2. základ teórie organizácie a riadenia

Download Report

Transcript 2. základ teórie organizácie a riadenia

2. Základ teórie organizácie a
riadenia
Didaktický proces každej školy, ktorá sa
zameriava na prípravu manažérov, musí viesť
k spájaniu teórie s praxou.
Nutnosť študovať teóriu organizácie a
riadenia je aktuálna v tom, že bez spojenia
teórie s praxou nemožno dosiahnuť trvalý
efekt manažérskej praxe.
1. Teória organizácie a riadenia poskytuje
základ pre pochopenie obsahu
praxologickej činnosti a umožňuje odhad
podstaty organizátorských procesov.
2. Teória organizácie a riadenia umožňuje
chápanie čoraz zložitejších vzťahov s
inými ľuďmi.
3. Teória organizácie a riadenia umožňuje
trvalé poznávanie organizačných,
riadiacich a konatívnych procesov.
Teória výukovej organizácie práce vznikla
v USA v súvislosti s potrebou zvýšiť
produktivitu práce.
Úvahy o skvalitnení produkčných procesov
v materiálnej výrobe boli predmetom úsilia a
úvah takých teoretikov a praktikov, ako boli F.
W. Taylor, Henry. L. Gantt, Frank a Lilian
Giblertovci, ktorí vypracovali zbierku zásad
známych ako vedecká organizácie práce.
Klasickou teóriou organizácie môžeme
nazvať úsilie H. Fayola, ktorá medzi prvými
vymedzil zásady a znalosti ako podklad
skutočnej organizácie a riadenia.
Byrokratická je organizácia, ktorá je
schválená ako hierarchický usporiadaná
formálna štruktúra a slúži na realizáciu
administratívnych procesov. Podobne aj
formálne organizačné štruktúry sa vytvárajú v
každej organizácii, nielen v administratíve.
Behoveriálnu školu charakterizuje
skutočnosť, že za podstatu organizácie
považuje ľudský faktor.
Kvantitatívna škola. Celú históriu ľudstva,
ale najmä 20. storočie sa vyznačuje
množstvom veľkých i malých ozbrojených
konfliktov
Spojením vedomosti matematikov, fyzikov i
ďalších vedcov skupiny operačných
výskumov boli vypracované veľmi dôležité
rozhodnutia v oblasti techniky a taktiky
pôsobenia vojsk.
Po skončení 2. svetovej vojny sa ukázalo,
že operačné výskumy sú využiteľné aj pre
potreby riešenia problémov v priemysle.
Popularita tejto školy má najmä tieto
dôvody:
1. zavedenie rýchlych počítačov na báze
mikroelektroniky.
2. prepojenie počítačov do počítačových sietí,
kde sa vytvorili podmienky na riešenie
širokej škály komplexných organizačných a
riadiacich problémov.
Niektoré základné pojmy:
Systemológia je veda, ktorá sa zaoberá
skúmaním systémov z hľadiska ich
komplexného charakteru. Systém je viac ako
len zosumarizovanie jeho časti, je to premena
kvantity na kvalitu. Pojem systém je
synonymom harmónie, poriadku a je
považovaný za opak ( antonymum ) chaosu.
Novodobé vyjadrenie ekonomiky a
organizácie sa opiera o teóriu systémov.
Teóriu systémov možno chápať ako logicky
prepojený trojčlenný súbor vied, ktorého
hlavné členy sú:
1. teória sformovaných systémov,
2. teória nesformovaných systémov.
Zdokonalenie tohto typu sa uskutočňuje v
rámci piatich po sebe idúcich etáp:
1. vymedzenie systému – vstup, výstup,
vybavenie, prostredie, personál a postupy,
2. interpretácia systému – interpretácia
štruktúry systému a v nej prebiehajúcich
procesov,
3. sformovanie systému –logický a
matematický opis systému,
4. algoritmizácia systému – vytvorenie
algoritmov na základe schém,
5. spogramovanie systému – vytvorenie
počítačových programov.
Smer systémového uvažovania miesto
rozoberania jednotlivých segmentov
organizácie osobitne, o organizácii sa uvažuje
ako o jednoliatom systéme, ktorý je zložený z
navzájom prepojených častí.
Systémový smer vychádza z názorov, že
organizácia je jednoliaty systém zložený zo
vzájomne prepojených častí.
Podsystémy sú časti, ktoré tvoria systém.
Synergia je pojem z oblasti organizácie a
riadenia, ktorý označuje, že celok získaných
efektov riadenia je väčší ako bežný výsledok
oddelených čiastočných efektov. Tento pojem
je vyvodený z vedeckej disciplíny nazývanej
synergetika.
Synergia v praktickom ponímaní znamená,
že elementy ( oddelenia ), ktoré spolupracujú,
sú efektívnejšie, ako keby fungovali
oddelene.
Systémy otvorené a uzavreté:
Otvorený systém je taký systém, v ktorom
existuje vzájomné pôsobenie s prostredím. V
uzavretom systéme takéto pôsobenie nejestvuje, vo
všetkých organizáciách existuje vzájomné
pôsobenie s okolím, avšak jeho napätie je
rozlíšené.
Hranice systému:
Každý systém má hranice, ktoré ho oddeľujú od
okolia. Uzavretý systém má pevné hranice a je
otvorený elastickejšie. V posledných rokoch
pozorujeme tendenciu, že hranice systémov
mnohých organizácii sa stávajú čoraz elastickejšie.
Ľudia ako východiskový faktor v
podmienkach vytvárania vzdelávacieho
systému slovenskej spoločnosti v oblasti
organizácie a riadenia i vytvárania
manažérskeho systému.
Vytváranie demokratického pluralizmu
vo vedomí spoločnosti:
Procesy zmien v ľudskej spoločnosti sú
trvalým javom, ktorému dominuje všeobecný
pokrok. Hlavným prejavom týchto premien sú
zmeny v širokej oblasti spoločenských,
hospodárskych a politických vzťahov.
Veľmi dôležité sú procesy zmien vo výchove
a vzdelávaní, ktoré podmieňujú správanie sa
ľudí a sú veľmi dôležité aj pre výchovu v
oblasti praxológie. Aktívna angažovanosť pri
riešení celkového obsahu demokratickej
spoločnosti si vyžaduje vytváranie patričného
demokraticko – pluralistického vedomia.
Odstránenie týchto nedostatkov je možné
iba sústavnou výchovou v duch demokracie
a pluralizmu.
Organizovanie predchádza tvorbu systému
riadenia.
Riadenie – jeho pojem a obsah.
Pod pojmom riadenie sa všeobecne rozumie
informačno – rozhodovacie pôsobenie
vedúceho aparátu odovzdané informačnými
kanálmi, ktoré vyplývajú z organizačných
vzťahov.
J.A.F. Stoner definuje riadenie ako proces
plánovania, organizovania, velenia a
kontrolovania práce členov organizácie
prostredníctvom využívania všetkých
dostupných prostriedkov organizácie na
dosiahnutia jej cieľov.
Aký je rozdiel medzi pojmami „ riadenie“
a „vedenie“? Človek riadi len ľudí.
Vedenie ( spravovanie ) je súbor určených
činností a pôsobení, ktoré sú prejavom
spoločenského vzťahu – moci medzi
človekom, ktorý riadi a ľuďmi i
prostriedkami, ktoré riadi.
Riadenie podľa vyššie uvedených definícii
sa opiera o moc, ktorú má riadiaci nad
podriadenými a nazýva sa organizačnou
mocou.
Riadiaci pracovníci :
1. pracujú s ľuďmi a pomocou ľudí.
2. robia namáhavé rozhodnutia,
3. sú zodpovední a znášajú zodpovednosť,
4. rovnovážne zlaďujú ciele a určujú priority,
5. myslia analyticky a synteticky,
6. určujú komunikačné kanály v organizácii,
7. sú sudcami, politikmi, diplomatmi a
symbolmi.
Nižší dozor - stredné riadenie – najvyššie
vedenie.
Technické schopnosti predstavujú spôsobilosť
využívať prostriedky technické, metódy a
technológie v danej špecializácii. Riadiaci pracovník
musí zvládnuť technickú časť úlohy, za ktorú je
zodpovedný.
Sociálne schopnosti predstavujú schopnosť a
spôsobilosť spolupráce s inými ľuďmi, pochopiť a
motivovať jednotlivcov aj skupiny.
Koncepčné schopnosti predstavujú rozumovú
schopnosť koordinácie a integrovania všetkých
záujmov a činnosti organizácie. Je to pozorovanie
časti a celku organizácie, pochopenie ich
vzájomných súvislostí s cieľom prijímať optimálne
rozhodnutia.
Funkcie riadenia.
Ľuďom vo vedúcich funkciách prináleží
mimoriadna úloha v modeli vedenia, ktorý
tvoria tieto činnosti :
1. plánovanie,
2. organizovanie,
3. vedenie motivovanie,
4. kontrolovanie a informovanie.