Sposób prowadzenia przez szkoły publiczne dla dorosłych

Download Report

Transcript Sposób prowadzenia przez szkoły publiczne dla dorosłych

Sposób prowadzenia przez szkoły
publiczne dla dorosłych dokumentacji
przebiegu nauczania
od 1 września 2010 r.
st. wiz. Czesław Stawikowski
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Delegatura w Toruniu
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 19 II 2002 r. (Dz.U. Nr23, poz. 225, zm. Dz. U. z 2003 Nr 107, poz.1003
oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 977) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
zostało zmienione od 1 września 2010 r. przez:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej (Dz. U. nr 156, poz. 1047)
(Dziennik Ustaw z dnia 26 sierpnia 2010 r. )
Uwagi wstępne.
1. Kolejna istotna zmiana rozporządzenia wchodzi rok po poprzedniej,
istotnej zmianie.
2. Zmiany te są konieczne ze względu na zmiany w innych przepisach.
Zmiany dotyczące dokumentacji ważne w szkołach dla dorosłych
1. Obowiązek wpisywania numeru PESEL lub numeru paszportu do księgi
uczniów.
2. Uchylenie obowiązku wpisywania danych osobowych rodziców
dorosłych słuchaczy.
3. Obowiązek wpisywania do dziennika w szkole kształcącej w formie zaocznej
semestralnego planu zajęć.
4. Obowiązek odnotowywania obecności na poszczególnych zajęciach.
5. Wprowadzenie zapisów dotyczących kształcenia modułowego.
6. Uchylenie obowiązku wpisywania oznaczeń programów nauczania.
7. Uchylenie obowiązku odnotowywania hospitacji.
8. Wprowadzenie odrębnego dziennika dotyczącego zajęć z art. 42 Karty
Nauczyciela.
9. Usprawnienie wydawania odpisów arkusza ocen.
10. Doprecyzowanie przepisów dotyczących dziennika elektronicznego.
11. Wpis w arkuszu ocen na podstawie protokołu sprawdzianu lub innych
dokumentów.
12. Skreślenie przepisów, które są także w innym rozporządzeniu .
1. Obowiązek wpisywanie numeru PESELU do księgi uczniów
2. Uchylenie obowiązku wpisywania danych rodziców słuchaczy
pełnoletnich
Od 1 września 2010 r.
§4. 1. Szkoła prowadzi księgę uczniów.
2. Do księgi uczniów wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce
urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska
rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, a także datę
przyjęcia ucznia do szkoły oraz klasę, do której ucznia przyjęto. W księdze
uczniów odnotowuje się datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę
opuszczenia szkoły przez ucznia.
2a. Do księgi uczniów prowadzonej przez szkołę dla dorosłych wpisuje się
wyłącznie dane rodziców (prawnych opiekunów) słuchaczy niepełnoletnich.
§5a.
W przypadku gdy dziecko, uczeń lub wychowanek nie posiada numeru
PESEL, do księgi ewidencji, o której mowa w § 3a ust. 1 i § 3b ust. 1,
księgi uczniów i księgi wychowanków zamiast numeru PESEL wpisuje się
serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość.
Z rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2010
§ 2. W terminie do dnia 1 marca 2011 r. szkoły i placówki
uzupełnią księgi ewidencji, o których mowa w § 3a ust. 1
i § 3b ust. 1 rozporządzenia wymienionego w §1 niniejszego
rozporządzenia, księgi uczniów i księgi wychowanków
o numery PESEL odpowiednio uczniów i wychowanków,
a w przypadku uczniów i wychowanków nieposiadających
numeru PESEL — o serię i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość.
3.Obowiązek wpisywania do dziennika semestralnego planu
zajęć w szkole kształcącej w formie zaocznej
6.Uchylenie obowiązku wpisywania oznaczenia realizowanych
programów nauczania
Przed 1 września 2010 r.
§ 7…
2. Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym
ustalonym przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca
urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców
(prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, a także tygodniowy plan
zajęć edukacyjnych oznaczenie realizowanych programów nauczania
zawartych w szkolnym zestawie programów nauczania dla danego oddziału
oraz imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia.
3.Obowiązek wpisywania do dziennika semestralnego planu
zajęć w szkole kształcącej w formie zaocznej
6.Uchylenie obowiązku wpisywania oznaczenia realizowanych
programów nauczania
Od 1 września 2010 r.
§ 7…
2. Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym
ustalonym przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca
urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców
(prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, a także tygodniowy plan
zajęć edukacyjnych a w szkołach dla dorosłych prowadzących kształcenie
w formie zaocznej — semestralny plan zajęć edukacyjnych, oznaczenie
realizowanych programów nauczania zawartych w szkolnym zestawie
programów nauczania dla danego oddziału oraz a także imiona i nazwiska
nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia.
4. Konieczność odnotowywania obecności na poszczególnych zajęciach
5. Wprowadzenie zapisów dotyczących kształcenia modułowego
7. Uchylenie obowiązku odnotowywania hospitacji w dzienniku
Przed 1 września 2010 r.
§ 7 ……
3. W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach
edukacyjnych oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć, oceny uzyskane
przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych, oceny zachowania, a także
przeprowadzone hospitacje zajęć edukacyjnych. Przeprowadzenie zajęć
edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem.
………………………..
4. Przeprowadzenie hospitacji zajęć edukacyjnych potwierdza podpisem
Nauczyciel upoważniony do sprawowania w szkole nadzoru pedagogicznego.
4. Konieczność odnotowywania obecności na poszczególnych zajęciach
5. Wprowadzenie zapisów dotyczących kształcenia modułowego
7.Uchylenie obowiązku odnotowywania hospitacji w dzienniku
Od 1 września 2010 r.
§ 7 ……
3. W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych
zajęciach edukacyjnych oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć, oceny
uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych, a w przypadku
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe na podstawie modułowego
programu nauczania dla zawodu — również oceny uzyskane przez uczniów
z poszczególnych modułów oraz oceny zachowania, a także przeprowadzone
hospitacje zajęć edukacyjnych. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel
potwierdza podpisem z zastrzeżeniem § 20a ust.5. (- dotyczy wpisu do dziennika
elektornicznego – CS)
………………………..
4. Przeprowadzenie hospitacji zajęć edukacyjnych potwierdza podpisem
Nauczyciel upoważniony do sprawowania w szkole nadzoru pedagogicznego.
8. Dodatkowy dziennik w szkołach publicznych
§ 11a. 1. Nauczyciel prowadzi dziennik realizowanych w szkole zajęć
i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późn. zm.). Do dziennika wpisuje się imiona i nazwiska uczniów, daty
oraz tematy przeprowadzonych zajęć lub czynności, liczbę godzin tych
zajęć lub czynności oraz odnotowuje się obecność uczniów, z zastrzeżeniem
ust. 2. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem,
z zastrzeżeniem § 20a ust. 5.
9. Usprawnienie wydawania arkuszy ocen
(usprawnienie przechodzenia słuchacza ze szkoły do szkoły)
od 1 września 2010 r.
§ 12 ust. 8.
W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, przesyła się do
tej szkoły lub wydaje, za pokwitowaniem, rodzicom (prawnym
opiekunom) ucznia albo pełnoletniemu uczniowi odpis arkusza
ocen ucznia lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły za
zgodność z oryginałem kopię arkusza ocen ucznia.
11. Poszerzenie źródeł wpisów do arkusza ocen
§12. ust. 2
Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych
Zawartych w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach
egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach
sprawdzianów wiadomości i umiejętności, protokołach z prac
komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, protokołach zebrań rady pedagogicznej i informacji
o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej i egzaminu z przeprowadzonego w ostatnim
roku nauki w gimnazjum bądź albo o zwolnieniu odpowiednio ze
sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej a także innych dokumentach potwierdzających
dane podlegające wpisowi.
12. Skreślenie przepisów, które są także w innym rozporządzeniu
Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji
przed 1 września 2010 r.
§12. ust. 5. Oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania, klasę i miesiąc
urodzenia ucznia wpisuje się słowami wyrazami w pełnym brzmieniu bez
stosowania skrótów. W rubryce, która nie jest wypełniona, wpisuje się wstawia
się poziomą kreskę, a w przypadku gdy kilka kolejnych rubryk nie jest
wypełnianych niewypełnienia kilku kolejnych rubryk można je przekreślić
ukośną kreską, przy czym w pierwszej i ostatniej wolnej rubryce wpisuje się z
wyjątkiem pierwszej i ostatniej wolnej rubryki, w których wstawia się poziome
kreski. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych wpisuje się
"zwolniony(a)". W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych
wpisuje się "nieklasyfikowany(a)".
12. Skreślenie przepisów, które są także w innym rozporządzeniu
Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji
od 1 września 2010 r.
§12. ust. 5. Oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania, klasę i miesiąc
urodzenia ucznia wpisuje się słowami wyrazami w pełnym brzmieniu bez
stosowania skrótów. W rubryce, która nie jest wypełniona, wpisuje się wstawia
się poziomą kreskę, a w przypadku gdy kilka kolejnych rubryk nie jest
wypełnianych niewypełnienia kilku kolejnych rubryk można je przekreślić
ukośną kreską, przy czym w pierwszej i ostatniej wolnej rubryce wpisuje się z
wyjątkiem pierwszej i ostatniej wolnej rubryki, w których wstawia się poziome
kreski. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych wpisuje się
"zwolniony(a)". W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych
wpisuje się "nieklasyfikowany(a)".
Przepisy te zostały uchylone w tym rozporządzeniu ponieważ identyczne
przepisy znajdują się w rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów
i innych druków (przepisy te zaznaczono kolorem fioletowym):
Z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624)
§14. 1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem
komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem par.15 i 16.
2. Imię (imiona) i nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę
(semestr), oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wydania świadectwa
lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania
skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie
szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół lub specjalnego ośrodka
szkolno-wychowawczego można pominąć nazwę zespołu lub specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego.
3. W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku:
1) zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie
oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio "zwolniony" albo "zwolniona";
2) nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym
na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz odpowiednio "nieklasyfikowany"
albo "nieklasyfikowana". W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy
można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego
wiersza, w których wstawia się poziome kreski.
10. Możliwość potwierdzania przeprowadzenia
zajęć w dzienniku elektronicznym
§20 a ust. 5
W przypadku prowadzenia dzienników, o których mowa w § 2,
7, 8a i 11a, wyłącznie w formie elektronicznej, wpisanie
przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć,
o których mowa w § 2 ust. 2, § 7 ust. 3, § 8a ust. 1 i § 11a,
jest równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela
przeprowadzenia tych zajęć.
Dziękuję za uwagę!