Atık yönetimi

download report

Transcript Atık yönetimi

‘ATIK YÖNETİMİ’
-2014-
SUNUM İÇERİĞİ


Mevzuat
Atıkların Sınıflandırması





Evsel Atıkların Yönetimi
Tıbbi Atıkların Yönetimi
Tehlikeli Atıkların Yönetimi
Diğer Atıklar
Ulusal Atık Taşıma Formu
• Bu atıkların oluşumundan bertarafına
kadar çevre ve insan sağlığına zarar
vermeden yönetimlerinin sağlanmasına
yönelik genel esasların belirlenmesidir.
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNDA;
•
•
Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili
yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere
aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama
vermek, depolamak, taşımak ve benzeri faaliyetlerde
bulunmak yasaktır.
Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan
atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri
uygun görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri
atıklarını yönetmeliklerde belirlenen standart ve
yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle
veya ettirmekle ve öngörülen izinleri almakla
yükümlüdürler.
hükümleri yer almaktadır.
Çevrenin kasten kirletilmesi
MADDE 181. - (1) İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere
aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya
artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı
aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Çevrenin taksirle kirletilmesi
MADDE 182. - (1) Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya
artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesine taksirle
neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu atık veya
artıkların, toprakta, suda veya havada kalıcı etki bırakması
hâlinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların
ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine,
hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye
neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıkların
toprağa, suya veya havaya taksirle verilmesine neden olan
kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
(05 Temmuz 2008)
 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
(22 Haziran 2005)
 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
(14 Mart 2005)

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
(24.08.2011)

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
(19.04.2005)
doğrultusunda değerlendirilmelidir.
•
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca
Çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilen kurum kuruluş ve işletmeler için ön görülen idari
yaptırımlar, faaliyetten men ve idari nitelikte para cezalarıdır.
 Bilgi ve Belge Vermeme : 9.420,00 TL ( AYP , Atık beyanları …)
 Tehlikeli Atıklar : 471.228,00 TL – 4.712.280,00 TL ( Kanun da ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen
yasaklara veya sınırlara aykırı olarak davranmak.)
1. EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR
EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR
EVSEL NİTELİKLİ
ATIKLAR
A.GENEL
ATIKLAR
B. AMBALAJ
ATIKLARI
EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR
A.GENEL ATIKLAR
•
•
•
Sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, idari birimler, temizlik hizmetleri, mutfaklar,
ambar ve atölyelerden gelen atıklar. B, C, D, E, F ve G gruplarında anılanlar hariç,
tıbbi merkezlerden kaynaklanan tüm atıklar.
Evsel nitelikli atıklar, tıbbi, tehlikeli ve ambalaj atıklarından ayrı olarak SİYAH
renkli plastik torbalarda toplanırlar. Ayrı toplanan evsel nitelikli atıklar, ünite içinde
sadece bu iş için ayrılmış taşıma araçları ile taşınarak geçici atık deposuna veya
konteynerine götürülür ve ayrı olarak geçici depolanırlar. Evsel nitelikli atıklar
kontamine olmamış atıkları kapsar.
Evsel nitelikli atıklar toplanmaları sırasında tıbbi, tehlikeli,
radyoaktif atıklarla bulaş olduğu taktirde evsel nitelikli atık
kapsamından çıkarılır.
EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR
•
•
Geçici atık deposu iki bölmeli kapalı bir
mekan olarak inşa edilir. Birinci bölmede
tıbbi atıklar, ikinci bölmede ise evsel
nitelikli atıklar depolanır.
Evsel nitelikli atıkların konulduğu bölmede
kanalizasyona bağlı ızgaralı bir drenaj
sistemi ve bölmenin kolaylıkla
temizlenebilmesi için basınçlı bir su
musluğu bulunur. Bölme atıkların
boşaltılmasını müteakiben temizlenir,
gerekirse dezenfekte edilir ve ilaçlanır.
•
Evsel nitelikli atıklar bağlı bulunulan
Belediyenin toplama sistemine verilir. Katı
atıkların toplanması, taşınması,
ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan
kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün
hizmetleri yapmak ve yaptırmak Belediye
nin görevleri arasında yer almaktadır.
AMBALAJ ATIKLARI
B. AMBALAJ ATIKLARI
• Üretim artıkları hariç, ürünlerin veya herhangi bir
malzemenin tüketiciye ya da nihai kullanıcıya
ulaştırılması aşamasında ürünün sunumu için kullanılan
ve ürünün kullanılmasından sonra oluşan kullanım ömrü
dolmuş tekrar kullanılabilir ambalajlar da dâhil çevreye
atılan veya bırakılan satış, ikincil ve nakliye
ambalajlarının atıklardır.
• Sağlık Kuruluşlarında Tüm idari birimler, mutfak, ambar,
atölye v.s den kaynaklanan tekrar kullanılabilir, geri
kazanılabilir atıklardır.
• Kağıt, karton, plastik ve metal ambalaj atıkları, kontamine
olmamaları şartıyla diğer atıklardan ayrı olarak mavi
renkli plastik torbalarda toplanırlar
AMBALAJ ATIKLARI
AMBALAJ ATIKLARI
•
Ambalaj atığı üreticileri, ambalaj atıklarını, bağlı bulundukları
belediyenin ambalaj atıkları yönetim planına uygun olarak, diğer
atıklardan ayrı biriktirmek ve belediyenin toplama sistemine
bedelsiz vermekle yükümlüdür.
AMBALAJ ATIKLARI
AMBALAJ ATIKLARI
METAL GERİ DÖNÜŞÜMÜ
Alüminyum Kutu
Balyalanmış
Alüminyum Kutular
Alüminyum pencereye
dönüşüm
AMBALAJ ATIKLARI
PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜMÜ
Plastik Çapak
Mavi Kapak
Plastik Mavi Kasaya
Dönüşüm
Plastik Granül
Plastik Lego
Oyuncağa
AMBALAJ ATIKLARI
KAĞIT - KARTON GERİ DÖNÜŞÜMÜ
Selüloz Süreci
Karton
Alışveriş Çantaları
Tuvalet Kağıdı
AMBALAJ ATIKLARI
CAM GERİ DÖNÜŞÜMÜ
Cam Şişe
Cam Şişe
Cam Kırığı
Asfalt Malzemesi
2. TIBBİ ATIKLAR
TIBBİ ATIKLAR
TIBBİ
ATIKLAR
ENFEKSİYOZ
ATIKLAR
PATOLOJİK
ATIKLAR
KESİCİDELİCİ
ATIKLAR
TIBBİ ATIKLAR
Üreticinin Yükümlülükleri
a) Atıkları kaynağında en aza indirecek
sistemi kurmakla,
b) Atıkların ayrı toplanması, taşınması ve
geçici depolanması ile bir kaza anında
alınacak tedbirleri içeren ünite içi atık
yönetim planını hazırlamak ve
uygulamakla,
c) Tıbbi, tehlikeli ve evsel nitelikli atıklar ile
ambalaj atıklarını birbirleri ile karışmadan
kaynağında ayrı olarak toplamakla,
d) Atıkları geçici depolamak amacıyla geçici
atık deposu inşa etmek veya konteyner
bulundurmakla
e) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli
personelini periyodik olarak
eğitmekle/eğitimini sağlamakla,
f) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli
personelinin özel giysilerini sağlamakla,
g) Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve
bertarafı için gereken harcamaları atık
bertarafçısına ödemekle,
h) Oluşan tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgileri
düzenli olarak kayıt altına almak
TIBBİ ATIKLAR
Ünite İçi Taşınması
•
Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya
dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban
dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10
kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki
yüzünde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK”
ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır. Torbalar en fazla ¾
oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü hallerde her bir
torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık
sağlanır. Bu torbalar hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz. Tıbbi atık
torbalarının içeriği hiçbir suretle sıkıştırılmaz, torbasından çıkarılmaz,
boşaltılmaz ve başka bir kaba aktarılmaz.
TIBBİ ATIKLAR
Geçici Depolama Alanı Özellikleri
•
•
En az 20 yatak kapasitesine sahip üniteler
geçici atık deposu inşa etmekle, daha az
yatağa sahip üniteler ise aynı işlevi görecek
konteyner bulundurmakla yükümlüdürler.
Atıklar, bertaraf sahasına taşınmadan önce 48
saatten fazla olmamak üzere bu depolarda veya
konteynerlerde bekletilebilir. Bekleme süresi,
geçici atık deposu içindeki sıcaklığın 4 °C nin
altında olması koşuluyla bir haftaya kadar
uzatılabilir.
•
Geçici atık deposu iki bölmeli kapalı bir mekan
olarak inşa edilir. Birinci bölmede tıbbi
atıklar, ikinci bölmede ise evsel nitelikli
atıklar depolanır.
•
Geçici atık deposunun hacmi en az iki günlük
atığı alabilecek boyutlarda olur.
•
Deponun tabanı ve duvarları sağlam,
geçirimsiz, mikroorganizma ve kir
tutmayan, temizlenmesi ve
dezenfeksiyonu kolay kuru bir malzeme
ile kaplanır.
•
Depo kapıları dışarıya doğru açılır veya
sürmeli yapılır. Kapılar daima temiz ve
boyanmış durumda olur. Tıbbi atıkların
konulduğu bölmenin kapısı turuncu renge
boyanır, üzerinde görülebilecek şekilde ve
siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike”
amblemi ile siyah harfler ile yazılmış
“Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunur.
TIBBİ ATIKLAR
•
Depo kapıları kullanımları dışında daima
kapalı ve kilitli tutulur, yetkili olmayan
kişilerin girmelerine izin verilmez.
•
Geçici atık deposu, atık taşıma
araçlarının kolaylıkla ulaşabileceği ve
yanaşabileceği yerlerde ve şekilde inşa
edilir.
•
Geçici atık deposu, hastane giriş ve çıkışı
ve otopark gibi yoğun insan ve hasta
trafiğinin olduğu yerler ile gıda
depolama, hazırlama ve satış yerlerinin
yakınlarına inşa edilemez.
•
Tıbbi atık içeren bir torbanın
yırtılması veya boşalması sonucu
dökülen atıklar uygun ekipman ile
toplandıktan, sıvı atıklar ise uygun
emici malzeme ile
yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar
kırmızı renkli plastik torbalara
konulur ve kullanılan ekipman ile
birlikte bölme derhal dezenfekte
edilir.
TIBBİ ATIKLAR
Tıbbi atıkların ünite içinde taşınması
•
•
Tıbbi atık torbaları ünite içinde bu iş için eğitilmiş personel tarafından, tekerlekli,
kapaklı, paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış ve
dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış araçlar ile toplanır ve taşınırlar. Tıbbi
atıkların ünite içinde taşınmasında kullanılan araçlar turuncu renkli olacak, üzerlerinde
“Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunacaktır.
Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmış olarak ve
sıkıştırılmadan atık taşıma araçlarına yüklenir, toplama ve taşıma
işlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılır. Atık torbaları
asla elde taşınmazlar. Taşıma işlemi sırasında atık bacaları ve
yürüyen şeritler kullanılmaz.
3. TEHLİKELİ ATIKLAR
TEHLİKELİ ATIKLAR
 Fiziksel veya kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal
nedenler dolayısı ile özel işleme tabi olacak atıklardır.
 Bir atığın tehlikeli olup olmadığına karar vermede esas
alınan kriterler, atığın bileşimi, atık içindeki bileşenlerin
miktarları, atık içindeki bileşenlerin kimyasal reaktifleri,
atığın fiziksel durumu, atığın çevredeki etkileri ve
kalıcılığı şeklinde özetlenebilir.
TEHLİKELİ ATIKLAR
Üreticinin Yükümlülükleri
•
•
•
Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,
•
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-IV’te (M) işareti ile
bulunup EK-III B’de belirtilen özellikleri içermediği öne sürülen atıklar için bu atıkların
tehlikeli olmadığını Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlara ait laboratuvarlar
ve/veya uluslararası kabul görmüş kuruluşlarca yapılan analizlerle Bakanlığa
belgelemekle,
•
•
Atığın niteliğinin belirlenmesi için yapılan harcamaları karşılamakla,
,
Üç yıllık atık yönetim planını hazırlayarak valilikten onay almakla,
Ürettiği atıklarla ilgili kayıt tutmakla, atığını göndereceği çevre lisansı almış olan geri kazanım
ya da bertaraf tesisinin istemiş olduğu uluslararası kabul görmüş standartlara uygun
ambalajlama ve etiketleme yapmakla,
Atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait
bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak,
onaylamak ve çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,
TEHLİKELİ ATIKLAR
Üreticinin Yükümlülükleri
•
Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam,
sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici
olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan
maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar
görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarmakla, konteynırların
devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici
depolamakla,
•
Ayda bin kilograma kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek
kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici
depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişiyi
görevlendirmekle ve bu kişinin iletişim bilgilerini valiliğe bildirmekle,
•
Tesis içinde atıkların toplanması taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan
çalışanların sağlığı ve emniyeti ile ilgili her türlü tedbiri almakla,
yükümlüdür.
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu(MSDS)
Her Kimyasal Ürün için İlgili Firmadan istenmelidir.
TEHLİKELİ ATIKLAR
TEHLİKELİ ATIK ÜRETEN BİRİMLER
LABORATUVARLAR
AMELİYATHANE
TÜM HASTANE
ECZANE
BİRİM
DİŞ
ONKOLOJİ
RÖNTGEN
TEKNİK BİRİM
TEHLİKELİ ATIKLAR
18 01 06
Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluşan
kimyasallar
Ameliyathaneler
(Yüksek düzey Dezenfektanlar)
Örneğin gluteraldehit
M
TEHLİKELİ ATIKLAR
Patoloji Laboratuvarları
(Formaldehit, Ksilol, Alkoller, Boyalar..)
Kimyasal Atıklar
(Etanol, Ksilen, Formaldehid..)
TEHLİKELİ ATIKLAR
18 01 08
Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar
Onkolojik Atıklar
Onkoloji Kliniği
 Ayaktan kemoterapi Kliniği
Kemoterapi ilaç hazırlama üniteleri
A
TEHLİKELİ ATIKLAR
15 01 10
Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli
maddelerle kontamine olmuş ambalajlar
Kontamine Ambalaj
(Boş reagent ambalajları)
Etilen Oksit Kartuşları
Hidrojen Peroksit
Kartuşları
AMELİYATHANE - Anestezi
Anestezik gaz ambalajı
M
TEHLİKELİ ATIKLAR
15 02 02
Tehlikeli maddelerle kirlenmiş emiciler, filtre
malzemeleri (başka şekilde tanımlanmamış ise yağ
filtreleri), temizleme bezleri, koruyucu giysiler
üstübü, bez
M
Tehlikeli Atıklar
TEHLİKELİ
ATIKLAR
20 01 21
Flüoresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar
Fluoresan lambalar
A
TEHLİKELİ ATIKLAR
18 01 10
Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları
Civa-Gümüş-Kalay
A
TEHLİKELİ ATIKLAR
08 03 17
Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri
Kartuş ve tonerler
M
TEHLİKELİ ATIKLAR
17 04 10
Yağ, katran ve diğer tehlikeli maddeler içeren
kablolar
M
Atık kablolar
20 01 35
20 01 21 ve 20 01 23 ’de bahsedilenlerin
dışındaki tehlikeli maddeler içeren ıskartaya
çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar
Elektronik atıklar
M
TEHLİKELİ ATIKLAR
09 01 02
Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu
A
09 01 04
Sabitleyici solüsyonlar
A
09 01 06
Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından
oluşan ve gümüş içeren atıklar
M
TEHLİKELİ ATIKLAR
16 05 06
Laboratuvar kimyasalları karışımları dahil
tehlikeli maddelerden oluşan ya da tehlikeli
madde içeren laboratuvar kimyasalları
M
16 05 07
Tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan
oluşan ıskarta anorganik kimyasallar
M
16 05 08
tehlikeli maddeler içeren ya da bunlardan
oluşan ıskarta organik kimyasallar
M
TEHLİKELİ ATIKLAR
Farmasötik Atık: Kullanma
süresi
dolmuş
veya
artık
kullanılmayan,
ambalajı
bozulmuş,
dökülmüş
ve
kontamine olmuş ilaçlar, aşılar,
serumlar ve diğer farmasötik
ürünler ve bunların artıklarını
ihtiva eden kullanılmış eldivenler,
hortumlar, şişeler ve kutuları,
TEHLİKELİ ATIKLAR
Atıkların Geçici Depolama Alanına Taşınması
Atık taşıma arabaları yardımı ile
Maske,gözlük,plastik eldiven,plastik çizme ve
tehlikeli atık taşıma kıyafeti giyilerek
Eğitimli tehlikeli atık taşıma personeli
tarafından
geçici depolama alanına taşımalıdır.
TEHLİKELİ ATIKLAR
Tehlikeli Atık Geçici Depolama Sahası
Oluşturulurken;
*Hastane sınırları içinde ünite ve
binalardan uzakta
*Beton saha üzerine yerleştirilmiş
*Sağlam, sızdırmaz, emniyetli
*Uluslararası kabul görmüş standartlara
uygun konteynırlar içerisinde geçici
olarak muhafaza etmek..
TEHLİKELİ
Tehlikeli ATIKLAR
Atıklar
Etiketleme
**Üretici Adı
**Atık Adı
**Atık Kodu
**Tarih
ATIK PİLLER
16 06 01
Kurşunlu piller
Atık piller çöpe atıldığı zaman dış kapları zamanla delinir ve
bünyelerindeki metaller ve kimyasal maddeler toprağa ve suya
karışabilir. Neticede atık piller çevre kirlenmesine yol açtıkları gibi, cıva ve
kadmiyum gibi ağır metallerin besin maddelerine bulaşmaları sonucunda
insan sağlığına zarar verebilirler.
Toplanan atık piller belediyelere ait katı atık depolama alanlarında TAP
tarafından özel olarak inşa edilmiş depolar içerisine dökülerek, bertaraf
edilmektedir.
Ülkemizde Atık Pil Geri Dönüşüm Tesisi henüz bulunmamaktadr.
Bitkisel Atık Yağlar
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü
Yönetmeliği’ne göre;
1 litre atık yağ 1
milyon litre içme
suyunu
kirletebilmektedir!
Kullanılmış kızartmalık yağların
•Lavaboya dökülmesi,
•Çöpe atılması,
•Kanalizasyona boşaltılması,
•Yemeklik yağlara, ham yağlara, mineral
yağlara karıştırılması
•Doğrudan yakıt olarak kullanılması ve
•SATILMASI yasaktır.
Radyoaktif Atıklar
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı
hükümlerine göre toplanıp uzaklaştırılır.
Ulusal Atık Taşıma Formu
UATF Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden
temin edilir. Bunun için izlenecek yol; Halk
bankasının herhangi bir şubesinde Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi 203
gelir kodlu hesabına (Matbaa İşleri Hesabına)
Koçan başına (25 Adet UATF) 50 TL yatırılır.
Buradan alınan dekont ile birlikte Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü Muhasebe Servisine bir
dilekçe ile başvuruda bulunulur.
Temin edilen Taşıma Formlarından (A) formu mavi,
(B) formu pembe, (C) formu beyaz, (D) formu
yeşildir. (A) ve (C) formları iki nüsha olmalıdır.
Ulusal Atık Taşıma Formu
üretici
taşıyıcı
alıcı
Zonguldak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden
aldığımız görüş yazısına göre;
•
•
•
•
•
Serum şişeleri,içerisinde kan dolaşmışsa ve ilaç konulmuşsa kontamine atık
olacağından Tehlikeli Atık sınıfında,
Kan dönmemiş ve ilaç konulmamışsa Ambalaj Atığı sınıfında,
İlaç flakonları Tehlikeli Atık sınıfında,
Ameliyathanelerden çıkan hepafiltreler Tıbbi Atık sınıfında,
Hasta bezleri hastaya tehlikeli bir madde veriliyorsa Tehlikeli Atık sınıfında,hasta
enfeksiyon hastası ise Tıbbi Atık sınıfında değerlendirilmektedir.
İlaç Flakonları Tehlikeli Atık Sınıfına Girer.
Ambalaj atığı evsel değildir…
Atık kutularının kapakları kapalı olmalıdır…
TEŞEKKÜR EDERİZ.