Realizacja wyjazdu

Download Report

Transcript Realizacja wyjazdu

SPOTKANIE INFORMACYJNE
dla kandydatów
na wyjazd na praktyki
w ramach Programu Erasmus
Beata Ogrodowczyk
Biuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej
08.04.2010
Plan prezentacji
1.
Zasady wyjazdowe
2.
Dofinansowanie do wyjazdu
3.
Kwalifikacja na wyjazd
4.
Dokumenty aplikacyjne
5.
Organizacja wyjazdu
6.
Realizacja wyjazdu / Przedłużenie pobytu
7.
Rozliczenie wyjazdu/ Uznanie okresu praktyk
Zasady ogólne
Wyjazdy studentów:
•
student zarejestrowany w PŁ na kierunku studiów I, II stopnia,
jednolitych studiów magisterskich, studiów doktoranckich
•
student po drugim roku studiów I stopnia
lub jednolitych studiów magisterskich, z zamkniętym
semestrem poprzedzającym wyjazd
•
obywatel kraju uczestniczącego w programie, stypendysta
Rządu Polskiego, uchodźca, student z kartą stałego pobytu
•
student nie będący na „urlopie”
Zasady ogólne
Wyjazdy studentów:
•
w celu zrealizowania stażu/praktyki
w przedsiębiorstwie, organizacji, uczelni wyższej, instytucji
szkoleniowej lub badawczej w innym kraju uczestniczącym
w programie
•
Wyjazdy w czasie wakacji (3 miesiące) i semestralne
•
uznanie okresu praktyk
•
student wyjeżdżający nie traci praw studenta
w Polsce
Zasady ogólne
Wyjazdy studentów:
•
pobyt od 3 do 12 miesięcy zgodnie z zaproszeniem
z instytucji przyjmującej
•
pobyt w przedziale czasowym od 1 czerwca 2010
do 30 września 2011
•
wyjazd na praktykę Erasmusa możliwy RAZ W ŻYCIU
Grant Erasmus - prognozy
Podział na 3 grupy państw w zależności od kosztów
utrzymania:
• 1 grupa – Dania, Finlandia, Francja, Norwegia, Szwecja,
Wielka Brytania – ok.400 euro
• 2 grupa – Austria, Belgia, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Niemcy, Portugalia, Włochy – ok.350 euro
• 3 grupa - Czechy, Rumunia, Słowacja, Turcja – ok.300 euro
Grant Erasmus - prognozy
• Grant wypłacany maksymalnie na 6 miesięcy
• Grant dla studentów IFE wypłacany
na 3 miesiące
• Grant jest przelewany na konto w dwóch ratach,
jeśli wyjazd trwa dłużej niż 4 miesiące
• Decyzja o wysokości grantu – lipiec 2010
Dodatkowe dofinansowanie
rok akademicki 2010/2011
Dofinansowanie do kosztów podróży z PŁ
•
Kwota ryczałtowa – 1000 PLN
•
Wypłata z Funduszu Centralnego
Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych
•
Wniosek do Agencji Narodowej
•
Pomoc ze strony PŁ w aplikacji o dodatkowe fundusze dla
osób niepełnosprawnych
Kwalifikacja na wyjazd
Protokół kwalifikacyjny podpisują Prodziekan ds. Studenckich
i Wydziałowy Koordynator Erasmusa ds. Praktyk
•
Średnia ocen
•
Potwierdzenie znajomości języka obcego – poziom B1
•
List intencyjny z instytucji przyjmującej
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych zatwierdzona przez
Uczelnianego Koordynatora Erasmusa – lipiec 2010
DOKUMENTY
Dostępne na stronie ERASMUS.P.LODZ.PL/wyjazdy studentów
na praktykę/ dokumenty
Termin składania dokumentów - MIESIĄC przed wyjazdem
na praktykę:
•
•
•
•
Podanie studenta o zgodę na wyjazd
Porozumienie o programie praktyki i Karta Jakości
Formularz aplikacyjny
Oświadczenie finansowe
Karta Jakości Praktyk
Firma zobowiązuje się:
•
Przydzielić studentom zadania i obowiązki
(jak wyszczególniono w Porozumieniu o programie praktyki)
•
Zapewnić im dostęp do odpowiedniego wyposażenia i materiałów
•
Sporządzić umowę lub równorzędny dokument dot. praktyki zgodnie
z wymogami prawa krajowego
•
Wyznaczyć mentora (opiekuna)
•
Zapewnić wsparcie praktyczne, o ile zajdzie taka potrzeba
•
Sprawdzać czy studenci posiadają odpowiednie polisy ubezpieczeniowe
oraz ułatwiać im zrozumienie kultury kraju goszczącego
Karta Jakości Praktyk
Student zobowiązuje się:
•
Przestrzegać ustaleń wynegocjowanych w związku z daną praktyką
i dołożyć wszelkich starań, aby pomyślnie ukończyć praktykę
•
Stosować się do zasad i przepisów instytucji przyjmującej,
obowiązujących w niej godzin pracy, kodeksu postępowania
oraz zasad zachowania poufności
•
Kontaktować się z uczelnią macierzystą w przypadku wszelkich problemów
lub zmian dotyczących praktyki
•
Po zakończeniu praktyki przedłożyć sprawozdanie wraz z wszelką
wymaganą dokumentacją
Oświadczenie o numerze konta
Oświadczenie o numerze konta:
• wypełnić na formularzu dostępnym na stronie erasmus.p.lodz.pl
• podać numer rachunku, nazwę banku, adres, walutę
• dostarczyć podstemplowane i podpisane przez pracownika banku
• w przypadku konta internetowego - załączyć kopię strony umowy
z numerem konta
• ustanowić Pełnomocnika do konta, który pozostaje w kraju
w trakcie pobytu na stypendium
Organizacja wyjazdu
• Student podpisuje umowę wyjazdową, na podstawie której
otrzymuje grant
• Grant jest przelewany na konto
• Student przedstawia umowę w Narodowym Funduszu Zdrowia,
gdzie otrzymuje Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
• Student ubezpiecza się indywidualnie od następstw
nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej
na czas podróży i pobytu w firmie
Realizacja wyjazdu
• realizacja programu praktyki zgodnie z zapisami z TA
• ewentualne zmiany – przesłanie formularza
Changes to TA w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia
praktyki
• przelewy kolejnych rat należnego grantu
• kontynuacja wypłat należnych stypendiów krajowych
• możliwe przedłużenie za zgodą Wydziału – bez
gwarancji otrzymania grantu na dodatkowy okres
(pobyt na praktyce nie dłużej niż do 30.09.2011)
DOKUMENTY PO POWROCIE
Student dostarcza do BMWS w terminie
do 30 dni od zakończenia praktyki (zgodnie z umową
wyjazdową):
• Zaświadczenie o odbyciu praktyki – work confirmation
• Sprawozdanie – zadania i umiejętności
• Ankieta stypendysty
Student dostarcza
do Wydziałowego Koordynatora Erasmusa ds. Praktyk:
• Sprawozdanie merytoryczne
Uznanie okresu pobytu za granicą
• Decyzja o uznaniu – Prodziekan ds. Studenckich
• Praktyka jako dodatkowe osiągnięcie – Suplement do Dyplomu
• 1,5 pkt. za każdy tydzień pobytu, o ile Prodziekan
ds. Studenckich nie uzna części praktyki za równoważną
przedmiotom/ zaliczeniom/ egzaminom
• Jeśli warunki z TA nie zostaną spełnione, Prorektor ds. Studenckich
wraz z Uczelnianym Koordynatorem
mogą zdecydować o konieczności zwrotu części lub całości
grantu
KONTAKT
[email protected]
Biuro Międzynarodowej
Wymiany Studenckiej
ul. Skorupki 10/12
I piętro, pok. 104
tel. 42 631 28 89
Godziny przyjęć studentów:
pon-śr 9.00-12.00
czw-pt 12.00-15.00
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus
Doc dr Tomasz Saryusz-Wolski
Kierownik BMWS – Małgorzata Świt
Administracyjni Koordynatorzy Programu Erasmus
Beata Ogrodowczyk – [email protected]
Bożena Owczarek