Kifizetési kérelmek

Download Report

Transcript Kifizetési kérelmek

TÁMOP 5.6.2-10/1-2010-0001 Projekt
Kifizetési kérelmek
Előlegigénylés szabályai
A pályázó a támogatási szerződés aláírását
követően külön az Előlegigénylésről szóló
nyilatkozaton rendelkezik az igénylésről.
Az előleg visszafizetésének szabályai
Előleggel történő elszámolás
A kifizetési kérelmekben az előleggel való
elszámolást a kedvezményezett főszabály
szerint bármikor megkezdheti, de legkésőbb
a lehetséges köztes kifizetés határának
(támogatás összegének 100 %-a mínusz
előleg) elérése után , ami jelen esetben 80%.
Előleg
• Kifizetési kérelmek
•
•
•
•
•
•
A kifizetési igénylésben igényelt
támogatás folyósítása, hiánypótoltatás
Jó tételek továbbengedésének
szabálya
Elektronikus alkalmazás (számlakitöltő)
használata
Elektronikus számlakitöltőhöz
kapcsolódó fontosabb információk
Kifizetési kérelem, tételes, bizonylatolt
elszámolás a költségekkel.
Elszámolhatóság feltételei
•
•
•
•
•
Az elszámolási csomag
benyújtásának feltételei
Áfa
Bevételek
Természetbeni hozzájárulás
Negatív tételek elszámolása
(sztornó és helyesbítő
számlák)
A kifizetési igénylésben igényelt támogatás folyósítása, hiánypótoltatás
A kifizetési igények beadási minimumhatára a projekt összköltségének
2 %-a. A kifizetési igényeket kéthavonta tervezzük beadni, mindig a
megkapott anyagok alapján. Az anyagokat kérjük a beadási határidő
előtt 15 részünkre eljuttatni. Az első kifizetési igény a 2010 december
31-ig felmerült kiadásokról 2011. febr 15-én fogjuk beadni, a
megkapott anyagok alapján. Kérjük január 31-ig részünkre aláírva
beadni az összesítőket, és az EMIR-ben rögzíteni a vonatkozó
számlákat. A beadott dokumentációra ugyanazok az őrzési szabályok
vonatkoznak, mint a pályázat többi anyagára.
A kifizetési igénylésben igényelt támogatás folyósítása, hiánypótoltatás
Az elszámolási csomag beérkezését követően, a dokumentumok, illetve az azokban foglalt
adatok megfelelősége esetén a támogató folyósítja a jogosult támogatási összeget.
Amennyiben a kedvezményezett által benyújtott elszámolási csomag vagy egy része
tartalmi, vagy formai szempontból nem felel meg, valamint a feltárt hiányosságok alapján
hiánypótlásra van lehetőség, abban az esetben hiánypótlásra kell felhívni
a kedvezményezettet az elszámolási csomagban szereplő valamennyi hiány, illetve hiba,
illetve a hiánypótlás elmulasztása esetén fennálló következmények megjelölésével.
A kedvezményezettnek a hiánypótlásra 30 naptári nap áll a rendelkezésére. Egy kifizetési
igény esetében egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra. A hiánypótlást
szintén a konzorciumvezető adja be.
Amennyiben a hiánypótlást a Kedvezményezett a határidő lejártát követő 8 napon belül sem
teljesíti, úgy a hiánypótlással érintett számlák, számviteli bizonylatok elutasításra kerülnek.
A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 60 naptári
napon belül fizeti ki. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra
igénybe vett időtartam nem számít bele.
Jó tételek továbbengedésének szabálya
Amennyiben az elszámolási csomaggal kapcsolatban olyan hiánypótlás merül
fel, amely vonatkozásában kizárólag egyes számlákhoz kapcsolódóan
szükséges a hiánypótlás lefolytatása, abban az esetben lehetőség van az ún.
„jó tételek”, azaz hiánypótlással és korrekciós igénnyel nem érintett tételek
kifizetésére. Ezzel egy időben a hiánypótlandó bizonylatok kifizetése
felfüggesztésre kerül.
A záró elszámolási csomag esetében nem érvényesül a jó tételek
továbbengedésének szabálya.
Elektronikus alkalmazás (számlakitöltő) használata
A kedvezményezett elszámolási tevékenységét számlakitöltő program támogatja, mely egyrészt
biztosítja a kifizetési kérelemhez beadandó dokumentumok könnyű, hibamentes előállítását,
másrészt gyorsítja a közreműködő szervezetek ügyintézését.
A számlakitöltő program a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség web oldaláról érhető el: www.nfu.hu
oldalon: „Pályázó-tájékoztató”.
A kitöltő program megismerését két tananyag is segíti:
E-tananyag az online számlakitöltő használatához (a hivatkozott oldal kezdőlapján érhető el)
Felhasználói kézikönyv (a Pályázó tájékoztató felületre való belépést követően tölthető le az
„Információk” menüpont alatt)
A számlakitöltőt az alábbi esetekben kötelező használni:
- Számlák rögzítése, vagyis Kifizetési kérelem generálás és nyomtatás
- Projekt előrehaladási jelentés készítése (a benyújtásra vonatkozó szabályozás
a támogatási szerződésben olvasható)
- Időközi elszámolás
Elektronikus alkalmazás (számlakitöltő) használata
A kedvezményezett a kifizetési kérelemben és a kapcsolódó elszámolási csomagban számol el a
projektje keretében felmerült költségekről a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló
bizonylatokkal igazolt fizikai teljesítést követően. A kifizetési kérelem és a projekt
megvalósításához kapcsolódó projekt előrehaladási jelentés időben és fizikailag is elválik
egymástól.
Amennyiben a kedvezményezett az általa már kifizetett számlákkal kíván elszámolni (számlák
utólagos megtérítése), abban az esetben a támogatás folyósításának feltétele a fizikai
teljesítésen felül a pénzügyi teljesítés is. Amennyiben a kedvezményezetthez benyújtott, még
ki nem fizetett szállítói számlák közvetlen kifizetését kérte (szállítói kifizetés) a
kedvezményezett, abban az esetben a fizikai teljesítésen felül a pénzügyi teljesítést csak a
támogatással csökkentett rész arányában kell igazolnia.
Az előkészítés költségeinek elszámolása esetén a felmerült költségek bizonylatai kizárólag az
első kifizetési kérelemben kerülhetnek benyújtásra támogatás igénylése céljából.
Elektronikus számlakitöltőhöz kapcsolódó fontosabb információk
Több költségvetési sort érintő számla rögzítése: amennyiben egy számla
összege több költségvetési sort érint, úgy a számlakitöltő rendszerben egy
számlán belül kettő/több tétel rögzítendő, a számla összegének
megbontásával, és tételenként a megfelelő költségvetési sor rögzítésével.
Elszámolási ütemek alkalmazása: a kifizetési kérelem elszámolását mindig
abban az aktuális elszámolási ütemben szükséges rögzíteni, amikor a
kifizetési kérelem benyújtásra fog kerülni a közreműködő szervezet felé.
Ebben az elszámolásban kell rögzíteni azon számlákat is, amelyek esetleg
korábbi elszámolási ütem időszakában merültek fel.
Kifizetési kérelem, tételes, bizonylatolt elszámolás a költségekkel
A kifizetések elszámolásánál, a kiadások tervezettsége és a pénzügyi teljesítettsége a
két legfontosabb tény.
A projektek megvalósítása során az „Értéket a pénzért” elvet folyamatosan érvényesíteni
szükséges. Ez azt jelenti, hogy a projektek megvalósítása során folyamatosan és fokozottan
érvényesíteni kell az alábbiakat:
1. a projektvégrehajtásba bevont személyek, és szervezetek kiválasztása során biztosítani
kell a diszkrimináció-mentességet és a versenyt.
2. az erőforrások hatékony, hatásos és etikai normák szerinti felhasználását és
3. átlátható és felelősséget rögzítő kiválasztási eljárásrendek kialakítását.
Ennek következtében a projektek során az alábbiakat kell igazolni:
1. legjobb áron a legjobb munkaerővel történt a szerződéskötés
2. a szerződéses díjak kalkulálása átlátható és megfelel a piacon szokásos díjazásnak
3. teljesítésigazolások teljesek, egyértelmű a kapcsolat a kifizetett összegek és teljesítés
között.
Kifizetési kérelem, tételes, bizonylatolt elszámolás a költségekkel
A fentiek elérése érdekében a munkaszerződések, megbízási szerződések és
vállalkozási szerződések megkötése és a teljesítés igazolása során az alábbiak
szerint kell eljárni.
Lehetséges jogviszony-fajták a külső munkaerő bevonására. A külső munkaerő
bevonásának módja jellemzően az alábbi jogviszonyok alapján kerül sor:
a) munkaszerződés,
b) köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszony,
c) magánszeméllyel kötött megbízási szerződés,
d) szakmai tevékenység szolgáltatásként történő megvásárlása (gazdasági
társasággal, egyéni vállalkozóval kötött megbízási szerződés).
Kifizetési kérelem, tételes, bizonylatolt elszámolás a költségekkel
A kiválasztási eljárásra vonatkozó ellenőrzési pontok Az alábbi ellenőrzési pontokhoz
készített dokumentumoknak a projektdosszié részét szükséges képezniük:
a) Az ellátandó feladatok részletes meghatározása, dokumentálása
b) A feladat ellátásához szükséges szakértelem, szakmai tapasztalat rögzítése
c) A megbízott kiválasztására irányuló eljárás részletes dokumentálása , a vonatkozó
adatvédelmi szabályok figyelembe vételével, a megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell
felbvenni.
d) A feladat ellátására fordítandó idő tervezése (megbízási szerződés az adott
intézményben már alkalmazásban (munkaviszonyban) álló magánszeméllyel úgy
köthető, ha a magánszemély munkaköre az adott, megbízási szerződésben
meghatározott feladatot nem tartalmazza, és a feladat elvégzésére a rendes
munkaidőn kívül kerül sor)
e) Feladatellátáshoz kapcsolódó teljesítésigazolás módjának rögzítése
f) Kiválasztási, verseny tisztaságát biztosító összeférhetetlenségi szempontok
meghatározása
Kifizetési kérelem, tételes, bizonylatolt elszámolás a költségekkel
A díjazásra vonatkozó ellenőrzési pontok Az alábbi ellenőrzési pontokhoz készített
dokumentumoknak a projektdosszié részét szükséges képezniük:
a) Amennyiben a megbízási díjat/munkabért nem jogszabályban rögzített bértábla alapján
kalkulálják, a kedvezményezettnek rögzíteni kell a díjazás számítására alkalmazott
módszert. A díj számítás során figyelembe kell venni, hogy a díjazás összegének
összhangban kell állnia az adott intézményben hasonló feladatkört ellátó munkatárs
díjazásával.
b) Amennyiben szakmai kamarák, illetve érdekképviseleti szervek a díjazással
kapcsolatban ajánlást fogalmaztak meg, a projekt keretében alkalmazott díjazásnak
illeszkednie kell az ajánlásban meghatározott összegekhez.
c) A szakmai tevékenység szolgáltatásként történő megvásárlása esetén
kedvezményezettnek legalább három árajánlatot be kell kérnie az adott
tevékenységre annak alátámasztása érdekében, hogy az adott szolgáltatás
ellenértéke a piaci áraknak megfelelő mértékben kerül meghatározásra, de a Kbt
szerinti vizsgálata, és a belső szabályzatoknak való megfelelés elengedhetetlen.
Kifizetési kérelem, tételes, bizonylatolt elszámolás a költségekkel
A teljesítés igazolására az alábbi dokumentumoknak a projektdosszié részét
szükséges képezniük:
a) A feladat ellátására létesített jogviszonyt alapító dokumentumban (szerződés,
kinevezés) rögzíteni kell a teljesítés igazolásának rendjét oly módon, hogy abból
megállapítható legyen a teljesítés és a megbízási díj közötti egyenes
arányosság.
b) Amennyiben a munkavállaló kinevezéssel vagy munkaszerződéssel foglalkoztatott
és nem teljes munkaidejét fordítja a projektben végzett tevékenységekre, illetve
megbízási szerződés vagy vállalkozási szerződés keretében végzi a feladatokat,
a projekt keretében elvégzett tevékenységekről időkimutatást kell készítenie.
Elszámolhatóság feltételei
Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek ,
illetve a dokumentum-mátrixban megkövetelt feltételeknek is eleget tesz,:
A kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, és, jogalapjuk (szerződéssel,
megrendelővel, közigazgatási határozattal, stb.), teljesülésük számlával, bevallással,
egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső bizonylattal igazolhatóak.
Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához
és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos
módosításában betervezésre kerültek.
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat
(vagy a közbeszerzési szerződésben rögzített árat) és a projekt költségvetésének
megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy
meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása.
A Magyar Köztársaság területén megvalósuló projekt végrehajtása érdekében merültek fel.
A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott
projekthez kapcsolódnak, illetve amilyen mértékben annak célját szolgálják.
Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.
Költségek elszámolhatósági ideje a támogatási szerződésben rögzített projekt
megkezdésének napjától a befejezés napjáig terjed.
Az elszámolási csomag benyújtásának feltételei
Az elszámolási csomag benyújtására a 281/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet az alábbi
feltételeket szabja:
1 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén időközi kifizetési igény akkor nyújtható
be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott
minimális összeget, de legalább a megítélt támogatás 2%-át;
Áfa
A projekt keretein belül a kiadások bruttó (ÁFA-val növelt) értékben lettek
megtervezve, mivel a konzorciumi partnerek alaptevékeny-sége nem
teszi lehetővé az ÁFA visszaigénylését. Így az elszámolható számlák
ÁFA tartalma is elszámolható költség, azzal együtt hogy az adó összege
nem visszaigényelhető.
Bevételek
A projekttel összefüggésben, az értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból regisztrációs
díjból és egyéb bevételből a megvalósítás időszakát magába foglaló teljesítési időponttal
számlázott bevétel a teljesítés időpontját is tartalmazó elszámolási időszakban csökkenti
a projekt elszámolható költségeinek összegét.
A bevételeket a strukturális alapok részesedésének kiszámítása előtt, de legkésőbb
a támogatás befejezésekor teljes összegükben vagy arányosan kell levonni a tevékenység
elszámolható költségéből attól függően, hogy a bevétel teljes egészében vagy csak részben
származott-e a társfinanszírozott tevékenységből.
A bevételek kezelésekor is biztosítani kell a kettős finanszírozás elkerülését. A projekt
megvalósításához kötődő pénzügyi bevételek (pl: kedvezményezetteknek fizetett előlegből
származó kamatbevétel) összegét a projekt megvalósítása érdekében kell felhasználni.
A felhasználás tényét legkésőbb a (záró) projekt előrehaladási jelentéssel egy időben benyújtott
kifizetési kérelemhez csatolt dokumentumokkal kell igazolni.
Negatív tételek elszámolása (sztornó és helyesbítő számlák)
A következő esetekben és feltételek mellett szükséges és indokolt, hogy a számlák/bizonylatok
(költség tételek) negatív összeggel kerüljenek rögzítésre a számlakitöltőben a pályázó tájékoztató
felületen:
Sztornószámla: Amennyiben a Kedvezményezett által korábban már benyújtott és jóváhagyott
számlára vonatkozóan a Kedvezményezett szállítója sztornószámlát állít ki, a Kedvezményezettnek
ezt a negatív összeget tartalmazó számlát is be kell nyújtania a Közreműködő Szervezethez, és
ezzel csökkenteni kell a kifizetési kérelemben igényelt támogatás összegét. A negatív tétel
rögzítésével így csökkentésre kerül a korábban már jóváhagyott támogatás összege.
Helyesbítő számla: Amennyiben a Kedvezményezett által benyújtott számlához kapcsolódóan a
szállító helyesbítő számlát állít ki, a Kedvezményezettnek a negatív összeget tartalmazó számlát is
be kell nyújtania a Közreműködő Szervezethez és csökkentenie kell az igényelt támogatás összegét.
Ezáltal a helyesbítő számlán szereplő negatív összeggel csökken az eredeti számlából elszámolható
költség összege is.
Sztornó számla:
1. Az eredeti számla korábbi elszámolásban benyújtásra és elszámolásra került és nem kerül új számla
kiállításra (meghiúsult a teljesítés)
A kedvezményezettnek a soron következő kifizetési kérelemben kell rögzítenie a negatív (sztornó)
számlát a számlakitöltőben, ezzel csökkentve a kifizetési kérelemben igényelt támogatás összegét.
A számlakitöltőben a megjegyzés mezőben fel kell tüntetni, hogy melyik kifizetési kérelem, melyik
számlájához kapcsolódik a sztornó számla.
Az elszámoláshoz mellékelni kell az eredeti számla és a sztornó számla hitelesített másolatát, valamint
egy nyilatkozatot az érvénytelenítés okáról.
2. Az eredeti számla korábbi elszámolásban benyújtásra és elszámolásra került, és új számla kerül
kiállításra
A kedvezményezettnek a soron következő kifizetési kérelemben kell rögzítenie a negatív (sztornó)
számlát és az új számlát is a számlakitöltőben. Így nem változik a kifizetési kérelemben igényelt
támogatás összege.
A számlakitöltőben a megjegyzés mezőben fel kell tüntetni, hogy melyik kifizetési kérelem, melyik
számlájához kapcsolódik a sztornó számla és az új számla.
Az elszámoláshoz mellékelni kell az eredeti számla és a sztornó számla hitelesített másolatát, valamint
egy nyilatkozatot az érvénytelenítés okáról.
3. Az eredeti számla még nem került benyújtásra és elszámolásra, és új számla kerül kiállításra
A kedvezményezettnek a soron következő kifizetési kérelemben csak az új, helyesen kiállított számlát
kell rögzítenie a számlakitöltőben.
Helyesbítő számla:
1. Az eredeti számla korábbi elszámolásban benyújtásra és elszámolásra került, a
helyesbítő számla összege negatív
A kedvezményezettnek a soron következő kifizetési kérelemben kell rögzítenie a negatív
(helyesbítő) számlát a számlakitöltőben, ezzel csökkentve a kifizetési kérelemben igényelt
támogatás összegét.
A számlakitöltőben a megjegyzés mezőben fel kell tüntetni, hogy melyik kifizetési kérelem,
melyik számlájához kapcsolódik a helyesbítő számla.
Az elszámoláshoz mellékelni kell az eredeti számla és a helyesbítő számla hitelesített
másolatát, valamint egy nyilatkozatot a helyesbítés okáról.
2. Az eredeti számla korábbi elszámolásban benyújtásra és elszámolásra került, a
helyesbítő számla összege pozitív
A kedvezményezettnek a soron következő kifizetési kérelemben kell rögzítenie a pozitív
összegű helyesbítő számlát a számlakitöltőben, ezzel növelve a kifizetési kérelemben
igényelt támogatás összegét.
A számlakitöltőben a megjegyzés mezőben fel kell tüntetni, hogy melyik kifizetési kérelem,
melyik számlájához kapcsolódik a helyesbítő számla.
Az elszámoláshoz mellékelni kell az eredeti számla és a helyesbítő számla hitelesített
másolatát, valamint egy nyilatkozatot a helyesbítés okáról.
Helyesbítő számla:
3. Az eredeti számla még nem került benyújtásra és elszámolásra, de helyesbítő számla került kiállításra
A kedvezményezettnek a soron következő kifizetési kérelemben kell rögzítenie mindkét számlát a
számlakitöltő rendszerben. Ha a helyesbítő számla összege negatív, akkor csökkenti a kifizetési
kérelemben az igényelt támogatás összegét, de csökken az eredeti számlából elszámolható költség
összege is.
Ha a helyesbítő számla összege pozitív, akkor növeli a kifizetési kérelemben az igényelt támogatás
összegét, és növeli az eredeti számlából elszámolható költség összegét is.
A számlakitöltőben a megjegyzés mezőben fel kell tüntetni, hogy a kifizetési kérelem melyik számlájához
kapcsolódik a helyesbítő számla.
Képzési projektek esetében, amennyiben a képzésbe bevont célcsoporttag önhibáján kívül kikerül a
képzési programból, a Kedvezményezett a kikerült célcsoporttagtól visszaköveteli a részére kifizetett
képzési költséget. Ennek megfelelően a következő kifizetési kérelemben a Kedvezményezett negatív tétel
rögzítésével csökkenti a már kifizetett támogatás összegét.
Mivel a képzési költségek összesítőkön kerülnek elszámolásra, ezért a soron következő kifizetési
kérelemben benyújtott összesítőn negatív tételként kell rögzíteni a visszakövetelésre kerülő összegeket.
Ennek megfelelően csökken az összesítőn elszámolni kívánt támogatás összege, ezzel csökkentve a már
kifizetett támogatás összegét is.
Amennyiben a visszakövetelések összege meghaladja az aktuális összesítőn elszámolni kívánt
támogatás összegét, vagy az összesítő csak visszaköveteléseket tartalmaz, akkor negatív tételként kerül
rögzítésre az összesítő a kedvezményezett által az online számlakitöltőben.
Elszámolható költségek
Projektmenedzsment költsége
A megfelelő színvonalú projekt végrehajtáshoz elengedhetetlen a felkészült projekt menedzser,
menedzsment, aki(k) a projekt végrehajtásához szükséges koordinációs, adminisztratív feladatokat ellátják
(előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek összeállítása).
A projektmenedzsment bérköltségeinél és személyi jellegű ráfordításainál a projekt-menedzseri, pénzügyikönyvelési, jogi, műszaki és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak – munkaviszonyban, megbízási
viszonyban (kivéve projekt menedzser), közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott –
bérköltsége, illetve annak a projekt menedzselésére fordított munkaidejével arányos része vehető
figyelembe. Itt kell elszámolni az egyéb jogviszony keretében a projektmenedzsment feladatainak (kivéve
projekt menedzser) ellátásával összefüggő tevékenységhez kapcsolódó költségeket is (pl. általános jogi
tanácsadás, kiszerződött pénzügyi-könyvelés igénybevétele).
Abban az esetben, ha kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedő,
jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére
vonatkozóan, a menedzsment tevékenységhez kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések (pl.
ruhapénz, étkezési jegy, stb.) ezen belső szabályzattal összhangban, és a projekt megvalósítás
időszakával arányosan elszámolhatóak.
A projektben részt vevő munkatársaknak a projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a támogatott
tevékenységekhez kapcsolódó, külső helyszínen történő munkavégzése, a projekt megvalósításával
összefüggő továbbképzése miatt felmerülő utazási és szállás költségei elszámolhatóak. Az utazási és
napidíj költségek a magyar jogszabályok szerint, az utánuk fizetendő járulékokkal együtt számolhatóak el.
Napidíjat csak a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő dolgozó élelmezési költségtérítéséről szóló 278/2005
Korm. rendelet, illetve a tartós külszolgálatról szóló 104/2003 (VII.18) Korm. rendelet valamint a
mindenkori vonatkozó hazai jogszabályok rendelkezési alapján lehet elszámolni.
Projektmenedzsment költsége
A napi utazási idő és a bekerülési költségek alapján kell dönteni a naponta való utaztatás és az egyszeri
(több hetes távollét esetén, hetente egyszeri) utaztatás és a helyszínen való elszállásolás között.
Amennyiben a napi utazási idő meghaladja a három órát, akkor az utóbbit kell választani, egyéb esetekben a
költségek felmérését követően az alacsonyabb költséggel járó az elszámolható.
A szállás költségek elszámolása esetén legfeljebb három csillagos szállodai elhelyezés költsége számolható
el, minden esetben az adott helyszínen érvényben lévő piaci árat figyelembe véve kell a legkedvezőbb
szállást kiválasztani.
Kiküldetés esetén étkezési költség csak akkor számolható el, ha a kiküldött nem részesült napidíjban. Az
étkezési/ellátási költség naponta forgalmi adóval növelt áron legfeljebb 4000 Ft/fő összeggel számolható el.
Az úti költségek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy az útiköltségek a 2. osztályú tömegközlekedés
eszközök igénybevétele alapján, hivatali vagy saját gépkocsi használat esetén a megtett kilométerek alapján
a tényleges benzinköltség/ vagy az APEH által közzétett elszámolható üzemanyag költség és a
kilométerenkénti adómentes térítés figyelembe vételével számolhatók el.
A közigazgatási dolgozók bére csak akkor elszámolható, ha a projekt végrehajtásához kapcsolódik és
munkaköri feladatukat képezi, vagy arra a munkaidő beosztásra is kiterjedő megbízási szerződéssel
rendelkeznek. A költségeket úgy kell alátámasztani, hogy a bérek a hazai jogszabályok (adó,
társadalombiztosítás stb.) szerint fizetendő adókkal és járulékokkal együtt elszámolhatóak legyenek,
amennyiben az elszámolni kívánt jövedelem személyi jövedelemadó- és járulékköteles.
Projektmenedzsment költsége
Azonosítani kell a tevékenység megvalósításában részt vevő közszolgáltató szervezet tényleges költségeit (pl.
munkaköri leírás). Amennyiben a projekttel kapcsolatban, a kedvezményezett hatáskörébe tartozó kötelező
hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel költség, akkor az nem elszámolható.
Jutalom /jubileumi jutalom és végkielégítés nem számolható el költségként.
Amennyiben a projekt menedzsment valamely egyéb szervezeti egység része, és elkülönített nyilvántartással
nem rendelkezik, akkor a költségek arányosítása szükséges. Az arányosítás alkalmazható módszere a költség
jellegétől függően például a következő lehet
• Munkaidő-alapú.
• Kedvezményezettekre fordított idő alapú.
• Tanfolyam időtartamán alapuló.
• Az igénybevett terület/tér nagyságán alapuló.
A projekt menedzsmenthez kapcsolódó dokumentációs, irattározási, archiválási költségek (fénymásolópapír,
toner, irodaszer) elszámolását az egyéb projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek között
elszámolható.
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek
A projekt céljának megvalósításban és/vagy szakmai felügyeletében közvetlenül közreműködő személyzet,
bére, a bér járulékai, illetve egyéb juttatások elszámolhatók, amennyiben a projekt költségvetésében
eredetileg is fel voltak tüntetve.
Bérként, bérjellegű juttatásként kizárólag a munkabérnek a munkavégzéssel közvetlenül összefüggő tételei
számolhatók el.
A bérköltség, munkadíj csak a ténylegesen kifizetett bér, munkadíj alapján és az alkalmazott esetében
(munkaidő kimutatás alapján megállapított) a projekttel töltött ideje arányában számolható el.
Bérköltségek között elszámolható költség a megbízási szerződés keretében történő munkavégzés, valamint a
szellemi alkotásra kötött felhasználási szerződésben rögzített személyes közreműködés díja.
Szintén e kategóriába tartozik azon projektet végrehajtók bére, akik számára a projekt keretében nem kerül
munkabér elszámolásra, valamint a munka elvégzése csak célfeladatok kiírásával oldható meg.
Abban az esetben, ha kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedő,
jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére
vonatkozóan, a megvalósítók tevékenységéhez kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések (pl. ruhapénz,
étkezési jegy, stb.) ezen belső szabályzattal összhangban elszámolhatóak.
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek
Napidíjat csak a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő dolgozó élelmezési költségtérítéséről szóló 278/2005
Korm. rendelet, illetve a tartós külszolgálatról szóló 104/2003 (VII.18) Korm. rendelet valamint a mindenkori
vonatkozó hazai jogszabályok rendelkezési alapján lehet elszámolni.
A napi utazási idő és a bekerülési költségek alapján kell dönteni a naponta való utaztatás és az egyszeri (több
hetes távollét esetén, hetente egyszeri) utaztatás és a helyszínen való elszállásolás között. Amennyiben a napi
utazási idő meghaladja a három órát, akkor az utóbbit kell választani, egyéb esetekben a költségek felmérését
követően az alacsonyabb költséggel járó az elszámolható.
A szállás költségek elszámolása esetén legfeljebb három csillagos szállodai elhelyezés költsége számolható el,
minden esetben az adott helyszínen érvényben lévő piaci árat figyelembe véve kell a legkedvezőbb szállást
kiválasztani.
Kiküldetés esetén étkezési költség csak akkor számolható el, ha a kiküldött nem részesült napidíjban. Az
étkezési/ellátási költség naponta forgalmi adóval növelt áron legfeljebb 4000 Ft/fő összeggel számolható el.
Az úti költségek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy az útiköltségek a 2. osztályú tömegközlekedés
eszközök igénybevétele alapján, hivatali vagy saját gépkocsi használat esetén a megtett kilométerek alapján a
tényleges benzinköltség/ vagy az APEH által közzétett elszámolható üzemanyag költség és a kilométerenkénti
adómentes térítés figyelembe vételével számolhatók el.
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek
A közigazgatási dolgozók bére csak akkor elszámolható, ha a projekt végrehajtásához kapcsolódik és
munkaköri feladatukat képezi, vagy arra a munkaidő beosztásra is kiterjedő megbízási szerződéssel
rendelkeznek. A költségeket úgy kell alátámasztani, ami lehetővé teszi a tevékenység megvalósításában
részt vevő közszolgáltató szervezet tényleges költségeinek azonosítását (pl. munkaköri leírás). Amennyiben
a projekttel kapcsolatban, a kedvezményezett hatáskörébe tartozó kötelező hatósági feladatok ellátásához
kapcsolódóan merül fel költség, akkor az nem elszámolható. Jutalom/jubileumi jutalom és végkielégítés nem
számolható el költségként.
Amennyiben a projekt megvalósítók valamely egyéb szervezeti egység része, és elkülönített nyilvántartással
nem rendelkezik, akkor a költségek arányosítása szükséges. Az arányosítás alkalmazható módszere a
költség jellegétől függően például a következő lehet
• Munkaidő-alapú.
• Kedvezményezettekre fordított idő alapú.
• Tanfolyam időtartamán alapuló.
• Az igénybevett terület/tér nagyságán alapuló.
A projektben részt vevő munkatársaknak a projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a támogatott
tevékenységekhez kapcsolódó képzési költsége elszámolható (nem támogatható másoddiploma, illetve
nyelvi képzés költsége).
A projekt szakmai megvalósításához köthető dokumentációs, irattározási, archiválási
költségek (fénymásolópapír, toner, irodaszer) elszámolását az egyéb projekt
végrehajtásával összefüggő (általános) költségek között kell betervezni.
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek
A közigazgatási dolgozók bére csak akkor elszámolható, ha a projekt végrehajtásához kapcsolódik és
munkaköri feladatukat képezi, vagy arra a munkaidő beosztásra is kiterjedő megbízási szerződéssel
rendelkeznek. A költségeket úgy kell alátámasztani, ami lehetővé teszi a tevékenység megvalósításában részt
vevő közszolgáltató szervezet tényleges költségeinek azonosítását (pl. munkaköri leírás). Amennyiben a
projekttel kapcsolatban, a kedvezményezett hatáskörébe tartozó kötelező hatósági feladatok ellátásához
kapcsolódóan merül fel költség, akkor az nem elszámolható. Jutalom/jubileumi jutalom és végkielégítés nem
számolható el költségként.
Amennyiben a projekt megvalósítók valamely egyéb szervezeti egység része, és elkülönített nyilvántartással
nem rendelkezik, akkor a költségek arányosítása szükséges. Az arányosítás alkalmazható módszere a költség
jellegétől függően például a következő lehet
• Munkaidő-alapú.
• Kedvezményezettekre fordított idő alapú.
• Tanfolyam időtartamán alapuló.
• Az igénybevett terület/tér nagyságán alapuló.
A projektben részt vevő munkatársaknak a projekt megvalósításához közvetlenül köthető, a támogatott
tevékenységekhez kapcsolódó képzési költsége elszámolható (nem támogatható másoddiploma, illetve nyelvi
képzés költsége).
A projekt szakmai megvalósításához köthető dokumentációs, irattározási, archiválási
költségek (fénymásolópapír, toner, irodaszer) elszámolását az egyéb projekt
végrehajtásával összefüggő (általános) költségek között kell betervezni.
Célcsoport számára biztosított támogatások
Célcsoport képzésével összefüggő költségek
• Képzési projektek esetén a résztvevők, illetve a kutatásfejlesztésben közreműködő számára
ösztöndíj is elszámolható.
• Ösztöndíj a képzés eredményességét nem befolyásoló betegség idejére is kifizethető és
elszámolható.
Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei
Az úti költségek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy az útiköltségek a 2. osztályú
tömegközlekedés eszközök igénybevétele alapján, hivatali vagy saját gépkocsi használat esetén
a megtett kilométerek alapján a tényleges benzinköltség/ vagy az APEH által közzétett
elszámolható üzemanyag költség és a kilométerenkénti adómentes térítés figyelembe vételével
számolhatók el. A napi utazási idő és a bekerülési költségek alapján kell dönteni a naponta való
utaztatás és az egyszeri (több hetes távollét esetén, hetente egyszeri) utaztatás és a helyszínen
való elszállásolás között. Amennyiben a napi utazási idő meghaladja a három órát, akkor a
célszerű az utóbbit választani, egyéb esetekben a költségek felmérését követően az
alacsonyabb költséggel járó megoldást kell választani. A fogyatékkal élők utazása ez alól kivételt
képezhet, a számukra legalkalmasabb (pl. külön busz) és megfelelően kialakított eszközöket kell
igénybe venni, bérelni.
Célcsoport számára biztosított támogatások
Tömegközlekedési bérlet költségét olyan arányban lehet figyelembe venni, amilyen arányban az, pl. a képzést
szolgálja (pl. ha a képzés két hétig tart, akkor a havi bérlet árának a felét, stb.).
Célcsoport ellátmány/napidíj és szállásköltsége a figyelembe vett létszám projekthez kapcsolódó ellátmánya,
napidíja és szállásköltsége számolható el a mindenkori vonatkozó hazai jogszabályok alapján.
A szállás költségek elszámolása esetén legfeljebb három csillagos szállodai elhelyezés költsége számolható el,
minden esetben az adott helyszínen érvényben lévő piaci árat figyelembe véve kell a legkedvezőbb szállást
kiválasztani.
A célcsoport számára biztosított étkezési költség csak akkor számolható el, ha a célcsoport tagjai nem
részesültek napidíjban. Az étkezési/ellátási költség naponta forgalmi adóval növelt áron legfeljebb 4000 Ft/fő
összeggel számolható el.
A célcsoport képzésével kapcsolatban felmerült anyagjellegű költségek (papír, nyomtatványok, stb.)
elszámolhatók.
Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások
A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi
szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el, ilyen például: A projekt megvalósításához
igénybevett szolgáltatások:
Megvalósításhoz kapcsolódó képzések szervezése, lebonyolítása,
Tananyag fejlesztése, kivitelezése, segédanyagok bérlése,
Marketingeszközök fejlesztése,
Kommunikációs tevékenységek,
Piackutatás,
A résztvevők (célcsoport) alkalmassági vizsgálata,
A résztvevők (célcsoport) biztosítása a projekt megvalósítás időszakában,
Projekttevékenységek hatékonyságának és eredményeinek vizsgálata,
Gépjármű bérlet (megvalósítók és/vagy célcsoport szállításához),
Bérleti díjak (irodabérlet, eszközbérlet, terembérlet)
Projektmegvalósításhoz szükséges egyéb szakmai szolgáltatások. igénybevételének költségei közül
elszámolható költségek az alábbiak,
Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége,
Szakértői díjak,
Egyéb szakmai tanácsadás költsége,
Rendezvényszervezés.
A projekt megvalósításához köthető dokumentációs, irattározási, archiválási költségek (fénymásolópapír,
toner, irodaszer) elszámolását az egyéb projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek között kell
betervezni.
Bérleti díjak
A megvalósításhoz kötődő és indokolt bérleti díjak elszámolhatóak. Csak a
projekthez tartozó tevékenységek céljaira használt épületeknek,
helységeknek, eszközöknek és felszereléseknek a projekt megvalósítás
időszakában felmerült bérleti költsége számolható el. Ha az épületnek csak
egy részét használják, illetve az eszközt felszerelést nem teljes egészében
használják ESZA által támogatott projekt céljaira, akkor a felmerült
költségeket a használat arányában meg kell osztani. Az elszámoláshoz
mellékelni kell az arányosításra vonatkozó számítás módszerét is.
A bérleti díj elszámolása az egyéb a projekt végrehajtásával összefüggő
(általános) költség pontban meghatározott arányosítási módszerek
alkalmazásával történhet.
Akkreditáció, regisztrációs díjak
A projekt keretében nincsenek tervezve.
Képzés és képzési anyagok
A képzési támogatási projektek elszámolható költségei a következők:
Az oktatók költségei,
Képzéshez szükséges anyagköltség (pl tankönyvek),
A képzésben részt vevők költségei.
Csak a ténylegesen képzésben eltöltött idő vehető számításba.
Immateriális javak
Az immateriális javak megszerzése és használatának költségei
támogathatók, ha azok szükségesek a projekt végrehajtásához.
Az immateriális javak költségei között számolhatók el az adott
tevékenység keretében vásárolt, a tevékenységet szolgáló, immateriális
javak (szellemi termékek) bekerülési értéke. A bekerülési értéket a
számviteli törvény 47.-48. §-ában és az 51. §-ában foglaltak határozzák
meg. A számviteli törvény 25. §-ának (7) bekezdése szerinti szellemi
termék.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § alapján termékek –
támogatási szempontból – csak akkor vehetők figyelembe, ha azokat a
kedvezményezett más szervezettől vásárolta.
Egyéb szolgáltatások
A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb szolgáltatások közül az
alábbiak számolhatók el:
Nyilvánosság biztosításának költségei, (pl. kiadványok, információs füzetek
készítése, elektronikus megjelenés, stb.) képzések meghirdetése, tudatosság
növelése, tájékoztatás (kommunikációs kampányok, stb.).
Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek (pl.
közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének
költségei)
Projekt megvalósításához kapcsolódó, kötelezően előírt könyvvizsgálói díjak, (pl: a
250 millió Ft értékhatár feletti nem építési jellegű szerződések esetében
könyvvizsgáló általi igazoló nyilatkozatot kell –a szállítói szerződés szerinti
teljesítésről kiállított első számla benyújtásakor a kifizetési kérelemhez csatolni,
illetve az 50 millió Ft feletti odaítélt támogatás esetén egyszeri alkalommal a záró
projekt előrehaladási jelentéssel egyidőben benyújtott utolsó kifizetési kérelemhez
kell a projekt vizsgálata alapján kiállított könyvvizsgálói igazolás másolati példányát
csatolni.)
Egyéb a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség
Az általános (közvetett, dologi) költség nem kapcsolható teljes
mértékben egy adott folyamathoz, vagy tevékenységhez, azonban
elengedhetetlenek a tevékenység folytatásához. Ilyen költségek a
következők:
telekommunikációs szolgáltatások (telefon, fax, internet),
postaköltségek,
a
támogatás
fogadására
szolgáló,
elkülönített
bankszámla
megnyitásának költsége
az elkülönített bankszámla számlavezetési díja,
biztosítási díjak,
dokumentációs, irattározási, archiválási költségek (pl. fénymásoló papír,
toner stb.)
Köszönöm a figyelmet!