Erdészeti jogcímek alakulása végrehajtás szempontjából (MVH)

Download Report

Transcript Erdészeti jogcímek alakulása végrehajtás szempontjából (MVH)

Erdészeti jogcímek alakulása végrehajtás szempontjából

Regős János Budapest, 2013. február 19.

Támogatási kérelmek alakulása a 2012. évi benyújtási időszakban

Megnevezés Beérkezett kérelmek száma (db) Elutasított kérelmek száma (db) Körülbelüli Igényelt erdőrészlet (db) Kérelmenként 9-10 db erdőrészlet/kérele m Körülbelüli Igényelt nagyság (ha) 5ha/erdőrészlet Körülbelüli Igényelt támogatási összeg (€) Körülbelüli Igényelt támogatási összeg (Ft) (314,58 Ft-os árfolyammal számolva) 5 439

27 195 4 104 375 1 291 154 287

Fiatal erdők állományneveléséh ez nyújtandó támogatás

571

27

Kifizetési kérelmek benyújtása folyamatos az MVH megyei Kirendeltségeire 2013. február 15. állapot alapján 238 db.

Támogatás keretösszege 6 666 000 € megfelelő forintösszeg, de legfeljebb 2 milliárd forint. (Beérkezett igény: 4 104 375 €)

Jogcím problémák

Támogatási kérelem benyújtása során tapasztalt ügyfélhibák:

• Több tevékenységet jelölt meg, ugyanazon erdőrészletre vonatkozóan.

25/20121. (III.20.) VM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján: • „Egy erdőrészletre, egy kérelem benyújtási időszakban csak egy, 2. § szerinti tevékenységre igényelhető támogatás” A gazdálkodók nincsenek tisztában azzal, hogy a tevékenységek közül, mely végezhető el az erdőrészletén és az mekkora hektáron. (pl: befejezettápolás egy 10 ha-os erdőrészleten csak 5 ha részterületen végezhető el, de az ügyfél a támogatási kérelemében 10 ha-ra igényel.) • • A gazdálkodó nem jogosult a támogatás igénybevételére, mert nem gazdálkodik 20 ha erdőterületen. 25/20121. (III.20.) VM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján: „Támogatás igénybevételére jogosult az az erdőgazdálkodó, aki legalább 20 hektár olyan erdőrészlet területén gazdálkodik, amely magán- vagy önkormányzati tulajdonban van.” 25/20121. (III.20.) VM rendelet 1. § 3. pontja alapján: „erdőgazdálkodó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akit az Evt. 17. § (1) bekezdése igazgatóság) nyilvántartásba vett” szerint az erdészeti hatóságként eljáró területileg illetékes kormányhivatal erdészeti igazgatósága (a továbbiakban: erdészeti

Jogcím problémák

Támogatási kérelem benyújtása során tapasztalt ügyfélhibák:

• • • • • Olyan erdőrészletre erdőgazdálkodó.

pályázik, melyen nem Ő a nyilvántartott Nem létező erdőrészletekre nyújtanak be támogatási kérelmet. Az Országos Erdőállomány Adattárában 2012.05.02.-án nem szerepelt nyilvántartott erdőrészletként.

Az üzemterv előtti erdőrészlet megnevezése szerepel a kérelemben.

Az erdőrészletek elírásra kerülnek egy számmal vagy egy betűvel a támogatási kérelemben.

Nem erdőrészlet típusú részletre nyújt be támogatást.(tisztásra, nyiladékra stb..)

Jogcím problémák

Formanyomtatványokon előforduló hibák:

A betétlapon a „befejezett ápolásnál részerdőrészlet területe” mező több esetben akkor is kitöltésre került, ha a teljes erdőrészleten kívánja megvalósítani a tevékenység, valamint sok esetben tisztításnál és törzsnyesésnél is feltűntetik.

A pénzügyi terv 2. adatblokkban az összeget nem forintban, a beszámoló tábla esetén pedig nem ezer forintban adták meg.

Jogcím végrehajthatósága

• • 25/2012. (III.20.) VM rendelet módosítása Módosító rendelet: 122/2012. (XII.6.) VM rendelet, mely a támogatási kérelmek pontozását is szabályozza.

A támogatási kérelemben szereplő ügyfél által megadott ellentmondásos adatok tényállás tisztázása.

Leggyakoribb hibák:

A betétlapon megadott erdőrészletre vonatkozóan, az ügyfél több tevékenységet jelölt meg.

Az üzemterv előtti erdőrészlet megnevezése szerepel a kérelemben.

Az erdőrészletek beazonosíthatatlansága formai hibák miatt pl.: elírásra kerülnek egy számmal vagy egy betűvel a támogatási kérelemben.

Ügyfélnyilvántartásban szereplő rendezetlen adatok pl.: képviseletre jogosultság azon cégek tekintetében, ahol olyan ügyfelek hitelesítették a kérelmet, akik az MVH nyilvántartásban nem szerepelnek.

Mérési jegyzőkönyv hiánya.

Támogatási kérelmek alakulása a 2012. évi benyújtási időszakban

Fiatalerdők állománynevelése

Elutasított

Értékelésre vár

db

db Beérkezett kérelmek állapotai

27

129 Hiánypótlásra vár db

Központi felülvizsgálatra vár db Igazgatói felülvizsgálatra vár db

2

22 17 Indított db 371

Jogcím

II. Tengely jogcím

Benyújtási időszak támogatási kérelmek vonatkozásában Benyújtási időszak kifizetési kérelmek vonatkozásában

EMVA mezőgazdasági területek erdők telepítése 88/2007. (VIII.17.) FVM rendelet alapján. Agrárerdészeti rendszerek 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet

II. tengely

2013. május 1. és június 30.

2013. május 1 és június 30.

Minden évben az egységes kérelem keretében.

Minden évben az egységes kérelem keretében.

Erdészeti potenciál helyreállítása 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján.

2013. június 9 és június 30.

Minden évben az egységes kérelem keretében.

Erdő-környezetvédelmi intézkedések 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet alapján.

2013. július 2 és július 31.

Minden évben az egységes kérelem keretében.

Erdőszerkezet átalakítás 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet alapján.

2013. július 2 és július 31.

Minden évben az egységes kérelem keretében.

Natura 2000 erdőterületeken kompenzációs támogatás 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet alapján. Minden évben az egységes kérelem keretében.

Minden évben az egységes kérelem keretében.

EMVA II. tengely 2012. évi támogatási kérelem adatok I.

• • • • Mezőgazdasági területek erdősítése támogatása 403 db kérelemből 372 db válhatott támogathatóvá 1 924 426 163 Ft értékben, határozathozatal megtörtént. Jövedelempótló ügyintézés a SAPS határozatok jogerőre emelkedését követően.

Agrárerdészeti rendszerek támogatása 19 db kérelemből, 17 db válhatott támogathatóvá 150 187 554 Ft értékben határozatok hozatal megtörtént.

Natura 2000 erdő támogatása 2193 db kérelem érkezett 3 db érdemi vizsgálat nélkül elutasításra került. Feldolgozás folyamatban felület élesedett ügyintézést segítő ESZÍR adatbetöltésekre várunk. Lekötés várható összege még nem ismert, határozathozatal 2013 tavasza.

Erdészeti potenciál helyreállítása támogatásra 283 db támogatási kérelem érkezett be. A kérelmek feldolgozása folyamatban.

EMVA II. tengely 2012. évi támogatási kérelem adatok II.

Erdőszerkezet átalakítás

A jogcímen belül a „Tarvágást követő szerkezetátalakítás fafajcserével” célprogram notifikációja még folyamatban volt, így e célprogrammal érintett támogatási kérelmek tekintetében a határozathozatal 2012. április 17-t követően kezdődhetett meg.

A 2010. évben benyújtásra került, tárgyban szereplő intézkedéssel érintett kérelmek száma 83 darab, melyből 75 érintett a „Tarvágást követő szerkezetátalakítás fafajcserével” célprogrammal. A 2011. évben 140 darab kérelem érkezett be. A támogatási kérelmekben szereplő 644 darab erdőrészletből 629 érintett a fent nevezett problémával.

2010. évi támogatási kérelem határozatai 2012. 08. 29. postázásra kerültek. 83 db beérkezett kérelemből 61 db válhatott támogatás alapjává 400.750.558 Ft értékben.

2011. évi támogatási kérelmek ügyintézése befejeződött, 140 db beérkezett kérelemből 100 db válhatott támogathatóvá forrásallokáció kérés megtörtént 654 738 781 Ft értékben.

2012. évi támogatási időszakban 153 db kérelem érkezett be ügyintézése folyamatban van, döntéshozatal az 2013-as egységes kérelem benyújtásáig.

• •

EMVA II. tengely 2012. évi támogatási kérelem adatok II.

Erdőkörnyezet védelem

2011. évi támogatási kérelem határozatai 2012. 09. 10. postázásra kerültek. 213 db beérkezett kérelemből 183 db válhatott támogatás alapjává 637.094.022 Ft értékben.

• • 2012. évi támogatási időszakban 270 db kérelem érkezett be ügyintézése folyamatban van, döntéshozatal az 2013-as egységes kérelem benyújtásáig.

Valamennyi célprogramnál a támogatási összegek 40%-os megemelésére került sor. Az intézkedést a 2011-ben benyújtott támogatási kérelmeknél is alkalmazni kell, amennyiben a kérelmező a támogatandó intézkedéseket a módosítás hatálybalépéséig még nem kezdte meg. (A 2007-2013 agrár és erdészeti iránymutatásoknak megfeleltetett előírás) 70 db olyan kérelem volt, melynél a kifizetési kérelem benyújtása 2012.05.05 utáni ebből 1 db kérelemnél lehet érvényesíteni az emelt támogatási összeget visszamenőleg.

EMVA II. tengely 2012. évi támogatási kérelem adatok

• Natura 2000 erdő tapasztalatok

Megnevezés Beérkezett kérelmek száma (db) Igényelt erdőrészlet (db) Körülbelüli Igényelt nagyság (ha) 5ha/erdőrészlet Körülbelüli Igényelt támogatási összeg (Ft) (314,58 Ft-os árfolyammal számolva) (100 Euro/ha)

Natura 2000 erdőterületek kompenzációs támogatása • azonnal megkezdődik.

2193 22541 112 705 ha 3 545 473 890 Ft.

Végrehajtást elősegítő adatbetöltések jövő héten véglegesednek az ügyintézés ez után

EMVA II. tengely kifizetési kérelem adatok

• •

NVT Mezőgazdasági területek erdősítése:

2011-ben 4 224 db kérelemből 4064 db kérelem került kifizetésre összesen 4 618 678 604 Ft értékben. Az elutasított kérelmek száma 134 db.

2012-ben 4 172 db kérelemből 3634 db kérelem került eddig kifizetésre összesen 2 348 434 641 Ft értékben. Az elutasított kérelmek száma 78 db. Folyamatban lévő kérelmek a helyszíni ellenőrzéssel elutasított vis maiorral, korábbi évek újraügyintzésével érintett kérelmek. Várható kifizetés március végétől.

• • • • Az elutasítási okok: Olyan erdőrészlet található, amit az erdészeti hatóság határidőre nem nyilvánított befejezettnek. A jogkövetkezménye az ilyen eseteknek, hogy az ügyfél a támogatási jogosultságát az adott erdőrészleten elveszíti és 2 évig a jogcímben támogatásban nem részesülhet.

Olyan kifizetési igény, ahol már nincs is támogatási jogosultság: csak első kivitel támogatására volt jogosult, Visszavont támogatási kérelemre érkezik kifizetési igény.

Korábbi évek helyszíni ellenőrzése alapján támogatási jogosultságát elvesztette az ügyfél.

EMVA II. tengely kifizetési kérelem adatok

EMVA Mezőgazdasági területek erdősítése: 2011-ben

2372 db kérelemből 2336 db kifizetés alapja 2 608 776 915 Ft értékben.

2012-ben 2 808 db kérelemből 2380 db kérelem került kifizetésre összesen 3 322 568 312 Ft értékben.

Új!

EMVA fedvénnyel történő keresztellenőrzés! Októberi adategyeztetéskor EMVA MGTE parcellák is részt vettek.

2013-ban kialakításra kerül az egyedi parcellaazonosítás is.

EMVA II. tengely kifizetési kérelem adatok

Erdészeti potenciál: 2012-ben 160 db kérelemből 109 db kérelem válhatott támogathatóvá összesen 172 954 307 Ft összeggel. Határozathozatal azonnal.

Új!

EMVA fedvénnyel történő keresztellenőrzés. Októberi adategyeztetéskor EMVA EP parcellák is részt vesznek.

Agrárerdészeti rendszerek: 2012-ben 24 db kérelemből 17 db kérelem válhatott támogathatóvá összesen 57 070 163 Ft összeggel 3 db kérelem még folyamatban van.

EMVA II. tengely kifizetési kérelem adatok

• • Erdőszerkezet átalakítás 2011-ben 59 db kérelemből 29 db kérelem válhatott kifizetés alapjává 135 843 981 Ft értékben.

2012-ben 86 db kérelem ügyintézése a 2011 támogatási kérelmek forrásallokációját követően azonnal megkezdődik.

• • Erdő környezetvédelem 2011-ben 227 db kérelemből 172 db kifizetés 332 151 986 Ft értékben.

2012-ben 296 db kérelem várható határozathozatal 2013 tavasza.

Jogcím problémák

EMVA MgTE

Támogatási kérelmet csak és kizárólag az erdőtelepítési engedély jóváhagyása után adjanak be!

Ha a kérelmezett terület nem támogatható területre esik, akkor elutasításra kerül (változásvezetési kérelem!) Az erdőrészlet összes helyrajzi számát át kell vezetni erdő művelési ágba legkésőbb a második kifizetési kérelem június 30-ig! Jogvesztő határnap!

Ha a kifizetési kérelemben az erdőrészletadatok és a jogcím/támogatási határozat mező üres, a táblákat támogatást nem igénylőként jelentik le, akkor nem lesz kifizetés! Ellenőrizni kell a kinyomtatott egységes kérelmet!

Jogcím problémák

Erdőszerkezet átalakítása

Részterület mérete (ha) mező: Adott erdőrészlet vonatkozásában a ba.) Szerk.átal.: mezőben, fafajcserével, ERDŐRÉSZLETTEL kíván bejönni.

bb.) Szerk.átal.: tuskózással, gyökérfésüléssel, bc.) Szerk.átal.: fainjektálással, tuskókenéssel célprogramok esetén a részterület méretét kell feltüntetni ebbe a amennyiben NEM teljes erdőrészlettel, hanem RÉSZ Teljes erdőrészleten történő megvalósítás esetén a mező kitöltetlen marad!

Amennyiben teljes erdőrészleten kíván megvalósítani, de tölti a részterület mérete mezőt, s az abban szereplő területadat eltér az Adattári adattól, úgy a kisebb területadat alapján történik az elbírálást.

Jogcím problémák

Erdő-környezetvédelem/Erdőszerkezet átalakítása

A jogcímre beadott kérelmek elbírálásának első lépése az ügyfelek azonosítása, amely során összevetésre kerül az MVH-nál szakhatóságánál regisztrációs kölcsönös megfelelése.

számon nyilvántartott nyilvántartott ügyfelek azonosító adatainak, valamint az erdészeti erdőgazdálkodói azonosítók egymással való azonossága, egymásnak való Kérem, hogy a jogcím közös sikere érdekében fordítsanak figyelmet a fentiekben megfogalmazott adat-szinkronizálásra, az esetlegesen elmaradt adatváltozások bejelentésére.

Jogcím problémák

Agrár erdészeti rendszerek

A támogatási kérelemhez nem a kérelemben szereplő blokkazonosítóknak megfelelő blokktérképek kerülnek beküldésre.

A blokktérképen a berajzolt parcella nem támogatható területen fekszik. Az ügyfél nem nyújtja be a fásítási tervet.

A főlap nincs ellátva az ügyfél aláírásával, illetve dátummal.

Jogcím problémák

Erdészeti potenciál helyreállítása

A főlap nincs ellátva az ügyfél aláírásával, illetve dátummal.

A támogatási kérelmen megjelölt célállomány nem támogatható az adott tájegységben A támogatási kérelmenként igényelt minimális támogatási összeg nem éri el a 400 Euro-t A károsodás típusa nem sorolható be a 32/2008.FVM rendelet 2. § 15.

pontjába Az ügyfél nem rendelkezik felújítási kötelezettséget előíró határozattal Minden kötelezően beküldendő melléklet csatolva legyen a kérelemhez!!!

Erdős források alakulása 2012.12.31. állapot alapján

Megnevezés Rendelkezés re álló forrás EUR Rendelkezésre álló forrás Ft Lekötött forrás 2015-ig EUR Lekötött forrás 2015 után EUR Lekötött forrás Ft Még fel nem használt forrás EUR Még fel nem használt forrás FT NVT determináci ó EUR 2015 ig NVT determináci ó EUR 2015 után

556 292 250,00 231 498 950,00

Agrárerdészeti rendszerek

2 813 540,00 787 791 200,00

Erdő-környezet védelem

41 278 651,00 15 086 022 280,00

Erdészeti potenciál helyreállítás Nem termelő beruházások erdészeti területen szerkezetátalakít ás Mezőgazdasági területek első erdősítése

32 655 609,00 9 143 570 520,00 257 078 598,00 71 982 007 440,00

Fiatal erdők állománynevelésé hez támogatás

6 666 666,00 2 000 000 000,00

Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtott kompenzációs támogatás

10 738 726,00 3 006 843 280,00 35 800 000,00 10 024 000 000,00 13 716 006,49 84 672 878,00 Előzetes kalkuláció alapján: 4104375 Előzetes kalkuláció alapján: 12 255 281 4 360 092,00 21 592 605,00 1 007 342 789,00 23 202 552,51 1 999 500 491,00 1 004 844 018,00 32 655 609,00 8 138 726 502,00 Előzetes kalkuláció alapján: 1291154287 Előzetes kalkuláció alapján: 3 855 266 360 56 867 163,22 46 938 517,94 47 007 433,84

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!