Izobrazba i certificiranje unutarnjih revizora u javnom

download report

Transcript Izobrazba i certificiranje unutarnjih revizora u javnom

Pogram obuke za interne
revizore
Marija Matek,
Koordinator obuke za internu reviziju, Ministarstvo finansija, Centralna jedinica
za harmonizaciju - Hrvatska,
Ohrid, septembar 26 – 29. 2011.
Sistem za obuku i sertifikaciju koji je
predstavljen u Moldaviji
Moldavija – Cristina Scerbina
Mađarska – Edit Nemeth
Hrvatska – Marija Matek
Bugarska – Svilena Simeonova
Harmonizovan model: obuka, sertifikacija i
šema za karijerni razvoj
CGAP
SPEC
CAE
Nivo 2 - Sertifikacija
Specijalizovani i visoko kvalifikovani
Stariji interni revizori
Jedna godina iskustva
Nivo 1 - Diploma
Mlađi interni revizori
Priprema na nacionalnom nivou
Ljudski resursi javne uprave
Izvor: Izveštaj - Frederic
01/04/2009
Jedna godina iskustva
Priručnik
za
IR
Modul 1 –
Upravljanje javnim sektorom,
pravni i institucionalni
sistem upravljanja
javnim finansijama (1w)
Modul 2 –
Standardi
i metodologija za
internu reviziju (2w)
Mlađi interni revizori
Modul 3 –
Ciljevi, rizici i kontrola
sistema i procesa
u javnom
sektoru (2w)
Korpus znanja
NIvo 1 – Diploma
Modul 4 –
Simulacija interne
revizije (1w)
Modul 1 – Upravljanje javnim sektorom,
pravni i institucionalni sistem
upravljanja javnim finansijama
(1w)
•
Upravljanje javnim
sektorom – interna
revizija
– Principi OECD za
dobro upravljanje
•
PIFC
– Centralna jedinica za
harmonizaciju
– Interna revizija
– Standardi za IR
•
IPPF
– FMC
– Upravljačka
odgovornost
• Budžetski ciklus (1h)
–
–
–
–
Priprema
Izvršenje
Izveštavanje
Uloga interne revizije
• Javne nabavke (1h)
• Spoljna revizija
• Ostale funkcije
– Inspekcija
– Ostale usluge
supervizije/nadzora
Modul 1 – Upravljanje javnim sektorom,
pravni i institucionalni sistem
upravljanja javnim finansijama
(1w)
• Etika
– Etički kodeks za zaposlene
u administraciji
– Etički kodeks za internu
reviziju
• Standardi za internu
kontrolu
– INTOSAI IC standardi za
javni sektor
• Koncept modela COSO
–
–
–
–
–
Okruženje
Upravljanje rizikom
Informisanje i komunikacija
Kontrolne aktivnosti
Monitoring/praćenje
• Interna revizija
– Model COSO povezan sa
zakonodavnim okvirom
zemlje
Modul 2 –
Standardi i metodologija za internu reviziju (2w)
• Pravni okvir i standardi za
internu reviziju (detaljno)
– Nacionalni pravni okvir
– Nacionalni standardi za
internu reviziju
– IPPF
• Misija, uloga i funkcija
– Povelja interne revizije
• Metodologija/priručnik za
internu reviziju
– Planiranje interne revizije
– Područje revizije (univerzum)
– Metodologija za procenu rizika
• Softver
• Strateški
– Veza sa procesom
upravljanja rizikom
• Veza sa planovima
organizacije
• Prioriteti rukovodstva
– Godišnji
– Budžetiranje interne
revizije
• Ljudski resursi
• Finansije
• Ostali resursi
Module 2 –
Standardi i metodologija za internu reviziju (2w)
•
•
•
•
Najčešća pitanja/odgovori
Primeri
Vršenje interne revizije
Usluge interne revizije
–
–
–
•
•
Zahtevi za proveru
Regularnost/usklađenost
Učinak
Savetodavni zahtevi
Pristup reviziji-opseg
–
–
–
–
–
Na temelju sistema (pristup)
Okrenut transakcijama
Finansijski (ne za IR)
Informatički
Okrenut planiranju i preliminarnim
aktivnostima
•
•
Procena rizika
Revizijski nalaz – primer SIGMA
–
–
–
•
•
Testiranje
Komunikacije
–
•
•
•
•
Razgovor
Radna dokumenta
Standardni obrasci
Stalni registar (dosije)
Tekući registar
–
–
•
Procena interne kontrole
Alati i tehnike
Uzimanje uzoraka
Procenjivanje dokaza
Najčešća pitanja/odgovori
Primeri
–
–
Izveštaji interne revizije
Pojedinačni izveštaji
Modul 2 –
Standardi i metodologija za internu reviziju (2w)
• Nacrt izveštaja
–
–
–
–
Struktura
Vremenski okvir/faze
Linije izveštavanja
Finalni sastanak
• Akcioni plan
– Odgovor rukovodstva
• Konačni izveštaj
• Nastavak
– Ostali izveštaji
• Godišnji izveštaj
Centralnoj jedinici za
harmonizaciju
• Godišnji izveštaj interne
revizije rukovodstvu
• Godišnje mišnjenje o
internoj kontroli
• Ostali periodični izveštaji
– Najčešća pitanja/odgovori
• Primeri
• Ocena kvaliteta i program
za unapređenje interne
revizije
Module 2 –
Standardi i metodologija za internu reviziju (2w)
• QA and improvement
programme
• Capability model IIA-level
2
• Key Performance
Indicators
• Tools and techniques
– Internal
• QA for individual audits
• Peer review
– External
• CHU annual
• Other bodies
Module 3 –
Ciljevi, rizici i kontrola sistema i procesa u javnom sektoru (2w)
• Budžetski ciklus
–
–
–
–
Priprema
Budžetska klasifikacija
Izvršenje
Sistem računovodstva
• Upravljačko
računovodstvo-izborno
–
–
–
–
–
–
Računovodstvo troškova
Plate
Sitni troškovi
Izveštavanje
Finansijsko izveštavanje
Ostali izveštaji
• Javne nabavke
• Upravljanje ljudskim
resursima
• Izborno (za 2. nivo)
– Planiranje i programiranje
(izborno)
– Strateško
• Ključni pokazatelji učinkarazumevanje
– Videti: sistem praćenja
(izborno)
– Programsko
budžetiranje (izborno)
• Godišnje
Modul 3 –
Ciljevi, rizici i kontrola sistema i procesa u javnom sektoru (2w)
• Upravljanje projektima
(izborno)
• Fondovi EU
• Sistem monitoringa
(izborno)
• Grantovi i subvencije
(izborno)
• Informatički sistem (intro)
(izborno)
• Sistemi upravljanja
informacijama na nivou
države
• COBIT
• ISO 27000
Modul 4 –
Simulacija interne revizije (1w)
• Studija slučaja
• Praktična obuka
• Komunikacije i izveštavanje o internoj
reviziji
Teme za buduće radionice
CGAP
SPEC
Nivo 2 - Sertifikacija
CAE
Specijalizovani i visoko kvalifikovani
Stariji interni revizori
• Alati za umrežavanje Centralne jedinice za harmonizaciju
• Obuka rukovodilaca jedinice za internu reviziju
• Kontinuirani profesionalni razvoj internih revizora
• E-učenje – virtuelna biblioteka
• Mentorstvo u vršenju revizije
• Postupak pismenog ispita
• Zadržavanje sertifikovanih internih revizora
• Smernice i instrukcije za obuku
•Uloga interne revizije u sprečavanju korupcije