Transcript ppt

Dokumentowanie pracy szkoły
oprac. E. Rostkowska
Jesionka., 27-28 marca 2012 r.
Spis treści
1. Rejestr szkolnych dokumentów
2. Podstawy prawne dokumentowania pracy szkoły
3. Analiza ważniejszych zapisów dotyczących wypełniania
dokumentacji przebiegu kształcenia, wychowania i
opieki
4. Nowe akty prawne i nowelizacje dotyczące
dokumentacji
Rejestr szkolnych dokumentów
(przykład)
1. Dokumentacja organizacyjna
2. Dokumentacja dotycząca przebiegu procesu
kształcenia, wychowania i opieki
3. Dokumentacja kadrowa
4. Dokumentacja finansowa szkoły
5. Dokumentacja dotycząca bazy i warunków bhp
Dokumentacja organizacyjna
1. Akt założycielski szkoły
2. Statut szkoły
3. Arkusz organizacji szkoły
4. Regulamin pracy
5. Instrukcja obiegu dokumentów
6. Instrukcja inwentaryzacyjna
7. Regulamin rady pedagogicznej
8. Regulamin rady szkoły
9. Regulamin rady rodziców
10. Regulamin samorządu szkolnego
Dokumentacja organizacyjna
11. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
12. Regulamin przyznawania premii i nagród dla pracowników
administracji i obsługi
13. Regulamin przyznawania dodatków dla nauczycieli
14. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli
15. Regulamin przyznawania stypendiów i zasiłków uczniowskich
16. Księga zarządzeń dyrektora
17. Księga kontroli zewnętrznych
18. System Informacji Oświatowej
19. Ewidencja osób mających dostęp do danych osobowych
Statut Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wlkp.
Rozdział 2
CELE GIMNAZJUM
§ 3 1. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności.
2. Rozbudzanie potrzeb korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury, rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności
twórczego myślenia, zachęcanie uczniów do samokształcenia.
3. Umożliwienie poznania języka i metodologii dziedzin wiedzy.
4. Ułatwienie rozumienia i poznawania samego siebie, znajdowania swego miejsca w społeczeństwie, przyjmowania
odpowiedzialności za siebie i innych.
5. Ułatwienie uczestnictwa w kulturze.
6. Rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi.
7. Ukształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych, w tym do kryzysów okresu dojrzewania i umiejętności ich
rozwiązywania.
8. Wszechstronny rozwój ucznia umożliwiający ukształtowanie dojrzałej osobowości ukierunkowanej na:
a) ugruntowanie poczucia własnej wartości, poznanie swoich możliwości,
b) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych, samodzielnego myślenia
i sprawnego działania,
c) kształtowanie tolerancji wobec odmienności,
d) integrację wychowania i kształcenia,
e) zachowanie proporcji między wiedzą a umiejętnościami i wychowaniem, akcentowanie podmiotowości ucznia, czyli
prymatu potrzeb rozwojowych ucznia nad wymogami przedmiotów,
a) oddziaływanie na ucznia przez nauczyciela pełniącego funkcje: modelową, dydaktyczną, instruktażową oraz
wychowawczą.
Regulamin
Rady Pedagogicznej Gimnazjum
w …………..
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Na podstawie ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm.
art. 43, ust. 2 oraz §3 Statutu szkoły – wprowadza się uchwałą Rady
Pedagogicznej z dnia ……… niniejszy regulamin
§ 2.
Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania i realizuje swoje uprawnienia
na posiedzeniach plenarnych i poprzez działania komisji i zespołów
problemowych, które powołuje spośród swoich członków. Komisje i zesp0ły
przygotowują na plenarne posiedzenia projekty uchwał stanowiących, opinii
i wniosków Rady.
…………..
J. Pielachowski, Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole,
Projekt regulaminu rady pedagogicznej
Uchwała Nr 1/2012/13
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Gorzowie Wlkp.
z dnia 28 sierpnia 2012
w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły na rok szkolny 2012/13
Na podstawie art. 41 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 ze zm.)rada pedagogiczna uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się plan pracy szkoły na rok szkolny 2009/10 stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 roku.
Podpis przewodniczącego
rady pedagogicznej
.................................................
ZARZĄDZENIE NR ......./.......
z dnia w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej
dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień
nauczyciela kontraktowego
Na podstawie art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.):
§ 1.
Powołuje się Komisję Kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla Pani/Pana
ubiegającej się/ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
§ 2.
W skład Komisji wchodzą:
1) …………………………..
przewodniczący
(dyrektor/wicedyrektor szkoły)
2) …………………………..
członek
(przewodniczący zespołu)
3) ………………………….
(opiekun stażu)
4) ………………………….
członek
członek
(przedstawiciel związku zawodowego)
§ 3.
Posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu o godz. w ………….. (miejsce posiedzenia komisji)
§ 4.
Obsługę administracyjno-biurową Komisji Kwalifikacyjnej zapewnia …………………
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)
,
Dokumentacja dotycząca procesu kształcenia,
wychowania i opieki
Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu
Księga uczniów
Księga arkuszy ocen i arkusze ocen
Dzienniki lekcyjne
Wewnątrzszkolny system oceniania
Dzienniki zajęć (różnych)
Dzienniki zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Dzienniki indywidualnego nauczania lub dzienniki indywidualnych
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
9. Dziennik pedagoga/psychologa szkolnego
10. Protokoły sprawdzianów i protokoły postępowania kwalifikacyjnego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dokumentacja dotycząca procesu kształcenia,
wychowania i opieki
11. Dokumenty sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych
12. Księga protokołów posiedzeń rady pedagogicznej (nie musi to być
rzeczywista księga- może być dowolny, inny sposób gromadzenia
protokołów, a zwłaszcza uchwał)
13. Dokumentacja badań i czynności uzupełniających
14. Imienna ewidencja wydanych świadectw, dyplomów i legitymacji
szkolnych
15. Indywidualny program lub tok nauki
16. Program wychowawczy szkoły
17. Program profilaktyki
18. Program poprawy efektywności kształcenia i wychowania
19. Szkolny plan nauczania
20. Szkolny zestaw programów nauczania
Dokumentacja dotycząca procesu kształcenia,
wychowania i opieki
21.
22.
23.
24.
25.
Szkolny zestaw podręczników
Wieloletni plan doskonalenia nauczycieli
Plan nadzoru pedagogicznego
Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego
Dokumentacja stypendialna uczniów
Dokumentacja finansowa (przykład)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Plan finansowy szkoły
Sprawozdania finansowe
Polityka rachunkowości, plany kont
Umowy
Dokumentacja zamówień publicznych
Dokumentacja funduszu socjalnego
Listy płac
Rejestr druków ścisłego zarachowania
Ubezpieczenia
Księgi inwentarzowe
Księga kontroli wewnętrznej
Dokumentacja dotycząca bazy i warunków bhp
(przykład)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Księga obiektu - aktualne wpisy wyników przeglądów
Księga kontroli sanitarnej
Instrukcja przeciwpożarowa
Instrukcja obsługi urządzeń
Sprawozdania z przeglądów wewnętrznych bhp oraz przeglądu
warunków pracy i nauki
Rejestr wypadków przy pracy i dokumenty powypadkowe
Rejestr wypadków uczniowskich i dokumenty powypadkowe
Rejestr chorób zawodowych
Dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości
Podstawy prawne
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów
tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r.
Nr 107, poz. 1003; Dz U. z 2009 Nr 116, poz. 977; Dz. U.
z 2010 Nr 156, poz. 1047)
Rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2010
zmiany m.in.:
• obowiązek wpisywania numeru PESEL (księgi ewidencji dzieci i
młodzieży, księgi uczniów)
• regulacja sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu zajęć w
świetlicy
• uproszczenie sposobu dokumentowania przez nauczyciela zajęć i
czynności realizowanych w ramach godzin zajęć i czynności, o
których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy KN
• rezygnacja z obowiązku wpisywania w dziennikach zajęć
przedszkola i w dziennikach lekcyjnych oznaczania realizowanych
programów nauczania oraz hospitacji zajęć;
Podstawy prawne
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28
maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr
97, poz. 624)
1)
2)
3)
4)
świadectwa
arkusze ocen
Legitymacje
Imienna ewidencja świadectw ukończenia szkoły, zaświadczeń o
wyniku egzaminu i sprawdzianu (imię i nazwisko ucznia, numer
PESEL, numer wydanego dokumentu, podpis ucznia)
Rozporządzenie MEN z 28 maja 2010 r.
usunięto zapisy dotyczące świadectw
• dla szkół ponadpodstawowych,
• szkolnych promocyjnych na drukach wg wzorów szkół
zatwierdzanych przez kuratora oświaty,
• ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych,
wprowadzono nowe druki:
• informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
podstawowej (wzór nr 70),
• jeden wzór świadectw ukończenia szkoły danego typu (w szkołach
dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych – G wzór nr 16)
• arkuszy ocen i świadectw dla uczniów klas pierwszych SP i G w
roku szkolnym 2009/2010 (G wzór nr 55)
Rozporządzenie MEN z 28 maja 2010 r.
usunięto:
• zapis, że dana osoba otrzymała promocję lub ukończyła szkołę na
podstawie uchwały rady pedagogicznej,
wprowadza się:
• we wszystkich wzorach świadectw pozycję przeznaczoną na
wpisanie numeru PESEL,
• przepis określający, jakie dane powinny być zawarte w ewidencji
wydawanych przez szkoły świadectw i innych druków szkolnych,
Podstawy prawne
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia
2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. z 2009 Nr 4, poz. 17)
1) Szkolny zestaw programów nauczania
2) Program wychowawczy
3) Program profilaktyki
z
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2010/2011
Dyrektora Gimnazjum z dnia 31.08.2010 r.
http://www.gimnazjum.marklowice.pl/
Szkolny zestaw programów nauczania
w roku szkolnym 2010/2011 dla klas I – III Gimnazjum w Marklowicach
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19.03.2009 r. o zmianie Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 56, poz.458) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 8
czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89
z dnia 10.06.2009 r., poz. 730).
Numer w
szkolnym
zestawie
Nazwa zajęć
edukacyjnyc
h
Tytuł programu
G/1/2010
Język polski
Język polski. Program nauczania dla gimnazjum
Maria Puischel
G/2/2010
Historia
Podróże w czasie. Program nauczania historii w
gimnazjum.
T. Małkowski, J.
Rześniowiecki
G/3/2010
WOS
„Dziś i jutro” – część I. Program nauczania ogólnego
wiedzy o społeczeństwie.
G/4/2010
WOS
G/5/2010
Autor
Klasy, w
których
program
obowiązuje
I - III
Nauczyciel realizujący
Stolarek
Brachmańska
Winkler
I - III
Matsili
I. Janicka
A. Kucia
T. Maćkowski
II
Klocek
Program WOS. Wychowanie obywatelskie dla
gimnazjum.
S. Marciniak, K.
MierzejewskaOrzechowska, T. Szaran
III
Klocek
Język
angielski
Program nauczania języka angielskiego. Kurs
kontynuacyjny (III.1) w klasach 1 – 3 gimnazjum.
Magdalena Kębłowska
I - III
Czech
Jachtoma
Bochenek
G/6/2010
Język
niemiecki
Program nauczania języka niemieckiego dla klas I – III
gimnazjum.
Marta Wawrzyniak
I - II
Grzenik
G/7/2010
Język
niemiecki
Program nauczania języka niemieckiego w gimnazjum.
M. Ptak, H. Sowa-Balik,
E. Świerczyńska
III
Grzenik
Podstawy prawne
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17
listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487)
1) Karta indywidualnych potrzeb ucznia
2) Plan działań wspierających
Data założenia karty
Imię / imiona i nazwisko ucznia
Nazwa przedszkola lub szkoły
zakładającej kartę
Oznaczenie
grupy / klasy
Podstawa założenia karty
Ważne informacje
Orzeczenie o potrzebie
indywidualnego nauczania /
przygotowania przedszkolnego
Data wydania orzeczenia …………… Numer orzeczenia ……………
Opinia poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej
Data wydania opinii ……………
Rozpoznanie dokonane przez
nauczycieli i specjalistów*
Dotyczy:
Dotyczy:
Dotyczy:
Numer opinii ……………
Imię / imiona i nazwisko
ucznia
Data założenia części B*
Oznaczenie grupy / klasy
Zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne
Zakres pomocy
Formy i sposoby udzielanej
pomocy
Zalecenia zespołu
Ustalenia dyrektora
Okresy udzielania pomocy
Wymiar godzin dla
poszczególnych form
pomocy**
Kto opracuje plan działań
wspierających
Termin kolejnego spotkania
zespołu
Podpisy
Osób biorących udział w posiedzeniu
zespołu
Dyrektora
Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej***
Podpisy
Osób biorących udział w posiedzeniu
zespołu
Dyrektora
Podstawy prawne
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze
zm.)
1) wymagania edukacyjne
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
3) roczne oceny klasyfikacyjne zachowania
4) Protokół egzaminu klasyfikacyjnego
5) Protokół egzaminu poprawkowego
6) Protokół sprawdzianu wiadomości i umiejętności
7) Protokół zmiany rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
Podstawy prawne
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20
lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z
2004r. Nr 26, poz. 232; Dz.U. z 2009r. Nr 31, poz. 208)
• wyrównywanie różnic programowych
Dzienniki lekcyjne – co powinno być?
• w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora
szkoły nazwiska i imiona uczniów
• daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania
• imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich
zamieszkania
• tygodniowy plan zajęć edukacyjnych
• imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia,
• obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych
• podpis nauczyciela
• tematy przeprowadzonych zajęć
• oceny uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć
edukacyjnych
• oceny zachowania
10.09.2011
Nieobecnyvh
Temat lekcji
Obecnyvch
Numer lekcji
Data
Przedmiot
Podpis
nauczyciela
matematyka
5
Sprawdzian z algebry
25
3
Nowak
język polski
2
Jakie problemy filozoficzne porusza
W. Szymborska w wierszu … ?
28
-
Kowalska
język
angielski
2
Powtórzenie czasów teraźniejszych
28
-
Przybył
geografia
2
Europa
28
-
Kozak
DZIENNIK ZAJĘĆ ŚWIETLICY
wpisuje się (§ 8 a) :
• plan pracy świetlicy,
• imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy,
klasa do której uczęszczają,
• tematy przeprowadzonych zajęć,
• obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć,
• podpis nauczyciela wychowawcy potwierdzający
przeprowadzenie zajęć.
Dziennik zajęć i czynności art. 42 ust.2 pkt 2 KN
wpisuje się (§ 11a) :
•
•
•
•
•
imiona i nazwiska uczniów,
daty i tematy przeprowadzonych zajęć lub czynności,
liczba godzin zajęć lub czynności,
obecność uczniów,
podpis nauczyciela.
Dziennik pedagoga, psychologa, logopedy
lub doradcy zawodowego
należy wpisywać:
• tygodniowy plan swoich zajęć,
• zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych
dniach,
• wykaz dzieci, uczniów lub wychowanków objętych
różnymi formami pomocy, w szczególności pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,
• informacje o kontaktach z osobami i instytucjami,
z którymi pedagog lub psycholog współdziała przy
wykonywaniu swoich zadań.
Dzienniki elektroniczne
Można prowadzić wszystkie rodzaje dzienników
Za zgodą organu prowadzącego można prowadzić wyłącznie dzienniki
elektroniczne
System informatyczny powinien umożliwiać eksport danych do formatu
XML oraz sporządzenie w formie papierowej dzienników
Prowadzenie dziennika wymaga m.in.: zabezpieczenia przed dostępem
do osób nieuprawnionych i przed zniszczeniem, rejestrowania zmian i
ich autorów, zapisania na informatycznym nośniku danych po
zakończeniu roku szkolnego
Wpisanie tematu zajęć przez nauczyciela jest potwierdzeniem
przeprowadzenia przez niego zajęć
Arkusz ocen ucznia
•
•
•
•
Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych
zawartych w:
księdze uczniów,
dzienniku lekcyjnym,
protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
protokołach zebrań rady pedagogicznej i informacji o wyniku
sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole
podstawowej i egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum bądź o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu lub
egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Arkusz ocen ucznia
• ocena roczna
• ocena końcowa
• rodzic albo dorosły uczeń mogą za pokwitowaniem wziąć odpis
arkusza ocen przy przejściu do innej szkoły,
• uzupełnienie katalogu dokumentów stanowiących podstawę wpisu w
arkuszu ocen (protokół sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
protokół zmiany rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania),
• Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem
zgodność wpisów z dokumentami, na postawie których ich
dokonano
Świadectwa
§ 14 i § 15 rozporządzenia oraz załącznik 1.
Co piszemy na świadectwach?
• imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr ucznia z
księgi uczniów,
• nazwa szkoły, imię szkoły, nazwy zajęć, oceny,
• szczególne osiągnięcia uczniów – uzyskane wysokie
miejsca, nagradzane lub honorowane zwycięskim
tytułem, wolontariat,
(zał.1, ust.3 pkt 1) i 2))
Świadectwa
Co wypełniamy całymi słowami?
Data wystawienia świadectwa
Podpisy na świadectwach
Odcisk pieczęci urzędowej
Collowanie
„zwolniony” albo „zwolniona”
„klasyfikowana” albo „nieklasyfikowana”
Świadectwa
• Duplikaty świadectw i dyplomów (wystawiane w
przypadku utraty oryginału)
• Kopie (poświadczanie zgodności z oryginałem)
• Sprostowanie błędów i oczywistych omyłek
• Legalizacja świadectw do obrotu prawnego z
zagranicą (kurator oświaty)
• Opłaty
Sprostowanie błędu i oczywistej omyłki
Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w:
• księgach ewidencji,
• księdze uczniów,
• księdze wychowanków,
• arkuszu ocen ucznia
dokonuje dyrektor szkoły lub placówki albo osoba przez
niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania
Sprostowanie błędu i oczywistej omyłki
Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w pozostałej
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej dokonuje
• osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniła,
• lub dyrektor szkoły lub placówki
• albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do
dokonania sprostowania
Sprostowanie błędu i oczywistej omyłki
dokonuje się przez:
• skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów
• czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami
właściwych danych
• oraz wpisanie daty (24.03.10)
• złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania
(Rostkowska)
celujący 27.03.12 Rostkowska
bardzo dobry
NOWE AKTY PRAWNE I
NOWELIZACJE
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 7 lutego 2012 w sprawie ramowych
planów nauczania w szkołach publicznych
(poz. 204)
wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.
Arkusz semestralnej kontroli realizacji godzin
Arkusz semestralnej kontroli stanu realizacji godzin
Nazwisko i imię nauczyciela ……………………………………………..
Przedmiot ………………………
klasa …………
I semestr
Liczba godzin, na których zrealizowano
podstawę programową
Liczba godzin, na których nie
zrealizowano podstawy programowej
Razem
Liczba godzin zaplanowanych na
realizację podstawy programowej
Minimalny wymiar godzin na realizację
podstawy programowej
II semestr
Rok szkolny
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7
lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
szkolnych (poz. 205)
ważne zmiany:
• w zał. nr 1 dodaje się ust. 21
• w zał.2 w pkt. 4 „świadectwa ukończenia gimnazjum” uchyla się
propozycje wzorów nr 16-19 i dodaje się wzory 16a-19a i inne ….
wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
Informacja o udziale ucznia w projekcie edukacyjnym
umieszczona w arkuszu ocen
„21. Do arkuszy ocen uczniów gimnazjum dołącza się sporządzoną
i podpisaną przez nauczyciela – opiekuna projektu edukacyjnego
informację o udziale ucznia w realizacji tego projektu, zawierającą
rok szkolny, w którym projekt były realizowany, i temat projektu
edukacyjnego, a w przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu
edukacyjnego – informację o tym zwolnieniu”
1) podpis opiekuna projektu edukacyjnego
2) rok szkolny, w którym był realizowany projekt edukacyjny
3) temat projektu edukacyjnego
Dziękuję za uwagę