Transcript Előadás

Kifizetési kérelem benyújtása a
LEADER, mikrovállalkozások
fejlesztése, turisztikai
tevékenységek ösztönzése,
falumegújítás és a vidéki örökség
jogcímek keretében nyertes
pályázók részére
Érintett jogcímrendeletek
• Turisztika:
1.
2.
3.
4.
137/2008. (X. 18.) FVM rendelet
160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet
44/2011. (V. 26.) VM rendelet
52/2012. (VI. 8.) VM rendelet
• Mikrovállalkozások:
1.
2.
3.
136/2008. (X. 18.) FVM rendelet
33/2011. (IV. 28.) VM rendelet
47/2012. (V. 11.) VM rendelet
• Falufejlesztés:
1.
135/2008. (X. 18.) FVM rendelet
• Vidéki örökség:
1.
138/2008. (X. 18.) FVM rendelet
Benyújtás előtti teendők
• Általános szabályok alapos áttanulmányozása: 23/2007. (IV.17.) FVM
rendelet (továbbiakban: Vhr.)
• Ügyfélkapus regisztráció kérése az okmányirodában
• Saját ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfél esetén: meghatalmazást
kell készíteni az elektronikus kérelem kitöltési felületen
„Meghatalmazás rögzítés” menüpont alatt.
• VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE G0002 számú nyomtatványon
(mulasztási bírság szabható ki mulasztás esetén) : Ha az ügyfél
vagy meghatalmazottja adataiban eltérés van az Ügyfélkapu
nyilvántartás és az MVH ügyfélnyilvántartás adatai között, akkor
az elektronikus kérelem beadási felület nem érhető el!
• Önellenőrzés céljából célszerű az MVH honlapján megtalálható
Önellenőrzési lista kitöltése!
Általános tudnivalók
• 2013. február 1. – 2013. május 31.: támogatási kérelemnek helyt adó
vagy részben helyt adó jogerős határozat esetén elektronikusan
• Turisztika: 2013. június 30-ig meghosszabbítva
• Egy évben legfeljebb 2 alkalommal nyújtható be
• Egy időszakon belül több KK lehetséges ha:
1. A két kifizetési kérelem benyújtása között min. három hónap eltelt,
vagy
2. Korábbi KK-ra hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy
3. Ha legkésőbb az újonnan benyújtott kérelme előterjesztésével
egyidejűleg visszavonja a korábbit.
• Számlák/számviteli bizonylatok kelte, ill. a teljesítés napja nem lehet
korábbi a kérelem befogadásának napjánál, egyéb kiadás tekintetében
a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapnál
• Az ügyfél nem állhat csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás,
adósságrendezés, illetve végrehajtási eljárás alatt
Elszámolás módja
•
Nem számolható el a támogatási összeget meghaladó vagy nem a művelet
végrehajtása érdekében felmerült kiadás (Pl.:sikerdíj)
•
A kifizetés alapját csak az ügyfél nevére szóló pénzügyileg rendezett számviteli
bizonylatok által igazolt kiadások képezhetik
•
Előlegszámlák csak a pénzügyileg is rendezett végszámlával együtt
számolhatóak el.
•
Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemnél számolható el.
•
Csak készpénzzel és banki átutalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el
(árucsere, lízing nem).
• ÉNGY és Gépkatalógus esetén:
1. Nem haladhatja meg a támogatási határozatban szereplő referenciaárat
2. A támogatási kérelem benyújtási időszak első napján hatályos katalógust kell
alkalmazni
Elszámolás módja
•
ÉNGy szerinti bontású számlarészletező kell az építkezésnél
•
Ha a KK-ban igényelt összeg több mint 3%-kal meghaladja az MVH által
megállapított támogatási összeget, az MVH a támogatási összeget csökkenti a
különbözettel!
•
KK módosítás:
a benyújtást követő 10 napon belül lehet elektronikusan, de
csak a kérelem benyújtási időszakon belül!
•
Postai benyújtás elutasításra kerül!
•
Hiánypótlási felszólítás postai úton kerül megküldésre, valamint annak teljesítését is
postai úton szükséges küldeni
•
Egyéb kiadás: a Vhr. 3. számú melléklete alapján (a beruházáshoz kapcsolódó
engedélyezési eljárás díjára, a szabadalmi jogok és licencek ellenértéke, a
közműszolgáltatónak fizetett közmű rácsatlakozási és használatbavételi díj).
Nem lehet több, mint a beruházás – egyéb elszámolható kiadások nélküli –
jóváhagyott kiadásainak 12 %-a, a 2011. december 22. után benyújtott támogatási
kérelmek esetén legfeljebb 10 millió forintot.
Egyéb elszámolható kiadások
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. 35131 Villamosenergia-elosztás
2. 58114 Hirdetési hely könyvben
3. 58133 Hirdetési hely napilapban
4. 58143 Hirdetési hely folyóiratban, időszaki kiadványban
5. 59113 Hirdetési hely, idő értékesítése filmben, video- és televízióműsorban
6. 60103 Rádiós reklámidő
7. 6201 Számítógépes programozás
8. 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
9. 6203 Számítógép-üzemeltetés
10. 62092 Egyéb m.n.s. információtechnológiai, számítógépes szolgáltatás
11. 63111 Adatfeldolgozás, hosztingfelhasználási és egyéb IT infrastrukturális szolgáltatás
12. 631121 Letöltött videotartalom
13. 63113 Internetes reklámhely, -idő
14. 661999Egyéb m.n.s. pénzügyi kiegészítő szolgáltatás
15. 691016 Közjegyzői szolgáltatás, egyéb jogi dokumentumok létrehozása
16. 691019 Egyéb jogi szolgáltatás
17. 69203 Adótanácsadás
18. 69204 Vagyonfelügyelői tevékenység csőd- és felszámolási eljárás során
19. 70211 PR, kommunikáció tanácsadás
Egyéb elszámolható kiadások
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20. 70221 Üzletviteli tanácsadás
21. 70222 Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve építési projekt
22. 70223 Egyéb üzletviteli tanácsadás
23. 7111 Építészmérnöki tevékenység
24.7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
25. 712011 Összetétel-, tisztaságvizsgálat-, elemzés
26. 712012 Fizikaitulajdonság-vizsgálat
27. 712013 Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata
28. 72112 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés eredeti termékei
29. 72192 Mérnöki, műszaki kutatás, fejlesztés, kivéve a biotechnológiát
30. 72194 Agrártudományi kutatás, fejlesztés
31. 72195 Természet- és mérnöktudományi kutatás, fejlesztés eredeti termékei (kivéve: biotechnológia)
32. 722011 Közgazdaságtani, üzleti tudományos kutatás, fejlesztés
33. 72203 Társadalom- és humántudományi kutatás, fejlesztés eredeti termékei
34. 7311 Reklámügynöki tevékenység
35. 7320 Piac-, közvélemény-kutatás
36. 749012 Nem ingatlannal és biztosítással kapcsolatos üzleti ügynöki szolgáltatás, értékbecslés
37. 749013 Környezetvédelmi tanácsadás
38. 749019 Egyéb m.n.s. tudományos és műszaki tanácsadás
39. 74902 Egyéb m.n.s. szakmai, műszaki és üzleti szolgáltatás
40. 841129 Egyéb államigazgatási kiegészítő szolgáltatás
41. 91021 Múzeum működtetése
Elszámolás módja
• Az utolsó kifizetési kérelem kivételével nem számolható el
egyéb kiadás tényleges beruházási kiadások elszámolása
nélkül!
• Az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását
követő egy éven belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani!
Ezt követően akkor sem nyújtható be, ha egyébként erre a
megvalósítási határidőt tekintve lehetősége lenne!
• Ha egy éven belül nem nyílik meg kifizetési kérelem benyújtási
időszak, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb abban a kifizetési
időszakban - de legkésőbb 2015. január 31-ig - kell benyújtani,
amely a művelet megvalósulása után elsőként nyílik meg.
Kérelmek elbírálása
• Az MVH kizárólag a határidőben, ügyfélkapun keresztül benyújtott
kérelmeket bírálja el érdemben, benyújtási időszakon kívül - azt
megelőzően vagy azt követően - benyújtott kérelmeket érdemi
vizsgálat nélkül elutasítja!
• MVH törvény alapján - az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás esetein kívül a végzést az MVH a beérkezést követő három hónapon belül hozza meg.
Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a Ket. szerint pl. hiánypótlásra,
tényállás tisztázásához szükséges idő; eljárás felfüggesztésének
időtartama; jogsegélyeljárás időtartama.
• HIÁNYPÓTLÁS: egyszer van rá lehetőség, az ügyfél nem hosszabbíthatja
meg
Kérelmek elbírálása
• Ha a bizonylat nem felel meg a számviteli ( 2000. évi C. Törvény)
vagy az ÁFA törvénynek (2007. évi CXXVII. Törvény) formai vagy
tartalmi előírásainak, az elszámoláshoz nem fogadható el. A
törvényi előírásoknak nem megfelelő bizonylat alapján igényelt
támogatási összeg jogosulatlan igénylésnek minősül, ami szankciót von
maga után
• Az utolsó KK benyújtása előtt nem fizethető ki az elszámolható
kiadások 80 %-át meghaladó összeg
• KIFIZETÉS: az MVH az ügyfél-nyilvántartási rendszerben megadott
fizetési számlájára történő átutalással, forintban teljesíti a kifizetésről
szóló határozat meghozatalától számított 30 napon belül
Az ügyfél kötelezettségei
VÁLTOZOTT A SZÁMVITELI BIZONYLATOKRA VALÓ KÖTELEZŐ
RÁJEGYZÉS SZABÁLYOZÁSA!
Ha a benyújtott számviteli bizonylat a Vhr. szerinti kötelező
rájegyzéseket, vagy azok bármelyikét nem tartalmazza, akkor az
érintett bizonylat a hiánypótlásra való felszólítás nem vagy nem
megfelelően való teljesítése esetén elutasításra kerül, és az elutasított
bizonylat más kifizetési kérelemhez kapcsolódóan ismételten nem
nyújtható be.
KÖTELEZŐ RÁJEGYZÉSEK:
1. a támogatási határozat azonosító száma,
2. a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzés,
3. (Ügyfél regisztrációs szám)
• Nem minősül elutasítási oknak, ha nem tüntetik fel a számviteli
bizonylatokon a tétel SZJ, TESZOR, VTSZ számát, KN-kódját.
A számlaösszesítőn kell szerepeltetni ezt!
Az ügyfél kötelezettségei
Támogatás elszámolása:
• Kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek: tőketartalékba (lekötött
tartalékba) kell helyezniük,
• Nem kettős könyvvezetésre kötelezetteknek: egyéb bevételek között
kell elszámolniuk saját könyvelésükben.
Elkülönített nyilvántartás:
A Vhr. 20. § (2) bekezdése szerint az ügyfélnek a művelettel
összefüggő gazdasági eseményekről külön nyilvántartást, könyvvezetési
kötelezettség esetén külön analitikus nyilvántartást köteles vezetni a
kiadásai, valamint (egyes esetekben) bevételei vonatkozásában.
Arculati elemek feltüntetése:
A támogatással megvalósított beruházáson és eszközein az EMVA
szlogent, EU-logót, valamint az ÚMVP logót és esetlegesen még a LEADER
logót is fel kell tüntetni. Az arculati elemeket a beruházás megkezdésekor,
de legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig fel kell tüntetni!
Építési beruházások
Építéssel járó beruházások esetén kötelező:
1. építési műszaki ellenőr alkalmazása és
2. építési napló vezetése
Nem építési engedélyköteles beruházás esetén is!
Kivétel: 1 500 000 forint jóváhagyott elszámolható kiadási
összeget nem meghaladó nem építési engedély köteles
építési beruházás
Építési beruházás esetén
• ÉPÍTÉSI NAPLÓ: elszámolni kívánt tételeknek szerepelniük kell benne
Kifizetési kérelemhez szkennelt formában csatolni kell a kapcsolódó
építési napló(rész) másolatát, melyen a napló bejegyzések mellett fel
kell tüntetni az elszámolni kívánt tételek ÉNGy szerinti MVH kódját!
• Csak annyi anyaghoz tartozó költség kerülhet elszámolásra – a
kapcsolódó munkadíjjal együtt – amennyi anyag ténylegesen
felhasználásra került! (pl. csak építőanyag nem)
• Valamennyi gépnek, technológiai elemnek, építőanyagnak, szerkezeti
elemnek minőségi tanúsítvánnyal kell rendelkeznie!
• Ha a támogatási határozatban több kiadási tétel szerepel, a
kifizetési kérelemben szereplő azonos kiadási tételéhez tartozó
elszámolható kiadás összege a támogatási határozatban
megállapított kiadási tétel összegét legfeljebb 20 %-os
mértékben meghaladhatja, de az adott építésre jóváhagyott
kiadások összege emiatt nem növekedhet!
Építési beruházások
• Műszaki tartalom módosítása: a hatóság kötelező
előírásának teljesítése érdekében módosítható
• Önkéntes elhatározásából: a műszaki tartalom az első
kifizetési kérelem benyújtását megelőzően, az ügyfél által
legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napját
megelőző harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri
véleménnyel alátámasztott kérelmére, egy alkalommal
módosítható
Építési beruházások
• Figyelem! Változott a műszaki tartalom módosítás szabályozása!
• A jóváhagyott munkanemen belüli más építési tétel megvalósítása
önmagában nem minősül a műszaki tartalom megváltoztatásának
• Új munkanem felvétele: (hogy az ne minősüljön műszaki tartalom
változásának)
Akkor lehetséges ha a módosított építési tétel révén létrejött
beruházási elem épületszerkezeti funkciója, használati módja, helye
és mérete a támogatási határozattal jóváhagyott műszaki
dokumentációhoz képest nem változik, és azt műszaki ellenőr az
MVH formanyomtatványán igazolja.
Árajánlatos tételek módosítása
• A támogatási határozatban szereplő eszközökkel azonos funkciójú,
azonos vagy magasabb műszaki paraméterekkel rendelkező
eszközökre irányulhat
Kifizetési kérelemhez csatolni kell:
1. Min. 2 darab, a teljesítéskor érvényes árajánlatot,
2. Indokolni kell a választást.
• Ha nem a pályázatban megadott tételek kerülnek beszerzésre:
kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg részletes műszaki leírást
tartalmazó dokumentum benyújtása szükséges.
Mellékletek
• NYILATKOZAT AZ ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR ELLENJEGYZÉSÉVEL ( 5.
számú melléklet)
KK-ban feltüntetett árajánlatos tételek a pályázat benyújtási időszak
első napján hatályos ÉNGY-be, és a kifizetési kérelem benyújtásáig
megjelent egyetlen ÉNGY-be sem sorolhatók be.
Az árajánlattal elszámolni kívánt tételek ÉNGY-be történő besorolása
nem lehetséges „Árajánlatos tételek indoklása” elnevezésű
nyomtatványban megjelölt indokok alapján
• Árajánlatos tételek indoklása ( 6. számú melléklet)
• A támogatási határozatban jóváhagyottól eltérő munkanembe tartozó
építési tételek Kifizetési kérelem - Betétlap (7 . számú melléklet)
Köszönöm a
figyelmet!