TC - MENTORING, srb

Download Report

Transcript TC - MENTORING, srb

Trening i sertifikacija – Mentorstvo

Marija Matek Treining koordinator za interne revizore Ministarstvo finansija Republike Hrvatske Centralna jedinica za harmonizaciju Sofija , April 17 – 20. 2012. godine

SADRŽAJ

1. PRAVNI OKVIR 2. MENTORSTVO U TRENING CIKLUSU 3. UPUTSTVO O MENTORSTVU U OKVIRU PRAKTIČNOG TRENINGA 4. NASTAVAK PROFESIONALNOG RAZVOJA 5. PROGRAMSKI SAVET

1. PRAVNI OKVIR

• Upustvo o sprovođenju stručne obuke i polaganju ispita radi sticanja zvanja ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru (31. maj 2010. godine) • Instrukcija o sprovođenju mentorstva u okviru praktične obuke za sticanje zvanja ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru (22. februar 2011. godine) http://www.mfin.hr/hr/izobrazba-unutarnjih-revizora

2. MENTORSTVO U TRENING CIKLUSU

TEORIJSKI DEO

Modul 1.

– 5.

PISMENI ISPIT PRAKTIČNI DEO

DVE PRAKTIČNE REVIZIJE SA MENTOROM

USMENI ISPIT OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR U JAVNOM SEKOTRU

KONTINUIRANI PROFESIONALNI RAZVOJ

Radionica za mentore

CJH organizuje radionice za mentore – predstavljajući: Uputstvo o obuci mentora - pr uža uputstva mentorima o tome kako da sprovode mentorstvo daje dalje praktične savete za mentore

3. UPUTSTVO O MENTORSTVU U OKVIRU PRAKTIČNOG TRENINGA – SADRŽAJ

metodologija subjekti primene organizacija praktičnih treninga metod praktičnih treninga i dokumentacija obaveze mentora ocenjivanje kandidata

- Metodologija

Sadržaj praktičnog treninga:

- Obavljanje najmanje dve interne revizije pod smernicama mentora, koji usmerava i nadgleda rad kandata - Ocenjivanje kandidata od strane mentora

- Subjekti primene

1.

Mentor

= interni revizor koji svojim iskustvom pomaže kandidatu da izvrši dve praktične revizije u skladu sa Priručnikom i IIA standardima (međunarodnim standardima interne revizije)

2. Kandidat

= a) osoba koja je završila teorijski deo treninga b) osoba uključena u sprovođenje revizija nakon odslušanog obaveznog Modula 2 – metodologija interne revizije

Ko može biti mentor?

Ovlašćeni interni revizor u javnom sekotru Osoba sa završene najmanje tri revizije nakon dobijenog sertifikata Osoba sa dobrim rezultatima u službi Osoba koja nije osuđena za vršenje prekršaja u izvršavanju službenih dužnosti

Organizacija praktičnih treninga

• Dve praktične revizije pod nadzorom mentora Ukoliko institucija ima jedinicu za vršenje poslova interne revizije sa iskusnim internim revizorima – mentor može biti bilo ko od njenih internih revizora, a koji ima sertifikat i koji je proizveo najmanje tri revizorska izveštaja Ukoliko institucija (još uvek) nema uspostavljenu jedinicu za vršenje poslova interne revizije, i ukoliko iskusni revizori još uvek ne postoje, mentore postavlja CJH • Usmeni ispit – dva revizorska izveštaja pred odborom za ispitivanje

Kandidat zaposlen u instituciji javnog sekotra, a koja ima jedinicu za obavljanje poslova interne revizije i mentora u instituciji, može započeti sa praktičnim treningom: - nakon polaganja pismenog dela ispita - nakon 2. Modula ”Radna metodologija interne revizije”

Kandidat zaposlen u instituciji javnog sekotra, a koja nema jedinicu za obavljanje poslova interne revizije i koja nema mentora u instituciji, može započeti sa praktičnim treningom: - nakon polaganja pismenog dela ispita (mentora postavlja CJH)

Metod praktičnog treninga i dokumentacija Detaljan opis primene praktičnog treninga je predstavljen u tabeli

Način primene praktičnog treninga (hiperlink)

- Obaveze mentora

• Pravljenje plana sprovođenja praktične interne revizije • Pružanje smernica i podrške, i usmeravanje kandidata savetima tokom sprovođenja praktične revizije u skladu sa preporučenom metodologijom iz Priručnika za interne revizore • Izdavanje potvrde o izvršenim internim revizijama pod mentorstvom najmanje nakon 15 dana od predstavljanja završnog revizorskog izveštaja o 2. internoj reviziji rukovodiocu institucije

- Ocenjivanje kandidata

1.

Potvrda o sprovedenim internim revizijama pod mentorstvom 2.

Izveštaj o sprovedenom praktičnom treningu za obe revizije a) List a kriterijuma za ocenjivanje o izvršenim internim revizijama pod mentorstvom b) List a za ocenjivanje praktičnog rada kandidata 3. Mentor i trebaju da informišu kandidate o datoj oceni

PAŽNJA!

U slučaju promene mentora tokom praktične revizije, mentor sastavlja izveštaj o sprovedenom praktičnom treningu za deo nad kojim je vršio mentorstvo

4. NASTAVAK PROFESIONALNOG RAZVOJA - Katalog treninga Praćenje kontinuiranog profesionalnog razvoja za CJH Zajedničko znanje (BoK)

Opcioni moduli

• Uvod u internu reviziju programa i projekata koji su finansirani sredstvima EU • Interna revizija IT sistema • Interna revizija finansijskog upravljanja i računovodstva

Oblasti nastavljanja profesionalnog razvoja (radionice) • Interna revizija • Računovodstvo i finansije • Upravljanje u javnom sektoru • Projektno upravljanje • Informaciona tehnologija • Matematika, statistika i kvantitativne primene za potrebe interne revizije • Zakon o administraciji i Zakon o radu • Upravljanje ljudskim resursima • Javne nabavke • EU fondovi

Radionice na temu interne revizije u 2011. godini

• Revizija strateških planova institucije • Analiza finansijskih izveštaja u budžetskom sistemu • Proces revizije pravljenja predloga budžeta u jedinicama lokalne samouprave • Osiguranje kvaliteta i Program unapređivanja • Priprema mišljenja internih revizora u vezi finansijskog upravljanja i sistema kontrole u vezi sa izdavanjem Izjave o fiskalnoj odgovornosti

5. PROGRAMSKI SAVET

• Savetodavno telo CJH koje pruža i uzima u razmatranje predloge u svrhu osiguranja razvoja kvaliteta profesionalnog obrazovanja • Članovi su postavljeni na predlog direktora CJH i imenovani od strane ministra finansija, a odabrani su iz grupe ljudi sa iskustvom u oblasti treninga internih revizora, kao i iz grupe osoba koji poseduju znanje iz specifične oblasti profesionalnog treninga za interne revizore • Presedavajući je rukovodilac CJH

Zahvaljujem Vam se na pažnji [email protected]