Projektimi-i-produktit

Download Report

Transcript Projektimi-i-produktit

PROJEKTIMI I
PRODUKTIT/SHËRBIMIT
1. PËRSE ËSHTË I RËNDËSISHËM PROJEKTIMI I
PRODUKTIT/SHËRBIMIT
 Projektimi i produktit/shërbimit si pikënisje
dhe përfundim e ka klientin.
• Objektivi i tij është të kënaqë klientin duke
përmbushur nevojat dhe parashikimet e tyre.
• Cilësia është në krye të listës së prioriteteve,
si për produktet po ashtu edhe për shërbimet.
2. ARSYET PËR PROJEKTIMIN OSE
RIPROJEKTIMIN E PRODUKTIT/SHËRBIMIT
Arsyet kryesore janë mundësitë dhe kërcënimet e
tregut. Faktorët që rrisin mundësitë dhe kërcënimet
mund të jenë një ose më tepër ndryshime si:
• Ndryshimi ekonomik
• Ndryshimi social
• Ndryshimi politik ose ligjor
• Ndryshimi në konkurrencë
• Kosto ose
• Ndryshimi teknologjik
3. FAZAT E JETËS SË PRODUKTIT DHE RËNDËSIA E
PROJEKTIMIT NË KËTO FAZA
 Faza e futjes – përfshinë projektimin dhe
testimin e produktit. Për operacionet dhe
inxhinieringun është koha për të vazhduar
për të punuar me problemet që kanë mbetur
me procesin e prodhimit.
• Faza e rritjes – projektimi i produktit është në
stabilizim e sipër, ka një rritje të shpejtë të
shitjeve.
Menaxherët e operacioneve përpiqen që të
ruajnë cilësinë dhe destinimin për shpërndarje.
• Faza e maturimit – shitja dhe shpërndarja kanë
arritur pikën e vet. Vëllimet e prodhimit dhe
prodhimi inovativ janë të përshtatshëm në këtë
fazë.
Operacionet duhet të jenë në gjendje të shtojnë
vëllimin e produkteve duke mbajtur koston e
ulët.
• Faza e rënies – arsyet janë ndryshimi i
preferencave të konsumatorëve, teknologjisë
së produktit, konkurrenca dhe faktorë tjerë të
mjedisit.
Varësisht prej produktit kemi edhe cikël jete
ndryshme por pavarësisht nga kjo, detyra
menaxherit të operacioneve është e njëjtë
projektojë një sistem që ndihmon futjen
produkteve të reja në mënyrë të suksesshme.
të
e
të
e
4. NDRYSHIMI I PRODUKTIT/SHËRBIMIT PËRFSHINË?
• Modifikimin e produktit/shërbimit ekzistues
• Zgjerimi i linjës së produktit/shërbimit të
tanishëm që ofrohet
• Imitimi i produktit/shërbimit të konkurrentit
• Produkti apo shërbimi i ri
5. CFARË PROJEKTOHET NË NJË PRODUKT/SHËRBIM?
• Konceptin – kuptimi i përmbajtjes, përdorimit
dhe vlerës së prodhimit/shërbimit
• Paketa – siguron ato përfitime të përcaktuara
te koncepti
• Procesi – mënyrën e shpërndarjes së
produktit/shërbimit
6. AKTIVITETI I PROJEKTIMIT
 Aktiviteti i projektimit të produktit/shërbimit
është proces në vete i transformimit të
inputeve në outpute
INPUTET (burimet që
transformohen)
informacioni teknik,
tregut dhe i kohës
Performanca e
PROCESIT
Cilësia,shpejtësia
Siguria, fleksibilit,
kosto
OUTPUTE
Produkte/shërbime të
specializuara
7. FAZAT E PROJEKTIMIT NGA KRIJIMI I KONCEPTIT DERI
TË PËRCAKTIMI I SPECIFIKIMEVE?
• Gjenerimi i konceptit
• Shfaqja e konceptit
• Projekti paraprak
• Vlerësimi e përmirësimi
• Prototipi e projekti final
8. ÇKA KUPTONI ME GJENERIM TË KONCEPTIT?
• Idetë nga klientët
• Dëgjimi i klientëve
• Idetë nga konkurrentët
• Idetë nga stafi
• Idetë nga kërkimi dhe zhvillimi
9. SHFAQJA E KONCEPTIT ÇKA PËRFSHINË?
• Fizibiliteti i variantit të projektit – a mund ta
bëjmë atë?
• Pranueshmëria e variantit të projektit – a
duam për ta bërë atë?
• Risku i çdo varianti projekti – a duam që të
marrim risk mbi vete?
10. CKA KUPTONI ME HINKËN E PROJEKTIT?
Hinka e projektimit tregon reduktimin
progresiv të varianteve të projektit nga shumë
në një, në bazë të aplikimit të kritereve, derisa
të arrihet projekti final.
Mungesa e inovacionit shihet si risku kryesor,
për shkak të ndryshimit të shpejt të
teknologjisë.
11. ÇKA PARAQET PROJEKTIMI PARAPRAK?
• Specifikimi i komponentëve të paketës
• Standardizimi – reduktimi i kompleksitetit të
projektit
• Elementet e përbashkëta
• Modulimi
12. AVANTAZHET DHE DISAVANTAZHET E STANDARDIZIMIT?
Avantazhet:
• Më pak pjesë për t’u prodhuar dhe mbajtur rezervë
• Kosto më e ulët dhe më pak kohë e nevojshme për trajnime
• Rutina në blerje, kontroll dhe ruajtje
• Përmes automatizimit mundësi më të mëdha për prodhim
• Kosto më të ulët
Disavantazhet:
• Kosto e lartë e ndryshimit të projektit rritë rezistencën
kundrejt përmirësimeve
• Ulja e llojllojshmërisë çon në më pak konsumatorë
13. VLERËSIMI DHE PËRMIRSIMI I PROJEKTIT?
• Organizimi i funksionit të cilësisë OFC ose
shtëpia e cilësisë – merret projekti paraprak
dhe shihet nëse mund të përmirësohet
përpara se produkti të testohet në treg.
• Vlera inxhinierike – kërkon të menduarit kritik
dhe krijues si përdorimin e një procedure
formale
14. PRODHIMI I MODELIT DHE PROJEKTI FINAL?
• Përfitimet e projektimit bashkëveprues
• Zhvillimi i njëkohshëm
• Zgjedhja e hershme e konfliktit
15. NDRYSHIMET NDËRMJET PROJEKTIMIT TË
PRODUKTEVE/SHËRBIMEVE?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Produktet janë të prekshme, shërbimet jo.
Në të shumtën e rasteve shërbimet krijohen dhe
shpërndahen në të njëjtën kohë.
Shërbimet nuk mund të ruhen.
Shërbimet janë tepër të dukshme për klientët
Disa shërbime kanë barriera të vogla për të hyrë dhe për të
dalë.
Vendndodhja (dislokimi) e shërbimit është shumë me
rëndësi për klientin.
Shërbimi ka shkallë të lartë me klientin
Ndryshueshmëria e kërkesës krijon radhë pritje
16. HAPAT KRYESOR NË FOTOGRAFIMIN E SHËRBIMIT?
• Përcaktimi i kufijve dhe nivelit të detajimit për
shërbimin
• Identifikimi dhe përcaktimi i renditjes së
klientëve dhe veprimeve ndërmjet shërbimeve
• Përcaktimi i kohës së nevojshme për çdo fazë
të procesit
• Gatishmëria për t’iu përgjigjur gabimeve, dhe
minimizimin e dështimeve
17. SFIDAT E PROCESIT TË SHËRBIMEVE?
• Kërkesa është shumë e ndryshueshme
• Shërbimet është vështir të përshkruhen
• Kontakti me klientin është shumë i lartë
18. TEKNIKAT E MARRJES SË VENDIMIT GJATË
PROJEKTIMIT TË PRODUKTIT/SHËRBIMIT
• Analiza break-even ose pika kritike e
rentabilitetit
• Aplikimi i pemës për marrjen e vendimeve
19. HAPAT PËR TË FORMUAR PEMËN E VENDIMEVE?
• Përfshirja e të gjitha alternativave në pemë
• Fitimet futen në fund të çdo degëzimi
• Llogaritja e çdo vlere për secilin degëzim ose
për secilin hap.