Dziennik Elektroniczny - Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Download Report

Transcript Dziennik Elektroniczny - Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Dziennik Elektroniczny
PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI
w Zespole Szkół w Kosinie
Nazwa działania
Dziennik Elektroniczny
Nazwa szkoły
Zespół Szkół w Kosinie
37-112 Kosina 268
Telefon
(17) 225 05 05
E-mail
[email protected]
Imię i nazwisko
dyrektora szkoły
Henryk Zięzio
Administrator
Systemu
Edyta Baran
[email protected]
Opis pomysłu
System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce
(SKF) to nowoczesne i proste w obsłudze narzędzie
informatyczne umożliwiające kontrolę ocen i
frekwencji uczniów. Dzięki niemu każdy rodzic
ma bieżący dostęp do informacji o
nieobecnościach i postępach w nauce swojego
dziecka z dowolnego miejsca na świecie.
Głównym celem wprowadzenia dziennika
elektronicznego było udowodnienie, że
jesteśmy szkołą nowoczesną, otwartą na nowe
technologie. Jako jedyna szkoła w powiecie
stosujemy nowoczesne metody komunikacyjne
wśród rodziców, uczniów i nauczycieli. Dziennik
elektroniczny funkcjonuje w naszej szkole od
stycznia 2008 roku.
Schemat działania systemu
RODZICE
Oceny, wyniki, obecności trafiają na
serwer. W ciągu kilku minut rodzic,
logując się do systemu lub poprzez
usługę sms, otrzymuje informacje
o osiągnięciach swojego dziecka.
Korzyści płynące z korzystania z
systemu kontroli frekwencji i
postępów w nauce:
• możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole, a co
za tym idzie możliwość natychmiastowej reakcji na
ewentualny problem wagarowania,
• stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej
analizy postępów w nauce na podstawie precyzyjnych danych
dotyczących daty wystawienia oceny, kategorii oceny, wagi
oceny w liczeniu średniej oraz nauczyciela, który tę ocenę
wystawił,
• szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą a
domem rodzinnym, nieograniczona jakimkolwiek przedziałem
czasowym, jak to ma miejsce przy klasycznych wywiadówkach.
Efekty uzyskane w związku z realizacją
pomysłu
• szybka komunikacja z rodzicami,
• zwiększenie zaangażowania rodziców w procesie
kształcenia dzieci,
• poprawa wyników dzięki stałemu monitorowaniu
postępów w nauce,
• możliwość poprawy frekwencji uczniów w szkole, za
pomocą szybkiej informacji dla rodzica o nieobecności
dziecka,
• oszczędność czasu dzięki automatycznemu
generowaniu zestawień i statystyk frekwencji i
postępów w nauce, wymaganych w dokumentacji
szkolnej, zwiększenie efektywności pracy szkoły.
Przestrogi dla użytkowników
• Jak każda baza danych, tak i dziennik elektroniczny wymaga
bieżącej aktualizacji, którą powinni dokonywać wychowawcy
klas i nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Dziennik
elektroniczny wymaga systematyczności.
• Drugim ważnym aspektem jest komputeryzacja szkół, która w
polskich szkołach postępuje bardzo wolno.
• Według niedawno przeprowadzonych w naszej szkole ankiet,
zdecydowana większość rodziców uważa, że dziennik
elektroniczny nie mógłby zastąpić osobistych kontaktów ze
szkołą. Jako szkoła nie zauważyliśmy do tej pory zmniejszenia
frekwencji rodziców na wywiadówkach ale w przyszłości
należy się z tym liczyć.
Wyrażam zgodę na opublikowanie przedstawionego
przykładu dobrej praktyki na stronie internetowej
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Kosina 2.02.2011r.
miejscowość, data
Henryk Zięzio
podpis dyrektora szkoły