Transcript Igor Lange

MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Postulowane zmiany przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społeczne z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

(Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) mgr inż. Igor Lange

II seminarium z serii „Nowe Prawo Energetyczne” Wrocław, 15 maja 2007r.

Wykształcenie

 Wprowadzenie przepisów dotyczących posiadanego wykształcenia i praktyki zawodowej dla:  osób ubiegających się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji,  członków komisji kwalifikacyjnych (KK).

(wymagana zmiana delegacji ustawowej)  Utworzenie załącznika do rozporządzenia określającego wykształcenie i praktykę zawodową osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Wymagania dla członków KK

Członkowie KK powinni posiadać:   właściwe kierunkowo wyższe wykształcenie techniczne, co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,  aktualne świadectwo kwalifikacyjne dozoru odpowiadające merytorycznie specjalności egzaminowanych.

Zawartość wniosku

  Uzupełnienie zawartości wniosku osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji o informacje dotyczące: świadectw oraz dyplomów potwierdzających wykształcenie,   posiadanych świadectw kwalifikacyjnych, zaświadczeń odbytych kursów zawodowych.

Ograniczanie uprawnień (1)

  Dopuszczenie możliwości wpisywania przez KK na świadectwie kwalifikacyjnym przyznanych uprawnień z wyszczególnieniem urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z protokołem egzaminu po uwzględnieniu rodzaju i zakresu wnioskowanych uprawnień oraz załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.

Podanie zakresu lub rodzaju pomiarów dla świadectw kwalifikacyjnych dla prac kontrolno pomiarowych.

Ograniczanie uprawnień (2)

  Dopuszczenie na świadectwie kwalifikacyjnym zapisów ograniczających uprawnienia dla osób pracujących na stanowiskach eksploatacji polegające na podawaniu granicznych parametrów: napięcia i mocy dla grupy I,   ciśnienia, temperatury i mocy dla grupy II, ciśnienia i mocy dla grupy III.

Opłaty za egzamin

Proponowane jest wprowadzenie opłat za egzamin w zakresie jednej grupy (załącznik nr 1) dla osób ubiegających się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji na stanowisku eksploatacji w wysokości 10% , a na stanowisku dozoru – w dniu złożenia wniosku.

15% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego

Dziękuję Państwu za uwagę

Dane kontaktowe:

Igor Lange

Główny Specjalista

MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Tel. (022) 693-52-95 e-mail:

Igor [email protected]