ดาวน์โหลด power point คลิกที่นี่

Download Report

Transcript ดาวน์โหลด power point คลิกที่นี่

การผาตั
อไหล
่ ดส่องกลองข
้
้
่
และขอเข
า่
้
กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลราชพิพฒ
ั น์
สั งกัดสานักการแพทย ์
•
ใ น ปั จ จุ บั น ก า ร ผ่ า ตั ด
บ ริ เ ว ณ ข้ อ ไ ห ล่ แ ล ะ
ข้อเขา่ ได้ถูกพัฒนาเทคนิค
ให้ สามารถผ่าตัด ผ่านกล้ อง
(Arthroscopy) ทาให้ความ
เ จ็ บ ป ว ด จ า ก ก า ร ผ่ า ตั ด
น้อยลง ระยะเวลาการนอน
โ ร ง พ ย า บ า ล สั้ น ล ง แ ล ะ
ส า ม า ร ถ ก ลั บ ไ ป ใ ช้
การผาตั
่
่ ดส่องกลองที
้
หัวไหล่
การผาตั
อ
่ ตัด
่ ดส่องกลองเพื
่
เส้นเอ็น
ไบเซปส์(Biceps)ทีห
่ วั ไหล่
arthroscopic biceps
tenotomy
 การผาตั
่ ผาตั
่ ดส่องกล้องเพือ
่ ดเส้นเอ็น
long
head of biceps tendon โดยเส้นเอ็น long
head of biceps tendon เป็ นเส้นเอ็นทีเ่ ป็ น
สาเหตุของการปวดไหลที
่ าคัญ เมือ
่ อักเสบ,
่ ส
ไม่
ฉี กขาด มักจะทาให้ผู้ป่วยปวดไหลมาก
่
สามารถประกอบกิจวัตรประจาวันตางๆ
ได้
่
 การตัดเส้นเอ็น long head of biceps
tendon จะไมท
่ าให้กาลังหรือความสามารถ
ข อ ง ไ ห ล่ แ ล ะ ข้ อ ศ อ ก ล ด ล ง เ นื่ อ ง จ า ก
รางกายยั
งมีเส้นเอ็น short head of biceps
่
การผาตั
อ
่ ตัดซ่อมเส้น
่ ดส่องกลองเพื
่
เอ็นโรเตเตอรคั
์ ฟ (Rotator cuff)
ทีฉ
่ ี กขาดทีห
่ วั ไหล่
arthroscopic rotator cuff
repair
 การผ่าตัดส่องกล้องเพือ
่ ซ่อมกล้ามเนื้อ
rotator cuff ซึง่ เป็ นกลามเนื
้อสาคัญที่
้
ใช้ ในการขยับ ไหล่ ในผู้ ป่วยทีม
่ ก
ี าร
ฉี กขาดของกล้ามเนื้อ rotator cuff
ผู้ ป่ วยจะเจ็ บ ไหล่ มาก ขยับ ไหล่ ได้
น้ อยลง หรื อ ไม่ อาจขยับ ไหล่ ได้ เลย
ดั ง นั้ นการผ่ าตั ด ส่ องกล้ องเพื่ อ ซ่ อม
่ ี
้อ rotator cuff ในผู้ป่วยทีม
กลามเนื
้
การผาตั
ห
่ วั
่ ดส่องกลองที
้
เขา่
การผาตั
อ
่
่ ดส่องกลองเพื
้
เปลีย
่ นเส้นเอ็นไขวหน
้ ้ าที่
หัวเขา่
การผาตั
่ ดรักษาคนไข้ ตัง้ แตเดื
่ อนมีนาคม
– พฤษภาคม 2557
ใช้วิธก
ี ารผาตั
่ ด 3 วิธ ี มีคนไขจ
้ านวน 4
ราย ดังนี้
ข้อมูลการผาตั
่ ด
เดือน/
ปี 2557
วิธก
ี ารผาตั
่ ด
แบบใหม่
มีนาคม
-Arthroscopic biceps
tenotomy
แบบเดิม
- Arthroscopic ACL
reconstruction
แบบใหม่
เมษายน
-Arthroscopic biceps
tenotomy
และ Arthroscopic
rotator cuff repair
แบบเดิม
- Arthroscopic ACL
reconstruction
จานวน
จานวน
หมาย
คนไข้
วันนอน
เหตุ
1
2
-
1
1
-
1
4
-
1
2
-
ข้ อมูลการส่ งต่ อคนไข้
ข้อมูลการส่งต่อคนไข้ปี 2555-2556
จานวนการ
ปี พ.ศ.
จานวนคนไข้
หมายเหตุ
ส่งต่อ
2555
2556
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
4
3
1
1
-
-
-
-
1
-
-
2
-
-
2
-
-
ข้อมูลการส่งต่อคนไข้ปี 2557
จานวนการ
จานวนคนไข้
หมายเหตุ
ส่งต่อ
ข้ อมูลจานวนวันนอนโรงพยาบาล
ข้อมูลจานวนวันนอนเฉลี่ย
จานวนวัน
จ
านวนวั
น
นอน
นอน
หมายเหตุ
เฉลี่ย (วัน/ราย)
(วัน)
ปี
จานวน
คนไข้
(คน)
2555
3
9
3
-
2556
2
7
3.5
-
2557
(เดือนมีนาคม-
4
9
2.25
-
พฤษภาคม)