UWAGA - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy

Download Report

Transcript UWAGA - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy

Rekrutacja do szkół
ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2013/2014
- system elektroniczny
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
im. Jana Pawła II w Dębicy
J
JJ
Zespół Szkół Zawodowych Nr
1 im. Jana Pawła II w Dębicy
to placówka oświatowa w której mieszczą
się dwa typy szkół:
TECHNIKUM NR 1
ZASADNICZA SZKOŁA
ZAWODOWA NR 1
Co to jest lista preferencji?
Lista preferencji jest to lista klas, do których kandydat
chce ubiegać się o przyjęcie, ułożonych w kolejności
ważności dla kandydata:
• na pierwszym miejscu znajduje się klasa, na której
kandydatowi najbardziej zależy,
• na drugim klasa, na której zależy mu nieco mniej (gdyby
nie dostał się do klasy na pierwszym miejscu, to chciałby do
tej na drugim),
• na trzecim klasa, na której zależy mu jeszcze mniej itd.
Kolejność klas na liście preferencji zależy wyłącznie od
woli kandydata. Klasy mogą dowolnie się przeplatać.
Wymagane dokumenty
Wszyscy
kandydaci
do
szkół
ponadgimnazjalnych
posługują się określonymi dokumentami:
• podaniem
wydrukowanym
z
Internetu
(z
kodem
paskowym)
• oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum
• zaświadczeniem o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
Wymagane dokumenty
Ponadto kandydaci posiadający szczególne uprawnienia
są zobowiązani dołączyć do podania określone, dodatkowe
dokumenty. Informacja o tym, jakie dokumenty powinny
zostać dołączone, znajduje się na podaniu oraz na
stronach kandydata w systemie.
Należy
zwrócić uwagę, iż dokumenty te stanowią
integralną część podania i są warunkiem jego przyjęcia i
pozytywnego zweryfikowania przez szkołę.
Informacje podstawowe
Jeśli nie jesteś jeszcze pewien, czy Zespół Szkół
Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy to
TWOJA szkoła pierwszego wyboru, to:
• przeanalizuj naszą ofertę,
• koniecznie nas odwiedź,
• przeczytaj informacje o naszej szkole na stronie
http://www.mechanikdebica.edu.pl
przeczytaj obowiązujący regulamin rekrutacji (gablota
przy wejściu),
• zapoznaj się z perspektywami dalszej kariery (pracy lub
nauki)
Ważne!!!
UWAGA
Dokonując wyboru, pamiętaj, że masz prawo ubiegać
się o miejsce
najwyżej w trzech szkołach, ale
możesz w nich wybrać
dowolną liczbę oddziałów
(klas).
Elektroniczny
system
działa
według
następującej
zasady: kandydat otrzymuje miejsce tylko w jednym
oddziale, usytuowanym najwyżej w jego hierarchii, do
którego wygrał konkurencję z innymi kandydatami.
Etapy rejestracji
Gdy dokonałeś wyboru, przystąp do rejestracji w Systemie.
•
Abyś mógł wziąć udział w elektronicznej rekrutacji,
musi zostać Ci przydzielone konto w systemie. Twoje
gimnazjum jest zobowiązane do przekazania Ci hasła i
loginu (za pośrednictwem nauczyciela informatyki lub
wychowawcy).
•
Rekrutacja
odbywa
się
za
pośrednictwem
elektronicznego naboru, tzn. że gimnazjalista powinien
zalogować się na stronie
https://podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php
wybrać typ szkoły i klasę, w której chciałby podjąć
naukę.
Etapy rejestracji
Następnie zaloguj się na stronie internetowej Systemu.
Możesz to zrobić w gimnazjum na lekcjach informatyki,
w domu, u kolegi lub w innym miejscu.
UWAGA
Po pierwszym zalogowaniu zmień hasło. Użyj hasła
łatwego do zapamiętania i nikomu go nie udostępniaj.
Etapy rejestracji
Kolejnym etapem jest wybór szkół, do których chcesz
się dostać. Szkoły należy wybrać z rozwijanej listy w
dowolnej kolejności. Następnie w obrębie tych szkół
wybierz oddziały, które Cię interesują.
UWAGA
Istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybierasz
klasy. Kierunek wybrany jako pierwszy to ten, do
którego najbardziej chcesz się dostać. Ostatni to ten,
na
którym
najmniej
Ci
kolejność wybieranych klas.
zależy.
Przemyśl
dobrze
Podanie do szkoły to też dokument
drukowany z Internetu !!!
• Po wyborze szkół i oddziałów wydrukuj z Systemu
podanie. Oprócz Ciebie muszą podpisać je Twoi rodzice
(prawni opiekunowie).
• Zanieś je do szkoły pierwszego wyboru. Wraz z podaniem
powinieneś złożyć kopie dodatkowych zaświadczeń
poświadczonych przez szkołę, w której są one wymagane,
a także zaświadczenia o dodatkowych uprawnieniach do
pierwszeństwa w przypadku równej liczby punktów.
UWAGA
Oryginały wszystkich dokumentów powinieneś trzymać w
domu (złożysz je - wraz z oryginałami świadectwa i
zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego - do
szkoły, do której zostaniesz przyjęty).
Ważne !!!
Ostateczny termin przyjmowania podań w szkole
pierwszego wyboru mija
30 maja 2011
Nie czekaj do ostatniej chwili !
UWAGA
Po dostarczeniu podania do szkoły nie zmieniaj już
kolejności wybranych klas (na swoim koncie w
Internecie). Jeżeli informacja w Systemie będzie
różnić się od informacji na podaniu, to podczas
weryfikacji podanie zostanie odrzucone.
A jeśli jednak chcesz zmienić wybór?
Po zakończeniu roku szkolnego otrzymasz oryginał i kopie
świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał i kopie
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dane
zawarte w tych dokumentach zostaną automatycznie
wprowadzone do systemu przez Twoje gimnazjum.
UWAGA
Zaleca się sprawdzenie przez kandydata poprawności
wprowadzonych do Systemu danych. W razie wystąpienia
niezgodności danych na Twoim koncie z dokumentami, zgłoś
się do gimnazjum.
Przyznane punkty za osiągnięcia
Następnie zanieś jeden komplet dokumentów, czyli kopie
świadectwa ukończenia gimnazjum i kopie zaświadczenia o
wynikach egzaminu gimnazjalnego, do szkoły pierwszego
wyboru.
UWAGA
Oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego
należy
zostawić
w
domu.
Szkoły
ponadgimnazjalne będą przyjmować kopie dokumentów
kandydatów spoza systemu elektronicznego.
od 28 czerwca 2013 do 2 lipca 2013
Przyznane punkty
za osiągnięcia
@
Szkoła
zgodności
pierwszego
danych
faktycznymi
wyboru
dokonuje
wprowadzonych
osiągnięciami
i
sprawdzenia
do
przesyła
systemu
z
informację
o
akceptacji świadectwa, która pojawi się na stronie
Twojego
konta.
przyznanych
Ci
Pozwoli
punktów
to
sprawdzić,
jest
czy
poprawna.
liczba
Jeżeli
wszystkie dane się zgadzają, oczekuj na ogłoszenie
wyników. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
zgłoś się natychmiast do szkoły pierwszego wyboru.
Gdzie się dostałem?
Dnia 5 lipca 2013 na stronie Twojego konta oraz na
listach
wywieszonych
w
Twojej
szkole
pierwszego
wyboru znajdziesz informację, do której klasy się
dostałeś (lista kandydatów).
Po uzyskaniu informacji o przydziale miejsca,
oryginały dokumentów trzeba dostarczyć do szkoły,
do 8 lipca 2013 godz. 13.00,
do której się dostałeś.
Gdzie się dostałem?
C
UWAGA
Dnia 10 lipca 2013 wszystkie
szkoły ponadgimnazjalne ogłoszą listy
uczniów przyjętych, którzy złożyli
oryginały dokumentów.
Dokumenty, które powinieneś złożyć
do szkoły, do której się dostałeś:
•oryginał świadectwa,
• oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
• oryginały innych zaświadczeń,
• trzy zdjęcia w kopercie (dane na odwrocie: imię i nazwisko,
data urodzenia, adres),
• zaświadczenie lekarskie o przydatności kształcenia w danym
zawodzie (wymagane w: Technikum Nr 1 i Zasadniczej Szkole
Zawodowej Nr 1),
• kartę zdrowia wraz z kartą szczepień.
Co, jeśli nie dostałeś się do
żadnego z wybranych oddziałów?
Jeżeli nie dostałeś się do żadnego z wybranych przez
siebie kierunków, zajrzyj na stronę "Wolne miejsca"
dostępną są w Systemie czyli na stornie
8
https://podkarpacie.edu.com.pl/Punkt/kseon.php
Poszukaj tam odpowiadającego Ci kierunku
i skontaktuj się z tą szkołą.
UWAGA
Listy
wolnych
miejsc
zostaną
też
wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych.
wywieszone
we
Ważne terminy
• od 13 maja 2013 – 31 maja 2013
!
•składanie podań do szkół pierwszego wyboru,
rejestracja w systemie, wprowadzanie danych
• od 28 czerwca 2013 - 2 lipca 2013
•składanie kopii świadectwa oraz zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
wprowadzanie danych do systemu
• 5 lipca 2013
•publikacja list kandydatów zakwalifikowanych
do przyjęcia
•
%
Ważne terminy
do 8 lipca 2013
• dostarczenie oryginałów
dokumentów i
potwierdzenie woli podjęcia nauki w Zespole
Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w
Dębicy
•
do 10 lipca 2013
• publikacja listy uczniów przyjętych do szkoły
• do dnia 30 sierpnia 2013
• rekrutacja uzupełniająca
!
http://www.mechanikdebica.edu.pl
Zapraszamy
J
I