Transcript prezentacja

Prawo
wewnątrzszkolne
opracowanie: Izabela Grabowska
Przepis prawny a akt normatywny
Przepis prawny
• jednostka redakcyjna tekstu prawnego
(jednostka techniczna aktu prawnego) np.
ustawy, rozporządzenia.
Akt normatywny (prawny,
prawodawczy, prawotwórczy, źródła
prawa)
• jest to tekst zawierający przepisy prawa
(normy prawne).
Budowa aktów normatywnych
I.
Tytuł
•
rodzaj aktu
ustawa
•
data
7 września 1991 r.
•
nazwa
o systemie oświaty
Preambuła
II.
Część merytoryczna
•
przepisy ogólne
•
przepisy szczegółowe
•
przepisy przejściowe
•
przepisy końcowe
Systematyka przepisów prawnych
w akcie normatywnym
ustawy
artykuł (art.) ustęp (ust.) punkt (pkt) litera (lit.)
akty wykonawcze
paragraf (§) ustęp (ust.) punkt (pkt) litera (lit.)
kodeksy
części
księgi
tytuły
działy
rozdziały
artykuły
Powiązania aktów
normatywnych
• Powiązania hierarchiczne – tzn. akt
prawotwórczy w stosunku do innego może
mieć moc równą, wyższą, niższą
• Powiązania merytoryczne – oznaczają
związki między treścią regulowanych
stosunków społecznych w poszczególnych
aktach normatywnych
Powiązania aktów
normatywnych
Zasady powiązań hierarchicznych
• akt prawotwórczy o mocy niższej nie powinien być
niezgodny z aktem prawotwórczym o wyższej mocy
prawnej
• akt prawotwórczy o wyższej mocy prawnej może uchylić
akt prawotwórczym o niższej mocy prawnej
• akt prawotwórczy o wyższej mocy prawnej przesądza
w pewnym stopniu o treści aktu o niższej mocy prawnej
• istnieje obowiązek wydania aktów o niższej mocy prawnej,
jeżeli są one niezbędne dla realizacji postanowień aktów
o wyższej mocy prawnej
Organy upoważnione do wydawania aktów prawa
na terenie szkoły
• rada szkoły
• rada rodziców
• rada pedagogiczna
• dyrektor szkoły
Rodzaje aktów prawa wewnętrznego
• statut przedszkola, szkoły
• uchwały organów kolegialnych (rady szkoły,
rady pedagogicznej, rady rodziców)
• akty administracyjne (dyrektora szkoły)
• akty kierownictwa wewnętrznego –
zarządzenia (dyrektora szkoły lub innej
osoby zajmującej stanowisko kierownicze)
• regulaminy
Budowa uchwały rady
pedagogicznej
1. Tytuł
•
nazwa i numer
•
data uchwały
•
ogólne określenie przedmiotu uchwały
2. Treść
•
powołanie podstawy prawnej
•
szczegółowa treść (przedmiot)
•
część końcowa (np. uchylenie wcześniejszych uchwał,
wskazanie organu właściwego do wykonania uchwały,
data wejścia w życie uchwały)
3. Podpis
Zakres spraw rozstrzyganych przez dyrektora szkoły w
drodze decyzji administracyjnej
1.
Wcześniejsze przyjęcie do szkoły podstawowej (art.16
ust.2 ustawy o systemie oświaty)
2.
Odroczenie od obowiązku szkolnego (art.16 ust.4 i 5
ustawy o systemie oświaty)
3.
Realizacja obowiązku przedszkolnego/szkolnego poza
przedszkolem/szkołą (art. 16 ust. 8 ustawy o
systemie oświaty)
4.
Odmowa zezwolenia na indywidualny program lub tok
nauki (art.66 ust.1 ustawy o systemie oświaty)
5.
Skreślenie z listy uczniów (art.39 ust.2 ustawy o
systemie oświaty)
6.
Nadanie i odmowa nadania stopnia nauczyciela
kontraktowego (art.9b ust.4 p.1 oraz ust. 6 ustawy
Karta Nauczyciela)
Etapy postępowania administracyjnego
Wszczęcie postępowania z urzędu lub na wniosek
strony
Zebranie dowodów
Analiza dowodów, ocena stanu faktycznego w świetle
norm prawnych
Wydanie decyzji administracyjnej
Decyzja
(schemat)
oznaczenia organu
data wydania
oznaczenie strony
powołanie podstawy prawnej
rozstrzygnięcie
uzasadnienie faktyczne i prawne
pouczenie czy i w jakim trybie
przysługuje odwołanie
podpis
imię, nazwisko,
stanowisko
Zarządzenia dyrektora
1.
Tytuł
•
nazwa
•
data
•
ogólne określenie przedmiotu zarządzenia
2.
Treść
•
powołanie podstawy prawnej
•
szczegółowa treść (przedmiot)
•
część końcowa (np. uchylenie wcześniejszych zarządzeń,
wskazanie organu właściwego do wykonania zarządzenia,
data wejścia w życie zarządzenia)
3.
Podpis
Zarządzenie dyrektora szkoły w
sprawie organizacji roku szkolnego
Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z 5.10.2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186 poz.
1245)
Rozporządzenie MEN z 5.10.2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
organizacji roku szkolnego
„§5.1.Dyrektor szkoły lub placówki, po
zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a
w przypadku szkół i placówek, w których rada nie
została powołana, rady pedagogicznej, rady
rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc
pod uwagę warunki lokalowe i możliwości
organizacyjne szkoły lub placówki, może w
danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni
wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych, w wymiarze dla:
Rozporządzenie MEN z 5.10.2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
organizacji roku szkolnego
1)szkół podstawowych, zasadniczych szkół
zawodowych, szkół policealnych oraz
placówek kształcenia praktycznego i placówek
kształcenia ustawicznego – do 6 dni
2)gimnazjów – do 8 dni
3)liceów ogólnokształcących, liceów
profilowanych, liceów uzupełniających,
techników i techników uzupełniających – do
10 dni”
Rozporządzenie MEN z 5.10.2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
organizacji roku szkolnego
2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych, o których mowa ust.1. mogą być
ustalone:
1) w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się
odpowiednio:
a) sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej
b) egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki
w gimnazjum
c) egzamin maturalny
d) etap pisemny egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe
Rozporządzenie MEN z 5.10.2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
organizacji roku szkolnego
2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo
wolnymi od pracy (…)
3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy
szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności szkolnej
3. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30
września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich
rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym
dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych, o których mowa w ust.1.
Rozporządzenie MEN z 5.10.2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
organizacji roku szkolnego
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na
podstawie ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki, po
zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki a w
przypadku szkół i placówek, w których rada nie
została powołana, rady pedagogicznej, rady
rodziców i samorządu uczniowskiego, może za
zgodą organu prowadzącego, ustalić inne
dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć
przypadających w te dni w wyznaczone soboty”
Kilka uwag
w sprawie planowania nadzoru
pedagogicznego dyrektora przedszkola/
szkoły/placówki
§21 Rozporządzenia MEN w
sprawie nadzoru pedagogicznego
Dyrektor szkoły lub placówki publicznej
opracowuje na każdy rok szkolny plan
nadzoru pedagogicznego, który
przedstawia radzie pedagogicznej w
terminie do dnia 15 września roku
szkolnego, którego dotyczy plan.
§20
Plan nadzoru, zawiera w szczególności:
1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej
oraz jej harmonogram;
2) tematykę i terminy przeprowadzania
kontroli przestrzegania przez nauczycieli
przepisów prawa dotyczących działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
oraz innej działalności statutowej szkół i
placówek;
3) tematykę szkoleń i narad dla
nauczycieli.
Planowanie nadzoru
pedagogicznego dyrektora
Formy sprawowanego nadzoru
• ewaluacja
• kontrola
• wspomaganie
obserwacja prowadzonych przez nauczyciela
zajęć i czynności
Źródła planu nadzoru
• wnioski dyrektora z nadzoru
pedagogicznego – przedstawione radzie
pedagogicznej do 31.08.;
• wnioski kuratora oświaty z nadzoru
pedagogicznego;
• kierunki realizacji polityki oświatowej
państwa (priorytety MEN)
Elementy planu nadzoru
• podstawa prawna;
• plan ewaluacji (cel, przedmiot,
harmonogram);
• plan kontroli (tematyka, terminy);
• szkolenia (tematyka);
• narady (tematyka);
• plan obserwacji – hospitacji; ocena pracy
nauczyciela
Tryb sprawowania nadzoru przez
dyrektora szkoły/placówki (§ 3 ust 1 i 4
rozporządzenia MEN)
Wykonywanie zadań i czynności określonych
w art. 33 ustawy o systemie oświaty poprzez:
• planowane działania
• doraźne działania wynikające z potrzeb
szkoły lub placówki (np. gdy zaistnieje
potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie
nadzoru pedagogicznego)
Art.33 ustawy o systemie
oświaty
Nadzór pedagogiczny polega na:
1. ocenianiu stanu i warunków działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
szkół, placówek i nauczycieli
2. analizowaniu i ocenianiu efektów działalności
dydaktycznej, wychowawczej opiekuńczej oraz
innej działalności statutowej szkół i placówek
3. udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i
nauczycielom w wykonywaniu ich zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
4. inspirowaniu nauczycieli do innowacji
pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych
Art.33 ustawy o systemie
oświaty
Nadzorowi w szczególności podlega
• zgodność zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami
• realizacja podstaw programowych i ramowych planów
nauczania
• przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a
także przestrzegania przepisów dotyczących obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki
• przestrzegania statutu
• przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz
upowszechniania wiedzy o tych prawach
• zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki
Dziękuję za uwagę
Izabela Grabowska