Transcript Előadás

Turisztikai tevékenységek
ösztönzése jogcím kifizetési
kérelmek benyújtásáról szóló
általános tájékoztató
nyertes pályázók részére
Érintett jogcímrendelet:
104/2013. (XI.14.) VM rendelet
Benyújtás előtti teendők
• Általános szabályok alapos áttanulmányozása: 23/2007. (IV.17.) FVM
rendelet (továbbiakban: Vhr.)
• Ügyfélkapus regisztráció kérése az okmányirodában
• Saját ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfél esetén: meghatalmazást kell
készíteni az elektronikus kérelem kitöltési felületen „Meghatalmazás
rögzítés” menüpont alatt.
• VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE G0002 számú nyomtatványon (mulasztási
bírság szabható ki mulasztás esetén)
• Önellenőrzés céljából célszerű az MVH honlapján megtalálható
Önellenőrzési lista kitöltése!
Belépés a felületre
Meghatalmazás menete
Amennyiben most kíván új meghatalmazást rögzíteni, akkor a saját nevében opciót
válassza. Ha már van előzőleg rögzített meghatalmazása, akkor kiválaszthatja
a listából Meghatalmazóit.
Amennyiben nem saját nevében kíván kérelmet benyújtani, úgy a kérelem beadásához
szükséges előzetesen meghatalmazás készítése. Ezt kizárólag elektronikus úton lehet rögzíteni,
a saját néven történő ügyfélkapus bejelentkezést követően a „Meghatalmazás rögzítés”
menüpontot kell kiválasztani.
A jelszó igényléséhez szükséges nyomtatványokat megtalálja az alább webhelyen:
•
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/ugyfelnyilvantartas/g946_
adatlap_es_kitoltesi_utmu_20091115_1007401
Véglegesítés után, de ÜK Beadás előtt
nyomtassa ki a meghatalmazást és írja alá!
•1 példány a meghatalmazónál marad,
• 1 példány a meghatalmazotté, illetve
• 1 példányt a meghatalmazotton keresztül
továbbítani kell az MVH lakóhely/székhely
szerinti kirendeltségére.
Általános tudnivalók
•
Várható benyújtási időszak: 2014. augusztus 1. – 2014. december 31.
Az első kifizetési kérelmet a támogatási határozat közlésétől 6 hónapon belül köteles
benyújtani.
•
Az első kifizetési kérelem benyújtását követően 3 havonta nyújthat be újabb kifizetési
kérelmet a benyújtásra nyitva álló időszakokon belül.
•
Az utolsó kifizetési kérelem kivételével, legalább a támogatási határozatban jóváhagyott ,
egyéb elszámolható kiadásnak nem minősülő nettó elszámolási kiadások 10%-ával kell
elszámolni.
•
Utolsó kifizetési kérelmet a művelet megvalósulását követő 6 hónapon belül, de legkésőbb
2015. január 31-ig kell benyújtani.
•
Az ügyfél nem állhat csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés, illetve
végrehajtási eljárás alatt.
•
A megvalósítási határidőn belül a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható
kiadások összegének legalább 80%-át köteles teljesíteni.
•
A műveletet 2014. december 31-ig meg kell valósítani!
Elszámolás módja
•
Nem számolható el a támogatási összeget meghaladó vagy nem a művelet
végrehajtása érdekében felmerült kiadás (Pl.:sikerdíj).
•
A kifizetés alapját csak az ügyfél nevére szóló pénzügyileg rendezett számviteli
bizonylatok által igazolt kiadások képezhetik.
•
Előlegszámlák csak a pénzügyileg is rendezett végszámlával együtt számolhatóak
el.
•
Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemnél számolható el.
•
Csak készpénzzel és banki átutalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el
(árucsere, lízing nem).
•
ÉNGY és Gépkatalógus esetén:
1.
Nem haladhatja meg a támogatási határozatban szereplő referenciaárat
2.
A támogatási kérelem benyújtási időszak első napján hatályos katalógust kell
alkalmazni
Elszámolás módja
•
ÉNGy szerinti bontású számlarészletező kell az építkezésnél!
Számlarészletező tartalma:
1. Hivatkozás az elszámolni kívánt bizonylat sorszámára
2. Számlatétel ÉNGY kódja vagy árajánlatos tétel esetén szöveges megnevezése
tétel mennyisége, nettó értéke, áfa mértéke vagy a tétel bruttó értéke
3. Számlarészletező kiállításának dátuma
4. Számla kibocsátójának cégszerű aláírása
•
KK módosítás: a benyújtást követő 10 napon belül lehet elektronikusan, de csak a
kérelem benyújtási időszakon belül!
•
Hiánypótlási felszólítás postai úton kerül megküldésre, valamint annak teljesítését is
postai úton szükséges küldeni
Egyéb elszámolható kiadások
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Egyéb kiadás: a Vhr. 3. számú melléklete alapján
Nem lehet több, mint a beruházás – egyéb elszámolható kiadások nélküli –
jóváhagyott kiadásainak 12 %-a, legfeljebb 10 millió forint.
58114 Hirdetési hely könyvben
58133 Hirdetési hely napilapban
58143 Hirdetési hely folyóiratban, időszaki kiadványban
691016 Közjegyzői szolgáltatás, egyéb jogi dokumentumok
létrehozása
691019 Egyéb jogi szolgáltatás
70221 Üzletviteli tanácsadás
70222 Egyéb projektvezetési szolgáltatás, kivéve építési projekt
70223 Egyéb üzletviteli tanácsadás
7111 Építészmérnöki tevékenység
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7311 Reklámügynöki tevékenység
7320 Piac-, közvélemény-kutatás
Kérelmek elbírálása
•
Az MVH kizárólag a határidőben, ügyfélkapun keresztül benyújtott kérelmeket
bírálja el érdemben, benyújtási időszakon kívül - azt megelőzően vagy azt
követően - benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!
•
MVH törvény alapján - az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás esetein kívül - a végzést
az MVH a beérkezést követő három hónapon belül hozza meg. Az ügyintézési
határidőbe nem számít bele a Ket. szerint pl. hiánypótlásra, tényállás tisztázásához
szükséges idő; eljárás felfüggesztésének időtartama; jogsegélyeljárás időtartama.
•
HIÁNYPÓTLÁS: egyszer van rá lehetőség, az ügyfél nem hosszabbíthatja meg.
•
Ha a bizonylat nem felel meg a számviteli ( 2000. évi C. Törvény) vagy az ÁFA
törvénynek (2007. évi CXXVII. Törvény) formai vagy tartalmi előírásainak, az
elszámoláshoz nem fogadható el. A törvényi előírásoknak nem megfelelő
bizonylat alapján igényelt támogatási összeg jogosulatlan igénylésnek minősül, ami
szankciót von maga után.
•
KIFIZETÉS: az MVH az ügyfél-nyilvántartási rendszerben megadott fizetési számlájára
történő átutalással, forintban teljesíti a kifizetésről szóló határozat meghozatalától
számított 30 napon belül.
Az ügyfél kötelezettségei
• Az ügyfél az igénybe vett támogatáshoz kapcsolódóan köteles a monitoring
rendszer működtetése céljából - külön jogszabályban foglaltak szerint - adatot
szolgáltatni az erre rendszeresített nyomtatványon.
•
Benyújtott számviteli bizonylat a Vhr. szerinti kötelező rájegyzései:
1. a támogatási határozat azonosító száma,
2. a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzés,
3. (Ügyfél regisztrációs szám)
• Nem minősül elutasítási oknak, ha nem tüntetik fel a számviteli bizonylatokon a
tétel SZJ, TESZOR, VTSZ számát, KN-kódját, viszont a számlaösszesítőn
szerepeltetni kell ezen adatokat!
Az ügyfél kötelezettségei
Támogatás elszámolása:
• Kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek: tőketartalékba (lekötött tartalékba)
kell helyezniük,
• Nem kettős könyvvezetésre kötelezetteknek: egyéb bevételek között kell
elszámolniuk saját könyvelésükben.
Arculati elemek feltüntetése:
A támogatással megvalósított beruházáson és eszközein az első kifizetési kérelem
benyújtásáig az EMVA szlogent, EU-logót, valamint az ÚMVP logót fel kell tüntetni.
Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében
alkalmazndó arculati elemeket az IH közlemény mellékleteként Arculati Kézikönyv
tartalmazza, amely a Kormányportálról letöltelhető.
Az ügyfél kötelezettségei
Építéssel járó beruházások esetén kötelező:
• Építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése
• Műszaki tartalom módosítása: műszaki tartalom az első kifizetési kérelem benyújtását
megelőzően, az ügyfél által legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napját megelőző
harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztott kérelmére, egy
alkalommal módosítható.
Árajánlatos tételek módosítása esetén kötelező:
Kifizetési kérelemhez csatolni kell:
1. Min. 2 darab, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, amely a határozatban szereplő eszközökkel azonos
funkciójú, azonos vagy magasabb műszaki paraméterekkel rendelkező eszközökre irányul.
2. Indokolni kell a választást.
3. Ha nem a pályázatban megadott tételek kerülnek beszerzésre: kifizetési kérelem benyújtásával
egyidejűleg részletes műszaki leírást.
Az első kifizetési kérelemhez mellékelni kell az ügyfél nevére szóló jogerős építési engedélyt, a
hozzá jóváhagyott engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációval
együtt. (Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemhez nem csatolta)
Engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az
ügyfél nevére szóló jogerős használatbavételi engedélyt, vagy a használatbavétel
tudomásulvételét igazoló építésügyi hatósági bizonyítványt.
Jogcímspecifikus kötelezettségek
•
Üzemeltetési kötelezettség: Utolsó KK benyújtásától számított 5 évig tart.
•
Üzemeltetési kötelezettség alatt az ügyfél köteles:
1. A szálláshelyhez kötődő célterületre irányuló fejlesztés esetén legalább kétféle szolgáltatást
nyújtani, szolgáltatásokról nyilvántartást vezetni (amely tartalmazza a szolgáltatás nevét, a részvétel
időpontját, tartamát, vendégek nevét és aláírását)
2. Agroturisztikai szolgáltató tevékenység fejlesztése esetén agroturisztikai szolgáltató tevékenységek
valamelyikét végezni.
3. Lovas turisztikai szolgáltatás esetén MLSZ szerinti három patkós minősítésű lovas szolgáltatást
végezni és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal igazolással rendelkezni.
4. Vadászturizmus esetén vadászati jogosultsággal rendelkezni.
5. Tagságot fenntartani turisztikai szakmai szervezetben.
6. Falusi szálláshely fejlesztése esetén legalább 4 napraforgós minősítésű szállásszolgáltatást végezni.
7. Falusi valamint egyéb szálláshely célterületekre irányuló fejlesztés esetén üzemeltetési engedéllyel
rendelkezni.
8. Gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó fejlesztés esetén a jegyző által kiadott hatósági
igazolvánnyal rendelkezni.
Köszönöm a
figyelmet!
www.homokhatsag-leader.hu
[email protected]