2 - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny

Download Report

Transcript 2 - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny

Podstawy prawne dokumentowania
procesu dydaktyczno-wychowawczego
w szkole
1
Opracowanie
Elżbieta Rostkowska
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
Gorzów Wlkp. listopad 2011
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19
lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz.
225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz. 1003; Dz U. z 2009 Nr 116,
poz. 977; Dz. U. z 2010 Nr 156, poz. 1047)
2
Wykaz dokumentów
dotyczących przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
Księga ewidencji
Księga uczniów
Księga wychowanków
Dziennik lekcyjny
Wewnątrzszkolny System Oceniania
Dziennik zajęć przedszkola
Dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych
Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
3
Wykaz dokumentów
dotyczących przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
Arkusz ocen ucznia
Uchwały rady pedagogicznej (klasyfikowanie i promowanie,
ukończenie szkoły)
Księga arkuszy ocen
Indeks
Protokoły sprawdzianów uzdolnień kierunkowych i protokoły
postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do klas
pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
Protokoły egzaminów
4
Wykaz dokumentów
dotyczących przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
Dziennik pedagoga
Dziennik psychologa
Dziennik świetlicy
Dziennik zajęć i czynności z art. 42 ust.2 pkt 2 KN
Indywidualna teczka dokumentacji badań i czynności
uzupełniających pedagoga, psychologa,logopedy, lekarza
Dziennik zajęć stałych
Dziennik zajęć okresowych i okazjonalnych
Dziennik elektroniczny
5
KSIĘGA EWIDENCJI
(szkoła podstawowa)
Wpisuje się:
•
•
•
•
według roku urodzenia, imię (imiona) i nazwisko,
datę i miejsce urodzenia, numer PESEL
adres zamieszkania dziecka,
imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz adresy
ich zamieszkania.
informacje o:
paragraf 3a ust.2. pkt. 2) a) do f)
6
KSIĘGA EWIDENCJI
(gimnazjum)
Gimnazjum prowadzi księgę ewidencji dzieci i
młodzieży, będących absolwentami szkoły
podstawowej, podlegających obowiązkowi szkolnemu,
zamieszkałych w obwodzie gimnazjum
do księgi ewidencji wpisuje się;
dane o uczniu takie same jak w SP
7
KSIĘGA EWIDENCJI
(gimnazjum)
do księgi ewidencji wpisuje się;
2) informacje o:
a)
szkole, w tym o szkole za granicą lub przy przedstawicielstwie
dyplomatycznym innego państwa w Polsce, albo ośrodku
rewalidacyjno-wychowawczym, w którym dziecko spełnia
obowiązek szkolny
b)
spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą,
ze wskazaniem zezwolenia dyrektora gimnazjum, na
podstawie którego dziecko spełnia obowiązek szkolny poza
szkołą
8
KSIĘGA UCZNIÓW
Wpisuje się:





9
imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL
datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania ucznia,
imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich
zamieszkania,
datę przyjęcia ucznia do szkoły oraz klasę, do której ucznia
przyjęto,
odnotowuje się datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę
opuszczenia szkoły przez ucznia.
KSIĘGA WYCHOWANKÓW
Wpisuje się:






10
imię (imiona) i nazwisko,
datę i miejsce urodzenia wychowanka, numer PESEL
imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy
ich zamieszkania,
adres dotychczasowego miejsca zamieszkania wychowanka,
datę przyjęcia do placówki oraz datę i przyczynę skreślenia
z listy wychowanków,
nazwę i adres placówki, do której wychowanek został
przeniesiony.
KSIĘGA UCZNIÓW I KSIĘGA WYCHOWANKÓW
Wpisów w księdze uczniów i wychowanków dokonuje się
chronologicznie według dat przyjęcia uczniów i wychowanków,
na podstawie:



11
dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości
rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia,
wychowanka,
innych dokumentów zawierających dane podlegające wpisowi
do odpowiedniej księgi,
informacji przekazanych przez organ gminy lub dyrektora innej
szkoły.
Numer PESEL w dokumentach
księdze ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi rocznego
przygotowania przedszkolnego,
 księga ewidencji dzieci i młodzieży,
 księga uczniów,
 księga wychowanków,
(w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

Uzupełnić do dnia 1 marca 2011 roku
12
DZIENNIK ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA






13
w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci
daty i miejsca urodzenia
nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów),
adresy ich zamieszkania
obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć
w danym dniu
tematy zajęć
podpis nauczyciela
DZIENNIK LEKCYJNY
Wpisuje się:




14
w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym
przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów,
daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich
zamieszkania,
imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów)
i adresy ich zamieszkania,
tygodniowy plan zajęć edukacyjnych,
DZIENNIK LEKCYJNY
Wpisuje się:






15
imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących
poszczególne zajęcia,
obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych,
podpis nauczyciela
tematy przeprowadzonych zajęć,
oceny uzyskane przez uczniów z poszczególnych
zajęć edukacyjnych,
oceny zachowania,
DZIENNIK LEKCYJNY – opisowe oceny roczne i oceny
zachowania w kl. I – III

16
sporządzone komputerowo i podpisane przez
wychowawcę klasy można dołączyć do dziennika
lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do
dziennika lekcyjnego §7 ust. 3a
DZIENNIK LEKCYJNY
Inne wpisy:


17
do dziennika lekcyjnego prowadzonego przez szkołę
dla dorosłych nie wpisuje się danych dotyczących
rodziców (prawnych opiekunów) słuchaczy
pełnoletnich,
wewnątrzszkolne ocenianie uczniów może być także
dokumentowane w innym niż dziennik lekcyjny
dokumencie, określonym w statucie szkoły.
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
Można prowadzić wszystkie rodzaje dzienników
Za zgodą organu prowadzącego można prowadzić wyłącznie
dzienniki elektroniczne
System informatyczny powinien umożliwiać eksport danych do
formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej dzienników
Prowadzenie dziennika wymaga m.in.: zabezpieczenia przed
dostępem do osób nieuprawnionych i przed zniszczeniem,
rejestrowania zmian i ich autorów, zapisania na informatycznym
nośniku danych po zakończeniu roku szkolnego
Wpisanie tematu zajęć przez nauczyciela jest potwierdzeniem
przeprowadzenia przez niego zajęć
18
DZIENNIK ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH
Wpisuje się:







19
w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków,
daty i miejsca ich urodzenia,
nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy
ich zamieszkania,
klasę i okresy nauki, prowadzone zajęcia edukacyjne,
liczbę opuszczonych godzin zajęć, w tym godzin
usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych,
uwagi o wychowankach,
zajęcia organizowane w dniach nauki,
DZIENNIK ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH







20
zajęcia powtarzające się okresowo,
plan pracy na okres
informacje o kontaktach z rodziną wychowanka,
tygodniowe założenia wychowawcze i realizację
planu pracy,
oceny śródroczne i roczne
zaliczenia uzyskane przez wychowanków
z poszczególnych zajęć edukacyjnych,
ocenę zachowania.
DZIENNIK ZAJĘĆ dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz
innych zajęć
..... jeżeli jest to uzasadnione koniecznością
dokumentowania przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej,
21
DZIENNIK ZAJĘĆ dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz
innych zajęć
Wpisuje się:






22
w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio
uczniów lub wychowanków,
indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem,
w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy,
tematy przeprowadzonych zajęć,
ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy
obecność uczniów lub wychowanków na zajęciach.
DZIENNIK ZAJĘĆ REWALIDACYJNOWYCHOWAWCZYCH
Wpisuje się:
 w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów
i wychowanków,
 daty i miejsca ich urodzenia,
 nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy
ich zamieszkania,
 obecność uczniów na zajęciach,
 indywidualny program zajęć,
 opis przebiegu zajęć z każdym uczniem,
23
DZIENNIK ZAJĘĆ REWALIDACYJNOWYCHOWAWCZYCH



24
W przypadku dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do
indywidualnego obowiązkowego przygotowania
przedszkolnego, indywidualnego nauczania albo uczestnictwa
w indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych,
przedszkole i szkoła prowadzą odrębnie dla każdego ucznia
i wychowanka odpowiednio:
dziennik indywidualnych zajęć
dziennik indywidualnego nauczania
dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
DZIENNIK ZAJĘĆ ŚWIETLICY (nowy § 8 a)
wpisuje się:
 plan pracy świetlicy,
 imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, klasa do
której uczęszczają,
 tematy przeprowadzonych zajęć,
 obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć,
 podpis nauczyciela wychowawcy potwierdzający
przeprowadzenie zajęć.
25
Dziennik zajęć i czynności art. 42 ust.2 pkt 2 KN
(nowy § 11a)
wpisuje się:
 imiona i nazwiska uczniów,
 daty i tematy przeprowadzonych zajęć lub
czynności,
 liczba godzin zajęć lub czynności,
 obecność uczniów,
 podpis nauczyciela.
26
ARKUSZ OCEN UCZNIA
Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych
zawartych w:




27
księdze uczniów,
dzienniku lekcyjnym,
protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
protokołach zebrań rady pedagogicznej i informacji o wyniku
sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej i egzaminu przeprowadzonego
w ostatnim roku nauki w gimnazjum bądź o zwolnieniu
odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej.
ARKUSZ OCEN UCZNIA

28
Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia
potwierdza podpisem zgodność wpisów z
dokumentami, na postawie których ich
dokonano
ARKUSZ OCEN UCZNIA – zmiany




29
uzupełnienie katalogu dokumentów stanowiących podstawę
wpisu w arkuszu ocen (protokół sprawdzianu wiadomości i
umiejętności, protokół zmiany rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania),
rezygnacja z wpisywania adnotacji o wydaniu świadectwa
dojrzałości i jego odpisu,
rodzic albo dorosły uczeń mogą za pokwitowaniem wziąć odpis
arkusza ocen przy przejściu do innej szkoły,
uchylenie ust. 4 i 9 w § 12 (dotyczyło sposobu wypełniania co
jest opisane w rozporządzeniu w sprawie świadectw ....)
KSIĘGA ARKUSZY OCEN
Zawiera:
•
•
ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen uczniów
urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli lub opuścili
szkołę (w szkole dla dzieci i młodzieży),
ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen
słuchaczy, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub
opuścili szkołę (w szkole dla dorosłych).
Adnotację na końcu księgi arkuszy ocen opatruje się:
•
•
30
pieczęcią szkoły,
pieczątką i podpisem dyrektora szkoły.
KSIĘGA ARKUSZY OCEN
(w szkole dla dzieci i młodzieży)
Ostatnia strona
Pierwsza strona
„Księga arkuszy ocen uczniów
urodzonych w .... roku”.
31
„Księga zawiera:
1)
................... (podać liczbę)
arkuszy ocen uczniów, którzy
ukończyli szkołę,
2)
................... (podać liczbę)
arkuszy ocen uczniów, którzy
z różnych przyczyn opuścili
szkołę."
KSIĘGA ARKUSZY OCEN
(w szkole dla dorosłych)
Ostatnia strona
Pierwsza strona
„Księga arkuszy ocen
słuchaczy, którzy ukończyli lub
opuścili szkołę
w roku szkolnym…”.
32
„Księga zawiera:
1)
................... (podać liczbę)
arkuszy ocen słuchaczy,
którzy ukończyli szkołę
2)
................... (podać liczbę)
arkuszy ocen słuchaczy,
którzy z różnych przyczyn
opuścili szkołę."
Indeks
INNA DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZEBIEGU NAUCZANIA


Dokument potwierdzający uzyskane oceny i złożenie
egzaminów.
Wydaje szkoła dla dorosłych kształcąca w formie zaocznej
Dopuszcza się możliwość wydawania indeksów słuchaczom
szkoły dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej,
a także uczniom szkoły policealnej dla młodzieży.
33
Protokoły ze sprawdzianów uzdolnień kierunkowych
INNA DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZEBIEGU NAUCZANIA
Dotyczą:

34
kandydatów do klas i gimnazjów sportowych, mistrzostwa
sportowego oraz do szkół lub oddziałów dwujęzycznych.
INNA DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZEBIEGU NAUCZANIA
Protokoły postępowania kwalifikacyjnego
dla kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
Egzaminy (klasyfikacyjne, poprawkowe ....) uczniów należy
dokumentować w protokołach egzaminów zgodnie z odrębnymi
przepisami. Protokoły egzaminów włącza się do arkuszy ocen
uczniów.
Uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania
i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły.
35
INNA DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZEBIEGU NAUCZANIA
Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.
Pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne słuchaczy szkół
dla dorosłych prowadzonych w formie zaocznej.
Dokumentacja badań i czynności uzupełniających
prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa,
logopedę i lekarza (dla każdego dziecka, ucznia lub
wychowanka,objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną).
36
Dziennik pedagoga, psychologa, logopedy lub
doradcy zawodowego
Należy wpisywać:




37
tygodniowy plan swoich zajęć ,
zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach,
wykaz dzieci, uczniów lub wychowanków objętych różnymi
formami pomocy, w szczególności pomocy psychologicznopedagogicznej,
informacje o kontaktach z osobami i instytucjami,
z którymi pedagog lub psycholog współdziała przy
wykonywaniu swoich zadań.
indywidualna teczka ucznia ....
Przedszkole, szkoła i placówka gromadzi, w
indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, ucznia
lub wychowanka objętego pomocą
psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i
czynności uzupełniających prowadzonych w
szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę,
doradcę zawodowego i lekarza
38
Sprostowanie błędu i oczywistej omyłki
Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w:
księgach ewidencji,
 księdze uczniów,
 księdze wychowanków,


arkuszu ocen ucznia
dokonuje dyrektor szkoły lub placówki albo osoba
przez niego upoważniona na piśmie do dokonania
sprostowania
39
Sprostowanie błędu i oczywistej omyłki
Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w pozostałej
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej dokonuje
 osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniła,


40
lub dyrektor szkoły lub placówki
albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do
dokonania sprostowania
Sprostowanie błędu i oczywistej omyłki
dokonuje się przez:




41
skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów
czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi
wyrazami właściwych danych
oraz wpisanie daty (24.03.10)
złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą
sprostowania (Rostkowska)
Sprostowanie błędu i oczywistej omyłki
celujący 2.03.10 Rostkowska
bardzo dobry
42
Podstawa prawna - świadectwa
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28
maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych
(Dz. U. Nr 97, poz. 624)
43
Podstawa prawna
Rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i
innych druków szkolnych
załącznik 1. – Informacje ogólne
załącznik 2. - Wykaz wzorów świadectw, dyplomu,
suplementu, zaświadczeń i innych
druków szkolnych
załącznik 3. - Wzory świadectw, dyplomu,
suplementu zaświadczeń i innych
druków szkolnych
44
Świadectwa i druki szkolne






45
świadectwa szkolne promocyjne (oraz z
wyróżnieniem)
świadectwa ukończenia szkoły (oraz z wyróżnieniem)
arkusze ocen
indeksy
legitymacje szkolne
zaświadczenie o szczegółowych wynikach
sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej
Świadectwa i druki szkolne





46
zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w
gimnazjum
świadectwo dojrzałości
aneks do świadectwa dojrzałości
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
wydany po zdaniu egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe
suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe
Świadectwa i druki szkolne
Świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy,
zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne – to druki
ścisłego zarachowania.
Szkoły i OKE prowadzą imienną ewidencję tych
wydanych dokumentów (imię i nazwisko ucznia, numer
PESEL, numer wydanego dokumentu, podpis ucznia)
47
Wypełnianie świadectw
§ 14 i § 15 rozporządzenia
oraz załącznik 1.
Co piszemy na świadectwach?
 imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr ucznia z księgi
uczniów,
 nazwa szkoły, imię szkoły, nazwy zajęć, oceny,
 szczególne osiągnięcia uczniów – uzyskane wysokie miejsca,
nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem, wolontariat,
(zał.1, ust.3 pkt 1) i 2))
48
Wypełnianie świadectw
Co wypełniamy całymi słowami?
Data wystawienia świadectwa
Podpisy na świadectwach
Odcisk pieczęci urzędowej
Collowanie
„zwolniony” albo „zwolniona”
„klasyfikowana” albo „nieklasyfikowana”
49
Inna dokumentacja






50
Duplikaty świadectw i dyplomów (wystawiane w
przypadku utraty oryginału)
Kopie (poświadczanie zgodności z oryginałem)
Sprostowanie błędów i oczywistych omyłek
Legitymacje szkolne
Legalizacja świadectw do obrotu prawnego z
zagranicą (kurator oświaty)
Opłaty
Wzory arkuszy ocen (nr ministerstwa)


informacje o uczniu (bardzo ważna
informacja m.in. o sporządzeniu odpisu)
wyniki klasyfikacji rocznej
Prowadzimy na danych wzorach do czasu
ukończenia nauki w tej szkole
51
Duplikaty
52

Wystawia się w przypadku utraty oryginału
na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania
(przebiegu sprawdzianu lub egzaminu).

Wystawia się na druku według wzoru
obowiązującego w okresie wystawiania oryginału.

Wyraz „DUPLIKAT” umieszczany u góry pierwszej
strony, pod tekstem należy dodać „oryginał
podpisali” (wymienić osoby lub stwierdzić
nieczytelność podpisów, data wydania duplikatu,
nie umieszcza się fotografii ucznia).
Duplikaty
53

W razie braku oryginału druków przygotowuje się
duplikat według wzoru wówczas obowiązującego na
formularzu przygotowanym przez szkołę.

W dokumencie na bazie czego wystawiamy duplikat
umieszczamy adnotację o jego wydaniu
i odnotowujemy tożsamość osoby, która go odbiera
(potwierdzoną dowodem osobistym).

W przypadku likwidacji szkoły duplikat wydaje organ
sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą.
Duplikaty
54

W przypadku likwidacji OKE duplikaty wydaje inna
komisja okręgowa.

W przypadku braku dokumentacji przebiegu
nauczania odtworzenie oryginału może nastąpić
w drodze postępowania sądowego.

Duplikaty indeksu i legitymacji szkolnej wystawia się
z fotografią.
Kopie


Warunki poświadczania kopii z oryginałem:
złożenie w aktach tej szkoły
wydawanie dla celów rekrutacji:
- świadectwa ukończenia gimnazjum,
- zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku
nauki w gimnazjum
- (do trzech kopii w obydwu przypadkach)
55
Kopie
Na każdej stronie kopii należy umieścić:




56
adnotację
„stwierdzam zgodność z oryginałem”,
datę wystawienia kopii,
pieczęć urzędową szkoły,
podpis i pieczęć imienną dyrektora szkoły lub
upoważnionej przez niego osoby.
Odpisy
świadectwa dojrzałości
PO EGZAMINIE
DOJRZAŁOŚCI
PO EGZAMINIE
MATURALNYM
- na druku świadectwa
dojrzałości
-
wyraz „ODPIS’’
górny róg)
- fotografia
(prawy
- jest wypełniony pismem
komputerowym
i drukowany łącznie
z napisem „ODPIS”
oraz wizerunkiem pieczęci
urzędowej i podpisem
dyrektora Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej
57Absolwenci otrzymują oryginał świadectwa i jeden odpis
Sprostowanie błędów
i oczywistych omyłek

58
Na wniosek ucznia lub z inicjatywy szkoły
w treści świadectwa promocyjnego albo
w indeksie.
Sprostowanie błędów
i oczywistych omyłek

59
Na podstawie odpowiedniego dokumentu
przez skreślenie kolorem czerwonym
nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie
nad skreślonymi wyrazami właściwych danych,
na końcu dokumentu umieszczamy adnotację:
„dokonano sprostowania” oraz podpis osoby
upoważnionej do wystawienia świadectwa
lub indeksu, data, pieczęć urzędowa
Sprostowanie błędów
i oczywistych omyłek


60
Informację o sprostowaniu umieszcza się
w arkuszu ocen.
Nie dokonuje się sprostowań w treści świadectw i
dyplomów ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości
i ich odpisów, dyplomów uzyskania tytułu
zawodowego oraz zaświadczeń
(te, które zawierają błędy lub omyłki podlegają
wymianie).
Opłaty
61

Świadectwa, dyplomy, odpisy świadectw dojrzałości,
zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i
legitymacje przedszkolne dla dzieci
niepełnosprawnych, a także kopie są wydawane
odpowiednio przez szkoły, komisje okręgowe
i przedszkola nieodpłatnie.

Nie pobiera się opłat za dokonanie sprostowania
świadectwa szkolnego promocyjnego lub indeksu.
Opłaty
62

Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia
i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do
obrotu prawnego
z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej
kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego
pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty
skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.
Zmiany
Usunięto zapisy dotyczące świadectw
dla szkół ponadpodstawowych,
 szkolnych promocyjnych na drukach wg wzorów szkół
zatwierdzanych przez kuratora oświaty,
 ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych,
oraz
 dyplomów uzyskania tytułu zawodowego

63
Zmiany
Nowe świadectwa i druki (zał. 2 i 3)
warto zwrócić uwagę
 informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
podstawowej (wzór nr 70),
 jeden wzór świadectw ukończenia szkoły danego typu (w
szkołach dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych – G wzór nr 16)
 wzór świadectwa dojrzałości dla absolwentów, którzy zdadzą
egzamin maturalny na warunkach obowiązujących od roku
szkolnego 2009/2010 (wzór nr 77)
 wzory arkuszy ocen i świadectw dla uczniów klas pierwszych
SP i G w roku szkolnym 2009/2010 (G wzór nr 55)
64
Zmiany – świadectwa
usunięto:
 wpis nazwa zawodu na świadectwach szkolnych
promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły zasadniczej
szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i
szkoły policealnej,
 zapis, że dana osoba otrzymała promocję lub ukończyła szkołę
na podstawie uchwały rady pedagogicznej,
wprowadza się:
 we wszystkich wzorach świadectw pozycję przeznaczoną na
wpisanie numeru PESEL,
 możliwość wpisania na świadectwach nazwy zespołu w
przypadku gdy szkoła wchodzi w skład zespołu,
65
Zmiany


66
wprowadza się przepis określający, jakie dane powinny być
zawarte w ewidencji wydawanych przez szkoły świadectw i
innych druków szkolnych,
możliwość wydawania absolwentowi szkoły prowadzącej
kształcenia zawodowe, na jego wniosek zaświadczenia
zawierającego nazwę zawodu, w którym było prowadzone
kształcenie
Zmiany – Przepisy przejściowe
Na drukach według dotychczasowych wzorów wydawane są do
roku szkolnego 2010/2011 włącznie:
 świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej i szkół
ponadgimnazjalnych oraz świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,
 świadectwa szkolne promocyjne na drukach według własnego
wzoru, zatwierdzonego przez kuratora oświaty,
 świadectwa dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu
dojrzałości,
 indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla
dzieci niepełnosprawnych, zaświadczenia o spełnianiu
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
67
Zmiany – Przepisy przejściowe


68
Arkusze ocen uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły
ponadgimnazjalnej, założone na drukach według dotychczasowych
wzorów, są prowadzone na tych drukach do czasu zakończenia przez
ucznia nauki w danej szkole,
Począwszy od roku szkolnego 2011/2012 świadectwa szkolne
promocyjne gimnazjum oraz świadectwa ukończenia gimnazjum
wydawane są na drukach według wzorów określonych w załączniku nr
3 do niniejszego rozporządzenia
Dziękuję za uwagę
69