Məruzə-təqdimat : Əliyeva G.A. - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci

Download Report

Transcript Məruzə-təqdimat : Əliyeva G.A. - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci
2011-2012-ci tədris ilində təhsildə
yeni yanaşmalar – yeni dərsliklər,
proqramlar və digər tədris
resurslarının hazırlanması
Məruzəçi: Filologiya elmləri namizədi
Gültəkin Ağacan qızı Əliyeva
06.04.2012
Tədris hissə müdirinin tədris
şöbələri və fənn birləşmələri ilə
Təhsildə Yeni Yanaşmaların
təşəkkülü üzrə gördüyü işlərin
xülasəsi
Bu tədris ilində orta ixtisas məktəblərində
dövlət səviyyəsində keçirilməsi nəzərdə
tutulmuş proqramlara uyğun olaraq,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecində də
xüsusi tədbirlər planına uyğun olaraq səmərəli
bir fəaliyyət istiqaməti götürülmüşdür.
Kollecdə aparılan işlərin əsas tələbi təhsilin
məzmunun yeniləşdirilməsi, təhsildə yeni
texnologiyaların tətbiq edilməsi, təhsil
sisteminin yenidən qurulması, təhsilin
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, yeni tədris
planlarının,
fənn proqramlarının, mühazirə toplularının,
dərslik və dərs vəsaitlərinin, praktik məşğələ
resurslarının hazırlanması olmuşdur.
Kollecdə keçirilən dərs və tədbirlərdə, yeni
pedaqoji texnologiyaların tətbiqi şəraitində
təlimin başlıca ideyası nəyi isə birlikdə icra
etmək deyil, birlikdə öyrənməkdir. Bu
mənada da yeni pedaqoji texnologiyaların
tətbiqində əsas məqsəd planlı şəkildə
düşünülmüş təlimdə başlıca şərt kimi tələbə
fəaliyyətinin interaktivliyini ön plana
çəkməkdir.
Yeni təlim texnologiyalarına əsaslanan dərsdə
inteqrasiyanın əhəmiyyəti də böyükdür. Bildiyimiz kimi
inteqrasiyanın bir çox növləri mövcuddur: metodlara,
priyomlara, üsullara, səviyyələrə və istiqamətlərə görə.
Müasir təhsil sistemi müəllimə praktik fəaliyyətində
inteqrasiyanın bütün növlərindən istifadə etməyə imkan
vermir. Hər mövzuya uyğun olaraq, düzgün intqerasiya
növü seçilməlidir. Dərsdə müxtəlif fənləri inteqrasiya edən
müəllim dərketmənin mahiyyətinin təzadlarını nəzərə
almalı və təfəkkür standartlıqlarının qarşısının alınması
prosesində variantlılıq və konstantlıq, təkrarolunma və
təkrarolunmazlıq, təsadüfilik və qanunauyğunluq, açıqaydın və intuitivliyəsivliyə istinad etməli, bunların bir və ya
bir neçə fənn daxilində bir-birinə təsirinin dərəcəsini
tapmalıdır.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecində
tədris keyfiyyətinin təmin olunması
Kollecdə
özünüqiymətləndirmə
modellərinin yaranması
Kollecin fəaliyyəti
haqqında ictimai
hesabat sisteminin
yaradılması
Tədris prosesində
tələbələrin fəallığının
artırılmasını təmin
edən motivasiyalar
sisteminin yaradılması
Təhsil proqramları üzrə hazırlığın məzmunu və strukturu
Tədris planlarının baza
təhsil proqramlarına uyğun
hazırlanması və təsdiqi;
Tədris planlarında olan
fənlərin və onların
proqramlarının məzmunun
dövlət təhsil standartlarının
tələblərinə uyğunluğu;
Təhsil proqramları üzrə hazırlığın
məzmunu onun dövlət təhsil standartlarının
tələblərinə uyğunluğu və bu hazırlığı təmin
edən müvafiq tədris-metodik sənədlərin
təhlili əsasında qiymətləndirilir. Bu zaman
aşağıdakılar təhlil olunur:
Tədris olunan fənlərə
ayrılmış saatların
miqdarının tədris
planlarına uyğunluğu;
Tədris planlarında nəzərdə
tutulmuş fənlərə dair tədrisinformasiya mənbələrinin
kifayət qədər olub-olmaması
və müasirliyi.
Tədris prosesi
Tədris
planları
Açıq
dərslər
Fənn
proqramları
Tədris resursları
(əyani vəsaitlər,
didaktik
materiallar,
dərsliklər, dərs
vəsaitləri)
Tədris resursları
İşçi tədris planları, proqramlar,
mövzu-təqvim planları, dərs
planları, dərslik, dərs vəsaiti,
metodiki işləmə, məruzə mühazirə
toplusu, qiymətləndirmə cədvəli.
Paylama materialları, test
materialları, məntiqi materiallar,
işçi vərəqləri, tapşırıq kartları,
krossvord, əyləncəli oyunlar,
sxem, cədvəl, tablo, albom,
portret.
Texniki təchizat,
kompyuter,
proyektor, lövhə,
slayd, disk, çoxaltma aparatı.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Kollecində qrif alınmaq üçün
Təhsil Nazirliyinə təqdim olunacaq
fənn proqramları haqqında
məlumat
\N
Fənn proqramının adı
Müəllif
1
Azərbaycan dilinin tədrisi
metodikası
N.Əliyeva – G.Əliyeva
2
Azərbaycan dili
R. Xəlilli – R. Əliyeva
3
Uşaq ədəbiyyatı
N.Fətiyeva
4
Riyaziyyatın İbtidai kursunun
nəzəri əsasları
S.Hacıyeva
5
İRNƏ –nın tədrisi metodikası
S.Məmmədova
6
Təhsildə İKT
S.Cəfərova
8
İnformatikanın tədrisi
metodikası
Ali riyaziyyat
N.Qocayeva
S.Həsənova
S.Hacıyeva
9
Əməliyyat sistemləri
G.Qarayeva
7
10 Alqoritmlər
R.Qasımova
11 Şəbəkə, internet
multimedia
12 Tarix
S.Ağakişibəyli
N.Zalıyeva
13 Azərbaycan tarixi
A.Hacıyeva
14 İnsan və cəmiyyət
D.Hacıyeva
15 Hüququn əsasları
D.Hacıyeva
16 Sosiologiya
A.Hacıyeva
17 Nitq mədəniyyəti
S.Bağırova
18 Pedaqogika
Q.Səfərəliyeva
A.Məmmədova
A.Ağazadə
20 Milli əxlaq
Ş.Xankişiyeva
T.Zamanova
S.Bayramova
21 Defektologiya
E.Yusifova
22 Nitq mədəniyyəti
F.Əliyeva
23 İfadəli oxu
N.Məmmədova
19 Psixologiya
24 Rəsm – Rəsmxət
N.Orucova
25 Rəsmxət və onun tədrisi
N.Orucova
26 Azərbaycan Miniatür
sənəti
27 Plastik anatomiya
M.Məlikova
28 Müasir təlim
texnologiyaları
G.Əliyeva
M.Məlikova
Q.Səfərəliyeva
30
31
İngilis dilinin tədrisi
S.Məmmədova
metodikası
İngilis dili (Azərb.bölmə) S.Məmmədova
Rus dili (Azərb.bölmə)
S.Bağırova
32
Hüsnxət (rus bölmə)
33
Uşaq ədəbiyyatı və ifadəli S.Bağırova
oxu (rus bölmə)
Rus dilinin tədrisi
N.Kamilova
metodikası
S.Bağırova
29
34
N.Kamilova
35
Ədəbiyyat (rus bölmə)
N.Kamilova
36
Dünya uşaq ədəbiyyatı
S.Axundova
37
Həyat bilgisi və onun
tədrisi metodikası
Tibbi biliklərin əsasları
(orta ixtisas məktəbləri
üçün)
Uşaq anatomiyası və
fiziologiyası
M.Əliyeva
38
39
Ü.Sadıqova
S.Əliyeva
40
41
42
43
44
Texnologiyanın tədrisi
metodikası
Konstruksiya və
modelləşdirmə
Tikiş maşınları və
avadanlıqları
Qida məhsullarının
hazırlanması texnologiyası
Texniki və bədii
konstruksiyaetmə
G.Alıyeva
G.Alıyeva
G.Alıyeva
G.Alıyeva
G.Alıyeva
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Kollecində mövcud dərslik və
metodiki vəsaitlər haqqında
məlumat
N Dərslik və dərs vəsaitləri
Müəllif
1
XI sinif Ədəbiyyat dərsliyi
N.Əliyeva
2
Azərbaycan Sovet ədəbiyyatı N.Əliyeva
3
4
Zəmanəmizin ən böyük
azərbaycanlısı
Zəkanın nurunda
5
Uşaq ədəbiyyatı müntəxabatı G.Əliyeva - T.Əsgərova
N.Əliyeva – G.Əliyeva
N.Əliyeva – G.Əliyeva
6
İnklüziv təhsil
7
Geyimlərin konstruksiyası və G.Alıyeva
modelləşdirilməsi
8
Bir pilləkan, iki pilləkan
Riyaziyyat
S.Bayramova – N.Seyidova
9
Gənclərin hərbi
vətənpərvərlik tərbiyəsi
F.Əliyev
10 Dünya uşaq ədəbiyyatı
(İngilis dili qrupları üçün)
S.Məmmədova
S.Axundova
2011-2012-ci illər ərzində
Kollecdə tədris resurslarının
hazırlanmasında aşağıdakı işlər
görülmüşdür
İxtisasların yeni təsnifatına uyğun
olaraq aşağıdakı ixtisaslar üzrə yeni tədris
planları işlənib hazırlanmış, təsdiq
edilmişdir:
 İbtidai sinif müəllimliyi
 Ailə və ev təhsili
 Fiziki tərbiyə müəllimliyi
 Texnologiya müəllimliyi
 İnformatika müəllimliyi
 Təsviri incəsənət müəllimliyi
Yenilənmiş tədris planına uyğun,
ixtisaslar üzrə yeni fənn proqramları fənn
komissiyalarının iclaslarında müzakirə
edilərək təsdiq edilmişdir. Artıq
proqramlara Təhsil Nazirliyininin müvafiq
şöbəsindən qrif alınması üçün müraciət
edilmişdir.
Tədris planları və proqramlarının
tələblərinə uyğun Təhsil resursları
işlənilməsinə başlanmışdır. “İnformatika
müəlliməliyi” ixtisası üzrə “Təhsildə İKT” ,
“İnformatikanın tədrisi metodikası” ,
“Əməliyyat sistemləri” , “Dünya və
Vətən mədəniyyəti”, “Dünya və
Azərbaycan ədəbiyyatı”, “Şərq
mədəniyyəti tarixi” , “İncəsənət tarixi”
, “Azərbaycan Miniatür sənəti”,
“Alqoritmlər” , “Şəbəkə, internet və
multimedia” fənlərindən müəllimlərin
mühazirə topluları hazırlanmışdır.
Tədris prosesində Yeni informasiya
Texnologiyalarının tətbiqi üçün metodiki
baza yaradılmış, İKT vasitələrini tədrisə
tətbiq etmək imkanlarını genişləndirmək
məqsədilə müəllimlərin treninq və
seminarlarda iştirakına nail olunmuşdur.
Mühazirə toplularının, zəruri
ədəbiyyatların, əyani və didaktik
materialların, müasir təlim texnologiyalarına
istinadən işlənmiş dərs nümunələrinin və
interaktiv tədris kurslarının elektron
versiyaları hazırlanmış, kataloqlaşdırılaraq
kollecin kitabxanasına təqdim edilmişdir.
Müasir təlim texnologiyaları
mövzusunda mühazirə toplusu
işlənmiş və aşağıdakı mövzular
əhatə olunmuşdur
Fəal təlimin nəzəri əsasları
Fəal təlim anlayışının səciyyəsi
Ənənəvi və fəal təlimin ümumi və fərqli cəhətləri
Fəal təlimin prinsipləri, müxanizmləri
Milli kurikulum və fənn kurikulumları
məfhumlarının pedaqoji anlayışlar sistemində yeri
Fənn kurikulumları və müəllim hazırlığı məsələləri
Fəal təlimdə qiymətləndirmə standartları
Fəal təlimin üstünlükləri
Fəal təlimdə pedaqoji refleksiyanın mahiyyəti
Dərsin planlaşdırılması və keçirilməsi
Fəal təlimdə motivasiya və fəallaşdırma məşğələsinə
müəllimin hazırlığı
Fəal təlimdə refleksiyanın mahiyyəti
Fəal təlimlə müəllimin meyarlar cədvəli ilə işləməni
Fəal təlimdə inteqrasiya sistemi, fəndaxili və fənlərarası
inteqrasiya
Fəal dərsin quruluşu mərhələləri
Fəal dərsdə əyaniliyin tərtibatın əhəmiyyəti, istifadə olunmuş
tədris vasitələri
Fəal təlimdə fasilitasiya qaydaları, onların dərsin idarə
olunmasında rolu
Müəllimin fasilitasiya bacarıqları (izahedici, aydınlaşdırıcı,
istiqamətləndirici suallarla iş)
Fəal təlimdə öyrədici mühit anlayışlarının səciyyəsi
Fəal təlimdə psixoloji mühitin mahiyyəti, əhəmiyyəti, burada
müəllimin rolu
Fəal təlim təfəkkürə əsaslanan təlimdir. “Açar sözlərlə iş” ,
“Açar sözlərin köməyilə psixoloji dəstəkləmə qaydaları”
Fəal dərsdə qrupların təşkili. Kiçik qruplarla iş
Fəal dərsdə anlayışların çıxarılması. Təqdimat
Təlimin məqsədləri: fəal dərsin növləri (induktiv, deduktiv dərs)
Bulumun faksanomiyası təsnifatları (inkari, psixomotor, ünsiyyət
bacarıqları)
Fəal dərsin kompleks təlim metodları: “Rollu oyun” , “Əqli
hücum” , “Cütlərlə iş” , “Debat” , “Diskussiya” və s.
Fəal təlimin texnikalar sistemi “BİBÖ” , “VENN” diaqramı,
“Karusel” və s. diaqramı
Fəal təlim öyrədici mühit anlayışı
Fəal dərsdə kompüterdən istifadə, internet və digər texniki
avadanlıqlarla işin təşkili
Elektron lövhə. Fəal təlimdə texniki vasitələrdən istifadə.
Pedaqoji prosesin keyfiyyətinə xidmət kimi elektron dərsin
işlənib hazırlanması
Pedaqoji texnologiyalar. Onların səciyyəsi
“Qeyri-ənənəvi dərslər toplusu”
kitabından...
Kollecdə keçirilən açıq dərslər və tədbirlər, elmi
praktik konfranslar, dəyirmi masa, disput və
diskussiyaları əks etdirən yazılar son illərdə nəşr
olunmuş “Zəmanəmizin ən böyük
azərbaycanlısı” və “Zəkanın nurunda” kitabında
öz əksini tapmışdır. Hazırda nəşrə hazırlanan
yeni bir kitabda kollecin müəllimlərinin müasir
təlim texnologiyalarına istinad edərək
hazırladığı qeyri-ənənəvi dərslərdən ibarət toplu
işlənmişdir. Bu kitabda müəllimlərlə birgə
tələbələrin də pedaqoji təcrübə prosesində
verdiyi açıq dərslər göstərilmişdir. Kitaba
dərslərin elektron versiyası və bir neçə elektron
dərs modeli salınmışdır.
№
Müəllimlər
Mövzular
Qruplar
1
N. Əliyeva
“Heydər Əliyev və Qadın hərəkatı”
I kurslar
2
N. Əliyeva
“Müstəqillik və mənəvi dəyərlərimiz”
II kurslar
3
N. Əliyeva
4
N. Əliyeva
5
N. Əliyeva
“Heydər
Əliyev
milli-mənəvi III kurslar
dəyərlərimizin qarantı idi”
“Heydər Əliyev həyatı vətənə xidmət IV kurslar
nümunəsidir”
Müəllim və
“Zəmanimizin ən böyük azərbaycanlısı”
6
D.Hacıyeva
tələbələr
“Heydər Əliyev və azərbaycançılıq, 1id
vətənçilik ideyalarının gənclər arasında
təbliğ edilməsinin forma və metodları”
7 G.Əliyeva
”Nəsillərin əqidə yolu”
3ae
8 G.Əliyeva
“Heydər Əliyev azərbaycançılıq
ideologiyası”
Dəyirmi masa
9 T.Əsgərova
“Heydər Əliyevin dilimizə və
ədəbiyyatımıza qayğısı”
“Xalqa bağışlanan ömür”
4g
10 Ş.Həsənova
11 H.Abbasova Həzm sistemi
3c
2/1ie
12 G.Abdinova
İstilik mübadiləsi
-
13 S.Axundova
Abbas Səhhətin uşaq şerləri
2b
14 S.Bağırova
М.Е.Салтыков-Щедрин
-
15 R.Əhmədova
Sabit maqnit sahəsi. Amper qüvvəsi. 1ae/1
16 R.Əliyeva
Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin
sait səsləri.
Xalqımın acı yaşantıları unudulmaz
tarixdir.
İbtidai siniflərdə ismin tədrisi
yollarında istifadə olunan didaktik
materiallar
17 R.Əliyeva
18 F.Əliyeva
1d
1v
IV
kurs
19 Nuhova Sevda Xəritə. Vətənimizin xəritəsi
(Metodist:
F.Əliyeva)
3b
20 G.Əliyeva
3a
Kitabi-Dədə Qorqud dastanının
gənc nəslin tərbiyəsində rolu
21 N.Fətiyeva
22 G.Hüseynova
23 İsalı Səma
(Metodist
S.Mazanova)
Səməd Vurğunun müharibə dövrü 2/1c
yaradıcılığı
Dilçiliyin yaranması və inkişafı.
2/02
Samitlərin deyilişi və yazılışı
-
24 N.Məmmədova Səməd Vurğunun uşaq şeirləri
3q
25 S.Məmmədova
Tenses in the active voice
3/02b
26 S.Məmmədova
Passive voice
3/02b
27 K.Mənsimova
Təlim prinsipləri
2iz
28 Q.Abbaszadə
Ə.Cavadın 110 illik yubileyi
-
29 N.Qocayeva
30 İ.Qurbanova
Шаэирдлярин мятнли
информасийаларла ишин
тяшкили формалары
Blood Memory
31 Rzayeva Həmidə Söz və onun mənası
(Metodist
S.Mazanova)
-
3/02
4a
33 T.Əsgərova
Əmək təlimində istifadə olunan 4a
üsullar
Nağıllar
-
34 İ.Vəliyeva
Əxlaq tərbiyəsinin mahiyyəti
3c
35 İ.Vəliyeva
Qanlı 20 yanvar
3_02
32 S.Bayramova
36 Ş.Xankişiyeva Şəxsiyyətin formalaşmasına təsir
edən amillər.
37 Ş.Xankişiyeva Ailə münasibətlərinin
pozulmasının zərərli nəticələri
38 Ş.Xankişiyeva Temperamentin xassələri.
II
kurs
4/1a
39 E.Yusifova
Alaliya
2ae
40 E.Yusifova
Анормал ушагларын хцсуси
мяктябляря сечилмясинин
практик ясаслары
2sp
41 N.Kamilova
Басни Крылова
-
42 İnformatika
Kompyuter sinfində davranış
qaydaları.
-
-
43 Musiqi
Musiqidə rəng – tembr
-
44 Təsviri incəsənət
Azərbaycanın rəssam və heykəltəraşları
-
45 Texnologiya
Minik avtomobili maketinin hazırlanması -
46 Nitq mədəniyyəti
Nitq etiketləri
-
47 Süleymanzadə
Kağız zolaqlarından düzünə hörmə.
Nərgiz
Maral fiquru
(Metodist:Nağıyev
Ə.)
48 O.Hacıyeva
Nizami Gəncəvinin həyatı və yaradıcılığı.
-
49 Ü.Qədirova
3at
Öyrənmə, öyrənmədə müvəffəqiyyəti
təmin edən amillər, yrənməyə qabillik
anlayışı
-
50 V.Yunusova
51 V.Yunusova
52 G.Kazımova
Məhəmməd F. “Leyli və Məcnun”
poeması
М.Я.Сабирин «Амалымыз,
яфкарымыз ифнайи-Вятяндир»
сатирасынын тящлили
A.Ələsgərin həyatı
1tr
1id
1ft
53 Qasımova Ülvi Sağlam olmağın yolları
(Metodist :
Mərdanova S.)
-
54 R.İsmayılova
55 G.Sadıqova
-
56 Ş.Bağırova
“Koroğlu” dastanı
Dialektikanın qanun və
kateqoriyaları
Vətəndaşların vəzifə və
məsuliyyətləri
1ç
57 Q.Əsgərova
M.F.Axundzadənin
“Hekayəti 1at
müsyo Jordan həkimi nəbatat və
dərviş Məstəli şah cadukuni
məşhur” əsərinin təhlili.
58 Ü.Məmmədova Pedaqoji təsirin yolları
3/1b
59 G.Şərifova
Həzm sistemi
4e
60 G.Şərifova
Təbii
fəlakətlər
və
mühafizənin problemləri
Analizatorlar
61 A.Hüseynova
təbiəti 2c
-
63 S.Vəliyeva
Estetik
tərbiyənin
mahiyyəti, məzmunu
Felin təsriflənməyən formaları.
4/1a
64 Z.Sayılova
Hərəki-dayaq sistemi.
62 V.İmanova
-
65 A.Məmmədova S.S.Axundovun “Qorxulu nağıllar” 3/1b
hekayələr silsiləsi
66 G.Alıyeva
Naxışın parçaya köçürülməsi
67 M.Məlikova
“Meyvələrin” söhbəti nağılı
3b
68 M.Məlikova
“ Qırmızıpapaq ” nağılı.
3b
69 N.Orucova
Milli naxışlar
3a
70 S.Hacıyeva
Kəmiyyətlər və onların öyrədilməsi 4a
üsulları
71 S.Məmmədova İnkluziv təhsildə ailə üzvlərinin
səmərəli iştirakı
72 T.Zamanova
Diqqətin xüsusiyyətləri
2/1j
73 A.Məmmədova İnandırma metodu
3d
Müəllimin peşəkarlıq səviyyəsinin
müəyyənləşdirilməsi üçün
qiymətləndirmə meyarları
N
Meyarlar
1
Fənnə dair və əsaslı biliklərə malik
olması. Müvafiq elm sahəsində
yeniliklərin müntəzəm öyrənilməsi.
2
Fənnin tədrisi texnologiyalarına
yiyələnməsi. Metodik yaradıcılığa
malik olması.
Şərhin aydınlığı, dəlilərlə
əsaslandırılması.
Səlis tələffüzə, nitq mədəniyyətinə
malik olması, optimal surətin seçilməsi.
3
4
5
6
Fənnə maraq oyatmaq və tələbələrin
meyl və maraqlarını inkişaf etdirmək
bacarığı.
Tələbələrin sərbəstliyə, fəallığa və
yaradılıcılığa sövq etməkdə pedaqoji
ustalığı.
Qiymətləndirmə
7
Tələbələrin biliklərinin
qiymətləndirməsində obyektivliyi.
8
Qrupu ələ almaq, dərsdə tədris mühiti
və işgüzar şərait yaradılmasına nail
olunması.
9
Tələbələri təlim fəaliyyətinin müxtəlif
formaların cəlb etmək bacarığı (fərdi
yanaşma).
10 Tələbələrlə münasibətdə səmimilik,
qayğıkeşlik, pedaqoji mədəniyyət və
fakt.
11
İstənilən vaxt tələbələrin köməyinə
gəlməyə, onlara məsləhət verməyə
hazır olması.
12 Fəal mövqeyi, nümunəvi davranışı,
zahiri görünüşü.
Son üç ildə Azərbaycan Dövlət
Pedaqoji Kollecində keçirilən açıq
dərslər haqqında məlumat
N
Fənn komissiyalarının
siyahısı
Tədris ili üzrə
2009
2010
2010
2011
2011
2012
1
Ana dili və onun t/m
13
14
15
2
Ədəbiyyat
10
14
14
3
Xarici dil
8
8
7
4
Riyaziyyat
9
9
12
5
Pedaqogika və
psixologiya
15
11
14
6 İctimai elmlərin
əsasları
7 Xidmət əməyi
8
8
10
8 Əmək təlimi və
texnologiya
9
4
4
9 Təsviri incəsənət
6
6
4
10 Kimya-biologiya
11
13
15
11 Fiziki tərbiyə
3
5
3
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kollecində
Ana dili və onun tədrisi metodikası,
Ədəbiyyat, Riyaziyyat, Humanitar və
sosial iqtisadi fənlər, Pedaqogika və
psixologiya, Xarici dil, Biologiya-Kimya,
Texnologiya fənn komissiyalarında 20112012-ci tədris ili üzrə keçirilmiş açıq
dərslərin, metodiki işlərin
QRAFİKLƏRİ
Açıq dərslər
1
“Oxu vərdişlərinin inkişafı”
Vəliyeva S.
2
“Danışıq səsləri və onların əmələ gəlməsi” Məmmədova F.
3
“Sifətin öyrədilməsi yolları”
4
“Zərflik. Zərfliklərini məna növləri: tərzi- Baxşəliyeva A.
hərəkət, zaman zərfləri”
5
“Onomastika və onun növləri”
Cəfərova D.
6
“Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə
bağlı olmayan sözlər. xitab”
İsmayılova R.
7
Oxu dərslərinin səmərəliliyini artıran
vasitələr”
Əliyeva G.
Xəlilova X.
Metodiki işlər
1
“Morfologiyanın tədqiqat obyekti”
2
“I sinif şagirdlərinin Ana dilinin sirlərinə Əliyeva G.
nüfuz etməsi yolları”
3
“Məsdərin cümlə üzvü vəzifəsində
işlədilməsi”
“Tabeli və tabesiz mürəkkəb cümlələrin
öyrədilməsində müqayisədən istifadə”
4
5
6
Əsgərova S.
Məcidova Ə.
Məmmədova A.
“ana dili dərslərində şagirdləri
Fətiyeva N.
fəallaşdıran tapşırıqlar silsiləsindən “Yazı
mədəniyyəti”
“İnteraktiv təlim metodlarından istifadə Cəfərova D.
edərkən müəllimin qarşısında duran
vəzifələr”
7 “Azərbaycan ədəbi dili”
Əliyeva B.
8 “Yazı”
Tağıyeva S.
9 “Azərbaycan dili dərslərinin
səmərəli təşkili”
Dəyirmi masa və tədbirlər
İsmayılova R.
1 “Nəsillərin əqidə yolu”
Əliyeva G.
2 “Erkən nigaha “yox” deyək”
Xəlilli R.
3 “Tariximizin acı yaşantıları”
Əliyeva R.
4 “Fəal təlim metodları, onların
quruluşu və mərhələləri.
Əliyeva F.
№ Adı, soyadı
1
2
3
4
5
6
Mövzu
Əsgərova S.
“Zülməti işıqlandıranlar” (Müəllim gününə
həsr edilmiş tədbir)
Əsgərova S.
Müstəqilliyimizin 20 illiyinə həsr olunmuş
tədbir (Tarix-ictimaiyyət fənn komissiyası ilə
birlikdə)
Məhərrəmova A. “M.F.Axundzadənin “Hekayəti-Müsyo Jordan
və Dərviş Məstəli şah” əsərinin təhlili (açıq
dərs)
Məmmədova A. S.S.Axundovun “Qorxulu nağıllar” hekayələr
silsiləsinin təhlili (açıq dərs)
Məmmədova Ə.
H.Cavidin “İblis” əsərinin təhlili (açıq dərs)
Qafarova G.
C.Məmmədquluzadənin həyat və yaradıclığı
(Dərs Mirzə Cəlilin ev-muzeyində
keçirilmişdir)
7
Yunusova V.
8
Şirəliyeva N.
Əsgərova Q.
Əliyeva F.
Kazımova G.
9
10 Fətiyeva N.
11 Babayeva D.
12 Əsgərova S.
13 Kazımova G.
14 Əliyeva R.
“M.Ə.Sabirin həyat və yaradıclığı”
(açıq dərs)
“Novruz gəlir, yaz gəlir...”
Sabir-150 (Uşaq ədəbiyyatı kabinetində
şeir müsabiqəsi – dəyirmi masa)
M.F.Axundov-200. M.F.Axundov və
zaman” (seminar)
“Molla Nəsrəddin-110” (tədbir)
Dahi Azərbaycan şairi H.Cavidin 130,
Ə.Cavadın 120 illik yubileylərinə həsr
olunmuş ədəbi-bədii gecə
“Sabir yaradıcılığında satira və lirika”
(elektron dərs)
“Tariximizin qan yaddaşı”
1 “Kompyuter şəbəkələri, internet və
S.Ağakişibəyli
multimedia” fənni üzrə proqram və
təlim materiallarının işlənib
hazırlanması.
2 “EHM-in proqram təminatı” fənni
G.Qarayeva
üzrə proqram və təlim
materiallarının işlənib hazırlanması.
3 “Kompyuter arxitekturası” fənni üzrə
proqram və təlim materiallarının
işlənib hazırlanması.
R.Məmmədova
4 “Proqramlaşdırma dilləri” və
G.Allahverdiyeva
“Kompyuter modelləşməsi” fənləri
üzrə proqram və təlim
materiallarının işlənib hazırlanması.
5 “Sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşması
metodikası” fənni üzrə proqram və təlim
materiallarının işlənib hazırlanması.
G.Almaszad
ə
6 “Alqoritm nəzəriyyəsi” fənni üzrə proqram
və təlim materiallarının yenidən işlənib
hazırlanması.
R.Qasımova
7 “Təhsildə İKT” fənni üzrə proqram və təlim S.Cəfərova
materiallarının yenidən işlənib, müxtəlif
ixtisaslar üzrə tədris planlarına
uyğunlaşdırılması.
8 “Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi
metodikası” fənni üzrə proqram və təlim
materiallarının yenidən işlənib
hazırlanması.
S.Məmmədo
va
Riyaziyyat üzrə yeni fənn kurikulumunun
tələblərinə cavab verən I-IV sinif dərsliklərinə
uyğun “Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi
metodikası” fənni üzrə əlaqədar mövzuların
yenidən işlənməsi:
1
Kəmiyyətlərin öyrədilməsi metodikası
G.Osmanova
2
Kəsrlərin öyrədilməsi metodikası
M.Quliyeva
3
Hərəkətə aid məsələlər üzərində işin metodikası
G.Məmmədova
4
Cəbri materialın öyrədilməsi metodikası
L.Ələkbərova
5
Həndəsi materialın öyrədilməsi metodikası
D.Səfiyeva
6
İbtidai siniflərdə ehtimal nəzəriyyəsi və statistika
elementlərinin daxil edilməsi metodikası
S.Hacıyeva
Metodiki məruzələr
1 İKT-nin mənimsənilməsi üzrə tələbələrin
müstəqil işlərinin təşkili
Y.Həsənova
2 Kiçikyaşlı şagirdlərdə tədqiqatçılıq
bacarığının formalaşmasında
kompyuter texnologiyasının tətbiqi
3 İbtidai sinif müəllimi hazırlığının
humanitarlaşması
S.Həsənova
4 Tələbələrin riyazi-metodiki hazırlığının
diaqnostikası
N.Məmmədova
5 İnteraktiv tədris metodiki kompleks
müəllim hazırlığının zəruri şərti kimi
F.Mancanova
N.Seyidova
Açıq dərslər
1 Bir çoxluğun elementləri arasında
münasibət. Binar münasibin xassələri
2 Loqarifmik tənliklərin həlli
G.Osmanova
3 İki mənfi olmayan tam ədədin toplanması.
Toplama qanunları
Ü.Kərimova
Ç.Qarayeva
4 İbtidai siniflərdə alqoritm anlayışının daxil Y.Həsənova
edilməsi metodikası.
5 Tənliyin öyrədilməsi metodikası toplama, L.Ələkbərova
çıxma, vurma və bölmə əməlləri
arasındakı əlaqələrin öyrədilməsində
tənliyin tətbiqi
6 Cəmin, hasilin, nisbətin və
qüvvətin törəməsi
T.Nəzərova
7 İNTERNET-də ünsiyyət.
Şəbəkə etikası. Uzaqdan
təhsil. Elektron təhsil
8 Verilənlər bazası və onun
obyektləri. Verilən bazasının
idarəolunması sistemi
9 Kəmiyyətlərin öyrədilməsi
metodikası
S.Həsənova
S.Ağakişibəyova
S.Hacıyeva
№
Açıq dərslərin və tədbirlərin adı
İcraçı
1.
Xocalı faciəsinin 20-ci ildönümü münasibəti ilə
“Tarixin qan yaddaşı” mövzusunda tədbirin
keçirilməsi.
A. İradə
2
Tələb və təklif mövzusuna açıq dərs.
H. Dilarə
3.
Şimali Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində. Sosialiqtisadi inkişaf. kənd təsərrüfatı. Rusiya
imperiyasının köçürmə siyasəti.
V. Zərifə
4.
“31 mart Azərbaycanlıların soyqırımıdır”
mövzusunda dəyirmi masa.
B. Şəlalə
5.
AXC-nin elan olunması, onun fəaliyyətinin Gəncə
dövrü.
Ə. Humay
6.
“Aprel istilası və AXC-nin süqutu” mövzusunda
açıq dərs.
H. Aidə
7.
“Nurlu ömrün, şanlı səhifələri” mövzusunda dərs- B. Şəlalə
tədbir.
№
Müəllimlərin adı və
soyadı
Mövzular
1
Məmmədova Aybəniz
“Tərbiyənin metodları”
2
Vəliyeva İrandux
“Ekoloji tərbiy.ümumi məsələləri”
3
Yusifova Esmira
“Aloviya”-nitq pozulması”
4
AğazadəAfaq
Ailə münasibətlərinin pozulmasının
zərərli nəticələri
5
Quluyeva Aygün
“Estetik tərbiyənin ümumi məsələləri”
6
İmanova Vəsilə
Əmək tərbiyəsinin ümumi məsələləri
7
Nəcəfova İlahə
“Oxu və yazı pozuntuları”
8
Məmmədova Ümhani
Ustad müəllim yeni pedaqoji
Texnologiyaları bilməlidir.
Adı, soyadı
Mövzuların adı
Rzayeva Səadət
My sisters Flat
Şahverdiyeva Ülkər
The Bright person of old Baku /
H.Z.Tağıyev
Bağırova Pərvanə
United Kingdom
Əliyeva Tahirə
Vətənpərvərlik mövzusunda tədbir
Məmmədova Gülçöhrə
Pegmallion tədbir
Mustafayeva Könül
Metodiki iş
Qurbanova Gülnaz
“Publish Style”
Əliyeva Səadət
“İmpression of a film”
Musayeva Leyla
“Mark Tüen” Ölkə ədəbiyyatından
Məmmədova Fidan
“İn front of the Hotel”
Əsədova Lalə
“My Friend is a Childrens Doctor
Noü”
“Education Systems İn GB.USA and
İn Azerbaijan”
“Novruz” Tədbir
Əhmədova Pərvanə
Əliyeva Tahirə
1
Абдуллаева Л.
Основные виды сложных
предложений
Понятие о предложении. Текст
Сабир “Мола Насраддин”
2
Джафарова Ш.
3
Камилова Н.
Шолохов. Жизнь и творчество.
4
Багирова С.
Имя числительное.
5
Aлхадова Н.
Предлог. Текст. Жизнь и
творчество Л. Толстого.
6
Керимова С.
Фразеология. Основные типы
фразеологических единиц
Виды глаголов. Текст
слова Азербайджана-его
народ
Имя прилагательное
текст. Лирика Пушкина.
7
Кулиева С.
8
Гамидова Н.
9
Сеидахмедова Ф. Имя существительное.
Пушкин. Жизнь и
творчество.
Подлежащее. Текст какой
Абдуллаева Н.
язык труднее, английский
или русский.
10
№ Müəllimin adı, soyadı
Mövzular
1
2
3
Əliyeva Mətanət
Ekoloji amillər (metodiki iş)
Aslanova Arzu
Coğrafi xəritələrin tərtibatı
Əliyeva Mətanət
Fəal təlim metodları və onun
həyat bilgisi dərslərində
tətbiqi yolları
4
Əliyeva Sədabə
5
Aslanova Arzu
6
Səmədova Günel
Şəmmədova Nilüfər
Qarayeva Sevinc
Daxili sekresiya vəziləri və
onların yolları
Metodiki iş: Hidrosfer və
suyun dövranı
“Təbiəti qorumaq özümüzü
qorumaq deməkdir”
№
Ad və soyad
1.
Alıyeva G.
2
Axundova T.
3.
Paşayeva M.
4.
Qafarova G.
Metodiki işlərin mövzuları
1.Qolubütövbiçilmiş paltarların
konstruksiyası.
2.Əmək təlimi ilk addımdan öyrətmə
tərbiyə və inkişaf deməkdir.
Önlüyün çertyojunun tərtibi, ülgünün
hazırlanması. Önlüyün tikilməsi və
tamamlama işləri.
Milli xörəklərin hazırlanması
texnologiyası.
Təlim metodlarının qarşılıqlı əlaqəsi.
Metodik fəndlər. Təlimin təşkili
formaları. Bilik və bacarıqların
təkmilləşdirilməsi. Dərsin vəzifələri.
5.
Novruzbəyli O.
1. Düzəldilməsi nəzərdə tutulan əşyaların
çertyojlarının tərtib edilməsi və ölçülərin
qoyulması.
2. İbtidai siniflərdə texnologiya fənni
dərslərində istifadə üçün əyani vəsaitlərin
düzəldilməsi.
6.
Məmmədova E.
Pedaqoji Kollec tələbələrində əyani vəsait
hazırlamaq bacarıqlarının
formalaşdırılması.
7.
Qasımova A.
Əmək təlimi məşğələlərinin təşkili və
keçirilməsi metodikası.
8.
Babaxanova S.
Əmək təliminin başqa ümumtəhsil fənləri ilə
əlaqələndirilməsi.
9.
Nağıyev Ə.
Pedaqoji təcrübə: sınaq dərslərinin
hazırlanması və keçirilməsi metodikası.
DİQQƏTİNİZƏ GÖRƏ
TƏŞƏKKÜR EDİRƏM!