Slajd 1 - Archiwum strony Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Download Report

Transcript Slajd 1 - Archiwum strony Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Stosowanie przepisów prawa
oświatowego
w pracy szkół i przedszkoli
w okresie poprzedzającym
zakończenie zajęć dydaktycznych
Konferencje w dniach 12 i 13 czerwca 2012r.
Pracownicy Kuratorium Oświaty w Szczecinie
nie udzielają porad prawnych. Interpretacji
przepisów prawa dokonuje się na potrzeby
indywidualnej sprawy rozstrzyganej w toku
prowadzonego postępowania
administracyjnego wszczętego w trybie i na
zasadach określonych przepisami Kodeksu
postępowania administracyjnego, w oparciu
o zebrany materiał dowodowy.
Materiały wykorzystane podczas
naszej dzisiejszej konferencji nie
mają więc charakteru porady
prawnej i nie stanowią wykładni
prawa a służą jedynie celom
informacyjnym.
•
•
•
•
Celem naszych spotkań jest ułatwienie Państwu
podejmowania autonomicznie decyzji:
trafnych – tzn. takich, z których nie trzeba
będzie się wycofywać;
świadomych – będących aktem woli decydenta;
kompetentnych – zgodnych z uprawnieniami;
racjonalnych – tj. rzeczowych, zgodnych ze
stanem wiedzy pedagogicznej, organizacyjnej
i prawnej.
Program konferencji
• Prawo materialne dotyczące oceniania, klasyfikowania i
promowania.
• Procedury dotyczące oceniania, klasyfikowania
i
promowania uczniów.
• Czynności materialno-techniczne związane z wypełnieniem
dokumentacji przebiegu nauczania i przygotowaniem
świadectw.
• Zapytania i problemy zgłaszane przez rodziców i dyrektorów
szkół i przedszkoli.
Prawo materialne
dotyczące oceniania,
klasyfikowania
i promowania
Prawny charakter oceniania szkolnego
Ocena to:
• opinia fachowa, podjętą w określonej sprawie
wychowania i nauczania;
• również kompetencja prawna, z zasady wyłączna
kompetencją nauczyciela i rady pedagogicznej,
co oznacza, iż
• nie można za nauczyciela tej oceny postawić,
ani z zasady już prawidłowo wystawionej,
podważyć.
Procedury dotyczące
oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów
Uczeń
• „status ucznia” pojęcie
Uczeń przebywał w szpitalu
§ 12 ust.10. Dyrektor szkoły specjalnej zorganizowanej w:
1) zakładzie opieki zdrowotnej, w tym w zakładzie
opiekuńczo-leczniczym i zakładzie lecznictwa
uzdrowiskowego,
2) jednostce pomocy społecznej przesyła dyrektorowi
szkoły, do której dziecko wraca, pisemną informację o
wynikach nauczania i zachowaniu uzyskanych przez dziecko
w czasie pobytu w szkole specjalnej, jeżeli w tym okresie
dziecko nie było klasyfikowane.
Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
Uczeń wraca z zagranicy
a/ przyjmujemy ucznia na podstawie świadectwa
(zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego
świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy
lat nauki szkolnej ucznia.
b/ przywieziona dokumentacja musi być przetłumaczona na
język polski przez tłumacza przysięgłego.
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół
do innych (Dz.U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.) - § 19 ust.1 pkt. 3 i § 22 ust.1 pkt. 1 i 2;
2. Ustawa z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. Nr 90, poz. 999) –
art. 4 pkt. 2 i art. 9.
Uczeń zmienia szkołę
Postępowanie dyrektora wynika z następujących przepisów
prawnych:
art. 63 ustawy o systemie oświaty: Rok szkolny we wszystkich
szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września
każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku;
art. 7 ust. 1 pkt 2 - Szkołą publiczną jest szkoła, która
przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę
powszechnej dostępności;
•Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych
oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. Nr
26, poz. 232 z późn. zm.)
Prawidłowe wystawianie ocen
Wystawia je nauczyciel (osoba spełniająca warunki
art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela)
Zgodnie z ustawowym zapisem stanowisko
nauczyciela może zajmować osoba, która posiada
wyższe wykształcenie z odpowiednim
przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła
zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na
stanowisku, do którego są to wystarczające
kwalifikacje.
Prawidłowe wystawianie ocen
Podstawa prawna: art. 7 ust. 1a; 1b;1d ustawy o
systemie oświaty:
1a. W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej
może być, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku
szkoły artystycznej - ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem,
posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora
szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.
Prawidłowe wystawianie ocen
1d. Przepisy ust. 1a i 1b stosuje się również
w przypadku zatrudnienia osoby posiadającej
przygotowanie zawodowe uznane przez
dyrektora
szkoły
lub
placówki
za
odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu
kształcenia zawodowego, z tym że
zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą
organu prowadzącego.
Prawidłowe wystawianie ocen
• Nauczyciel realizuje zadania
przydzielone przez dyrektora szkoły.
(podstawa prawna zapisy odpowiednich załączników do rozporządzenia
MENiS z dnia 21 maja 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz.624 z
późniejszymi zmianami) w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół, np. załącznik nr 2
• § 10. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w
danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez
dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym
mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30
kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ
prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
Prawidłowe wystawianie ocen w sytuacji
zwolnienia lekarskiego nauczyciela
• Jeśli choroba nauczyciela obejmuje również
okres, w którym należy ustalić roczne oceny –
ustala je nauczyciel zastępujący (zatrudniony
na zastępstwo) nauczyciela przebywającego
w tym czasie na zwolnieniu lekarskim, gdyż
on jest aktualnie prowadzącym dane zajęcia
edukacyjne.
Prawidłowe wystawianie ocen w sytuacji
zwolnienia lekarskiego nauczyciela
• W świetle zapisów art. 35 ustawy Karta Nauczyciela
nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy
w godzinach ponadwymiarowych w szczególnych
wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością
realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
• Opinia Sądu Najwyższego wyrażona w wyroku z dnia 12 maja 2004 r.
(I PK 454/03 - OSNP 2005/3/32) „Praca w godzinach ponadwymiarowych
nie stanowi uprawnienia nauczyciela, lecz jest jego obowiązkiem, jeżeli
została zarządzona zgodnie z prawem. Stanowi ona dodatkowe
obciążenie dla nauczyciela, wykraczające poza jego normalne powinności
wynikające z aktu mianowania, dopuszczone przez prawo w szczególnych
sytuacjach określonych art. 35 Karty Nauczyciela.”
Prawidłowe wystawianie ocen rocznych
w sytuacji zwolnienia lekarskiego nauczyciela
Ustawa Karta Nauczyciela
Art. 10. 7. W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej
z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego
nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą
rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem
kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5,
stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę
na czas określony.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli nie ma
możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane
kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór
pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia
warunku wymienionego w ust. 5 pkt 5.
Prawidłowe wystawianie ocen rocznych
w sytuacji zwolnienia lekarskiego nauczyciela
• Ustawa o systemie oświaty
Art. 39. 1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:
1)
kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje
ją na zewnątrz;
2)
sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 36 ust.
2; /…/
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub
placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor
w szczególności decyduje w sprawach:
1)
zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych
pracowników szkoły lub placówki;
Prawidłowe wystawianie ocen
• Nauczyciel jest zatrudniony w szkole.
• (art. 40 ustawy o systemie oświaty)
1. W szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej 3
nauczycieli działa rada pedagogiczna /…/
3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub
placówki i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub
placówce oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący
funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub
prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi
pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania,
dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi
podstawowe zajęcie.
Prawidłowe wystawianie ocen
• „Nauczyciel w realizacji programu nauczania
ma prawo do swobody stosowania takich
metod nauczania i wychowania, jakie uważa
za najwłaściwsze spośród uznanych przez
współczesne nauki pedagogiczne, oraz do
wyboru spośród zatwierdzonych do użytku
szkolnego podręczników i innych pomocy
naukowych”.
• Podstawa prawna: art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze
zm.),
Wybór podręcznika
wg zapisów ustawy o systemie oświaty
Art. 22a. 1. Nauczyciel ma prawo wyboru
podręcznika spośród podręczników
dopuszczonych do użytku szkolnego.
2e. Dyrektor szkoły podaje do publicznej
wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw
podręczników, które będą obowiązywać
od początku następnego roku szkolnego.
Prawidłowe wystawianie ocen
• Ten sam akt prawny nakłada na
nauczyciela obowiązek rzetelnej
realizacji zadań związanych
z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły.
• Podstawa prawna:
art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.,
nr 97, poz. 674 ze zm.),
Prawidłowe wystawianie ocen
• Zasady oceniania szkolnego są zgodne
z przepisami powszechnie obowiązującymi
a nauczyciel je stosuje.
• Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów … (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562
z późn. zm.)
• § 3. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się
w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. /…/
•
4. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego
określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.
Prawidłowe wystawianie ocen WSO
• System - to układ elementów mający określoną strukturę i
stanowiących logicznie uporządkowaną całość (Słownik
Języka Polskiego PWN), zaś za wewnątrzszkolny system
oceniania uznając przepisy prawa szkolnego stanowiące
część statutu szkoły określające zasady organizacji oceniania
uczniów danej szkoły (Wikipedia). W mojej opinii definicja
wyklucza możliwość
obowiązywania w szkole różnych progów
procentowych
dla
poszczególnych
przedmiotów przy ustalaniu ocen ze
sprawdzianów i innych prac pisemnych.
słownikowa pojęcia „system”
Udostępnianie prac uczniowskich
„§ 5. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców
(prawnych opiekunów).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych
opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w
sposób określony w statucie szkoły.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych
opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace
kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca
oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi
lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)”.
Udostępnianie prac uczniowskich
• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty nie określa specjalnych zasad
udostępniania prac wykonanych przez
uczniów w trakcie egzaminów wewnętrznych
(poprawkowe, klasyfikacyjne). Należy uznać
więc, iż obowiązkiem dyrektora szkoły jest
udostępnianie prac wykonanych przez
uczniów również w trakcie egzaminów
wewnątrzszkolnych.
Egzaminy wewnątrzszkolne
Organizowane na podstawie
rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 83, poz.562 z późn. zm.).
Egzaminy wewnątrzszkolne
1. Egzamin klasyfikacyjny - § 17
2. Ustalenie rocznej oceny z zajęć edukacyjnych
lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
ze względu na to, iż ocena ta została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny - § 19
3. Egzamin poprawkowy - § 21
4. Inne – jakie?
Egzamin klasyfikacyjny
• § 17. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany
z jednego, kilku albo wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do
ustalenia
śródrocznej
lub
rocznej
(semestralnej)
oceny
klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach
edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym
planie nauczania.
Egzamin klasyfikacyjny
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje
również uczeń:
1) realizujący, na podstawie
odrębnych przepisów, indywidualny tok
nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki poza szkołą.
egzaminy wewnątrzszkolne § 19
§ 19. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni
opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do
dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania
tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone
w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
egzaminy wewnątrzszkolne § 19
• 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
•
1)
w przypadku rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie
pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
egzaminy wewnątrzszkolne § 19
• 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania - ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze
głosowania zwykłą większością głosów; w
przypadku równej liczby głosów decyduje
głos przewodniczącego komisji.
egzaminy wewnątrzszkolne § 19
• 3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt
1, przeprowadza się nie później niż w
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,
o których mowa w ust. 1. Termin
sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami).
egzaminy wewnątrzszkolne § 19
6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez
komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej
rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku
egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1.
egzaminy wewnątrzszkolne § 19
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w
przypadku rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w
wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna.
egzamin poprawkowy
• § 21. 1. Począwszy od klasy IV szkoły
podstawowej, uczeń, który w wyniku
klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał
ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może
zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
egzamin poprawkowy
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza
dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin
poprawkowy przeprowadza się w ostatnim
tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się
w styczniu - po zakończeniu tych zajęć, nie
później jednak niż do końca lutego.
egzamin poprawkowy
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu
poprawkowego, nie otrzymuje promocji do
klasy programowo wyższej (na semestr
programowo wyższy) i powtarza klasę
(semestr).
egzamin poprawkowy
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia
szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły
ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do
klasy programowo wyższej (semestru programowo
wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe
zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem
nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej
(semestrze programowo wyższym).
Oceny rocznie nie zostały wystawione
prawidłowo – co dalej?
Działania podejmowane przez kuratora oświaty jako organu
administracji właściwego do rozstrzygania sporów wynikłych
na tle klasyfikowania i promowania ucznia.
Kurator rozstrzyga ewentualne spory w trybie nadzoru
pedagogicznego, tzn.:
• ustala
zgodność
postępowania
klasyfikacyjnego
i promocyjnego ucznia z wewnętrznym prawem szkolnym
regulującym proces oceniania oraz
cytowanym wyżej
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 kwietnia 2007r.
Oceny rocznie nie zostały wystawione
prawidłowo – co dalej?
• W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
przepis art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty daje
Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty
możliwość uchylenia uchwały Rady
Pedagogicznej (w całości lub części)
podjętej niezgodnie z przepisami prawa.
Rada
Pedagogiczna
Uchwały Rady Pedagogicznej
Podejmowanie uchwał w sprawie wyników
klasyfikacji i promocji uczniów należy do
kompetencji stanowiących (tj. wywołujących
skutki prawne) rady pedagogicznej (art. 41
ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty)
Uchwały Rady Pedagogicznej
Ustawa o systemie oświaty:
• Art. 43. 1. Uchwały rady pedagogicznej są
podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej
członków.
• 2. Rada pedagogiczna ustala regulamin
swojej działalności. Zebrania rady
pedagogicznej są protokołowane.
Uchwały Rady Pedagogicznej
3. Osoby biorące udział w zebraniu rady
pedagogicznej są obowiązane do
nieujawniania spraw poruszanych na
zebraniu rady pedagogicznej, które mogą
naruszać dobra osobiste uczniów lub ich
rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników szkoły lub placówki.
Rada Pedagogiczna
Sporządzenie
protokołu
art. 68
Kodeksu postępowania
administracyjnego
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwała w sprawie wyników klasyfikacji
i promocji uczniów powinna zawierać:
- Informację ogólną o promocji uczniów
kontynuujących naukę (np. promocję
otrzymują uczniowie zgodnie z wykazami
zamieszczonymi w dziennikach lekcyjnych)
Uchwały Rady Pedagogicznej
- Wymienienie uczniów nie otrzymujących promocji;
- Wymienienie uczniów kończących szkołę;
- Wymienienie uczniów, którzy nie otrzymali
promocji i szkoły nie ukończyli;
- Wymienienie uczniów, którzy nie zostali
sklasyfikowani ;
- Wymienienie uczniów , którzy:
•
otrzymali promocję z wyróżnieniem
•
ukończyli szkołę z wyróżnieniem
Uchwały Rady Pedagogicznej
- Informację o wyrażeniu zgody na zdawanie
egzaminów:
- poprawkowych wymienionym uczniom
z konkretnych, wskazanych przedmiotów
- Klasyfikacyjnych wymienionym uczniom
z konkretnych, wskazanych przedmiotów
Termin uchwały Rady Pedagogicznej
a praktyki zawodowe w czasie wakacji
• Problem – praktyki zawodowe w czasie wakacji czy promocja warunkowa?
Szczegółowe zasady organizowania dla uczniów praktycznej
nauki zawodu określa rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej
nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626), które - zgodnie
z brzmieniem § 4 ust. 4 i 5 dopuszcza organizowanie praktyk
zawodowych uczniów w czasie całego roku szkolnego, w tym
również w okresie ferii letnich.
Termin uchwały Rady Pedagogicznej
a praktyki zawodowe w czasie wakacji
• Dopuszczenie możliwości organizowania zajęć praktycznych
w trakcie ferii szkolnych oznacza, że klasyfikacja roczna
w klasach odbywających praktyki zawodowe musi odbywać
się po zakończeniu przez uczniów praktyk zawodowych.
Rozwiązania szczegółowe (np. terminy, w których mogą
odbywać się praktyki zawodowe) należy zawrzeć w statucie
szkoły.
Dopiero po zakończeniu ww. terminów należy dokonywać
klasyfikacji rocznej klas przebywających na praktykach.
Należy też pamiętać, że w przypadku organizowania praktyk
zawodowych w okresie ferii letnich odpowiedniemu
skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktycznowychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki.
Termin uchwały Rady Pedagogicznej
a praktyki zawodowe w czasie wakacji
• UWAGA!
Praktyka zawodowa stanowi obowiązkową formę
zajęć praktycznych dla uczniów. Jeżeli więc uczeń
w terminie przewidzianym na realizację zajęć
odbywających się w ramach praktyki zawodowej nie
uczestniczy w tych zajęciach, zastosowanie znajduje
§ 17 ust. 1 i rozporządzenia z 30 kwietnia 2007 r.,
a w przypadku usprawiedliwionej nieobecności –
zapis § 17 ust. 15 ww. rozporządzenia (dotyczą
egzaminów klasyfikacyjnych).
Zwalnianie ucznia z zajęć (nauki przedmiotu) –
rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.
§ 8. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania
fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub
technologii
informacyjnej
na
podstawie
opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii.
2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania
fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub
technologii
informacyjnej
uniemożliwia
ustalenie
śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
Zwalnianie ucznia z zajęć (nauki przedmiotu) rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.
§ 10.1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych
opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją
rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi
lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki
drugiego języka obcego.
2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1,
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z
nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie
tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka
obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
Promocja uczniów klas I-III –
rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.
§ 11. 4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły
podstawowej polega na podsumowaniu
osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych
i zachowania ucznia w danym roku szkolnym
oraz
ustaleniu
jednej
rocznej
oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie
z § 13 ust. 3 i § 15 ust. 4.
Promocja uczniów klas I-III –
rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.
§ 13. 3. W klasach I-III szkoły podstawowej
śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
z zajęć edukacyjnych są ocenami
opisowymi.
Promocja uczniów klas I-III –
rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.
• § 20. 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje
promocję do klasy programowo wyższej.
• 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po
uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek
wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych
opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o
promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
• 9. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może
postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III
szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po
zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
Ocena z religii
Ocenę z religii
na świadectwie szkolnym
otrzymują jedynie uczniowie pobierający naukę religii
w szkole lub w punkcie katechetycznym
zorganizowanym na podstawie porozumienia
między danym związkiem wyznaniowym a organem
prowadzącym szkołę –
wówczas na podstawie zaświadczenia katechety.
podstawa prawna: § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14
kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach
Ocena z religii
Problem: uczniowie rezygnują z pobierania
nauki religii
Art. 12. 1. ustawy OSO: Publiczne
przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja
organizują naukę religii na życzenie rodziców,
publiczne szkoły ponadgimnazjalne na
życzenie bądź rodziców, bądź samych
uczniów; po osiągnięciu pełnoletności
o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie.
Czynności materialno-techniczne
związane z wypełnieniem
dokumentacji przebiegu nauczania
i przygotowaniem świadectw
• Arkusze ocen
• Świadectwa
• Legitymacje szkolne
Arkusze ocen / świadectwa
• rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.);
• rozporządzenie MEN z 28 maja 2010r. w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U.
Nr 97, poz. 624); Uwaga! Zmiana – rozporządzeniem MEN
z dnia 8 lutego 2012r. (Dz.U. poz. 205)
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania …
• § 12. 1. Szkoła prowadzi dla każdego
ucznia przez okres jego nauki w danej
szkole arkusz ocen ucznia. Wzór arkusza
ocen ucznia określają odrębne przepisy.
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania …
• § 12. 2. Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na
podstawie danych zawartych w:
• księdze uczniów,
• dzienniku lekcyjnym,
• protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
• protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności,
• protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
• protokołach zebrań rady pedagogicznej,
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania …
• informacji o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w
ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
• i wyniku egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku
nauki w gimnazjum
• albo o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu lub
egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
• a także innych dokumentach potwierdzających dane
podlegające wpisowi.
• Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza
podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie
których ich dokonano.
Arkusz ocen – informacja o projekcie edukacyjnym
rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624):
• Załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia - „informacje
ogólne”
21. Do arkuszy ocen uczniów gimnazjum dołącza się
sporządzoną i podpisaną przez nauczyciela opiekuna projektu edukacyjnego informację
o udziale ucznia w realizacji tego projektu,
zawierającą rok szkolny, w którym projekt
edukacyjny był realizowany, i temat projektu
edukacyjnego, a w przypadku zwolnienia ucznia
z realizacji projektu edukacyjnego - informację o
tym zwolnieniu.
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania …
• § 6. Wpisów w księdze ewidencji, w księdze
uczniów oraz w księdze wychowanków dokonuje się
na podstawie dowodów osobistych lub innych
dokumentów tożsamości rodziców (prawnych
opiekunów) lub pełnoletniego ucznia, wychowanka,
innych dokumentów zawierających dane
podlegające wpisowi do odpowiedniej księgi oraz
informacji przekazanych przez organ gminy lub
dyrektora innej szkoły.
Miejsce urodzenia za granicą
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad
sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu
cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów
aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów.
(Dz.U.98.136.884 z późn. zm.)
§ 14. 2. Nazwę miejscowości położonej za granicą
wpisuje się w akcie stanu cywilnego lub w jego
odpisie w pisowni oryginalnej w alfabecie łacińskim.
Obok nazwy miejscowości można wpisać
w nawiasie nazwę państwa.
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania …
• §12. 3. W klasach I-III szkoły podstawowej
opisowe oceny roczne i oceny zachowania,
sporządzone komputerowo i podpisane przez
wychowawcę klasy, można dołączyć do
arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne
z wpisem do arkusza ocen.
• A w innych klasach?
rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624):
• Też można. Jak wynika z zapisów §14. ust.1. rozporządzenia
jw. „Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie,
bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub
ręcznym.” Do arkusza ocen, który został wypełniony ręcznie
na standardowym druku można dołączać wydrukowaną
stronę z programu komputerowego. Należy tylko pamiętać,
że wzór danego arkusza ocen zastosowany w programie
komputerowym musi odpowiadać wzorowi, który został
określony przez rozporządzenie, a arkusz ocen musi być
kompletny, zgodny ze wzorem. Wydrukowany arkusz
powinien być spersonalizowany.
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania …
• §12. 4. Podstawą wpisu o
klasyfikowaniu, promowaniu lub
ukończeniu przez ucznia szkoły jest
uchwała rady pedagogicznej, której datę
wpisuje się do arkusza ocen ucznia.
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania …
• § 16. Dokumentację przebiegu nauczania
stanowią także uchwały rady pedagogicznej
dotyczące klasyfikowania i promowania
uczniów oraz ukończenia szkoły, zezwolenia
na indywidualny program lub tok nauki oraz
pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne
słuchaczy szkół dla dorosłych prowadzonych
w formie zaocznej.
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania …
• §12. 6. W arkuszu ocen ucznia zamieszcza się
adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia
szkoły, duplikatu świadectwa, udzieleniu
zezwolenia na indywidualny program lub tok
nauki, wydłużeniu etapu edukacyjnego oraz
sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia.
• 7. W arkuszu ocen ucznia wpisuje się datę
i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania …
• §12. 8. W przypadku przejścia ucznia do innej
szkoły przesyła się do tej szkoły lub wydaje,
za pokwitowaniem, rodzicom (prawnym
opiekunom) ucznia albo pełnoletniemu
uczniowi odpis arkusza ocen ucznia lub
potwierdzoną przez dyrektora szkoły za
zgodność z oryginałem kopię arkusza ocen
ucznia.
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania …
• § 13.1. Szkoła zakłada księgi arkuszy ocen.
2. W szkole dla dzieci i młodzieży księga
arkuszy ocen zawiera ułożone w porządku
alfabetycznym arkusze ocen uczniów
urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli
lub opuścili szkołę.
Świadectwa i inne druki szkolne
§ 14 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624):
• 1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się
czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym,
maszynowym lub ręcznym /…/
• 2. Imię (imiona) i nazwisko, miesiąc i miejsce
urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę (semestr),
oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz
miesiąc wydania świadectwa lub innego druku
szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu,
bez stosowania skrótów.
Świadectwa i inne druki szkolne
§ 14 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624):
• Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym
brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w
statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły
wchodzącej w skład zespołu szkół lub
specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego można pominąć nazwę
zespołu lub specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego.
Świadectwa i inne druki szkolne
§ 14 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624):
• 3. W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia
się poziomą kreskę, a w przypadku:
•
1)
zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych
zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio "zwolniony"
albo "zwolniona";
•
2)
nieklasyfikowania ucznia z zajęć
edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na
wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz
odpowiednio "nieklasyfikowany" albo
„nieklasyfikowana„.
Świadectwa i inne druki szkolne
§ 14 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624):
• W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych
wierszy można je przekreślić ukośną kreską,
z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego
wiersza, w których wstawia się poziome kreski.
• 4. Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym
brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy zajęć
edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym że
w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie
oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się poziomą
kreskę.
Świadectwa
§ 14 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624):
• 7. Świadectwa wydawane przez szkołę oraz
legitymacje szkolne opatruje się wyraźnym
odciskiem pieczęci urzędowej szkoły.
• 9. Świadectwa wydawane przez szkołę
podpisują osoby wskazane na drukach.
Odcisk pieczęci dyrektora szkoły powinien
być wyraźny.
Arkusz ocen
załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
• 20. Na arkuszach ocen po wpisaniu wyników
klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskanych w
klasie programowo najwyższej (semestrze
programowo najwyższym) szkoły danego typu
należy w kolejnej kolumnie wpisać wyniki
klasyfikacji końcowej, z uwzględnieniem § 7
rozporządzenia.
Świadectwa i inne druki szkolne
rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624):
• § 17. W przypadku gdy uczeń albo absolwent
nie posiada numeru PESEL, na świadectwie,
dyplomie, zaświadczeniu i innych drukach
szkolnych, w miejscu przeznaczonym na
wpisanie numeru PESEL, wpisuje się serię
i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość.
Świadectwa i inne druki szkolne
rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624):
• § 20. 1. Szkoła, z własnej inicjatywy albo na
wniosek ucznia lub absolwenta, w treści
świadectwa szkolnego promocyjnego albo
w indeksie dokonuje sprostowania błędu
i oczywistej omyłki. /…/
• 3. Informację o dokonanym sprostowaniu
umieszcza się na arkuszu ocen.
Dokumentacja przebiegu nauczania
§ 21 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624):
• 2. W przypadku gdy zmiana imienia (imion)
lub nazwiska nastąpiła przed ukończeniem
szkoły, w dokumentacji przebiegu nauczania
prowadzonej przez szkołę należy przekreślić
kolorem czerwonym dotychczasowe imię
(imiona) lub nazwisko i nad nim wpisać
kolorem czerwonym nowe imię (imiona) lub
nazwisko.
Dokumentacja przebiegu nauczania
§ 21 ust. 2 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624):
• Na dole strony należy umieścić adnotację
"Dokonano zmiany imienia
(imion)/nazwiska", datę i czytelny podpis
osoby upoważnionej do podpisywania
dokumentacji przebiegu nauczania. Nowe
imię (imiona) lub nazwisko może być wpisane
na podstawie odpisu aktu małżeństwa,
decyzji administracyjnej o zmianie imienia
(imion) lub nazwiska albo orzeczenia
sądowego.
Arkusz ocen
§ 22 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624):
• 6. Na dokumencie, na podstawie którego
wydano duplikat świadectwa /…/ należy
umieścić adnotację o wydaniu duplikatu,
odnotowując tożsamość osoby odbierającej
duplikat, stwierdzoną na podstawie dowodu
osobistego lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość.
Dokumentacja przebiegu nauczania
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania …
• § 22. 1. Sprostowania błędu i oczywistej
omyłki w księgach ewidencji, o których mowa
w § 3a ust. 1 i § 3b ust. 1, a także w księdze
uczniów, księdze wychowanków oraz arkuszu
ocen ucznia dokonuje dyrektor szkoły lub
placówki albo osoba przez niego
upoważniona na piśmie do dokonania
sprostowania.
Dokumentacja przebiegu nauczania
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania …
• 3. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki
dokonuje się przez skreślenie kolorem
czerwonym nieprawidłowych wyrazów
i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad
skreślonymi wyrazami właściwych danych
oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego
podpisu przez osobę dokonującą
sprostowania.
Świadectwa szkolne
Ranga świadectwa jako dokumentu
• Świadectwa
i
dyplomy
państwowe
wydawane przez uprawnione do tego szkoły,
placówki kształcenia ustawicznego i placówki
kształcenia praktycznego, zakłady kształcenia
nauczycieli, kolegia pracowników służb
społecznych
oraz
okręgowe
komisje
egzaminacyjne są dokumentami urzędowymi.
Podstawa prawna: art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
Ranga świadectwa jako dokumentu w przepisach
Kodeksu postępowania administracyjnego
• Art. 76. § 1. Dokumenty urzędowe
sporządzone w przepisanej formie
przez powołane do tego organy
państwowe w ich zakresie działania
stanowią dowód tego, co zostało
w nich urzędowo stwierdzone.
Ranga świadectwa jako dokumentu w przepisach
Kodeksu postępowania cywilnego
• art. 244 § 1. Dokumenty urzędowe, sporządzone
w przepisanej formie przez powołane do tego
organy władzy publicznej i inne organy państwowe
w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co
zostało w nich urzędowo zaświadczone.
Przepis ten określa domniemanie
autentyczności i zgodności z prawdą, tego co
zostało urzędowo zaświadczone w jego treści,
stanowiąc tym samym bardzo wiarygodny
środek dowodowy.
Ranga świadectwa jako dokumentu
• Oznacza to, iż świadectwa szkolne mogą
pełnić rolę środka dowodowego
w postępowaniu sądowym lub
administracyjnym.
• Świadectwo służy do wykazania jedynie tego,
co urzędowo potwierdza tj. ukończenia nauki
na określonym poziomie lub uzyskania
konkretnych kwalifikacji.
Świadectwo jako dokument urzędowy
może być przedmiotem przestępstw:
Przeciwko wiarygodności dokumentów:
• Podrobienia lub przerobienia dokumentu
(fałszowania), w celu użycia jako autentyczny
(art. 270 § 1 Kodeksu karnego).
Uwaga! Jeśli w szkole pojawi się sfałszowany
dokument, należy zgłosić ten fakt policji lub
prokuraturze, gdyż jest to przestępstwo
ścigane z urzędu (art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego).
Świadectwo jako dokument urzędowy
może być przedmiotem przestępstw:
• Poświadczenia nieprawdy przy użyciu
dokumentu
(art. 271 kk: § 1. Funkcjonariusz publiczny lub
inna osoba uprawniona do wystawienia
dokumentu, która poświadcza w nim
nieprawdę co do okoliczności mającej
znaczenie prawne, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.)
Świadectwo jako dokument urzędowy
może być przedmiotem przestępstw:
• Ukrywania dokumentu:
Art. 276 kk. ”Kto niszczy, uszkadza, czyni
bezużytecznym, ukrywa lub usuwa
dokument, którym nie ma prawa wyłącznie
rozporządzać, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.”
Duplikat świadectwa
§ 22 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624):
• Wystawia szkoła na pisemny wniosek ucznia lub
absolwenta w przypadku utraty oryginału
świadectwa.
• Szkoła, sporządza duplikat świadectwa na podstawie dokumentacji
przebiegu nauczania i protokołów egzaminów na druku według wzoru
obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa. W przypadku
braku druku świadectwa, duplikat wydaje się na przygotowanym przez
szkołę formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.
• Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz "Duplikat„ a na końcu
dokumentu dodać wyrazy "oryginał podpisali" i wymienić nazwiska
osób, które podpisały oryginał świadectwa lub stwierdzić nieczytelność
podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć pieczęcią
urzędową.
Duplikat świadectwa
§ 22 i 26 ust. 3 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr
97, poz. 624):
• Duplikaty indeksu i legitymacji szkolnej wydaje się z
fotografią.
• Na dokumencie, na podstawie którego wydano duplikat
świadectwa, należy umieścić adnotację o wydaniu duplikatu,
odnotowując tożsamość osoby odbierającej duplikat,
stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość.
• przypadku przesyłania duplikatu pocztą doręczenie
następuje listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.
• Duplikat ma moc oryginału i może być wydany ponownie.
• Za wystawienie duplikatu pobiera się opłatę.
Ranga kopii lub odpisu świadectwa
jako dokumentu
• Charakter dokumentu urzędowego ma
również kopia świadectwa lub dyplomu,
których zgodność z oryginałem poświadczył
notariusz.
•
Art. 96 pkt 2 ustawy Prawo o notariacie (t.j.:
Dz.U. z 2008r., Nr 189, poz. 1158 z późn.
zm.): Notariusz poświadcza:
2) zgodność odpisu, wyciągu lub kopii
z okazanym dokumentem;
.
Potwierdzenie zgodności z oryginałem
kserokopii świadectwa przez dyrektora szkoły
Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 28 maja
2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych
i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624):
§ 23. 1. Dyrektor szkoły poświadcza zgodność
kopii z oryginałem świadectwa,
zaświadczenia lub innego druku szkolnego,
gdy jest to niezbędne dla złożenia kopii
w aktach tej szkoły.
Potwierdzenie zgodności z oryginałem
kserokopii świadectwa przez dyrektora szkoły
• 2. Dyrektor gimnazjum poświadcza zgodność od jednej do
trzech kopii z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
również wtedy, gdy jest to niezbędne dla celów rekrutacji.
• 3. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację
"Stwierdzam zgodność z oryginałem", datę, pieczęć
urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub
upoważnionej przez niego osoby.
Potwierdzenie zgodności z oryginałem
kserokopii świadectwa przez dyrektora szkoły
Uwaga!
Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej nie
ma uprawnień by potwierdzać zgodność
z oryginałem kserokopii świadectwa
ukończenia szkoły lub świadectwa
dojrzałości w celach rekrutacyjnych na
wyższe uczelnie.
Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.);
• § 23. Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki
ponosi odpowiedzialność za właściwe
prowadzenie i przechowywanie
dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
za wydawanie odpowiednio przez
przedszkole, szkołę lub placówkę
dokumentów zgodnych z posiadaną
dokumentacją.
„Coll” (kol) na świadectwie
„Znaczek” coll jest skrótem francuskiego
słowa collation (z łac. collatio), czyli
„porównanie odpisu, kopii z oryginałem”.
Można też używać skrótu „kol”, gdyż istnieją
spolszczenia: kolacjonować („porównywać
odpis, kopię z oryginałem”) i… kolacja (czyli
„porównanie odpisu, kopii z oryginałem”).
(Słownik języka polskiego PWN - edycja elektroniczna: http://sjp.pwn.pl)
„Coll” (kol.) na świadectwie
Obecnie nie ma konieczności wynikającej
z
zapisów
prawa
powszechnie
obowiązującego potwierdzania sprawdzenia
prawidłowości wypełnionych świadectw
przez odnotowanie tego sprawdzenia
przez nauczyciela w postaci np. znaku „coll”
i podpisu na oryginale świadectwa.
„Coll” (kol) na świadectwie
Rozwiązania przyjęte w
szkołach muszą więc być
uregulowane zapisami prawa
wewnętrznego.
Właściwe sporządzanie świadectw
Regulują przepisy:
•
rozporządzenia MEN z dnia 28 maja
2010r. w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych
i innych druków szkolnych
(Dz.U. Nr 97, poz. 624) w postaci zapisów § §
14 – 17 oraz treści „Informacji ogólnych”
załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia;
Właściwe sporządzanie świadectw
• rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.
z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.) odpowiednie załączniki – zapisy dotyczące
informacji, które powinny znajdować się na
pieczęci urzędowej szkoły.
Właściwe sporządzanie świadectw
• np. załącznik nr 2 - szkoła podstawowa
§ 17. 4a Pieczęć urzędowa szkoły wchodzącej
w skład zespołu szkół oraz szkoły specjalnej
wchodzącej w skład specjalnego ośrodka
szkolno-wychowawczego,
młodzieżowego
ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego
ośrodka socjoterapii nie zawiera nazwy tego
zespołu lub ośrodka.
Właściwe wypełnianie świadectw
• § 6. 1. Po ukończeniu nauki w danej klasie,
z wyjątkiem klasy programowo najwyższej,
uczeń szkoły dla dzieci i młodzieży,
z zastrzeżeniem ust. 2, zależnie od wyników
klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo
szkolne
promocyjne
potwierdzające
uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do
klasy programowo wyższej.
Właściwe wypełnianie świadectw rozporządzenie MEN z 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych
• § 32. Świadectwa szkolne promocyjne
szkół ponadgimnazjalnych oraz
świadectwa ukończenia szkół
ponadgimnazjalnych, na drukach
według dotychczasowych wzorów,
mogły być wydawane do roku szkolnego
2010/2011 włącznie.
Właściwe wypełnianie świadectw
• 3. Począwszy od klasy IV szkoły
podstawowej, uczeń szkoły dla dzieci
i młodzieży, który otrzymał promocję do
klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo
szkolne promocyjne potwierdzające
uzyskanie promocji
z wyróżnieniem.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)
• § 20.
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,
uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej z wyróżnieniem.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)
• § 20.
4a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe
zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do
średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza
się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
Właściwe wypełnianie świadectw
• § 14. 1. Świadectwa i inne druki szkolne
wypełnia się czytelnie, bez poprawek,
pismem komputerowym, maszynowym lub
ręcznym, z zastrzeżeniem § 15 i 16.
• § 15 i § 16 - dotyczą wypełniania świadectw
pismem komputerowym i drukowania ich.
Świadectwa promocyjne i indeksy –
sprostowanie błędu
• § 20. 1. Szkoła, z własnej inicjatywy albo na
wniosek ucznia lub absolwenta, w treści
świadectwa szkolnego promocyjnego albo
w indeksie dokonuje sprostowania błędu
i oczywistej omyłki.
Świadectwa promocyjne i indeksy
– sprostowanie błędu
• § 20. 2. Sprostowania dokonuje się na podstawie
odpowiedniego dokumentu przez skreślenie
kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu
i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad
skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na
końcu świadectwa szkolnego promocyjnego lub
indeksu należy umieścić adnotację "Dokonano
sprostowania" oraz czytelny podpis dyrektora szkoły
lub osoby przez niego upoważnionej oraz datę
i pieczęć urzędową.
Świadectwa promocyjne i indeksy –
sprostowanie błędu
• § 20. 3. Informację o dokonanym
sprostowaniu umieszcza się na
arkuszu ocen.
Świadectwa ukończenia szkoły –
sprostowanie błędu
• § 20 ust. 4. Nie dokonuje się sprostowań w treści
świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości
i ich odpisów, aneksów do świadectw dojrzałości
i ich odpisów, dyplomów, suplementów oraz
zaświadczeń. Świadectwo ukończenia szkoły,
świadectwo dojrzałości i jego odpis, aneks do
świadectwa dojrzałości i jego odpis, dyplom,
suplement oraz zaświadczenie zawierające błędy
lub omyłki podlegają wymianie.
Świadectwa - prostowanie błędów
• § 26.2. Nie pobiera się opłat za
dokonanie sprostowania
świadectwa szkolnego
promocyjnego lub indeksu.
Właściwe wypełnianie świadectw
• § 14. 2. Imię (imiona) i nazwisko,
miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo
absolwenta, klasę (semestr), oceny
z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania
oraz miesiąc wydania świadectwa lub
innego druku szkolnego wpisuje się
słowami w pełnym brzmieniu, bez
stosowania skrótów.
Zmiany w imieniu i nazwisku absolwenta
• § 21. 1. Nie dokonuje się zmiany imienia (imion) lub
nazwiska absolwenta na świadectwie, dyplomie,
zaświadczeniu i w dokumentacji przebiegu
nauczania prowadzonej przez szkołę, jeżeli zmiana
ta nastąpiła po ukończeniu szkoły, chyba że zmiana
imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na
podstawie
orzeczenia sądowego wydanego
w postępowaniu w sprawie zmiany płci.
Zmiany w imieniu i nazwisku ucznia dokonane przed
ukończeniem szkoły /na podstawie aktu małżeństwa, decyzji
administracyjnej o zmianie imienia (imion) lub nazwiska albo orzeczenia
sądowego/
• Po dokonaniu zmiany w dokumentacji przebiegu
nauczania (zgodnie z § 21 ust. 2 - przekreślenie kolorem
czerwonym dotychczasowego imienia (imion) lub nazwiska i
nad nim wpisanie kolorem czerwonym nowego imienia
(imion) lub nazwiska oraz umieszczenie na dole strony
adnotacji "Dokonano zmiany imienia (imion)/nazwiska",
daty i czytelnego podpisu osoby upoważnionej do
podpisywania dokumentacji przebiegu nauczania) kolejne
świadectwa wystawiamy na nowe imię
nazwisko.
i/lub
Właściwe wypełnianie świadectw
– pierwsza strona
• § 14. 2. Imię (imiona) i nazwisko, miesiąc
i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta,
klasę (semestr), oceny z zajęć edukacyjnych,
ocenę zachowania oraz miesiąc wydania
świadectwa lub innego druku szkolnego
wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez
stosowania skrótów.
Miejsce urodzenia za granicą
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad
sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu
cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów
aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów.
(Dz.U.98.136.884 z późn. zm.)
§ 14. 2. Nazwę miejscowości położonej za granicą
wpisuje się w akcie stanu cywilnego lub w jego
odpisie w pisowni oryginalnej w alfabecie łacińskim.
Obok nazwy miejscowości można wpisać
w nawiasie nazwę państwa.
Właściwe wypełnianie świadectw –
pierwsza strona
• § 17. W przypadku gdy uczeń albo absolwent
nie posiada numeru PESEL, na świadectwie,
dyplomie, zaświadczeniu i innych drukach
szkolnych, w miejscu przeznaczonym na
wpisanie numeru PESEL, wpisuje się serię
i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość.
Właściwe wypełnianie świadectw –
pierwsza strona
• Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym
brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną
w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły
wchodzącej w skład zespołu szkół lub
specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego można pominąć nazwę
zespołu lub specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego.
Projekt edukacyjny
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów ...
• § 21a. 8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu
edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się
na świadectwie ukończenia gimnazjum.
• 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu
edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia
z realizacji projektu edukacyjnego.
• 10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9,
na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu
przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia
w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się "zwolniony"
albo "zwolniona".
Właściwe wypełnianie świadectw –
pierwsza strona
• § 14 ust. 5. Jako datę wydania świadectwa
przyjmuje się, z zastrzeżeniem § 16 ust. 9,
datę zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych. W przypadku ucznia, który
zdał egzamin poprawkowy lub egzamin
klasyfikacyjny po zakończeniu rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, jako datę
wydania świadectwa przyjmuje się datę
zdania tego egzaminu.
Właściwe wypełnianie świadectw –
pierwsza strona
• Załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych
druków szkolnych
14.
Na
świadectwach
szkolnych
promocyjnych i świadectwach ukończenia
szkoły, wydawanych przez szkoły, oraz
w indeksach, w miejscu przeznaczonym na
wpisanie numeru, wpisuje się numer, pod
którym uczeń jest wpisany w księdze
uczniów.
Właściwe wypełnianie świadectw –
pierwsza strona
• § 14 ust. 7. Świadectwa wydawane przez
szkołę oraz legitymacje szkolne opatruje się
wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej
szkoły.
• § 14 ust. 9. Świadectwa wydawane przez
szkołę podpisują osoby wskazane na drukach.
Odcisk pieczęci dyrektora szkoły powinien
być wyraźny.
Właściwe wypełnianie świadectw – załącznik nr 1
do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
• 17. Świadectwa i inne druki szkolne opatruje
się w miejscach oznaczonych we wzorach
odpowiednich druków pieczęcią urzędową o
średnicy 36 mm, z wyjątkiem legitymacji
szkolnych oraz świadectw i indeksów
w miejscach przeznaczonych na umieszczenie
fotografii, w których używa się pieczęci
urzędowej o średnicy 20 mm.
Oznaczenie realizacji przez ucznia przedmiotów
ujętych w podstawie programowej w zakresie
rozszerzonym
• Zapisy § 7 załącznika nr 4 do rozporządzenia MENiS
z dnia 21 maja 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz.624
z późniejszymi zmianami) w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół, określają, iż to dyrektor liceum /.../ wyznacza
na początku etapu edukacyjnego dla danego
oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów,
ujętych w podstawie programowej w zakresie
rozszerzonym.
Oznaczenie realizacji przez ucznia przedmiotów ujętych
w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym
• Dla technologii informacyjnej
przedmiotem ujętym w podstawie
programowej w zakresie
rozszerzonym jest informatyka.
Oznaczenie realizacji przez ucznia przedmiotów ujętych
w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym
• 11. Na świadectwach ukończenia liceum ogólnokształcącego
dla
dorosłych,
świadectwach
ukończenia
liceum
profilowanego i technikum oraz na innych drukach szkolnych
dla uczniów i słuchaczy tych szkół oraz na arkuszach ocen dla
uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, obok
nazwy obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych
w zakresie rozszerzonym zamieszcza się adnotację "(zakres
rozszerzony)", z tym że w przypadku zajęć edukacyjnych technologia informacyjna obok wpisuje się wyrazy
"(informatyka)".
Podstawa prawna: załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
Właściwe wypełnianie świadectw –
druga strona
• § 14 ust. 3. W wierszach, które nie są
wypełnione, wstawia się poziomą kreskę,
a w przypadku:
•
1) zwolnienia ucznia z zajęć
edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na
wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz
odpowiednio "zwolniony" albo "zwolniona";
podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
Właściwe wypełnianie świadectw –
druga strona
• § 14 ust. 3.
2) nieklasyfikowania ucznia z zajęć
edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na
wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz
odpowiednio "nieklasyfikowany" albo
"nieklasyfikowana".
Właściwe wypełnianie świadectw
• § 14 ust. 3.
W przypadku niewypełnienia kilku
kolejnych wierszy można je przekreślić
ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i
ostatniego wolnego wiersza, w których
wstawia się poziome kreski.
Właściwe wypełnianie świadectw
• § 14 ust. 4.
Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się
w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się
wpisywanie nazwy zajęć edukacyjnych
w dwóch wierszach, z tym że
w pierwszym wierszu przeznaczonym na
wpisanie oceny z zajęć edukacyjnych
wstawia się poziomą kreskę.
Właściwe wypełnianie świadectw – załącznik nr 1
do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
• 7. W części świadectwa przeznaczonej na
wpisanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych
należy
wpisać
obowiązkowe
zajęcia
edukacyjne zgodnie z kolejnością przyjętą
w ramowym planie nauczania dla danego
typu szkoły, określonym w przepisach
w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych.
Rodzaje zajęć: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach
publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).
• Rozporządzenie wprowadziło m.in. pojęcia:
-obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
-dodatkowe zajęcia edukacyjne,
-przedmioty ujęte w podstawie programowej
w zakresie rozszerzonym,
- nadobowiązkowe zajęć pozalekcyjnych.
Rodzaje zajęć: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach
publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).
• § 2 ust.1 pkt 1
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne to zajęcia
o charakterze dydaktyczno-wychowawczym,
w toku których odbywa się nauczanie
przedmiotów lub bloków przedmiotowych
wyszczególnionych w ramowych planach
nauczania poszczególnych typów szkół.
Rodzaje zajęć: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach
publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).
• § 2 ust.5 pkt 2
Dodatkowe zajęcia edukacyjne to zajęcia dla których nie
została ustalona podstawa programowa, lecz program
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu
programów nauczania, a w przypadku klas, w których
realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa
kształcenia ogólnego - także na realizację dodatkowych zajęć
edukacyjnych z języka obcego, języka mniejszości narodowej,
etnicznej lub języka regionalnego, nieujętych w ramowym
planie nauczania dla danego etapu edukacyjnego, jeżeli
wymiar godzin umożliwia realizację podstawy programowej
ustalonej dla tych zajęć.
Rodzaje zajęć: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach
publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).
• Wprowadzenie przez dyrektora szkoły dodatkowych zajęć
edukacyjnych do szkolnego planu nauczania (po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej i rady rodziców) oznacza, iż
uczęszczanie uczniów na te dodatkowe zajęcia jest
obowiązkowe, ocenianie uczniów z tych zajęć odbywa się na
ogólnych zasadach, przy czym ocena roczna z tych zajęć nie
ma wpływu ani na promocję, ani na ukończenie szkoły.
Roczną ocenę klasyfikacyjną z dodatkowych zajęć
edukacyjnych wpisuje się w przeznaczonym do tego
odpowiednim miejscu w arkuszu ocen i na świadectwie
szkolnym.
Rodzaje zajęć: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach
publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).
• Zgodnie
z brzmieniem § 7
cytowanego wyżej
rozporządzenia „W szkole mogą być organizowane
nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze
ustalonym przez dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych
środków finansowych.”
Z brzmienia tego przepisu wynika jednoznacznie, iż zajęcia
pozalekcyjne nie mogą być zajęciami obowiązkowymi, co
oznacza, iż nie można w sposób skuteczny prawnie
zobowiązać rodziców (uczniów) do posyłania na nie dzieci.
Oznacza to tym samym, iż udział w nich nie ma wpływu na
uzyskane oceny z przedmiotów.
Właściwe wypełnianie świadectw – załącznik nr 1
do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
• 8. Świadectwo szkoły z językiem nauczania mniejszości
narodowej, etnicznej lub językiem regionalnym, w której
zajęcia są prowadzone w tym języku, składa się z dwóch
części. Część pierwszą stanowi świadectwo według wzoru
określonego dla danego typu szkoły, drukowane
i wypełnione w języku polskim, część drugą - świadectwo
według tego samego wzoru, drukowane i wypełnione
w języku danej mniejszości narodowej, etnicznej lub języku
regionalnym, z tym że w części dotyczącej obowiązkowych
zajęć edukacyjnych po języku polskim wpisuje się język danej
mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny.
Właściwe wypełnianie świadectw – załącznik nr 1
do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
• Symbol świadectwa dodatkowo zawiera na końcu
znak "-" i literę albo litery wskazujące język danej
mniejszości narodowej, etnicznej albo mniejszości
posługującej się językiem regionalnym
odpowiednio: B - białoruski, Cz - czeski, L - litewski,
N - niemiecki, O - ormiański, Rs - rosyjski, S słowacki, U - ukraiński, J (jidysz) albo Hr (hebrajski) żydowski, Kr - karaimski, Ł - łemkowski, Rm romski, T - tatarski i Ks - kaszubski.
Właściwe wypełnianie świadectw – załącznik nr 1
do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
• 9. Na świadectwach wydawanych uczniom szkół lub
oddziałów dwujęzycznych oraz na innych drukach
szkolnych dla uczniów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych obok nazwy przedmiotu nauczanego
dwujęzycznie umieszcza się adnotację "nauczany(a)
dwujęzycznie", a obok nazwy języka obcego
nowożytnego, który jest drugim językiem nauczania
- adnotację "poziom dwujęzyczny".
Właściwe wypełnianie świadectw – załącznik nr 1
do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
• 10. Na świadectwach szkolnych promocyjnych oraz
świadectwach ukończenia szkoły, wydawanych uczniom
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na drugiej
stronie świadectwa odpowiednio nad "Wynikami klasyfikacji
rocznej" i "Wynikami klasyfikacji końcowej" umieszcza się
adnotację
"uczeń/uczennica
realizował(a)
program
nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości
i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół
orzekający działający w .....", wpisując nazwę poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w której działa zespół, który
wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Oznaczenie poziomu nauczania języka obcego - załącznik nr 1
do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
• 12. Dotyczy szkół, w których dla przedmiotu
język obcy nowożytny stosuje się podstawę
programową kształcenia ogólnego, określoną
w
rozporządzeniu
Ministra
Edukacji
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.
w
sprawie
podstawy
programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)
Oznaczenie poziomu nauczania języka obcego - załącznik nr 1
do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
• 12. 1)
w gimnazjum:
a) "III.0" - w przypadku uczniów rozpoczynających naukę
danego języka obcego nowożytnego,
b) "III.1" - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu A2 w
skali globalnej biegłości językowej według "Common
European Framework of Reference for Languages: learning,
teaching, assessment - Europejski system opisu kształcenia
językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie - w przypadku
uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego
nowożytnego nauczanego w szkole podstawowej;
Oznaczenie poziomu nauczania języka obcego - załącznik nr 1
do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
• w szkole ponadgimnazjalnej:
a) "IV.0" - w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego
języka obcego nowożytnego,
b) "IV.1p." - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B1 w skali
globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b - w przypadku
uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego
prowadzoną w zakresie podstawowym,
c)
"IV.1r." - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B2 w skali
globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b - w przypadku
uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego
prowadzoną w zakresie rozszerzonym,
d) "IV.2" - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu C1 w skali
globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b - w przypadku
uczniów oddziałów dwujęzycznych.
Właściwe wypełnianie świadectw
• Uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły
ponadgimnazjalnej, który uzyskał odpowiednio
tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub tytuł laureata albo finalisty
olimpiady przedmiotowej po ustaleniu rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, na świadectwie ukończenia szkoły
wpisuje się z danych zajęć edukacyjnych celującą
końcową ocenę klasyfikacyjną. (§ 7.4 rozp. MEN
z 28 maja 2010r.)
Szczególne osiągnięcia ucznia
• 3. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach
ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych
osiągnięć ucznia, odnotowuje się:
1)
uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub
honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora
oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu
powiatowym przez inne podmioty działające na terenie
szkół;
2)
osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi,
zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.
Nie ujawniamy w dokumentacji przebiegu
nauczania i na świadectwie:
informacji dotyczących realizowanego
nauczania indywidualnego.
Podstawa prawna:
§ 12 rozporządzenia MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.).
Nie ujawniamy w dokumentacji przebiegu
nauczania i na świadectwie:
• Udziału w zajęciach "wychowania do życia
w rodzinie”.
• Podstawa prawna: brak takich zapisów w obecnie obowiązującym
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r.
w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących
wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego
odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia
w fazie
prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Legitymacje szkolne
Legitymacje szkolne
• Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Ważność
legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez
umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. (§ 24. 1.
rozporządzenia MEN z 28 maja 2010r.)
• Legitymacja potwierdza status ucznia konkretnej szkoły osobie, dla której
została wystawiona.
• Fałszowanie legitymacji jest przestępstwem z art. 270 § 1 Kodeksu
Karnego i grozi za nie kara w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Używanie sfałszowanej legitymacji jest przestępstwem z art. 273 § 1
Kodeksu Karnego i grozi za nie kara grzywny, ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
Legitymacje szkolne
• Ze względu na fakt, iż rok szkolny – zgodnie
z zapisami
art. 63 ustawy
o systemie
oświaty ”rozpoczyna się z dniem 1 września każdego
roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego
roku” - nie zabieramy legitymacji absolwentowi
i uczniowi zmieniającemu szkołę z początkiem
nowego roku szkolnego, a w przypadku jej zgubienia
wystawiamy duplikat pobierając stosowną opłatę.
• Duplikaty
legitymacji szkolnej wydaje się
z fotografią.
Zapytania i zgłaszane
problemy do wizytatorów
Kuratorium Oświaty
w Szczecinie
Nauczanie „domowe”
jest określone w art. 16
ust. 8-14 ustawy
o systemie oświaty
Sytuacja prawna uczennicy w ciąży:
• ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży. (Dz.U.z 1993r., Nr17, poz. 78 z późn. zm.)
• rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późn. zm.) -
sytuacja prawna uczennicy w ciąży
• art. 2 ust. 3 ww. ustawy: Szkoła ma obowiązek
udzielić uczennicy w ciąży urlopu oraz innej pomocy
niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji, w
miarę możliwości nie powodując opóźnień w
zaliczaniu przedmiotów. Jeżeli ciąża, poród lub
połóg powoduje niemożliwość zaliczenia w terminie
egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szkoła
zobowiązana jest do wyznaczenia dodatkowego
terminu egzaminu dogodnego dla kobiety, w okresie
nie dłuższym niż 6 miesięcy.
Decyzje dyrektora szkoły
decyzja administracyjna będąca
rozstrzygnięciem władczym, zawierającym
normy prawa administracyjnego,
podlegająca trybowi odwoławczemu i
zaskarżaniu;
decyzja o charakterze potocznym, nie
będącą aktem stosowania prawa
administracyjnego ani nie zawierającym
norm prawa administracyjnego.
Decyzje dyrektora szkoły
Decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów – art. 39
ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (skreślenia dokonuje dyrektor
w formie decyzji administracyjnej na podstawie
uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii
samorządu uczniowskiego).
 Decyzja na spełnianie przez dziecko odpowiednio
obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza
przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną
formą wychowania przedszkolnego i obowiązku
szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą - art. 16
ust 8 ustawy o systemie oświaty.
Decyzje dyrektora szkoły
Decyzja o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły
podstawowej – art. 16 ust. 2 ustawy o systemie
oświaty (podejmuje ją dyrektor szkoły po
zasięgnięciu opinii
poradni psychologicznopedagogicznej).
Decyzja w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego
– art. 16 ust 4 ustawy
o systemie oświaty
(podejmuje ją dyrektor publicznej szkoły
podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka,
po zasięgnięciu opinii poradni psychologicznopedagogicznej).
Decyzje dyrektora szkoły
Decyzja w sprawie odmowy przyznania uczniom
indywidualnego programu lub toku nauki – art. 66
ustawy o systemie oświaty (na wniosek lub za zgodą
rodziców albo pełnoletniego ucznia) dyrektor szkoły
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić
uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,
wyznaczając nauczyciela – opiekuna. Odmowa
udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji
administracyjnej.
Decyzje dyrektora szkoły
• Decyzja o nadaniu stopnia awansu
nauczyciela kontraktowego – art. 9b ust.
4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
roku Karta Nauczyciela.
Ranga próbnych egzaminów
zewnętrznych
organizowanych w szkołach
Wpłaty na radę
rodziców/radę szkoły
Ocena
zachowania
Władza rodzicielska:
USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i
opiekuńczy.
(Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)
Władza rodzicielska jest to relacja między rodzicami a
dzieckiem.
Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym dziecko od
urodzenia aż do pełnoletniości pozostaje pod władzą
rodzicielską. Władzę rodzicielską można zdefiniować rozbijając
ją na trzy podstawowe elementy:
• 1) Pieczę nad dzieckiem
• 2) Zarząd majątkiem dziecka
• 3) Reprezentowanie dziecka
Władza rodzicielska
• Elementami władzy rodzicielskiej w świetle
przepisów Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego nie są:
• obowiązek alimentacyjny;
• prawo do osobistej styczności z dzieckiem;
• prawo do dziedziczenia.
procedura „Niebieskiej karty”
Od 18 października 2011 r. zaczęły obowiązywać przepisy
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w
sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów
formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) ,
dotyczące przemocy domowej. Przepisy rozporządzenia
nakładają na szkoły i placówki oświatowe konkretne zadania
w ramach procedury ” Niebieskie Karty”. Obowiązki szkoły w
ramach procedury ” Niebieskie Karty” związane są z:
• dostrzeżeniem stosowania przemocy w rodzinie wobec
ucznia;
• zgłoszeniem problemu, które uruchomi procedury udzielania
pomocy ofierze przemocy domowej.
procedura „Niebieskiej karty”
• Dotychczas „Niebieską Kartę” zakładali
policjanci i pracownicy socjalni w przypadku
interwencji wobec przemocy w rodzinie.
• Obecnie, w przypadku uzasadnionego
podejrzenia o stosowanie wobec ucznia
przemocy w rodzinie takie uprawnienie
ma również szkoła.
procedura „Niebieskiej karty”
• Przepis § 2 ust. 1 cytowanego rozporządzenia nakłada na
szkoły i placówki oświatowe obowiązek uruchomienia
procedury „Niebieskiej Karty”, ponieważ zgodnie z zapisem
art. 9d ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
obejmuje ona ogół czynności podejmowanych i
realizowanych przez przedstawicieli miedzy innymi oświaty.
Taki sformułowany zapis oznacza, iż dotyczy on zarówno
placówek publicznych i niepublicznych, co oznacza, że do
stosowania procedury zobowiązane są wszystkie szkoły i
placówki oświatowe działające w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
organizacja zajęć
rewalidacyjnych
uczeń pełnoletni
w szkole
Skreślenie z listy uczniów
art. 39 ustawy o systemie oświaty
2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze
decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach
określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie
następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej,
po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
2a. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego
obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych
przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły,
może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do
innej szkoły.
Wizyty studyjne
• Zachęcam Państwa dyrektorów do poszukiwania
rozwiązań innowacyjnych możliwych do
zastosowania w szkołach również poprzez udział
w programie wizyt studyjnych.
• Udział w wizycie studyjnej finansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w formie indywidualnego
grantu przyznawanego przez Narodową Agencję
Programu „Uczenie się przez całe życie” (w Polsce
to Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji –
www.studyvisits.org.pl )
Wizyty studyjne
• Wizyty studyjne dotyczą tematów zaproponowanych przez
kraje uczestniczące w Programie i koncentrują się wokół
zagadnień priorytetowych dla rozwoju systemów
edukacyjnych w Europie, zgłaszanych przez państwa
członkowskie Radzie i Parlamentowi Europejskiemu.
• Propozycje wizyt studyjnych znajdują się w Katalogu wizyt
studyjnych publikowanym corocznie przez Komisję
Europejską i dostępnym na stronie internetowej Wizyt
Studyjnych.
• Wybór tematu wizyty studyjnej powinien pozostawać
w ścisłym związku z profilem zawodowym osoby ubiegającej
się o udział w wizycie studyjnej.
Dziękuję za uwagę
Spotkania prowadziła
Katarzyna Parszewska
starszy wizytator Kuratorium Oświaty
w Szczecinie