oheismateriaali a valo

download report

Transcript oheismateriaali a valo

HYKS-lautakunta 10.5.2011,
OHEISMATERIAALI A
VALO 2012 –
Liityntäpintaosaamisesta integroivaan
verkostotyöhön
Sami Pirkola, dos
HYKS Psykiatrian Helsingin
klinikkaryhmän johtaja
PSYKIATRIAN TULOSYKSIKÖN JOHTAJA GRIGORI JOFFE
JOHTAMISEN TUKI
• hallinnollinen ylilääkäri
• johtava ylihoitaja
• talous
• viestintä
TUTKIMUS, OPETUS JA
KEHITTÄMISTOIMINTA
HELSINGIN JA
VANHUSPSYKIATRIAN
KLINIKKARYHMÄ
JORVIN
KLINIKKARYHMÄ
Klinikkaryhmän
johtaja Kirsi
Suominen
Klinikkaryhmän
johtaja Sami
Pirkola
PEIJAKSEN
KLINIKKARYHMÄ
NUORISOPSYKIATRIAN
KLINIKKARYHMÄ
Klinikkaryhmän
johtaja Matti Holi
Klinikkaryhmän
johtaja Nina
Lindberg
Keskitettyjen palvelujen klinikka
Helsingin klinikka
Peijaksen klinikka
Jorvin klinikka
Osastonryhmän päällikkö
Teija Rintamäki
Psykoosiklinikka
Mielialahäiriöklinikka
Akuuttipsykiatrian klinikka
Osastoryhmän päällikkö
Tuula Rajala
Osastohoitoklinikka
Avohoitoklinikka
Osastoryhmän päällikkö
Tove Widen
Erityispkl:t
Syömishäiriöt
Akuuttipsykiatria
Päihdepsykiatria
Vanhuspsykiatria
Osastoryhmän
päällikkö
Camilla Ekegren
KOORDINOIVAT PROSESSIT
•Psykiatrian alueellinen koordinointi
Henkilöstömäärä: 1400
Psykiatrian kehittymissuuntia




Avohoitopainotteisuus
Käypä hoito -ajattelu ja nykyaikaiset hoitomallit
Varhainen tunnistaminen ja puuttuminen
Peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon
rajapintatyöskentely:




Konsultaatiotoiminta
Peruspalveluiden psykiatriset hoitajat
Yhteiset työryhmät
Palvelutarvetta ehkäisevä ja toimintoja
integroiva verkostotyö?
PTH/ESH rajapinta suurissa HYKS kunnissa



Helsinki: Mipro –hanke 2001 – 2002
 Depression käypä hoito –mukainen hoito- ja toimintamalli
porrastukseen
 Psykiatriset depressiohoitajat terveysasemille, psykiatristen
konsultaatioiden organisointi
Vantaa/Peijas: Sateenvarjo –hanke (Stm) 2005 - 2007
 Depressio- ja päihdehoitajat
 Psykiatristen konsultaatioiden kolmikantamalli
 Terveyskeskuksen alainen MiePä -työryhmä
Espoo/Jorvi: Aluepsykiatria -> HYKS mielialaprosessi
 Käypä hoito –mukainen toimintamalli
 Psykiatriset konsultaatiot
 Terveyskeskuksen mielenterveys- ja päihdeyksikkö
HYKS Psykiatria
Porras C
Tertiääritason psykiatria, keskitetyt, seudulliset palvelut
Sekundaaritason psykiatria, väestövastuu
Porras B
Peruspalvelut, terveys- ja sosiaalitoimi
Porras A
Espoon TK
Helsingin TK
Vantaan TK
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen
kehittämisohjelma Kaste

Kaste on strateginen ohjausväline suomalaisen
sosiaali- ja terveyspolitiikan johtamiseen. Sen
päätavoitteena on




lisätä osallisuutta ja vähentää syrjäytymistä,
lisätä terveyttä ja hyvinvointia sekä
parantaa palveluiden laatua, vaikuttavuutta,
saatavuutta ja kaventaa alueellisia eroja.
Tavoitteisiin pyritään



ehkäisemällä ongelmia ennalta ja puuttumalla niihin
mahdollisimman varhain,
varmistamalla alan henkilöstön osaaminen ja
riittävyys sekä
luomalla sosiaali- ja terveydenhuollon ehyet
palvelukokonaisuudet ja hyvät toimintamallit.
HYKS psykiatrian VALO –hanke I osana
Etelä-Suomen Kaste -hanketta
1.
Rajapintatyön kehittämisosio


Peruspalveluiden psykiatrinen konsultaatio- ja
yhteistyötoiminta
Videokonsultaatiot, depressio- ja psykoosihoitajat
Kelnet –mielenterveysportaalin implementointi
HYKS –kuntiin (http://mielenterveystalo.hus.fi/)
2.

3.
Palveluohjaus- ja oirenavigointitoiminnot
Varhaisen tunnistuksen ja prevention ohjelma
alueen palvelujärjestelmän virittämiseksi

mm. kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto,
kolmas sektori
13/04/2015
8
Virinneet VALO -osahankkeet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pop-Valo: Pitkäaikaisten psykoosipotilaiden hoidon ja
kuntoutuksen rajapintatyöskentelyn kehittäminen
Pitkäaikaismasennuksen hoitomallin kehittäminen
psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta uloskirjoitettaville
depressiopotilaille
Mielenterveystalo.hus.fi: laajennnus Jorvin ja Helsingin, sekä
nuorisopsykiatrian alueille, sisällön kehitys
itsetuhoisuuden arviointi ja lyhytinterventio
Varhaista tunnistamista ja preventiivisiä toimia käsittelevän
toimintamallioppaan laatiminen HYKS- ja HUS- alueen
mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmään
Videokonsultaatioyhteyksien luominen, käyttöönotto ja
kehittäminen
Hankkeiden jatkoaihioita



Peruspalveluiden joustava lisätukeminen psykoosipotilaiden
pitkäaikaisseurannassa (POP jatko)
Nuorten varhaisvaiheen ongelmien tunnistaminen, tukeminen ja hoitoketjujen
virittäminen
Nuorten aikuisten mielenterveysongelmien parempi tunnistus perustasolla:








Pth
Oppilaitokset
Työvoimahallinto
Puolustusvoimat, ym.
Ikä- ja elämänvaiheisiin kohdentuvien hankkeiden integroiva verkostoituminen
(Preventiohankkeen konkretisointi)
Koordinoivan konsultaatiotoiminnan monipuolistaminen, kehittäminen ja
innovaatiot
Varhaiset, joustavat hoitointerventiot (TMS, lyhytterapiat?)
Rekistereihin ja tietohallintoon yhdistettävät innovaatiot, hälytysjärjestelmät ja
vaikuttavuustiedon hyödyntäminen

”Hollannin malli”