Prezentacja 1 - Archiwum strony Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Download Report

Transcript Prezentacja 1 - Archiwum strony Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Stosowanie przepisów prawa
oświatowego
w pracy szkół i przedszkoli
w okresie poprzedzającym
zakończenie zajęć dydaktycznych
konferencja dnia 29 marca 2011r.
Pracownicy Kuratorium Oświaty w Szczecinie
nie udzielają porad prawnych. Interpretacji
przepisów prawa dokonuje się na potrzeby
indywidualnej sprawy rozstrzyganej w toku
prowadzonego postępowania
administracyjnego wszczętego w trybie i na
zasadach określonych przepisami Kodeksu
postępowania administracyjnego, w oparciu
o zebrany materiał dowodowy.
Materiały wykorzystane podczas
naszej dzisiejszej konferencji nie
mają więc charakteru porady
prawnej i nie stanowią wykładni
prawa a służą jedynie celom
informacyjnym.
•
•
•
•
Celem naszych spotkań jest ułatwienie Państwu
podejmowania autonomicznie decyzji:
trafnych – tzn. takich, z których nie trzeba
będzie się wycofywać;
świadomych – będących aktem woli decydenta;
kompetentnych – zgodnych z uprawnieniami;
racjonalnych – tj. rzeczowych, zgodnych ze
stanem wiedzy pedagogicznej, organizacyjnej
i prawnej.
Program konferencji
• Przepisy prawa ułatwiające zarządzanie przedszkolem.
• Prawo materialne dotyczące oceniania, klasyfikowania
i promowania.
• Procedury dotyczące oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów.
• Czynności materialno-techniczne związane z wypełnieniem
dokumentacji przebiegu nauczania i przygotowaniem
świadectw.
• Organizacja wycieczek szkolnych, w tym w szczególności
zagranicznych.
• Zmiany dotyczące kształcenia uczniów o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.
Prawo materialne
dotyczące oceniania,
klasyfikowania
i promowania.
Ustawa o systemie oświaty nie
jest luźnym zbiorem przepisów
lecz nakłada na różne organy
konieczność spełnienia
założonych nią celów.
Podmiotem działań szkoły są uczniowie.
Szkoła powinna zatem zapewnić każdemu
uczniowi najlepsze warunki niezbędne do
jego rozwoju. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia
20 sierpnia 2001 r. (sygn. akt. PKN 570/00)
podkreślił, że interes szkoły jako placówki
kształcącej
i
wychowującej
młodzież
powinien
mieć
pierwszeństwo
przed
indywidualnym interesem nauczyciela.
Prawny charakter oceniania szkolnego
Nauczanie i ocenianie musi być
bezstronne i staranne.
Nie jest to jednak
obowiązek
rezultatu lecz obowiązek podjęcia
niezbędnych kroków (starannego
działania).
Prawny charakter oceniania szkolnego
Ocenianie jest kompetencją prawną,
a nie tylko pedagogiczną możliwością,
z zasady wyłączną kompetencją
nauczyciela i rady pedagogicznej.
Z reguły oceny należy widzieć jako
opinię fachową, podjętą w określonej
sprawie wychowania i nauczania.
Prawny charakter oceniania
szkolnego
Można szkołę i nauczyciela oceniać
wg
wystawionych
dyplomów
i podejmowanych ocen szkolnych, ale
organ nadzoru nie może za nauczyciela
tych ocen postawić ani z zasady już
prawidłowo wystawionych, podważyć.
Procedury dotyczące
oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów
Prawidłowe wystawianie ocen
Uczeń został przyjęty do szkoły
zgodnie z przepisami
(np. na podbudowie stosownej
szkoły)
Prawidłowe wystawianie ocen
Wystawia je nauczyciel (osoba
spełniająca warunki art. 9 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. - Karta Nauczyciela lub
art. 7 ust. 1a; 1b;1d ustawy
o systemie oświaty).
Prawidłowe wystawianie ocen
• Nauczyciel jest zatrudniony w szkole.
Podstawa prawna: art. 40 ustawy o systemie oświaty)
1. W szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli działa
rada pedagogiczna /…/
3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki i
wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce oraz pracownicy
innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki
zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi
pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których
praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.
Prawidłowe wystawianie ocen
• Nauczyciel realizuje zadania
przydzielone przez dyrektora szkoły.
Podstawa prawna: zapisy
odpowiednich
załączników do rozporządzenia MENiS z dnia 21
maja 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz.624
z późniejszymi zmianami) w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół)
Prawidłowe wystawianie ocen
• Nauczyciel w realizacji programu nauczania
ma prawo do swobody stosowania takich
metod nauczania i wychowania, jakie uważa
za najwłaściwsze spośród uznanych przez
współczesne nauki pedagogiczne, oraz do
wyboru spośród zatwierdzonych do użytku
szkolnego podręczników i innych pomocy
naukowych.
Podstawa prawna: art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zm.),
Prawidłowe wystawianie ocen
• Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły
program nauczania i dokonuje wyboru
podręcznika spośród podręczników
dopuszczonych do użytku szkolnego. Dyrektor
szkoły, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej
szkole zaproponowany przez nauczyciela
program nauczania.
• Podstawa prawna: art. 22a ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty
Prawidłowe wystawianie ocen
• Prawodawca nakłada na nauczyciela
obowiązek rzetelnej realizacji zadań
związanych z powierzonym mu
stanowiskiem oraz podstawowymi
funkcjami szkoły.
Podstawa prawna:
art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.,
nr 97, poz. 674 ze zm.),
Prawidłowe wystawianie ocen
• Zasady oceniania szkolnego są zgodne
z przepisami powszechnie
obowiązującymi a nauczyciel je stosuje.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30
kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów … (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)
§ 3. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w
ramach oceniania wewnątrzszkolnego. /…/
4. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut
szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.
Prawidłowe wystawianie ocen
Uczeń przebywał w szpitalu
§ 12 ust.10. Dyrektor szkoły specjalnej zorganizowanej w:
1)
zakładzie opieki zdrowotnej, w tym w zakładzie
opiekuńczo-leczniczym i zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego,
2)
jednostce pomocy społecznej
przesyła dyrektorowi szkoły, do której dziecko wraca, pisemną
informację o wynikach nauczania i zachowaniu uzyskanych przez dziecko
w czasie pobytu w szkole specjalnej, jeżeli w tym okresie dziecko nie było
klasyfikowane.
Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
Oceny rocznie nie zostały
wystawione prawidłowo –
co dalej?
Oceny rocznie nie zostały wystawione
prawidłowo – co dalej?
• Rolę dyrektora szkoły i możliwe do
podjęcia
w szkole rozstrzygnięcia
określone zostały w przepisach § 19
rozporządzenia z dnia
30 kwietnia
2007r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów … (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz.
562 z późn. zm.)
Oceny rocznie nie zostały wystawione
prawidłowo – co dalej?
Działania podejmowane przez kuratora oświaty jako organu
administracji właściwego do rozstrzygania sporów wynikłych
na tle klasyfikowania i promowania ucznia.
Kurator rozstrzyga ewentualne spory w trybie nadzoru
pedagogicznego, tzn.:
• ustala
zgodność
postępowania
klasyfikacyjnego
i promocyjnego ucznia z wewnętrznym prawem szkolnym
regulującym proces oceniania oraz
cytowanym wyżej
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 kwietnia 2007r.
Oceny rocznie nie zostały wystawione
prawidłowo – co dalej?
• W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
przepis art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty daje
Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty
możliwość uchylenia uchwały Rady
Pedagogicznej (w całości lub części)
podjętej niezgodnie z przepisami prawa.
Oceny rocznie nie zostały wystawione
prawidłowo – co dalej?
Przepisy prawne nie
stwarzają natomiast
możliwości:
• anulowania przez Kuratora wystawionych przez
nauczyciela ocen,
• ustalenia ich na nowo (np. w formie komisyjnego
egzaminu przeprowadzonego na terenie Kuratorium
Oświaty),
• wydania
dyrektorowi
szkoły
polecenia
przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych lub
poprawkowych.
Prawidłowe wystawianie ocen w sytuacji
zwolnienia lekarskiego nauczyciela
• Jeśli choroba nauczyciela obejmuje również
okres, w którym należy ustalić roczne oceny –
ustala je nauczyciel zastępujący (zatrudniony
na zastępstwo) nauczyciela przebywającego
w tym czasie na zwolnieniu lekarskim, gdyż
on jest aktualnie prowadzącym dane zajęcia
edukacyjne.
Prawidłowe wystawianie ocen rocznych
w sytuacji zwolnienia lekarskiego nauczyciela
• Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. …….
§12. 1. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne
obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną
i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego
ucznia.
Prawidłowe wystawianie ocen w sytuacji
zwolnienia lekarskiego nauczyciela
• W świetle zapisów art. 35 ustawy Karta Nauczyciela
nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy
w godzinach ponadwymiarowych w szczególnych
wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością
realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
• Opinia Sądu Najwyższego wyrażona w wyroku z dnia 12 maja 2004 r.
(I PK 454/03 - OSNP 2005/3/32) „Praca w godzinach ponadwymiarowych
nie stanowi uprawnienia nauczyciela, lecz jest jego obowiązkiem, jeżeli
została zarządzona zgodnie z prawem. Stanowi ona dodatkowe
obciążenie dla nauczyciela, wykraczające poza jego normalne powinności
wynikające z aktu mianowania, dopuszczone przez prawo w szczególnych
sytuacjach określonych art. 35 Karty Nauczyciela.”
Prawidłowe wystawianie ocen rocznych
w sytuacji zwolnienia lekarskiego nauczyciela
Ustawa Karta Nauczyciela
Art. 10. 7. W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej
z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego
nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą
rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem
kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5,
stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę
na czas określony.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli nie ma
możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane
kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór
pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia
warunku wymienionego w ust. 5 pkt 5.
Uchwały Rady
Pedagogicznej
Uchwały Rady Pedagogicznej
Podejmowanie uchwał w sprawie wyników
klasyfikacji i promocji uczniów należy do
kompetencji stanowiących (tj. wywołujących
skutki prawne) rady pedagogicznej (art. 41
ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty)
Uchwały Rady Pedagogicznej
Ustawa o systemie oświaty:
• Art. 43. 1. Uchwały rady pedagogicznej są
podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej
członków.
• 2. Rada pedagogiczna ustala regulamin
swojej działalności. Zebrania rady
pedagogicznej są protokołowane.
Uchwały Rady Pedagogicznej
• 3. Osoby biorące udział w zebraniu rady
pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania
spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej,
które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników
szkoły lub placówki.
• (Art.266 § 2 kodeksu karnego): Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia
osobie nieuprawnionej informację niejawną o klauzuli "zastrzeżone" lub
"poufne" lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem
czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę
prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania …
• §12. 4.
• Podstawą wpisu o klasyfikowaniu,
promowaniu lub ukończeniu przez
ucznia szkoły jest uchwała rady
pedagogicznej, której datę wpisuje się
do arkusza ocen ucznia.
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwała w sprawie wyników klasyfikacji
i promocji uczniów powinna zawierać:
- Informację ogólną o promocji uczniów
kontynuujących naukę (np. promocję
otrzymują uczniowie zgodnie z wykazami
zamieszczonymi w dziennikach lekcyjnych)
Uchwały Rady Pedagogicznej
- Wymienienie uczniów nie otrzymujących promocji;
- Wymienienie uczniów kończących szkołę;
- Wymienienie uczniów, którzy nie otrzymali
promocji i szkoły nie ukończyli;
- Wymienienie uczniów, którzy nie zostali
sklasyfikowani ;
- Wymienienie uczniów , którzy:
•
otrzymali promocję z wyróżnieniem
•
ukończyli szkołę z wyróżnieniem
Uchwały Rady Pedagogicznej
- Informację o wyrażeniu zgody na zdawanie
egzaminów:
- poprawkowych wymienionym uczniom
z konkretnych, wskazanych przedmiotów
- Klasyfikacyjnych wymienionym uczniom
z konkretnych, wskazanych przedmiotów
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uwaga stypendia!
• § 3. 1. Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania dla ucznia spełniającego warunki określone w art.
90i ust. 1 ustawy przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna
szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie
uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu
opinii rady szkoły, jeżeli została powołana, w terminie:
1) do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych - w
przypadku uczniów klas programowo najwyższych;
2) do dnia 10 lipca - w przypadku uczniów pozostałych klas.
Podstawa prawna: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie
stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106,
poz. 889 i 890).
Uchwały Rady
Pedagogicznej –
tegoroczne zmiany
w przepisach
Zwalnianie ucznia z zajęć (nauki przedmiotu) –
rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. – tegoroczne
zmiany
§ 8. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania
fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub
technologii
informacyjnej
na
podstawie
opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii.
2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania
fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub
technologii
informacyjnej
uniemożliwia
ustalenie
śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
Zwalnianie ucznia z zajęć (nauki przedmiotu) rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. – tegoroczne
zmiany
§ 10.1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych
opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją
rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi
lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki
drugiego języka obcego.
2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1,
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z
nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie
tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka
obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
Promocja uczniów klas I-III –
rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. – tegoroczne
zmiany
• § 20
• 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po
uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek
wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych
opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o
promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
• 9. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może
postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły
podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po
zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
Egzamin klasyfikacyjny –
rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. – tegoroczne
zmiany
• § 17 – przypominamy tegoroczne zmiany:
§ 17.5. i 8 – dodanie nowych przedmiotów: zajęcia
techniczne , zajęcia artystyczne.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż
w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
Termin
egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).
14a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie
przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
Egzamin klasyfikacyjny –
rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. – tegoroczne
zmiany
• Zgłaszane problemy:
• - egzamin po 1 semestrze (nie zdał!
co dalej?)
• - ile razy można zdawać ten
egzamin?
Egzamin sprawdzający - rozporządzenie
MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. – tegoroczne zmiany
Określono termin przeprowadzenia sprawdzianu.
Dotychczasowe przepisy nie określały tego terminu i
dyrektorzy szkół ustalali bardzo różne terminy, które nie
zawsze korespondowały z zasadami tego sprawdzianu.
Nowe brzmienie:
• § 19 ust.3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin
sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).
Egzamin poprawkowy –
rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. –
tegoroczne zmiany
• § 20. 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na
semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym
planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny
klasyfikacyjne
wyższe
od
oceny
niedostatecznej,
z zastrzeżeniem § 15 ust. 8 oraz § 21 ust. 10.
• § 21. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń,
który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał
ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy
z tych zajęć.
Egzamin poprawkowy –
rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. –
tegoroczne zmiany
• § 22. 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę
ponadgimnazjalną:
•
1)
jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się
roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze
programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych)
w szkole danego typu, z uwzględnieniem § 20 ust. 7, uzyskał oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej,
z zastrzeżeniem § 15 ust. 8;
•
2)
w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum - jeżeli
ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu, o którym
mowa w § 32, z zastrzeżeniem § 38 i 49 ust. 4.
Egzamin poprawkowy –
rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. –
tegoroczne zmiany
§ 21. 2. Egzamin poprawkowy składa się z części
pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć
technicznych,
informatyki,
technologii
informacyjnej,
zajęć
komputerowych
oraz
wychowania fizycznego, z których egzamin ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych.
Egzamin poprawkowy –
rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. – tegoroczne
zmiany
§ 21. 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor
szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w
ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po
zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca
lutego.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły
podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, rada
pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu
edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej
(semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia
edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania,
realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze
programowo wyższym).
Egzamin poprawkowy – zgłaszane
problemy
• Problem:
termin podejmowania przez radę
pedagogiczną uchwały
o promowaniu uczniów, którzy zdają
egzaminy poprawkowe.
Egzamin poprawkowy – zgłaszane
problemy
Wystawienie świadectwa uczniowi, który
pomyślnie zdał egzaminy poprawkowe.
Na świadectwie szkolnym promocyjnym tego
ucznia, w miejscu w którym należy wpisać
datę uchwały rady pedagogicznej, wpisuje się
datę uchwały podjętej przed ukończeniem
zajęć dydaktycznych w czerwcu.
Egzamin poprawkowy – zgłaszane
problemy
• Data uchwały pedagogicznej ucznia, który
nie zdał jednego egzaminu poprawkowego,
ale na podstawie § 21 ust. 10 rozporządzenia
MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania…. (Dz. U.
z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) wystąpił
do rady pedagogicznej o promowanie go
z jedną oceną niedostateczną.
Egzamin poprawkowy – zgłaszane
problemy
• Wpisuje się datę uchwały
„sierpniowej” rozstrzygającej fakt
uzyskania lub nieuzyskania
promocji.
Uczeń na świadectwie będzie miał
takie same daty podjęcia uchwały
jak i wystawienia świadectwa.
Termin uchwały Rady Pedagogicznej
a praktyki zawodowe w czasie wakacji
• Problem – praktyki zawodowe w czasie wakacji czy promocja warunkowa?
Szczegółowe zasady organizowania dla uczniów praktycznej
nauki zawodu określa rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej
nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626), które - zgodnie
z brzmieniem § 4 ust. 4 i 5 dopuszcza organizowanie praktyk
zawodowych uczniów w czasie całego roku szkolnego, w tym
również w okresie ferii letnich.
Termin uchwały Rady Pedagogicznej
a praktyki zawodowe w czasie wakacji
• Dopuszczenie możliwości organizowania praktyk
zawodowych w trakcie ferii szkolnych oznacza, że klasyfikacja
roczna w klasach odbywających praktyki zawodowe musi
odbywać się po zakończeniu przez uczniów praktyk
zawodowych. Rozwiązania szczegółowe (np. terminy,
w których mogą odbywać się praktyki zawodowe) należy
zawrzeć w statucie szkoły.
Dopiero po zakończeniu ww. terminów należy dokonywać
klasyfikacji rocznej klas przebywających na praktykach.
Należy też pamiętać, że w przypadku organizowania praktyk
zawodowych w okresie ferii letnich odpowiedniemu
skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktycznowychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki.
Termin uchwały Rady Pedagogicznej
a praktyki zawodowe w czasie wakacji
• UWAGA!
Praktyka zawodowa stanowi obowiązkową formę
zajęć praktycznych dla uczniów. Jeżeli więc uczeń
w terminie przewidzianym na realizację zajęć
odbywających się w ramach praktyki zawodowej nie
uczestniczy w tych zajęciach, zastosowanie znajduje
§ 17 ust. 1 i rozporządzenia z 30 kwietnia 2007 r.,
a w przypadku usprawiedliwionej nieobecności –
zapis § 17 ust. 15 ww. rozporządzenia (dotyczą
egzaminów klasyfikacyjnych).
Umowy o praktyczną naukę zawodu
• § 7. 1. Umowę o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza daną
szkołą, zwaną dalej "umową", zawiera dyrektor szkoły z podmiotem
przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.
• 2. Umowę zawiera się w terminie umożliwiającym realizację programu
praktycznej nauki zawodu.
• 3. Umowa określa:
•
1)
nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na
praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania;
•
2)
nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną
naukę zawodu;
•
3)
zawód, w którym prowadzona będzie praktyczna nauka
zawodu;
•
4)
listę uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, z
podziałem na grupy;
•
Umowy o praktyczną naukę zawodu
• 5) formę praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne lub praktykę
zawodową) i jej zakres;
•
6)
terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki
zawodu;
•
7)
prawa i obowiązki stron umowy, ze szczególnym
uwzględnieniem praw i obowiązków określonych w § 8;
•
8)
sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji
praktycznej nauki zawodu wraz z kalkulacją tych kosztów, z
uwzględnieniem § 9;
•
9)
dodatkowe ustalenia stron umowy związane z
odbywaniem praktycznej nauki zawodu.
Umowy o praktyczną naukę zawodu
• 4. Do umowy dołącza się program nauczania dla danego
zawodu dopuszczony do użytku w danej szkole przez
dyrektora szkoły.
• 5. Pracodawca, o którym mowa w § 3 ust. 2, zawiera z innym
podmiotem przyjmującym młodocianego na praktyczną
naukę zawodu umowę o zorganizowanie dla młodocianego
zajęć uzupełniających z zakresu praktycznej nauki zawodu
niezrealizowanych u tego pracodawcy. Do umowy tej stosuje
się odpowiednio przepisy ust. 3 i 4.
Umowy o praktyczną naukę zawodu
• § 8. 1. Szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu:
•
1)
nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu;
•
2)
współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na
praktyczną naukę zawodu;
•
3)
zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw
nieszczęśliwych wypadków;
•
4)
akceptuje wyznaczonych instruktorów praktycznej nauki
zawodu i opiekunów praktyk zawodowych, o których mowa w ust. 2 pkt
2, lub wyznacza do prowadzenia praktycznej nauki zawodu nauczycieli
praktycznej nauki zawodu, zwanych dalej "nauczycielami";
•
5)
zwraca uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w
miejscowościach poza ich miejscem zamieszkania i poza siedzibą szkoły,
mającym możliwość codziennego powrotu do miejsca zamieszkania lub
siedziby szkoły, równowartość kosztów przejazdów środkami
komunikacji publicznej, z uwzględnieniem ulg przysługujących uczniom;
Umowy o praktyczną naukę zawodu
• 6) zapewnia uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu w
miejscowościach poza siedzibą szkoły, do których codzienny dojazd nie
jest możliwy, nieodpłatne zakwaterowanie i opiekę oraz ryczałt na
wyżywienie w wysokości nie niższej niż 40 % diety przysługującej
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze
kraju;
•
7)
przygotowuje kalkulację ponoszonych przez szkołę kosztów
realizacji praktycznej nauki zawodu, w ramach przyznanych przez organ
prowadzący środków finansowych.
• 2. Podmioty przyjmujące uczniów lub młodocianych na praktyczną naukę
zawodu:
•
1)
zapewniają warunki materialne do realizacji praktycznej
nauki zawodu, a w szczególności:
• a) stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia,
sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające
Umowy o praktyczną naukę
zawodu
• b) odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki
higieny osobistej przysługujące pracownikom na danym stanowisku
pracy,
• c)
pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego
oraz środków ochrony indywidualnej,
• d) nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące
pracownikom na danym stanowisku pracy, zgodnie z przepisami w
sprawie profilaktycznych posiłków i napojów,
• e) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń
socjalno-bytowych;
•
Umowy o praktyczną naukę
zawodu
• 2) wyznaczają odpowiednio nauczycieli,
instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz
opiekunów praktyk zawodowych, o których
mowa w § 10 i 11;
• 3) zapoznają uczniów lub młodocianych
z organizacją pracy, regulaminem pracy,
w szczególności w zakresie przestrzegania
porządku i dyscypliny pracy, oraz z przepisami
i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
Umowy o praktyczną naukę
zawodu
•
•
•
•
•
•
4)
nadzorują przebieg praktycznej nauki zawodu;
5)
sporządzają, w razie wypadku podczas praktycznej nauki
zawodu, dokumentację powypadkową;
6)
współpracują ze szkołą lub z pracodawcą, o którym mowa
w § 3 ust. 2;
7)
powiadamiają szkołę lub pracodawcę, o którym mowa w §
3 ust. 2, o naruszeniu przez ucznia lub młodocianego regulaminu pracy;
8)
zapewniają uczniom odbywającym praktykę zawodową na
statkach morskich i śródlądowych dietę na zasadach uzgodnionych z
armatorem;
9)
zapewniają uczniom odbywającym praktykę zawodową na
statkach morskich i śródlądowych, wyokrętowanym ze statku za granicą
wskutek wypadku lub choroby, świadczenia na zasadach określonych dla
załóg tych statków.
Umowy o praktyczną naukę
zawodu
• § 9. 1. Organy prowadzące szkoły, które organizują praktyczną naukę
zawodu poza szkołą, zapewniają środki finansowe umożliwiające
uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu.
• 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, są przeznaczone na:
•
1)
refundowanie pracodawcom wynagrodzenia instruktorów
praktycznej nauki zawodu, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1,
prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami - do wysokości minimalnej
stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego
posiadającego dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, określonej
w przepisach w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy;
Umowy o praktyczną naukę
zawodu
•
2)
refundowanie pracodawcom dodatku szkoleniowego dla
instruktorów praktycznej nauki zawodu, o których mowa w § 10 ust. 2
pkt 2, prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami - w wysokości nie
niższej niż 10 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem"; dodatek
szkoleniowy ustala i wypłaca pracodawca;
•
3)
refundowanie pracodawcom kosztów odzieży i obuwia
roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, niezbędnych na danym
stanowisku szkoleniowym, przydzielonych uczniom na okres zajęć
praktycznych prowadzonych u pracodawcy w danym roku szkolnym - do
wysokości 20 % przeciętnego wynagrodzenia;
•
4)
refundowanie pracodawcom diety i świadczeń, o których
mowa w § 8 ust. 2 pkt 8 i 9.
Ocena z religii –zgłaszane
problemy
Ocenę z religii
na świadectwie szkolnym
otrzymują jedynie uczniowie pobierający naukę religii
w szkole lub w punkcie katechetycznym
zorganizowanym na podstawie porozumienia
między danym związkiem wyznaniowym a organem
prowadzącym szkołę –
wówczas na podstawie zaświadczenia katechety.
podstawa prawna: § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14
kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach
Ocena z religii – zgłaszane
problemy
Pytanie:
Rodzice nie zgłosili do dyrektora szkoły
prośby o zorganizowanie lekcji religii
konkretnego wyznania, a dziecko uczęszczało
na zajęcia zorganizowane w szkole publicznej
przez inny organ prowadzący. Czy wpisać
ocenę wystawioną na zaświadczeniu przez
tamtego katechetę na świadectwo szkolne?
Ocena z religii – zgłaszane
problemy
TAK!
Wynika to z postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 1993r. (U
12/1992):
„… na świadectwie szkoły publicznej nie można umieszczać ocen z religii
nauczanej poza systemem oświaty publicznej. /.../ Dotyczy to takich
sytuacji, w których nauczanie religii jest organizowane nie przez szkoły
publiczne, lecz wyłącznie przez Kościoły tj. znajduje się poza systemem
oświaty publicznej. Szkoła nie może bowiem poświadczyć na
świadectwie tego, co dzieje się całkowicie poza nią
i o czym może nawet nie wiedzieć.”
Ocena z religii – zgłaszane
problemy
Problem: uczniowie rezygnują z pobierania
nauki religii
Art. 12. 1. ustawy OSO: Publiczne
przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja
organizują naukę religii na życzenie rodziców,
publiczne szkoły ponadgimnazjalne na
życzenie bądź rodziców, bądź samych
uczniów; po osiągnięciu pełnoletności
o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie.
Organizacja rekolekcji – zgłaszane
problemy
• Uczniowie uczęszczający na naukę religii
uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć
szkolnych w celu odbycia rekolekcji
wielkopostnych, jeśli religia lub wyznanie, do
którego należą, nakłada na swoich członków
tego rodzaju obowiązek.
Podstawa prawna: § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
Organizacja rekolekcji – zgłaszane
problemy
• Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają
katecheci. Szczegółowe zasady dotyczące
organizacji są przedmiotem odrębnych
ustaleń między organizującymi rekolekcje
a szkołą.
• Podstawa prawna: § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
Ocena zachowania
•
•
•
•
Nie jest to z wielu powodów zwykła ocena, gdyż:
Ministerstwo Edukacji Narodowej przewidziało dla
niego inną niż dla przedmiotów szkolnych skalę
ocen;
Zachowanie nie jest szkolnym przedmiotem jak
pozostałe, a ocena jego nie dotyczy wiedzy
i umiejętności;
Kryteria ocen zachowania są również inne niż dla
jakiejkolwiek innej oceny przedmiotu;
Procedura wystawiania tej oceny jest inna od
pozostałych.
Ocena zachowania
• Ocenianie powinno dostarczać uczniowi
informacji
użytecznych
dla
niego
w planowaniu rozwoju.
W przypadku zachowania są to informacje
o
postawach,
nawykach,
motywacji.
Określenie
na
świadectwie
„ocena
zachowania” jest nazewniczo mylące, nie
chodzi w istocie o ocenę każdej reakcji
ucznia, ale o ocenianie jego postaw.
Ocena zachowania – zgłaszane
problemy
Traktowanie „obniżonej ocena zachowania”
jako faktu dwukrotnego „ukarania” ucznia za
ten sam czyn zabroniony.
Zasada "ne bis in idem" odnosi się do zakazu
"podwójnego" orzekania w ramach prawa
karnego, a nie do niemożności podlegania
różnego rodzaju odpowiedzialności prawnej
w związku z wykonywanym przez siebie
zawodem lub pełnioną funkcją.
Ocena zachowania – zgłaszane
problemy
• „Obniżenia oceny z zachowania” należy
w tym kontekście rozumieć jako
wyrażenie opinii o postawie ucznia,
który nagminnie nie chce
podporządkować się regułom rządzącym
w społeczeństwie rozumianym wąsko
(w społeczności szkolnej) czy szeroko
(w całym społeczeństwie).
Ocena zachowania – zgłaszane
problemy
• Opinię taką podziela również Rzecznik Praw
Obywatelskich, który w piśmie z dnia 26
listopada 2004r. (RPO-490456-XI/04/EC)
wyraził pogląd, iż „trudno uznać, iż nie można
oczekiwać od ucznia kulturalnych zachowań
poza szkołą. Trudno też obronić argument, iż
np. czyn karalny popełniony poza murami
szkoły nie powinien mieć żadnego wpływu na
jego ocenę zachowania wystawioną w
szkole.”
Czynności materialno-techniczne
związane z wypełnieniem
dokumentacji przebiegu nauczania
i przygotowaniem świadectw
• Arkusze ocen
• Świadectwa
• Legitymacje szkolne
Podstawa prawna:
• rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.);
• rozporządzenie MEN z 28 maja 2010r. w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U.
Nr 97, poz. 624);
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania …
• § 6. Wpisów w księdze ewidencji, w księdze
uczniów oraz w księdze wychowanków dokonuje się
na podstawie dowodów osobistych lub innych
dokumentów tożsamości rodziców (prawnych
opiekunów) lub pełnoletniego ucznia, wychowanka,
innych dokumentów zawierających dane
podlegające wpisowi do odpowiedniej księgi oraz
informacji przekazanych przez organ gminy lub
dyrektora innej szkoły.
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania …
• § 12. 2. Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na
podstawie danych zawartych w:
• księdze uczniów,
• dzienniku lekcyjnym,
• protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
• protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności,
• protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
• protokołach zebrań rady pedagogicznej,
Miejsce urodzenia za granicą
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad
sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu
cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów
aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów.
(Dz.U.98.136.884 z późn. zm.)
§ 14. 2. Nazwę miejscowości położonej za granicą
wpisuje się w akcie stanu cywilnego lub w jego
odpisie w pisowni oryginalnej w alfabecie łacińskim.
Obok nazwy miejscowości można wpisać
w nawiasie nazwę państwa.
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania …
• §12. 3. W klasach I-III szkoły podstawowej
opisowe oceny roczne i oceny zachowania,
sporządzone komputerowo i podpisane przez
wychowawcę klasy, można dołączyć do
arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne
z wpisem do arkusza ocen.
• A w innych klasach?
rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624):
• Też można. Jak wynika z zapisów §14. ust.1. rozporządzenia
jw. „Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie,
bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub
ręcznym.” Do arkusza ocen, który został wypełniony ręcznie
na standardowym druku można dołączać wydrukowaną
stronę z programu komputerowego. Należy tylko pamiętać,
że wzór danego arkusza ocen zastosowany w programie
komputerowym musi odpowiadać wzorowi, który został
określony przez rozporządzenie, a arkusz ocen musi być
kompletny, zgodny ze wzorem. Wydrukowany arkusz
powinien być spersonalizowany.
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania …
• §12. 8. W przypadku przejścia ucznia do innej
szkoły przesyła się do tej szkoły lub wydaje,
za pokwitowaniem, rodzicom (prawnym
opiekunom) ucznia albo pełnoletniemu
uczniowi odpis arkusza ocen ucznia lub
potwierdzoną przez dyrektora szkoły za
zgodność z oryginałem kopię arkusza ocen
ucznia.
rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania …
• § 13.1. Szkoła zakłada księgi arkuszy ocen.
2. W szkole dla dzieci i młodzieży księga
arkuszy ocen zawiera ułożone w porządku
alfabetycznym arkusze ocen uczniów
urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli
lub opuścili szkołę.
Księgi ocen
• Księga – patrz książka zn. 2
• 1. «złożone i oprawione arkusze papieru,
zadrukowane tekstem literackim, naukowym lub
użytkowym; też: tekst wydrukowany na tych
arkuszach»
• 2. «pewna liczba arkuszy papieru złożonych
i oprawionych, przeznaczonych do jakichś zapisów”
• (Słownik języka polskiego PWN - edycja elektroniczna:
http://sjp.pwn.pl)
Świadectwa szkolne
Ranga świadectwa jako dokumentu
• Świadectwa
i
dyplomy
państwowe
wydawane przez uprawnione do tego szkoły,
placówki kształcenia ustawicznego i placówki
kształcenia praktycznego, zakłady kształcenia
nauczycieli, kolegia pracowników służb
społecznych
oraz
okręgowe
komisje
egzaminacyjne są dokumentami urzędowymi.
Podstawa prawna: art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
Ranga świadectwa jako dokumentu w przepisach
Kodeksu postępowania administracyjnego
• Art. 76. § 1. Dokumenty urzędowe sporządzone
w przepisanej formie przez powołane do tego organy
państwowe w ich zakresie działania stanowią dowód tego,
co zostało w nich urzędowo stwierdzone.
• § 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów
urzędowych sporządzanych przez organy jednostek
organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im
z mocy prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art.
1 pkt 1 i 4.
Ranga świadectwa jako dokumentu w przepisach
Kodeksu cywilnego
• art. 244 § 1. Dokumenty urzędowe, sporządzone
w przepisanej formie przez powołane do tego
organy władzy publicznej i inne organy państwowe
w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co
zostało w nich urzędowo zaświadczone.
Przepis ten określa domniemanie autentyczności
i zgodności z prawdą, tego co zostało urzędowo
zaświadczone w jego treści, stanowiąc tym samym
bardzo wiarygodny środek dowodowy.
Ranga świadectwa jako dokumentu
• Oznacza to, iż świadectwa szkolne mogą
pełnić rolę środka dowodowego
w postępowaniu sądowym lub
administracyjnym.
• Świadectwo służy do wykazania jedynie tego,
co urzędowo potwierdza tj. ukończenia nauki
na określonym poziomie lub uzyskania
konkretnych kwalifikacji.
Świadectwo jako dokument urzędowy
może być przedmiotem przestępstw:
Przeciwko wiarygodności dokumentów:
• Podrobienia lub przerobienia dokumentu
(fałszowania), w celu użycia jako autentyczny
(art. 270 § 1 Kodeksu karnego).
Uwaga! Jeśli w szkole pojawi się sfałszowany
dokument, należy zgłosić ten fakt policji lub
prokuraturze, gdyż jest to przestępstwo
ścigane z urzędu (art. 304 § 2 kk).
Świadectwo jako dokument urzędowy
może być przedmiotem przestępstw:
• Poświadczenia nieprawdy przy użyciu
dokumentu
(art. 271 kk: § 1. Funkcjonariusz publiczny lub
inna osoba uprawniona do wystawienia
dokumentu, która poświadcza w nim
nieprawdę co do okoliczności mającej
znaczenie prawne, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.)
Świadectwo jako dokument urzędowy
może być przedmiotem przestępstw:
• Ukrywania dokumentu:
Art. 276 kk. ”Kto niszczy, uszkadza, czyni
bezużytecznym, ukrywa lub usuwa
dokument, którym nie ma prawa wyłącznie
rozporządzać, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.”
Duplikat świadectwa
§ 22 i 26 ust. 3 rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r. w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr
97, poz. 624):
• Duplikat ma moc oryginału i
może być wydany ponownie.
• Za wystawienie duplikatu
pobiera się opłatę.
Ranga kopii lub odpisu świadectwa
jako dokumentu
• Charakter dokumentu urzędowego ma
również kopia świadectwa lub dyplomu,
których zgodność z oryginałem poświadczył
notariusz.
Art. 2 § 2 ustawy Prawo o notariacie (t.j.: Dz.U.
z 2008r., Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.): Czynności
notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie
z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
Potwierdzenie zgodności z oryginałem
kserokopii świadectwa przez dyrektora szkoły
Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 28 maja
2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych
i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624):
§ 23. 1. Dyrektor szkoły poświadcza zgodność
kopii z oryginałem świadectwa,
zaświadczenia lub innego druku szkolnego,
gdy jest to niezbędne dla złożenia kopii
w aktach tej szkoły.
Potwierdzenie zgodności z oryginałem
kserokopii świadectwa przez dyrektora szkoły
• 2. Dyrektor gimnazjum poświadcza zgodność od jednej do
trzech kopii z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum
również wtedy, gdy jest to niezbędne dla celów rekrutacji.
• 3. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację
"Stwierdzam zgodność z oryginałem", datę, pieczęć
urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć dyrektora szkoły lub
upoważnionej przez niego osoby.
Potwierdzenie zgodności z oryginałem
kserokopii świadectwa przez dyrektora szkoły
Uwaga!
Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej nie
ma uprawnień by potwierdzać zgodność
z oryginałem kserokopii świadectwa
ukończenia szkoły lub świadectwa
dojrzałości w celach rekrutacyjnych na
wyższe uczelnie.
Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.);
• § 23. Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki
ponosi odpowiedzialność za właściwe
prowadzenie i przechowywanie
dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
za wydawanie odpowiednio przez
przedszkole, szkołę lub placówkę
dokumentów zgodnych z posiadaną
dokumentacją.
„Coll” (kol) na świadectwie
„Znaczek” coll jest skrótem francuskiego
słowa collation (z łac. collatio), czyli
„porównanie odpisu, kopii z oryginałem”.
Można też używać skrótu „kol”, gdyż istnieją
spolszczenia: kolacjonować („porównywać
odpis, kopię z oryginałem”) i… kolacja (czyli
„porównanie odpisu, kopii z oryginałem”).
(Słownik języka polskiego PWN - edycja elektroniczna: http://sjp.pwn.pl)
„Coll” (kol.) na świadectwie
Obecnie nie ma konieczności wynikającej
z
zapisów
prawa
powszechnie
obowiązującego potwierdzania sprawdzenia
prawidłowości wypełnionych świadectw
przez odnotowanie tego sprawdzenia
przez nauczyciela w postaci np. znaku „coll”
i podpisu na oryginale świadectwa.
Właściwe wypełnianie świadectw rozporządzenie MEN z 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych
• § 29. Szkoły, które wydają świadectwa szkolne
promocyjne na drukach według własnego wzoru,
zatwierdzonego przez kuratora oświaty, mogą
wydawać świadectwa szkolne promocyjne na tych
drukach do roku szkolnego 2010/2011 włącznie.
• § 30. Świadectwa szkolne promocyjne szkoły
podstawowej i świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej, na drukach według dotychczasowych
wzorów, mogą być wydawane do roku szkolnego
2010/2011 włącznie.
Właściwe wypełnianie świadectw rozporządzenie MEN z 28 maja 2010r. w sprawie świadectw,
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
• § 31.
2. Uczniowie, którzy w roku szkolnym
2009/2010 i 2010/2011 ukończyli
gimnazjum, otrzymują świadectwa
ukończenia gimnazjum na drukach według
dotychczasowych wzorów.
Właściwe wypełnianie świadectw rozporządzenie MEN z 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych
• § 32. Świadectwa szkolne promocyjne
szkół ponadgimnazjalnych oraz
świadectwa ukończenia szkół
ponadgimnazjalnych, na drukach
według dotychczasowych wzorów, mogą
być wydawane do roku szkolnego
2010/2011 włącznie.
Właściwe wypełnianie
świadectw –
zgłaszane problemy
Właściwe wypełnianie świadectw
• 3. Począwszy od klasy IV szkoły
podstawowej, uczeń szkoły dla dzieci
i młodzieży, który otrzymał promocję do
klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo
szkolne promocyjne potwierdzające
uzyskanie promocji
z wyróżnieniem.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)
• § 20.
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,
uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej z wyróżnieniem.
Oznaczenie poziomu nauczania języka obcego - załącznik nr 1
do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
• 12. Dotyczy szkół, w których dla przedmiotu
język obcy nowożytny stosuje się podstawę
programową kształcenia ogólnego, określoną
w
rozporządzeniu
Ministra
Edukacji
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.
w
sprawie
podstawy
programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)
Oznaczenie poziomu nauczania języka obcego - załącznik nr 1
do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
• 12. 1)
w gimnazjum:
a) "III.0" - w przypadku uczniów rozpoczynających naukę
danego języka obcego nowożytnego,
b) "III.1" - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu A2 w
skali globalnej biegłości językowej według "Common
European Framework of Reference for Languages: learning,
teaching, assessment - Europejski system opisu kształcenia
językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie - w przypadku
uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego
nowożytnego nauczanego w szkole podstawowej;
Oznaczenie poziomu nauczania języka obcego - załącznik nr 1
do rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
• w szkole ponadgimnazjalnej:
a) "IV.0" - w przypadku uczniów rozpoczynających naukę danego
języka obcego nowożytnego,
b) "IV.1p." - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B1 w skali
globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b - w przypadku
uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego
prowadzoną w zakresie podstawowym,
c)
"IV.1r." - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu B2 w skali
globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b - w przypadku
uczniów kontynuujących naukę danego języka obcego nowożytnego
prowadzoną w zakresie rozszerzonym,
d) "IV.2" - oznaczającą poziom zbliżony do poziomu C1 w skali
globalnej biegłości językowej, o której mowa w pkt 1 lit. b - w przypadku
uczniów oddziałów dwujęzycznych.
Szczególne osiągnięcia ucznia
• 3. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach
ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych
osiągnięć ucznia, odnotowuje się:
1)
uzyskane wysokie miejsca - nagradzane lub
honorowane zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora
oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu
powiatowym przez inne podmioty działające na terenie
szkół;
2)
osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi,
zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.
Szczególne osiągnięcia ucznia
• Punkty, ustalone w § 3 zarządzenia Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie
przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół
ponadgimnazjalnych i szkół policealnych na rok szkolny
2011/2012 za inne, szczególne osiągnięcia ucznia mogą być
uznawane przez szkolne komisje rekrutacyjne szkół
ponadgimnazjalnych jedynie wtedy, gdy szczególne
osiągnięcia zostaną wpisane uczniom na świadectwach
ukończenia
gimnazjum
oraz
w
statucie
szkoły
ponadgimnazjalnej zostaną wpisane kryteria decydujące
o przyjęciu kandydatów do klas pierwszych.
Szczególne osiągnięcia ucznia
• Za dopilnowanie wpisów szczególnych
osiągnięć gimnazjalistów na świadectwach
ukończenia gimnazjum są odpowiedzialni
dyrektorzy gimnazjów. W gimnazjach
powinna zostać opracowana stosowna
procedura określająca zasady dokonywania
wpisów
na
świadectwach
szkolnych
promocyjnych i świadectwach ukończenia
szkoły.
Szczególne osiągnięcia ucznia
• Ustawa z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz.873 z późn. zm.):
art. 2 pkt 3:
Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo
i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na
zasadach określonych w ustawie;
Nie ujawniamy w dokumentacji przebiegu
nauczania i na świadectwie:
informacji dotyczących realizowanego
nauczania indywidualnego.
Podstawa prawna:
§ 12 rozporządzenia MEN z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.).
Nie ujawniamy w dokumentacji przebiegu
nauczania i na świadectwie:
• Udziału w zajęciach "wychowania do życia
w rodzinie”.
• Podstawa prawna: brak takich zapisów w obecnie obowiązującym
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r.
w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących
wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego
odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia
w fazie
prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Legitymacje szkolne
Legitymacje szkolne
• Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Ważność
legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez
umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły. (§ 24. 1.
rozporządzenia MEN z 28 maja 2010r.)
• Legitymacja potwierdza status ucznia konkretnej szkoły osobie, dla której
została wystawiona.
• Fałszowanie legitymacji jest przestępstwem z art. 270 § 1 Kodeksu
Karnego i grozi za nie kara w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Używanie sfałszowanej legitymacji jest przestępstwem z art. 273 § 1
Kodeksu Karnego i grozi za nie kara grzywny, ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.
Legitymacje szkolne
• Ze względu na fakt, iż rok szkolny – zgodnie
z zapisami
art. 63 ustawy
o systemie
oświaty ”rozpoczyna się z dniem 1 września każdego
roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego
roku” - nie zabieramy legitymacji absolwentowi
i uczniowi zmieniającemu szkołę z początkiem
nowego roku szkolnego, a w przypadku jej zgubienia
wystawiamy duplikat pobierając stosowną opłatę.
• Duplikaty
legitymacji szkolnej wydaje się
z fotografią.
Władza rodzicielska –
zgłaszane problemy
USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
(Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)
• Art. 92. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności
pod władzą rodzicielską.
• Art. 93. § 1. Władza rodzicielska przysługuje
obojgu rodzicom.
• § 2. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd
w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka
może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub
pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego
lub obojga rodziców.
USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
(Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)
• Art. 96. § 1. Rodzice wychowują dziecko
pozostające pod ich władzą rodzicielską
i kierują nim. Obowiązani są troszczyć
się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka
i przygotowywać je należycie do pracy
dla dobra społeczeństwa odpowiednio
do jego uzdolnień.
USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
(Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)
• Art. 97. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu
rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej
wykonywania.
§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice
rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi
rozstrzyga sąd opiekuńczy.
• Art. 98. § 1. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi
dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli
dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców,
każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel
ustawowy dziecka.
USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
(Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)
• Art. 95. § 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek
i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka
oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.
• § 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom
posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie
podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać
opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra.
• § 3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga
dobro dziecka i interes społeczny.
• § 4. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach
dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli
rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to
pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.
USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
(Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)
• Art. 107. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom
żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro
dziecka określić sposób jej wykonywania.
• § 2. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu
z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych
obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może
pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili
zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy
rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, i jest zasadne
oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Rodzeństwo
powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga
innego rozstrzygnięcia.
USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
(Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)
• Art. 113. § 1. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich
dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.
• § 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie
z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego
stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie
korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na
odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.
• Art. 1131. § 1. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców,
sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich
rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod
uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd
opiekuńczy.
USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
(Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)
• Art. 133. § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń
alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze
w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody
z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego
utrzymania i wychowania.
• § 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń
alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w
niedostatku.
• § 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych
względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone
z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie
dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego
utrzymania się.
USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
(Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)
• Art. 135. § 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od
usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od
zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.
• § 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem
dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się
samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może
polegać w całości lub w części na osobistych staraniach
o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim
wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych
zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części
kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.
Udostępnianie informacji o ocenach
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
nakłada na administratora danych szereg obowiązków, których
wypełnienie ma na celu zapewnienie właściwej ochrony przetwarzanych
danych. Administrator decydujący o celach i środkach przetwarzania
danych, jest zobowiązany do legitymowania się przynajmniej jedną z
przesłanek przetwarzania danych określona w art. 23 ust. 1 ustawy, co
jest warunkiem generalnym legalności przetwarzania danych. Wskazane
tam przesłanki należy traktować rozłącznie, tzn.
w przypadku
zaistnienia jednej z nich, zbędne jest wykazywanie posiadania
pozostałych. W związku z powyższym oświadczenie zgody osoby, której
dane dotyczą nie jest wyłączną przesłanką przetwarzania jej danych
osobowych. Zgodnie z brzmieniem art. 23 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie
danych osobowych, przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to
niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa.
Udostępnianie informacji o ocenach
• Celem przetwarzania danych osobowych uczniów w szkole
jest prawidłowe wykonywanie zadań, jakie na Dyrektora
Szkoły i podległych mu nauczycieli nakłada ustawa z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydane na jej
podstawie rozporządzenia.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 powołanej wyżej ustawy,
dyrektor szkoły lub placówki kieruje działalnością szkoły lub
placówki i reprezentuje ja na zewnątrz oraz sprawuje nadzór
pedagogiczny. Stosownie do ust. 4 powołanego przepisu,
dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań
współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem
uczniowskim.
Udostępnianie informacji o ocenach
Z godnie z zapisem § 3 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia
MEN
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562
z późn. zm.). „Ocenianie wewnątrzszkolne ma na
celu: dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom)
i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
w
nauce,
zachowaniu
oraz
specjalnych
uzdolnieniach ucznia.”.
Organizacja wycieczek
szkolnych, w tym
w szczególności
zagranicznych.
Wycieczki szkolne
Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz.U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516);
Dokumentacja przygotowana przez szkołę:
•
•
•
•
karta wycieczki lub imprezy;
lista uczniów biorących udział w wycieczce z określeniem wieku;
program i harmonogram wycieczki;
zgoda rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w
wycieczce/imprezie niepełnoletnich uczniów.
Wycieczki szkolne
Dokumentacja wycieczki zagranicznej powinna zawierać
również:
• potwierdzenie ubezpieczenia uczestników od następstw
nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą;
• Listę Podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej, która
stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r.
(Dz.U. Nr 188, poz. 1582) – jeżeli uczestnikami wyjazdu są
uczniowie – obywatele państw trzecich.
Wycieczki szkolne zagraniczne ubezpieczenie od NNW i kosztów leczenia za granicą
§ 15. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od
następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki i imprezy
zagranicznej – ubezpieczeniu od NNW i kosztów leczenia.
– Ubezpieczenia NW zawierane przez szkoły na początku roku
szkolnego nie zawierają kosztów leczenia za granicą;
– Przed wyborem firmy ubezpieczeniowej trzeba zapoznać się
dokładnie z proponowanymi przez nią warunkami. Dotyczy to
szczególnie agencji mniej znanych, mających niezwykle atrakcyjne
oferty;
– Warto sprawdzić zakres i wysokość ubezpieczenia, tzn. co ono
obejmuje i do jakiej kwoty;
– Być może trzeba będzie wykupić specjalne ubezpieczenie – dla osób
chorujących przewlekle. W przeciwnym wypadku, jeśli ubezpieczyciel
dowiedzie, że choroba rozpoczęła się przed podróżą, odmówi
pokrycia kosztów leczenia (trzeba dokładnie zapoznać się z
warunkami ogólnymi ubezpieczenia).
Dziękujemy
za uwagę