oheismateriaali g hyks-sairaanhoitoalueen tuottavuuden

download report

Transcript oheismateriaali g hyks-sairaanhoitoalueen tuottavuuden

HYKS-lautakunta 14.6.2011
OHEISMATERIAALI G
HYKS-sairaanhoitoalueen tuottavuuden
kehittämisohjelma
Tilannekatsaus
HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta
14.6.2011
Operatiivinen tulosyksikkö
1. Hoidon ja hoitoketjujen
tehokkuuden ja vaikuttavuuden
parantamin (1/2)
a) Operatiivisen ty:n ja HUS:n
sisäiset prosessikuvaukset
- hoitoaikojen lyheneminen,
turhien tutkimusten ja käyntien
väheneminen
Hanke
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
1. Vuoden 2009 avainprosessit ja
prosessikuvausten päivitys
- osa keskeytetty, osa jätetty aloittamatta
syksyllä 2009
Vyl Caj Haglund / koordinoija Anne Kaarlola
- edelleen osa valmistumatta syinä resurssipulan lisäksi ohjelma- ja lisenssiongelmat
sekä konsernin minimoima toiminnan
koordinointi.
2. Päiväkirurgisen potilaan hoitoprosessi Herttoniemen sairaalassa
Yl J-M Björkenheim / Sh Katriina Huhtanen
- AMK-lopputyö, valmistunut keväällä 2010
3. Lineaarinen vs. sirkulaarinen anastomoositekniikka mahalaukun
ohitusleikkauksessa
Oyl Marja Leivonen
- valmistuu 12/2011
4. Lasten nielurisojen hoito osapoisto
 vaikutus hoitokustannuksiin?
El Jaana Nokso-Koivisto
- keskeytynyt, vetäjäpari töissä ulkomailla
5. MoPo eli monitoimipoliklinikoiden
perustaminen ja kehittäminen osana
Peijaksen Leiko-toimintaa
- erikoisalojen konsultaatiot keskitetään
potilaan poliklinikkakäynnin yhteyteen
Orp Tarja Särkioja
- 2008  jatkuu ja laajenee eri yksiköihin
6. HUS:n geneeristen
prosessikuvausten kehittämiseen
osallistuminen
Oper ty:n erikoissuunnittelija Anne Kaarlola
- jatkuvia ja vaihtuvia projekteja 2008 
-konsernin vetäjävaihdokset hidastaneet työtä
7. Päiväkirurgisen aikuispotilaan
hoitoprosessin tehostaminen Silmäkorvasairaalassa.
(T&K hanke 2011)
Orp Carita Sainio
- Valmistuu 12/2011
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Tilanne
6/2011
Operatiivinen tulosyksikkö
1. Hoito-/palveluketjujen
tehokkuuden ja vaikuttavuuden
parantaminen (2/2)
1 b) PTH-ESH-Sote- hoito/palveluketjujen kehittäminen
- projektien suunnittelu ja seuranta
perusterveydenhuollon kanssa
- selkeä työn- ja vastuunjako
- vastuuparien nimeäminen
yksiköiden väliseen yhteistoimintaan
- tiedonkulun parantaminen
organisaatioiden /yksiköiden välillä
- potilasvirran parempi hallinta,
siirtoviiveiden minimointi
– konsultaatiotoiminnan kehittäminen,
lähetteiden sisällön kriittinen arviointi
ja standardointi
Hanke
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
1. Haavakeskuksen perustaminen
Keskitetty haavapotilaan hoito: Hki,
Vantaa, Espoo)
Yl Mauri Lepäntalo
- etenee vaiheittain, valmistuu 12/2011-2012
2) Lonkkamurtumapotilaan sujuva
hoitoketju
- siirtoviiveen minimointi: ennakko- ja
siirtoilmoitusten tehostaminen VXII/2010 (Helsingin, Espoon ja Vantaan
esh ja pth)
- prevalenssitutkimus (XI/2010) ja
siirtokelpoisuuskriteereiden täsmennys
(Helsinki esh ja pth)
- pääkaupunkiseutua koskevan
jatkohoito- ja kuntoutusprotokollan
yhtenäistäminen (Helsingin, Espoon ja
Vantaan esh ja pth)
Erikoissuunnittelija Anne Kaarlola
Hallinnollinen ylilääkäri Vesa Perhoniemi
Erikoislääkäri Mikko Heinänen
3. Urologisen potilaan hoitoketju
- pilotteina isot dg-ryhmät
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
- valmis 01/2011
- valmis 12/2010
- suunnittelu kevät 2011
- toteutus syksy 2011 
- valmis 12/ 2011- 04/2012
Erl Erkki Rintala
- esh:n ohjeet kerätty, pth-linkit selvillä
- resurssipulasta johtuen ei etene
suuria riskejä
valmis
Tilanne
6/2011
Operatiivinen tulosyksikkö
2. Henkilökunnan ammattitaidon
kehittäminen, työpanoksen optimaalinen
kohdentaminen ja motivointi
Hanke
Vastuuhenkilö(t),
tavoiteaikataulu
a) Potilasturvallisuuden ja
henkilökunnan ammattitaidon
kehittäminen sekä määrän lisääminen
1. Elvytys ja MET (Medical Emergency
Team)
(T&K 2010 hanke)
Oyl Marja Hynninen
- osa 1. valmis 12/2010
- jatkohakemus vuodelle 2011
2. Os. S7:n moniammatillisen perehdyttämisen uudistaminen
(T&K 2010 hanke)
El Virpi Raivio
- valmis 12/2010
3. Lihavuuskirurgisen potilaan ja hänen
perheensä neuvonnan kehittäminen
Oh Tarja Palomaa
- valmis 12/2010
4. Vainajien hoitotyö opas
(Töölön sairaala)
Orp Maija Blixt
- valmistunut 06/2011
5. Korvaklinikalla hoidettavien lapsi- ja
aikuispotilaiden kivunhoidon
tehostaminen hoitotyön keinoin
- Kipu-hanke Korvaklinikka - Laurea AMK
vs.Kl asiantuntija Helena
Raappana
- 9 osatyötä valmiina
- viimeiset valmistuvat syksyn
2012 aikana
6. Ulkomaisen työvoiman rekrytointi
yhteistyössä HYKS:n operatiivisen
tulosyksikön, Opteamin ja Laurea
ammattikorkeakoulun kanssa
b) Palkitseminen
etenee aikataulun mukaisesti
1. Tulokselliseen toimintaan liittyvän
lisän (TTL) kehittäminen ja käyttö
pieniä riskejä
Jyh Arja Tuokko
- valmistunut 6/2011
Hallinnollinen ylilääkäri Vesa
Perhoniemi, Ylilääkäri Irma
Jousela, Johtava ylihoitaja Arja
Tuokko, Orp Helena Tuominen
- valmis: 12/2010
suuria riskejä
valmis
Tilanne
6/2011
Operatiivinen tulosyksikkö
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
3. Toiminnan tehostaminen
Hanke
a) Saliajan käytön seuranta ja
tehostaminen
1. Leikkausosastojen toiminnan
tehokkuuden seuranta ja tehostaminen
Yl Irma Jousela
- tehdään oto, valmistuu 12/2011
b) Jonojen purku
2. Palvelusetelin käyttö kaihipotilaan
hoitojonojen lyhentämisessä
Yl Hans Ramsay
- mallinnus tehty ja valmius palvelun
käyttöönottoon
c) Sähköisen asioinnin ja
mobiiliteknologian
hyödyntäminen
Tavoitteina mm.
- ajan säästö
- internetin ja mobiiliteknologian
interaktiivinen käyttö
- tarvittaessa tiedon automaattinen
kirjautuminen potilaan sairauskertomukseen
1. Sähköinen esitietolomake
- sovittuihin elektiiviseen toimenpiteisiin
tulevien potilaiden sähköisen
asiointimahdollisuuden ja hoidon
vaikuttavuuden seurantakäytännön
laajentaminen Jorvista Kirurgiseen sairaalaan
Yl Päivi Valta
- Jorvi 2007 –>
- Kirurginen sairaala 2009 
(yl Pertti Pere)
- IT-ongelmia, valmistunee 12/2011
2. Elektiivisen leikkaustoiminnan
vaikuttavuuden seuranta ja arviointi
osana sähköisen asioinnin hanketta
Erikoissuunnittelija Anne Kaarlola
- 2008 – valmistunee 12/2011
- lähinnä IT-ongelmia
3. Merlot Medi
- ensihoidon tietojärjestelmä
Yl Markku Kuisma
- 3. vaihe aloittamatta
- jatkoinvestointitarvetta ad 2011
4. Suuronnettomuuskutsun välittäminen
ja vastausten rekisteröinti mobiiliteknologian avulla.
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
Yl Ari Leppäniemi, erl Seppo
Hiippala
- valmis: 09/2010
suuria riskejä
valmis
Tilanne
6/2011
Operatiivinen tulosyksikkö
4. Syksyllä 2010 aloitetut isot
hankkeet
Tavoitteet:
- operatiivisen potilaan hoitoon ja eshpth-hoito-/palveluketjuihin liittyvien
potilasturvallisuutta huomioivien,
potilaslähtöisten, kustannustehokkaiden ja -vaikuttavien
prosessien kehittäminen
- yhteisten tavoitteiden määrittely
- työnjaon selkeyttäminen
- toiminnan arvioinnissa käytettävistä
mittareista sopiminen
- saatujen hyvien toimintakäytäntöjen
levittäminen alueelliseen ja
valtakunnalliseen käyttöön
- henkilöresurssien irrottamisen
mahdollistamiseksi haetaan myös
ulkopuolista rahoitusta
Hanke
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
1. ”Jorvista operatiivinen mallisairaala”
- tulee sisältämään runsaasti esh:n sisäisiä
sekä esh-pth-yhteistyötä vaativia
osaprojekteja ja pilotteja, mm.
Tyj Reijo Haapiainen
- Oper ty: valmisteleva työryhmä:
- tyj Reijo Haapiainen
- erikoissuunnittelija Anne Kaarlola
- laatupäällikkö Ilkka Saario
- Jorvin sairaalan toimintaa
koordinoivat vastuuhenkilöt:
- oyl Leena Halme
- ayl Jaana Vironen
Aikatauluarvio
- käynnistäminen: syksy 2010
- toimintasuunnitelma: kevät 2011
- toteutus 2011 
- valmis 2012/2013
a) Huipputiimien huippuvuoret
- työyhteisöjen toiminnan kehittäminen
- henkilökunnan innovatiivisuutta ja
sitoutumista edistävien magneettisairaalan
periaatteiden toteuttaminen
b) Toimiva palovammapoliklinikka
- osa Jorviin perustettavan
palovammakeskuksen toimintaa
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
Orp Tarja-Leena Neffling
- suunnittelu 2010 – kevät 2011
- valmis 12/2012
sh Opri Kuokkanen
- suunnittelu XI/2010-II/2011
suuria riskejä
valmis
Tilanne
6/2011
Medisiininen tulosyksikkö
Satus
06/2011
Tavoite
Hanke
1a. Prosessien/hoitoketjujen sujuvuuden
parantaminen
Päiväsairaalatoiminnan tehostaminen
KRJ:t Mika Mäkelä/Markus Färkkilä, työryhmä sis. henkilöstön
edustajat käynnistynyt, valmis 31.3.10 ja toiminta 3/2010
Poliklinikkaprosessin hiominen
Ylil. Juhani Kahri ja työryhmä, poliklinikkaprosessin sisäinen
auditointi ja uusien toimintaperiaatteiden pilotointi, raportti
31.12.09, käynnistyy 2/2010
Diabeteskeskus
Dos. Tiinamaija Tuomi, suunnitelma valmis, toiminta
käynnistynyt 1.1.2010
Sydänvalvonta Jorvissa pplk:n
yhteyteen
OYL Jukka Tolonen, valmis, onnistunut
Syöpäklinikan resursointi
TYJ Markku Nieminen, sisäinen resurssien siirto
Osastotoiminnan raportointi
Juho Mattila, TYJ, kehityshanke
Syöpäpotilaan hoitoketju
Geneerinen prosessimalli, OYL Tiina Saarto, Birgit Byman
Pallolaajennus-potilaan hoito
päiväsairaala-toimintona
OYL Mika Laine
PTH – ESH yhteistyön kehittäminen,
reuma
TYJ Markku Nieminen
PTH – ESH yhteistyön kehittäminen,
diabetes
TYJ Markku Nieminen
1b. Hoitoketju
hoitolinjakonseptin
kehittäminen
etenee aikataulun mukaisesti
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Medisiininen tulosyksikkö
Tavoite
Hanke
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
2. Henkilötyön tuottavuuden
lisäys
Poliklinikkaprosessin kehittäminen
Ulla Eriksson, Riitta Vuorinen, Petri Koskinen, Juhani
Kahri: Poliklinikoiden toiminnan arviointi ja
kehittäminen, Kolmiosairaala 2010
Osastotyön sopeuttaminen
Maarit Virta-Helenius: os. 121 sopeuttaminen os:lle
142
Os. 121 sulku
Kuten edellä
Päiväsairaalatoiminnan lisääminen
ja keskittäminen
Markus Färkkilä ja Mika Mäkelä
Yhteispäivystysmalli
Perusterveydenhuollon toiminnanohjauksen
haltuunotto
Raija Malmström, Veli-Pekka Harjola, 2010 loppu
Lääkekulutuksen tarkentaminen
Syöpäklinikkaryhmä. Kalliiden lääkkeiden
tarkoituksenmukainen käyttö, Petri Bono
3. Kapasiteetin (tilat, laitteet)
käyttöasteen nosto
5. Uudet toimintatavat
Pallolaajennuspotilaiden
hoito päiväsairaalassa
Mika Laine, kardiologia, 2009-2010
Hoitajavastaanotot
mm. ihotaudit
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Status
06/2011
Medisiininen tulosyksikkö
Uudet hankkeet
Tavoite
Hanke
Vastuuhenkilö(t),
tavoiteaikataulu
Torni muutto
viipaleeseen
Osastojen muutto
ORP Vuorinen, OH Tiililä
Toimistojen muutto
tornista ja väistöt
Toimistojen muutto
TS Talvio, siht Tolonen
Sydänkeskus
Uuden toimintamallin kehittäminen HUS:iin
Ylil. Markku Kupari
Saattohoidon kehittäminen
ja järjestäminen
Saattohoitotyöryhmä
Ylil. Tiina Saarto
Terveyden edistämisen
projekti
Ylipaino-ongelman hoidon kartoitus
LT Kirsi Pietiläinen
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Status
06/2011
Medisiininen tulosyksikkö
Uudet hankkeet 1.01.2011
Tavoite
Hanke
Vastuuhenkilö(t),
tavoiteaikataulu
Terveyden edistäminen
Terveyden edistäminen hanke
M S Nieminen 1
0/2010 - 10/2012
Jorvin yhteispäivystyksen
toimintamallien uudisrakennuksen suunnittelu
Jorvin yhteispäivystyksen rakennusinvestoinnin
kokonaisvaltainen suunnittelu
Raija Malmström
10/2010 – 10/2011
Hematologian palveluiden
kehittäminen
Hematologian resurssointi
M S Nieminen
10/2010 – 06/2011
PTH/ESH yhteistyö,
koulutus
Paikallisten koulutusten järjestäminen PTH: n
isoilla asemilla
Juhani Kahri, Opetustyöryhmä
1/2011-12/2011
Neurologian ja keuhkoosaston väistö,
Neurologian os. Xx muutto viipalesairaalaan ja
keuhkosairauksien os xx muutto siko-sairaalaan
Vastaavat kRJ:t/ylilääkärit, ja ORP
1/2011- 6/2011
Nefrologian
dialyysipalveluiden
ulkoistus
Ulkoistuksen toinen vaihe
Ylil. Eero Honkanen, orp. VirtaHelenius
1/2011 – 6/2011
Kolmiosairaalan toiminnat
Prosessien ja sairaalan palveluiden
jatkokehittäminen
ORP Vuorinen ja OYL Agneta
Ekstrand
1/2011 – 12/2011
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Status
06/2011
Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö
Tavoite
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
Hanke
1.Prosessien/hoitoketjujen
sujuvuus
1 a. Prosessien hiominen
- arvoa tuottamattoman ajan
minimointi
- päällekkäisyyksien purkaminen,
hoitoaikojen lyhentäminen, turhien
tutkimusten ja käyntien
vähentäminen
Raskauden ja vastasyntyneen
prosessi
Tulosyksikön johtaja Jari Petäjä, valmis 2010
Lepo II
Induktio- ja holding toiminnan
kehittäminen Lastenklinikan uudelle
anestesia- ja leikkausosastolle
Lastenkirurgian klinikkaryhmä, klinikkaryhmän
johtaja Pentti Kallio 2009-2010 (T&K hanke).
Holdingmalli käytössä XI/ 2010 alkaen
1 b. Hoitoketjujen kehittäminen
- suunnittelu ja seuranta
perusterveydenhuollon kanssa
- selkeät vastuut, vastuuparit
yksiköiden väliseen toimintaan
- parempi tiedonkulku
organisaatioiden /yksiköiden välillä
- potilasvirran parempi hallinta,
siirtoviiveiden minimointi
-varautuminen toiminnan muutoksiin
(rakentaminen ja väistöt)
Vastasyntyneiden kotiutuminen
-hoitoketju (Hyks-HUS alue)
Apulaisylilääkäri Anna-Maija Tapper, 2009-2011
(T&K hanke 2010)
Raskausdiabeetikon hoito –hoitoketju
(Hyks-HUS alue)
Apulaisylilääkäri Anna-Maija Tapper, 2009-2011
(T&K hanke 2010)
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Status
6/2011
Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö
Tavoite
Hanke
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
Status
6/2011
2 a. Oikeat
mitoitukset,
joustavat
työajat
Lastenpsykiatrian resurssien
tasaaminen suoritteiden ja
hoitopäivien mukaan
Lastentautien yksiköiden toimintojen
yhdistäminen kysynnän mukaan
Klinikkaryhmän johtaja Leena Repokari ja osastoryhmän päällikkö
Tuija Kotavuopio, 2010-2011
2 b.
Osaamisesta ja
innostuksesta
huolehtiminen
- päivittyvät ja
oikea-aikaiset
tiedot ja taidot
Sisäisesti kehitetyt koulutusohjelmat
Tiedon siirtyminen yli klinikka- ja
organisaatiorajojen
Yhtenäiset hoitokäytännöt ja
osaamisen tukeminen
erikoissairaanhoidon perusterveydenhuollon välillä
Tehovalvontakoulutus, koulutussuunnittelija Pirkko-Liisa Orvomaa,
vuosittain toistuva
Neotehohoitajien koulutus, osastonylilääkäri Sture Andersson, 20102012
Lasten tehohoitajat–koulutus, johtava ylihoitaja Inger Mäenpää 20092010
Yhteisten esh-pth alueellisten (HYKS-HUS) koulutuspäivien
järjestäminen yli klinikka- ja organisaatiorajojen (kahdesti vuodessa)
sekä jalkautuminen/ toimintailtapäivät alueilla
apulaisylilääkäri Anna-Maija Tapper, 2010-
Lastenkirurgian päivystyspotilaiden
hoidon keskittäminen
Neurotraumat ja monivammalapset Töölöstä lastenklinikkaan
Klinikkaryhmän johtaja Pentti Kallio, (Uusi aikataulutavoite v 2012)
Lastenpsykiatristen potilaiden hoidon
päällekkäisyyksien poistaminen
(Helsingin aluepoliklinikoiden
perustaminen)
Klinikkaryhmän johtaja Leena Repokari
2. Henkilötyön
tuottavuuden
lisäys
4.
Päällekkäisyyks
ien
poistaminen,
keskittäminen
etenee aikataulun mukaisesti
Klinikkaryhmän johtaja Eero Jokinen, kesä 2010-2011
Jorvin osastojen L1 ja L3 toimintojen yhdistäminen kesä- lomaaikoina, Jorvin ja Lastenklinikan päivystysten toimintojen
yhdistäminen sulkuaikoina.
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö
Tavoite
Hanke
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
5. Uudet toimintatavat
5 a. Päivystyksen
kehittäminen
– alueelliset
päivystysjärjestelyt,
päivystyspisteiden
vähentäminen
– yöpäivystyksen aikaisen
toiminnan vähentäminen
Jorvin lasten päivystyksen seurantayksikkö
(uudet tilat/ valvontapaikat mahdollistavat
osastolle oton vähentämisen)
5 b. Toimintatapainnovaatiot
Lääkkeellisten raskaudenkeskeytysten
kehittäminen
Osastonylilääkäri Oskari Heikinheimo
HYKS-johtoinen erikoislääkäritoiminta
terveyskeskuksessa. Pilotti Vantaan kanssa
Klinikkaryhmän johtaja Eero Jokinen, 20102011
Sähköinen ajanvaraus ultraääniseulontatutkimuksiin
Vs. Osastonylilääkäri Veli-Matti Ulander 20102011
5 c. Uuden teknologian
hyödyntäminen
– sähköinen asiointi,
itsepalvelu, mobiiliteknologia
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
Klinikkaryhmän johtaja Eero Jokinen, 20092010
suuria riskejä
valmis
Status
6/2011
Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö
Tavoite
Hanke
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
5 e. Työnjaon
kehittäminen
– organisaatioiden ja
organisaatioyksiköiden
välillä
– henkilöstöryhmien
välillä (lääkärit/hoitajat)
SERI-toiminta (nuorisopsykiatrian
SERI-toiminnan keskittäminen
lastenpsykiatrian klinikkaryhmän
Oikeuspsykiatrian
osaamiskeskukseen).
Klinikkaryhmän johtaja Leena Repokari, klinikkaylilääkäri Eeva
Aronen 2010-2011
5 f. Tilaajaosaamisen
vahvistaminen
liikelaitoksiin nähden
HYKS:n tilaajatiimit
Tulosyksikön sisäisten liikelaitos”tilaajatiimien” toiminnan
käynnistäminen ja hyödyntäminen
Tulosyksikön johtaja Jari Petäjä, 2009
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
suuria riskejä
Status
6/2011
valmis
Psykiatrian tulosyksikkö
Tavoite
Hanke
Toimenpiteet, vastuuhenkilö(t)/-yksikkö ja
aikataulu
Videokonsultaatiot
päivystystilanteissa - Peijas
Luodaan videoyhteys keskeisiin yhteistyötahoihin,
mm. Koisonrantaan, joista epäselvät tapaukset
selvitellään video-yhteyden avulla ja vältetään turhat
lähettämiset ja jonottamiset, vastuuhenkilö Heidi
Mehik-Vasar,
Psykiatrisen päivystyspotilaan
konsultaatio- ja arviointiprosessi
- Peijas
Psykiatrian tulosyksikkö, ayl Heidi Mehik-Vasar
VALO –hankkeen
videokonsultaatioprojekti: pthesh-tertiääripalveluiden kons
verkostot
Psykiatrian ty, VALO hanke, pj Sami Pirkola, Anne
Rissanen
Masennuspotilaan hoitoketju Peijas (diagnostiikka,
hoitoketjukoulutukset ja
konsultaatiot)
Psykiatrian tulosyksikkö, oyl Stephan Salenius
- käynnistynyt 03/09 – valmis 03/11
Masennuspotilaiden hoitoketju –
läpimenoajat lyhyemmiksi
1. Yhteistyön tiivistäminen PTHn kanssa. 2.
Henkilökunnan systemaattinen kouluttaminen. 3.
Yhteistyö PTHn kanssa vaikeiden masennuspotilaiden
jatkohoidon kehittämiseksi. Kirsi Suominen
Status /
6/2011
1. Prosessien/hoitoketjujen
sujuvuuden parantaminen
1 a. Prosessien hiominen
Alueellisten prosessien
sujuvoittamoinen / uuden
teknologian ja innovaatioden
hyödyntäminen
1 b) Hoitoketjujen kehittäminen
- suunnittelu ja seuranta
perusterveydenhuollon kanssa
- selkeät vastuut, vastuuparit
yksiköiden väliseen toimintaan
-parempi tiedonkulku
organisaatioiden /yksiköiden välillä
- potilasvirran parempi hallinta,
siirtoviiveiden minimointi
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Kehitystyö
meneillään
Psykiatrian tulosyksikkö
Tavoite
Hanke
Toimenpiteet, vastuuhenkilö(t)/-yksikkö ja
aikataulu
Tavoite 1., 3., 5.,
Espoon erillisestä Aurorakodin tilasta
luovutaan ja toiminnot siirretään
Psykiatriakeskuksen muiden
vanhuspsykiatrian toimintojen yhteyteen,
konsultaatiopohjaista toimintamallia
Espoossa tehostetaan
Vanhuspsykiatrian tilaratkaisut ja
konsultaatioiden tehostaminen
Sami Pirkola, Björn Appelberg
2011 -2012
Ruotsinkielisten palveluiden
tehostaminen toimintojen fokuksen
osalta
Sami Pirkola, Camilla Ekegren,
2011
Psykoterapian ja avohoidon
evaluaatio- ja tehostamisteami
Sami Pirkola, Tiina Paunio, nykyresursseista
muodostettava työryhmä
2010 - 2011
Neuropsykiatrian yhteinen tiimi
aikuis- ja nuorisopsykiatrian
kanssa
Sami Pirkola, Pekka Tani, Nina Lindberg, Pertti
Rintahaka
Tavoitteet 1., 3., 4., Ruotsinkielinen avoosaston muuttaminen suljetuksi
pienemmällä paikkamäärällä
Tavoite 1. ja 5.
Asiantuntijateam arvioi ostettujen ja
tuotettujen psykoterapioiden+muun
avohoidon asianmukaisuuden ja seuraa
niiden tuloksellisuutta rekisteröiden
samalla ulkoisia palveluntuottajia
Tavoitteet 3. ja 4.
Nuoriso- ja aikuispsykiatrian
neuropsykiatriset asiantuntijat toimimaan
samassa tiimissä, mikä tehostaa
asiantuntijoiden, tilojen ja työajan käyttöä
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Status /
6/2011
Psykiatrian tulosyksikkö
Tavoite
Hanke
Toimenpiteet, vastuuhenkilö(t)/yksikkö ja aikataulu
Status / 6/2011
Vaikeahoitoisten nuorten arviointi,
VAINU projekti
Psykiatrian tulosyksikön
toimiala-johtaja Grigori Joffe ja
nuoriso-psykiatrian
klinikkaryhmän vastaava
ylilääkäri Nina Lindberg ja
osastoryhmäpäällikkö Teija
Rintamäki
Alustava
suunnitelma
valmis
5. Uudet toimintatavat
Lastensuojelun huostaanottamien ja laitossijoitettujen
vaikeahoitoisten erityistutkimusten ja –hoitojen
järjestäminen itsenäisesti HUS alueella ns EVA yksiköistä
tehtyjen ostojen sijaan Kellokosken sairaalassa (=VAINUprojekti).
2010-2011
Tehtäväjaon valmistelu perustasojen ja erikoissairaanhoidon välillä Helsingissä, konsultaatioiden järjestäminen
oppilasterveydenhuollon koululääkäreille (16) ja
perheneuvoloiden lääkäreille (7),
etenee aikataulun mukaisesti
Nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen perheneuvoloiden
keskeinen tehtäväjako
Helsingissä
pieniä riskejä
Helsingin klinikka/ ayl Kari
Moilanen
2010-2011
suuria riskejä
valmis
Psykiatrian tulosyksikkö
Tavoite
Hanke
Toimenpiteet, vastuuhenkilö(t)/-yksikkö ja
aikataulu
Status / 6/2011
Folkhälsanille ohjautunut
lisääntyvästi tutkimuksiin ja
hoitoon nuoria joiden esh
tarvetta ei ole asianmukaisesti
arvioitu
Ruotsinkielisten nuorten
tutkimuksen ja hoidon
arvioinnin järjestäminen,
hallitsemattomista
ostopalveluista luopuminen
Ruotsinkielisen nuorisopsykiatrisen avohoitotiimin
perustaminen/ Klinikkaryhmän vastaava ylilääkäri
Nina Lindberg/ orp Teija Rintamäki/ Helsingin klinikka/
ayl Kari Moilanen
Suunnittelu
aloitettu
Jorvin kuntoutuspsykiatrian
uudistaminen
Potilaiden kotiutus
Tammiharjusta avohoitoon,
tuettuun asumiseen ja
valikoidusti Kellokoskelle
Työryhmä suunnitellut, HYKS –tason toiminnan
muutosblokki tehty, Kirsi Suominen, Jukka Häivä
PTH konsultaatiot
sujuvammaksi
Konsultaatioiden
selkeyttäminen ja
määritteleminen
Akuuttitoiminnan käynnistäminen. Alkaa alkuvuodesta
2010.
Kirsi Suominen/Outi Mantere
VALO –hanke: Sami Pirkola, Kirsi Suominen, Matti
Holi
Myös VALO -hanke
Kuntoutusosaston profiilin
vahvistaminen
Jorvin Kuntoutusosaston
profiili
Jorvin P1 muutetaan suljetuksi osastoksi. Avohoidon
ja kotiin suuntautuvan aktiivisen kuntoutuksen
kehittäminen. Toteutunee 2011.
Kirsi Suominen/Marja Muhonen
Peijaksen psykoosipotilaiden
avohoidon ja tuetun asumisen
tukeminen ja Kellokosken
käytön edelleen vähentäminen
Peijaksen avohoidon edelleen
kehittäminen
Myös VALO -hanke
Syksy 2010 – 2011, Krj Matti Holi, Tuula Kieseppä
VALO –hankkeen ohjausryhmä
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Selvitys
meneillään
Psykiatrian tulosyksikkö
Tavoite
Hanke
Toimenpiteet, vastuuhenkilö(t)/-yksikkö ja aikataulu
5 b. Uuden teknologian
käyttö / innovaatiot /
kustannustehokkuus
KELNET 1 - Peijas
Kelnet-1-Peijas: luodaan mielenterveysportaali, jonka kautta alueen
väestö ohjautuu oikeisiin palveluihin, ja saa tietoa häiriöistä,
valmistui 4/2010 - krj Matti Holi.
KELNET 1 – Espoo
Mielenterveystalon laajentaminen Espooseen, vastuuhenkilö Tarja
Melartin, sekä VALO-projektista Krj. Matti Holi
KELNET-2
Asumispalvelupotilaan
eteneminen itsenäiseen
asumiseen (Kahden kalliin
pullonkaulan purku
skitsofreniapotilailla)
Myös VALO -hanke
etenee aikataulun mukaisesti
Kelnet-2: Luodaan nettiterapia keskeisiin psykiatrisiin häiriöihin.
Näyttöön perustuvaa, kustannustehokasta. Vastuuhenkilö Grigori
Joffe, Matti Holi
HYKS-psykiatria , AYL Tuula Kieseppä
- Yhteistyössä Vantaan kaupungin asumispalveluyksikön kanssa.
VALO –hanke: Matti Holi, Sami Pirkola, VALO johtoryhmä
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Status /
6/2011
HYKS-sairaanhoitoalueen yhteishankkeet
Tavoite
Hanke
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
Tukipalvelut tukevat
mahdollisimman tehokkaasti
ydintoimintaa
Sha-johtaja, talousjohtaja
Sairaanhoitoalueen tilaajatiimitoiminta
(4 tiimiä + koordinointiryhmä)
- tukipalveluiden käytön
kokonaisoptimointi
palvelutuotannon osana
Koordinointiryhmä, pj. Jari Finnilä,
- toisilta oppiminen ja parhaiden
käytäntöjen monistaminen
Koordinointiryhmä, pj. Jari Finnilä
- toiminnan integrointi ja
vakiinnuttaminen osaksi
toiminnan ja talouden
suunnittelua ja seurantaa
etenee aikataulun mukaisesti
Koordinointiryhmä, pj. Jari Finnilä
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Status
6/2011
HYKS-sairaanhoitoalueen tuottavuuden kehittämisohjelma
Tavoite
Hanke
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
1. Henkilöstö-kustannusten
hallinta ja tuottavuuden
parantaminen
Raportointi- ja seurantatyökalujen
valinta ja kehittäminen
HUS- Total henkilöstöraportoinnin työryhmä;
tulosalueen johdosta mukana henkilöstöpäällikkö
Saara Suominen-Niemelä, valmis keväällä 2011
2. Henkilöstöresurssien
optimaalinen käyttö
Sissi- järjestelmän kehittäminen
HYKS -HR-ohjausryhmä, HUS-HR-ohjausryhmä,
tarvekartoitus valmis keväällä 2011. HYKSin osalta
tehty.
Lisäykset vuoden 2012 henkilöstösuunnitelmaan ja
ohjeistukset syksyllä 2011.
3. Johtamisen kehittäminen ja
seuranta
4. a) Henkilöstön saatavuuteen
liittyvien toimintamallien
pilotointi ja kehittäminen
4. b) Henkilöstön pysyvyyden
ja osaamisen turvaaminen
HYKS:n sisäinen koulutus esimiehille
Talousjohtaja Jari Finnilä ja henkilöstöpäällikkö
Saara Suominen-Niemelä, HYKS tulosalueen johto
Keväällä ja syksyllä pari koulutusta.
Ulkomaisen työvoiman rekrytointihanke
yhteistyössä HYKS:n operatiivisen
tulosyksikön, Opteamin ja Laurea
ammattikorkeakoulun kanssa
HYKS, operatiivinen ty, johtava ylihoitaja Arja
Tuokko, 2011
16 filippiiniläishoitajaa valmistuu toukokuussa
sairaanhoitajaksi.
Työhyvinvoinnin kehittämishanke
HYKS, henkilöstöpäällikkö Saara Suominen,
tulosalueen johto
HYKS, työsuojelupäälliköt, tulosyksiköiden
esimiehet
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Status
6/2011
HYKS-sairaanhoitoalueen tuottavuuden kehittämisohjelma
Tavoite
Hanke
Vastuuhenkilö(t), tavoiteaikataulu
5. Uusien palkkauselementtien
käyttöönotto
Kliinisen palvelutuotannon
tuloksellisuuspalkkio
Talousjohtaja Jari Finnilä ja henkilöstöpäällikkö
Saara Suominen-Niemelä
Hankkeiden lukumäärä on 47 ja niiden piiriin kuuluu
1224 henkilöä.
Suoritepalkkio neuvotellaan syksyllä 2011.
Suoritepalkkio
etenee aikataulun mukaisesti
pieniä riskejä
suuria riskejä
valmis
Status
6/2011