Задачи

download report

Transcript Задачи

Вписана окръжност
Презентацията е
представена от Валентин
Радушев 8а клас
Определение

Окръжност, която
се допира до
страните на
тригълник, се
нарича вписана в
триъгълника
окръжност, а
триъгълникът се
нарича описан
около
окръжността
Теорема

Във всеки
триъгълник може
да се впише
единствена
окръжност с
център
пресечната точка
на
ъглополовящите
на триъгълника.
Задачи

Докажете, че в равностранен
триъгълник медицентърът (
пресечната точка на медианите на
триъгълника) и центърът на
вписаната окръжност съвпадат
Задачи

Ъглополувящата в равностранен
триъгълник ABC е 6 cm. Намерете
радиуса на вписаната окръжност.
Задачи

В равнобедрен триъгълник ABC с
основа AB точката J е центърът на
вписаната окръжност, а ъгъл ACB =
80 градуса. Намерета ъглите на
триъгълник AJB.
Задачи

В триъгълник ABC ъгъл ACB е прав.
Ако точката J е центърът на
вписаната окръжност, намерете
ъгъл AJB.
Задачи

Около окръжност с радиус 5 cm е
описан правоъгълен триъгълник с
хипотенуза 20 cm. Намерете
периметъра на триъгълника.
Задачи

Докажете, че окръжностите,
вписани в еднакви триъгълници, са
еднакви.