İndir - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

download report

Transcript İndir - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ÇÖLLEŞME ve EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORTA ASYA VE KAFKASLARDAKİ DAĞLIK SU HAVZALARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ

Proje Genel Tanıtımı

Projede yer alan Türkiye’dir.

ülkeler; Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Proje uygulama süresi: 36 aydır.

Projede yer alan Devlet Uygulama Kurumları:

Türkiye: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Azerbaycan: Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

Kırgızistan: Çevre Koruma ve Ormancılık Kurumu

Tacikistan: Çevre Koruma Komitesi

Özbekistan: Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı, Orman Bölümü

Proje Bütçesi

Proje bütçesinin kurumların ayni katkılarına göre dağılımı: KURUM FAO/FTPP GDCDE/Orman ve Su İşleri Bakanlığı TİKA ÜLKELER TOPLAM MİKTAR (USD) 300 000 130 000 200 000 79 775 709,775 Proje ortakları; Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM), TİKA ve FAO’ dur.

Proje Ortaklarının Yükümlülükleri

ÇEM Genel Müdürlüğü; Bölgesel proje koordinatörü atayacak ve projenin genel koordinasyonu, Türkiye’deki eğitimlerin organizasyonu ve masraflarından sorumlu olacaktır.

TİKA; Türkiye’de yapılacak eğitimlere diğer ülkelerden katılacakların yol masrafı ile bu eğitimlerdeki çeviri masraflarını karşılayacak, ayrıca bir proje ülkesinde yapılacak pilot uygulama çalışmasının masraflarını karşılayacaktır.

FAO; Uzmanların masrafları, belli seyahat ve toplantıların masrafları, eğitimlere katılacakların cep harçlıkları, yayın ve eğitim malzemeleri ve diğer masraflarını karşılayacaktır.

Ülke Katkıları (Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkiye)

Diğer proje ülkelerindeki Ulusal Proje Koordinatörleri ve FAOSEC proje uygulama koordinasyonu ve takibi için Ulusal Proje Koordinatörünün görevlendirilmesi,

Bölgesel Seminerler ve eğitim programlarına katılmak için uygun personelin görevlendirilmesi,

Bilinç oluşturma materyalleri ve programlarının hazırlanması için tutar(FTPP bütçesine ek olarak),

Kendi ülkesinde organize edilen eğitimin tutarı,

Kendi ülkesinde seçilecek mikro havzada yürütülen saha pilot/demonstrasyon uygulamaları

Projenin Gerekçesi

Orta Asya ve Kafkaslardaki su havzaları alanları iklim değişimi ve doğal kaynakların fazla kullanılması etkisiyle ciddi bozulma ile yüz yüzedir. Dağ havzalarının rehabilitasyonu ve yönetimiyle ilgili temel problemler ve sıkıntılar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

• • • • •

Doğal kaynakların yanlış ve aşırı kullanımı, Kurumsal ve yasal yapıdaki eksiklikler, Kırsal fakirlik, Kapasite noksanlığı, Toplum bilincinin eksikliği,

Projenin Amacı:

Kamu oyunun, politikacıların ve karar vericilerin Dağlık havza uygulamaları, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimine yönelik katılımcı ve entegre yaklaşımlar konusunda farkındalıklarının arttırılması

O rmancılık ve diğer ilgili kuruluşların bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesi amacıyla proje hayata geçirilmektedir.

Projenin Etkisi

Projenin yaratacağı etki;

Degredasyonun, toprak, su ve azaltılması, biyoçeşitlilik kaybının

Proje ülkelerindeki yukarı ve aşağı alanlardaki rehabbilite edilmiş ve sürdürülebilir olarak yönetilen dağlık havzaların çevresel sosyal ve ekonomik faydalarının arttırılması olarak öngörülmüştür.

Proje Çıktıları ve Faaliyetleri

Projenin her bir planlanmıştır. Bu çıktılar ve faaliyetler kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir; çıktısının elde edilmesi için çeşitli faaliyetler Çıktı 1: Mevcut su yönetimi tecrübelerinin ülkelerinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulması.

gözden geçirilmesi, teknik ve kurumsal talimatnamelerin proje

Bunun için her proje ülkesindeki deneyimlerin, su havzası yönetimi ile ilgili kurumsal oluşumun ve mekanizmanın gözden geçirilmesi, Türkiye’nin önde gelen kurumlarından üst düzey uzmanlardan oluşan bir ekiple, ülkelerin ihtiyaçlarını ve şartlarını daha iyi anlamak ve Türkiye de eğitim programları oluşturmak için proje ülkelerinin ziyaret edilmesi faaliyetleri öngörülmüştür

.

Proje Çıktıları ve Faaliyetleri

Çıktı 2: Dağlık havzaların bütünleşik ve katılımcı biçimde rehabilitasyonu ve ve sürdürülebilir yönetiminin planlanması uygulanmasında yaklaşım ve metodolojilerle ilgili olarak karar vericiler ve ormancılık departmanlarından ve ilgili diğer kurumlardan seçilmiş uzmanların farkındalık, bilgi, tecrübe, kapasite ve sorumluluklarının arttırılması.

Bu çıktıya yönelik olarak karar vericiler ve uzmanlar için Türkiye’de eğitimler yapılacak ve uzman desteği sağlanacaktır.

3 Adet Türkiye’de eğitim 1 Adet Çalıştay, 4 Adet diğer ülkelerde eğitim

Proje Çıktıları ve Faaliyetleri

Çıktı3: Bütünleşik-katılımcı su havzası rehabilitasyon planının hazırlanması ve proje ülkelerinin bir tanesinde örnek bir mirohavzada pilot uygulama olarak bu planın uygulanması.

Yukarıda belirtilen çıktıyı elde etmek için Pilot uygulama için örnek mikro havzanın seçiminin yapılması, saha gözlemlerinin gerçekleştirilmesi ve çeşitli disiplinlerden oluşan Uzman Ekibi ve yerel kişilerin ve paydaşların katılımıyla mikro havza planının hazırlanması, uygulamaların gerçekleştirilmesi faaliyetleri düşünülmüştür.

Proje Çıktıları ve Faaliyetleri

Çıktı 4. Bilinç arttırmanın geliştirilmesi, kapasite oluşturma ve eğitim materyali.

Bilinç oluşturma materyallerinin hazırlanması, (CD, broşürler v.b), her proje ülkesindeki bütünleşik katılımcı su havzası yönetimi için gelişmiş teknik rehberlerin ve standartların dizaynı ve hazırlanması bu çıktı için gerçekleştirilecek faaliyetlerdir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

• • • •

Eğitim, Kurumsal kapasitenin artırılması, Uygulamalar, Teknik işbirliğinin geliştirilmesi

,

Proje Kapsamında Bu Güne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler

Proje Koordinatörlerinin Atanması

    

Bölgesel Proje Koordinatörü: Erdoğan Özevren Azerbaycan Proje Koordinatörü: Ms. Aytan Yusifova, Kırgızistan Proje Koordinatörü: Mr. Abdygaziev Shenish, Tacikistan Proje Koordinatörü: Mr. Safarov Abdullo, Özbekistan Proje Koordinatörü: Mr. Botman Evgeniy

Proje Kapsamında Bu Güne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler

???-????- Avrupa Ormancılık Komisyonu, Dağlık Alanlar Çalışma Grubu Toplantısı,

Proje Çalıştayı ve Eğitimi (Katılımcı Entegre Havza Yönetimi ve Rehabilitasyonu ) 5-9 Kasım 2012-Antalya,

Proje Uzmanlarının Belirlenmesi,

Katılımcı Entegre Havza Yönetimi: Planlama, Rehabilitasyon ve Gelir Getirici Faaliyetler Eğitimi, 26 Mayıs-1 Haziran 2013- Mersin ve Kahramanmaraş

TEŞEKÜRLER