Menší ložiska ropy a zem.plynu na Hodonínsku
• Na Znojemsku těžba kaolínu
• Ve sníženinách panuje teplé a suché klima,
okraje Českomoravské vrchoviny, Brněnská
vrchovina a i Karpaty mají mírně teplé podnebí
• Celý kraj patří do povodí Moravy (Černého
moře)
• Ráz původně stepní a lesostepní dlouho
osídlené krajiny je výrazně pozměněn:
– teplé a úrodné nížiny s černozeměmi se
intenzívně využívají pro zemědělství
(kukuřice, slad.ječmen, pšenice, cukrovka,
ovoce, zelenina, vinná réva)
– ve skladbě lesů zůstal výrazný podíl listnáčů
• Kraj patří mezi 4. nejlidnatější (1 143 615
ob.)
s mírným přirozeným přírůstkem 1,8 %0 a
migračním přírůstkem 4,1 %0 .
• Po II. Sv.v. se výrazně změnila struktura
obyvatelstva odsunem početného
německého obyvatelstva
• Většina obyvatelstva se dnes hlásí k
moravské národnosti
• Největším moravským krajským městem je
Brno – průmyslovou výrobuj zde
odstartoval textilní průmysl a od
19.st.strojírenství (1.brněnská strojírna,
Královopolské strojírny, Zbrojovka Brno,
Zetor, ad.)
• Velkým přínosem jsou největší veletrhy v
ČR na brněnském výstavišti
• Nadregionální kulturní a vzdělávací
centrum
• Hezké rekreační zázemí
• Centrem potravinářského průmyslu a úžitné
keramiky je královské město Znojmo
• Mikulov se zámkem je střediskem vinařství a
významným hraničním přechodem
• Břeclav leží na evropském železničním koridoru
a nachází se zde chemický a potravinářský
průmysl
• Blansko a Adamov jsou vstupní brány do
Moravského krasu a střediska strojírenství
• Lednicko-valtický areál na seznamu UNESCO
• CHKO – Bílé Karpaty, Podyjí, Mor.kras, BR
Pálava
ZLÍNSKÝ KRAJ
Se rozprostírá na V Moravy při hranicích se
Slovenskem.
Geologicky náleží Karpatské soustavě.
JZ vyplňují Dolno a Hornomoravský úval a
část Středomoravských Karpat (Chřiby). V
S a V části území převažují vrchoviny a
hornatiny Bílé Karpaty, Javorníky,
Vizovická vrchovina. Hostýnskovstatínská
hornatina a Moravskoslezské Beskydy
• Sníženiny se vyznačují teplým a sušším
podnebím, pahorkatiny a vrchoviny mírně
teplé klima , hornatiny mají chladné a
vlhké podnebí
• Říční osu tvoří řeka Morava
• V Bílích Karpatech a Chřibech jsou
význmně zastoupeny v lesnatém porostu
původní listnáče (duby, buky).
• Krajina teplých a díky černozemím
úrodných sníženin je intenzivně
zemědělsky využívaná, jinak převažují
kambizemě
Dolnomoravský úval byl osídlen již od starší
doby kamené. Hornatá krajina Karpat však
zůstávala dlouho bez zásahu člověka.
Ve 13st.nižší polohy osídlili mnišské řády a
později zemědělci Moravané.
Od
14.-17.st
postupně
hospodářsky
nevyužívanou kopcovitou krajinu Karpat
obsadili pastevci rumunského původu, pro
které se vžil název Valaši.
Centrum s tradičním obuvnickým a strojírenským
průmyslem a vysokým školstvím v kraji je ZLÍN.
Tradiční vinařství a ovoce doplňuje průmysl
potravinářský a dřevozpracující (výroba
nábytku). Známá je výroba destilátů v ve
VIZOVICÍCH.
V OTROKOVICÍCH je největší továrna na výrobu
pneumatik v Evropě (Barum Continental).
V NAPAJEDLECH vyhlášený hřebčín.
Kroměříž je historické město (zámek a zahrady v
UNESCO)
Na Valašsku a Slovácku se zachovávají místní
tradice a zvyky a slavnosti.