Matuska Sándor (MVH): A Nemzetközi Együttműködések (LEADER)

Download Report

Transcript Matuska Sándor (MVH): A Nemzetközi Együttműködések (LEADER)

A Nemzetközi Együttműködések (LEADER)
pályázati technikai ismérvei, a
projektmegvalósítás módja
Matuska Sándor
SAPARD, AVOP és EMVA LEADER Osztály
Osztályvezető
1
Jogszabályi háttér I.
Törvények
•
2004. évi CXL. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
•
2007. évi XVII. törvény
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló
FVM rendeletek
•
23/2007. (IV.23.) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól
•
99 / 2012 (IX. 25.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai
Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi
együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről
2
Jogszabályi háttér II.
•
Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 96/2012
(VIII.14.) közleménye
•
MVH Közlemény
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Az intézkedésben való részvétel általános feltételei
A támogatási kérelem benyújtásának feltételei
Támogatható tevékenységek
A támogatás mértéke
A támogatási kérelem benyújtása
A támogatási kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok és
dokumentumok
A támogatási kérelmek elbírálása
Az ügyfél kötelezettségei, ellenőrzések
A kifizetések igénylése
Kapcsolódó jogszabályok
3
Támogatási kérelem főlap tervezete
4
Támogatási Kérelem benyújtása
•
•
A támogatási kérelmet folyamatosan, 2012. október 30. és 2013
augusztus 31. között postai úton, papír alapon lehet benyújtani az MVH
illetékes
regionális Kirendeltségéhez, az MVH által rendszeresített,
honlapján közzétett formanyomtatványon
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek
5
Alapjogosultsági feltételek I.
2007. évi XVII. Törvény (MVH Tv.) 56. § (2) bekezdése alapján
érdemi vizsgálat nélküli elutasításra kerül a kérelem, amennyiben:
• a kérelem nem jogszabályban meghatározott módon (nyomtatványon)
került benyújtásra
• az eljárást megindító kérelmet az igény érvényesítésére jogosult
aláírásával nem hitelesítette, kivéve az ügyfélkapun keresztül történő
kérelembenyújtást
• a kérelmet nem az igény érvényesítésére jogosult személy terjesztette
elő
• a kérelem a benyújtási időszakot megelőzően került benyújtásra, vagy
elkésett
• az ügyfél nem rendelkezik regisztrációs számmal vagy a kérelemmel
egyidejűleg sem nyújtott be intézkedésben való részvételhez szükséges,
regisztrációs szám megállapítására alkalmas kérelmet
• a pénzügyi következményekkel járó intézkedésben részt vevő ügyfél
legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be a
vállalkozása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerinti minősítését vagy fizetési számlaszámát;
6
Alapjogosultsági feltételek II.
•
•
•
a kérelem nem tartalmaz olyan adatot, dokumentumot, amely a kérelem
benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően nem pótolható;
ha a támogatást igénylő, a pénzügyi következményekkel járó
intézkedésekben
való
részvétel
iránti
kérelmet,
felszámolási,
végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt álló ügyfél nyújtotta
be, kivéve, ha jogszabály ettől eltérően rendelkezik
amennyiben az intézkedésre vonatkozó jogszabály alapján a kérelmet
nyomtatványon kell benyújtani, és az eljárás megindítására irányuló
kérelem nem tartalmazza a főlapot vagy az intézkedésben való
részvételre vonatkozó jogszabályban meghatározott betétlapokat, vagy
bármelyiket az igény érvényesítésére jogosult aláírásával a nyomtatványon
megjelölt helyen nem hitelesítette
7
Támogatás igénybevételének általános
feltételei (R. 2. §)
(1) Támogatási kérelem benyújtására magyarországi székhellyel rendelkező
LEADER HACS jogosult, amely az együttműködési projekt
végrehajtásához helyi partnereket vonhat be.
(2) Az alábbi nemzetközi együttműködési intézkedésekre vehető igénybe
támogatás:
a) az Európai Unión belül: legalább egy hazai LEADER HACS és
legalább egy, más európai uniós tagállamban működő LEADER
HACS között megvalósuló együttműködési projekt,
b) együttműködés harmadik országokkal: legalább egy hazai LEADER
HACS és legalább egy Európai Unión kívüli LEADER-megközelítés
szerint szerveződött, jogi személyiséggel rendelkező csoport
részvételével megvalósuló együttműködési projekt.
(3) E rendelet alapján kizárólag együttműködési projektek megvalósítása
támogatható. Kizárólag azok a tevékenységek támogathatóak, amelyek
az együttműködéshez szervesen kötődnek és a részletes
megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetésre kerültek.
8
Megvalósíthatósági tanulmány benyújtása
R. 2. § alábbi bekezdései alapján:
(6) Az ügyfélnek megvalósíthatósági tanulmányt minden esetben készítenie kell,
valamint azt az IH részére meg kell küldenie.
(7) A megvalósíthatósági tanulmány értékelését az IH által létrehozott Szakmai
Bizottság az 1. mellékletben szereplő értékelési szempontok alapján végzi. Pozitív
elbírálás esetén az IH hozzájáruló nyilatkozatot állít ki. Amennyiben a
megvalósíthatósági tanulmány nem megfelelően kidolgozott, az IH átdolgozó
javaslatokról szóló válaszlevelet küld.
A megvalósíthatósági tanulmány formanyomtatványát és benyújtásának módját az
IH a honlapján (http://www.kormany.hu) 96/2012 (VIII.14.) számú közleményben
teszi közzé (2. § (4) )
9
Támogatás vehető igénybe
A jogcímrendelet 3. § (1) pontjában foglaltak alapján:
•
•
•
•
•
•
•
•
a) beruházás jellegű fejlesztés (eszközbeszerzés, létesítmények
megvalósítása, felújítása, korszerűsítése),
b) közösen működtetett szervezetek és közös szerveződések kialakítása,
c) kiadványok készítése,
d) képzés, oktatás előkészítése és megvalósítása,
e) rendezvény előkészítése és megvalósítása,
f) legjobb gyakorlatok átadása, tudástranszfer,
g) projektmenedzsment,
h) egyéb közösen előkészített és végrehajtott tevékenységek.
10
Támogatás mértéke
•
6. § (3) Kizárólag azon költségek számolhatóak el, amelyek az ügyfélnek az
együttműködési projektben való részvételéhez kapcsolódnak.
•
6. § (9) Az együttműködési projektmenedzsment tevékenységhez
kapcsolódó kiadások az összes elszámolható kiadás 20%-ának
mértékéig számolhatóak el.
•
6. § (10) Az együttműködési projektmenedzsment tevékenységhez
kapcsolódó és a 3. melléklet szerint elszámolható kiadások együttesen
az összes elszámolható kiadás 30%-ának mértékéig számolhatóak el.
11
Útiköltségek fogalma, mértéke (R. 3. számú
melléklet)
•
Az ügyfélnél közvetlenül alkalmazásban álló munkavállalók, a LEADER HACS
elnökségi tagok, a projekt végrehajtásához igénybe vett szakértők, tolmács és a helyi
partnerek részére utazási költség és napidíj számolható el.
Utazási költségek
• Kizárólag olyan távolsági (települések közötti) utazás költség támogatható, amely az
együttműködéshez szervesen kapcsolódik
 Saját autóval történő utazás
 Vonattal történő utazás
 Repülővel történő utazás
Napidíj
• A napidíjak nem haladhatják meg az Európai Bizottság által publikált értékeket
(Current per diems rates –
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm)
•
A napidíj magába foglalja a szállás, az étkezés, valamint a helyi utazás (adott
település közigazgatási határain belüli) költségeit.
12
Nem vehető igénybe támogatás I. (R. 6. §)
•
(4) a) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy motorral hajtott
sporteszköz beszerzésére, és ezen eszközök forgalmazását érintő beruházásokhoz,
b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes
rendeletben meghatározott vontató, nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi,
valamint gépjármű fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez,
c) termőföld és ingatlan vásárlásához,
d) ingatlan bérleti díjához,
e) élő állat vásárlásához,
f) tanulmánykészítéshez,
g) a 2. mellékletben szereplő eszközök beszerzéséhez.
•
(7) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott
statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006.
december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti alábbi
tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztésre
•
(8) a 30/2012. (III. 24.) VM rendelet keretében elszámolt kiadásokra
13
Nem vehető igénybe támogatás II. (R. 8. § )
•
a) 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján elszámolt kiadásokra
(LEADER TK2);
•
b) arra a tevékenységre, beruházásra vagy fejlesztésre, amelyre az
ügyfélnek elbírálatlan támogatási kérelme vagy jogerős támogatási
határozata van az EMVA-ból támogatható tevékenységre, beruházásra
vagy fejlesztésre vonatkozóan;
•
c) a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által a nemzetközi együttműködéseket
elősegítő előkészítő technikai látogatások támogatására meghirdetett
felhívás keretében elszámolt kiadásokra;
•
d) a nemzeti és közösségi jogszabályok alapján tiltott, illetve nem
támogatható célokra, tevékenységre, kiadásra.
14
A támogatási kérelemhez mellékelni kell (R. 9. § (3) )
 A támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a) amennyiben az alkalmazandó, a 7. § (2)–(6) bekezdés és 8. § (2)-(3)
bekezdés szerinti árajánlatokat,
b) az együttműködési projektben részt vevő szervezetek között létrejött
együttműködési megállapodás másolatát,
c) az Európai Bizottság (a továbbiakban: EB) tájékoztatására a 9. melléklet
szerinti projekt adatlapot, valamint
d) a Vhr-ben meghatározott kötelezően csatolandó dokumentumokat (27. § (1)
bekezdés b) – d) és g) pontja alapján):
 ha a beruházás nem saját tulajdonú a teljes bizonyító erejű hozzájáruló okiratot,
 építési beruházások esetén tervdokumentációt,
 egyéb beruházás esetén – az önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések
beszerzésére irányuló beruházások kivételével – műszaki leírást és
dokumentációt,
 legalább két, hasonló műszaki tartalommal rendelkező árajánlatot, amennyiben
a referenciaár az e rendeletben foglaltak alapján nem állapítható meg
15
Kérelem feldolgozás menete
•
A támogatási kérelmek elbírálása az MVH eljárási törvény III-IV. fejezete
alapján, a jogcímrendeletben meghatározott feltételek szerint történik.
•
Az e rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem feldolgozását az MVH
a támogatási kérelem beérkezését követő 10 nap elteltével kezdi meg. A
támogatási kérelem elbírálása a Törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja
szerint benyújtási sorrend alapján, forráskimerülésig történik.
•
Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra egyszer van
lehetőség
•
Támogatási összeg számítás
•
Az MVH a támogatási kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.
•
Az MVH az érdemi döntéséről határozatban értesíti az ügyfelet.
16
Kifizetési kérelmek
•
A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § szerinti időszakokban papír alapon, postai úton az
MVH területileg illetékes regionális kirendeltségéhez kell benyújtani.
•
Egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél egy támogatási határozat
alapján egy kifizetési kérelmet nyújthat be.
•
Egy kifizetési kérelem-benyújtási időszakban azonban több kérelem is benyújtható,
amennyiben
a) a két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három hónap eltelt, vagy
b) a kifizetési kérelmére hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy
c) az ugyanazon időszakban benyújtott kérelmét legkésőbb az újonnan
benyújtott kérelme előterjesztésével egyidejűleg visszavonja.
17
Kifizetési kérelmek benyújtása
•
Kifizetési kérelmekre is érvényesek a támogatási kérelmeknél korábban
már említett alapjogosultsági feltételek (benyújtás csak az MVH
közleményben közzétett formanyomtatványok alkalmazásával,
benyújtásra nyitva álló időszakon belül, a kérelem előterjesztésére jogosult
aláírásával) – nem teljesülés esetén érdemi vizsgálat nélküli elutasítás.
•
A kifizetést igénylő ügyfél nem állhat felszámolási, végelszámolási vagy
adósságrendezési eljárás alatt.
•
A kérelem összeállítását az MVH közleményben lévő adatlapok és
részletes kitöltési útmutató segíti.
18
A bizonylatokra vonatkozó előírások I.
•
Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemben számolható el.
•
Kiadást igazoló számviteli bizonylatok ügyfél által hitelesített másolatát
szükséges a kifizetési kérelemhez mellékelni („az eredetivel mindenben
megegyező másolat” és cégszerű aláírás).
•
A kötelező rájegyzéseket legkésőbb a kifizetési a kérelem benyújtásáig fel kell
tüntetni a kiadást igazoló bizonylatokon (amelyek közül bármelyik a hiánya
hiánypótlás nélküli kiejtést von maga után). Vhr. 19. § (6)-(7)
„Támogatás elszámolására benyújtásra került”
ügyfél regisztrációs szám
támogatási határozat azonosító száma
•
Minden kiadásnál érvényes, hogy csak akkor számolható el a kifizetési
kérelemben, ha a kiadás pénzügyileg rendezett. Ehhez a pénzügyi teljesítést
igazoló bizonylat másolatának benyújtása szükséges, amely lehet bankszámla
kivonat vagy kiadási pénztárbizonylat vagy készpénzfizetési számla.
19
A bizonylatokra vonatkozó előírások II.
• A támogatás igénybevételéhez kapcsolódó iratok, dokumentumok
elkülönített nyilvántartása szükséges!
• A bizonylat alapú elszámolás miatt az egyéb jogszabályok
ismerete elengedhetetlen a kérelem összeállítója számára(pl. Szja
tv. a gépkocsi használatnál, ÁFA tv. a számlákhoz kapcsolódóan) az
esetleges hibák kiküszöbölése érdekében.
20
Elszámoláshoz szükséges
dokumentumok – személyi jellegű
kiadások
•
•
•
•
•
•
Bérjegyzék (elkülönített nyilvántartás amennyiben HACS finanszírozásban és
nemzetközi rendeletben is érintett a munkavállaló)
Munkaszerződés
Megbízási szerződés
Bruttó bér elszámolása esetén a közterhek megfizetését igazoló bizonylatok
Munkaköri leírás
Jelenléti ív
•
Utazási költségtérítések elszámolása a Rendelet 3. számú melléklete alapján
21
Az MVH döntéséhez szükséges
dokumentumok dologi jellegű kiadások
Dologi jellegű kiadások elszámolásához
• minden esetben a számla eredeti példányának másolata
• szerződés (pl. szolgáltatás esetén)
• teljesítés igazolás (pl. szolgáltatás esetén)
• árajánlatok és a választás indokolása - Vhr. 27. § (1) g)
• üzemanyag vásárlás (szolgálati gépjármű) esetén menetlevél, esetleg
arányosítás a feladat megvalósítása érdekében megtett útról, NAV
fogyasztási norma alkalmazása
Minden esetben az eredeti számla másolata és a kiadás pénzügyi
rendezését igazoló dokumentum ügyfél által hitelesített másolata.
22
Elszámoláshoz szükséges dokumentumok
(R. 3. számú melléklet)
• Szállás elszámolás feltétele:
HACS nevére szóló számla alapján kerül elszámolásra
– szállóvendégenként, névre szóló számla
– vagy összesített számla, amely tartalmazza szállóvendégek nevét
A számlán feltüntetendő az ott tartózkodás pontos dátuma (mettől-meddig)
• A napidíjból fizetett étkezés, valamint helyi utazás költségét számlával nem kell igazolni.
A napidíj fennmaradó része után a személyi jövedelemadóról szóló törvényben
meghatározott módon személyi jövedelemadót kell fizetni.
Az elszámoláshoz szükséges benyújtani:
• kiküldetési rendelvények, útnyilvántartás másolata
• a hivatalos utat alátámasztó dokumentum (meghívó, jelenléti ív, regisztrációs lap,
emlékeztető közül legalább egy dokumentum), valamint a szervezet vezetője által
jóváhagyott úti jelentés, repülőjegy, buszjegy a projekt megvalósításának
alátámasztása érdekében
• bérelt gépjármű (tartós bérlet), cégautó: üzemanyag számla, menetlevél, valamint a
leszámlázott üzemanyagköltség elismerhető mértékének kimutatására a számla és
menetlevél mellé készítsen számítást a norma szerint elszámolható üzemanyag
23
mennyiségéről, és mellékelje az elszámoláshoz.
Kifizetési kérelmek feldolgozása
A kérelmek 100%-os adminisztratív ellenőrzése, hiánypótlás (ha
szükséges).
Helyszíni ellenőrzés (beruházások esetén)
• mintavételes kiválasztás alapján
• kifizetést megelőzően
• a kérelemben elszámolt kiadások eredeti dokumentumainak, az
elszámolás valódiságának, a művelet megvalósítása érdekében
felmerült gazdasági események tényállásszerű megvalósulásának
vizsgálata
Kifizethető támogatási összeg megállapítása
Határozathozatal, kifizetés
24
Jogkövetkezmények (R. 12. §)
• (1) Amennyiben az ügyfél a 4. § (1)-(4) bekezdésben foglalt
kötelezettségének nem tesz eleget, az MVH a rendezvényre
jóváhagyott támogatási összeget 5%-kal csökkenti.
• (2) Amennyiben az ügyfél az 5. § (1)-(5) bekezdésben foglalt
kötelezettségének nem tesz eleget, az MVH a képzésre jóváhagyott
támogatási összeget 5%-kal csökkenti.
25
Köszönöm a figyelmet!
26