PowerPoint Prezentacija

Download Report

Transcript PowerPoint Prezentacija

PROTOKOL
REHABILITACIJE POSLE
PRELOMA KUKA
Dr Sanja Tomanović-Vujadinović1
Prof. dr Borislav Dulić2
Prof. dr Vladislava Vesović-Potić1
Dr Mirjana Manojlović-Opačić1
Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Klinički centar Srbije
Institut za ortopetsku hirurgiju i traumatologiju,Klinički centar Srbije
1
2
SAVREMENI STAVOVI U LEČENJU
BOLESNIKA SA PRELOMIMA KUKA
PODRAZUMEVAJU OPERATIVNO
LEČENJE KAO METODU IZBORA I
RANI REHABILITACIONI TRETMAN
KOJIM SE PORED BRZOG,
FUNKCIONALNOG OPORAVKA,
SPREČAVA I NASTANAK NIZA
KOMPLIKACIJA VEZANIH ZA
DUGOTRAJNU IMOBILIZACIJU.
CILJ OVOG RADA
JE DA UKAŽE NA VAŽNOST
PRIMENE RANE I
PRAVOVREMENE
POSTOPERATIVNE
REHABILITACIJE
KONAČNI CILJ
POSTOPERATIVNE
REHABILITACIJE KOD
PRELOMA GORNJEG
OKRAJKA BUTNE KOSTI JE
POSTIZANJE
FUNKCIONALNOG
OPORAVKA OBOLELOG
DO NIVOA PRE POVREDE
USPEH REHABILITACIJE
ZAVISI OD:
1. opšteg stanja bolesnika
(komorbiditet)
2. stanja lokomotornog sistema
(funkcija kretanja)
OČUVANOST FUNKCIJE KRETANJA
• oni koji su se kretali samostalno u i van
stana, bez pomoći drugih
• oni koji su bili sposobni da se kreću
samostalno, samo unutar doma u kome žive
• oni koji su mogli da se kreću samo uz pomoć
drugih lica ili ortopedskih pomagala
• oni koji su bili vezani za invalidska kolica,
ali su bili u mogućnosti da samostalno
pređu iz kolica u postelju
PLAN I PROGRAMREHABILITACIJE
SE FORMIRA NA OSNOVU
1. uzete anamneze i pregleda bolesnika
2. tipa preloma
3. vrste hirurškog zahvata
PRINCIPI RANE
REHABILITACIJE SU:
1. timski rad
2. individualni pristup bolesniku
3. svakodnevni pregledi bolesnika
PREGLED PODRAZUMEVA:
1. opšti pregled
2. pregled po sistemima
• krvni pritisak, telesna temperatura, krvna slika,
biohemijske analize, diureza
• mišićno-skeletni
- inspekcija (deformacije, otok, crvenilo, kožne promene)
- palpacija
- funkcionalni pregled (funkcionalni testovi, obim
pokreta - ROM, mišićna snaga - MMT, obim i dužina
ekstremiteta, analiza balansa)
DAN OPERACIJE
1. pozicioniranje operisanog ekstremiteta
(abdukcioni jastuk)
2. elastične čarape (do iznad kolena)
3. elevacija operisane noge
4. vežbe dijafragmalnog disanja
5. vežbe periferne cirkulacije (dorzi i
plantarna fleksija oba skočna zgloba)
PRVI POSTOPERATIVNI DAN
1. podizanje uzglavlja
2. izometrijske kontrakcije za natkoleni
i glutealni set mišića
3. vežbe disanja
4. vežbe periferne cirkulacije
5. klizanje pete operisane noge po podlozi
6. aktivno-potpomognute vežbe za jačanje fleksora,
abduktora i ekstenzora operisanog kuka u ležećem
položaju
7. aktivne vežbe za mišiće GE i neoperisane noge
8. sedenje na ivici kreveta - 2 x 30 min.
9. stajanje pored kreveta
KOD IMPLANTIRANE
ENDOPROTEZE SVE VREME
REHABILITACIONI TIM
INFORMIŠE I EDUKUJE
BOLESNIKA O DOZVOLJENIM
POZICIJAMA OPERISANOG KUKA
PRILIKOM MOBILIZACIJE
U I VAN KREVETA
DRUGI POSTOPERATIVNI DAN
• vežbe u ležećem položaju
od prethodnog dana
• sedenje na ivici kreveta i stolicama pored
kreveta (3x1 sat)
• vežbe u sedećem položaju
(aktivno potpomognuta fleksija kuka i
aktivna ekstenzija kolena)
• otpočinjanje hoda po ravnom uz pomoć
„hodalice” (4 m)
TREĆI POSTOPERATIVNI DAN
• vežbe u ležećem i sedećem položaju
• obuka hoda po ravnom uz pomoć „hodalice” (5m)
ČETVRTI POSTOPERATIVNI DAN
• obuka hoda po ravnom uz pomoć
dve potpazušne štake (8m)
PETI, ŠESTI I SEDMI
POSTOPERATIVNI DAN
• bolesnik usavršava tehniku hoda na štakama
i postepeno se osamostaljuje
DRUGA POSTOPERATIVNA
NEDELJA
• obuka hoda uz i niz stepenice uz pomoć štaka
• povećava se broj serija vežbi snage i izdržljivosti
fleksora, abuktora i ekstenzora operisanog kuka u
ležećem i sedećem položaju
(ugao fleksije operisanog kuka ne sme da prelazi 50° u prvoj
nedelji , 70° u drugoj i 90° do šeste postoperativne nedelje,
adukcija i unutrašnja rotacija ne treba da pređu središnu
liniju - kod zadnjeg i lateralnog hiruškog pristupa)
KOD MALE GRUPE
PACIJENATA KOJI NISU
DOBILI DOZVOLU ZA
OPERATIVNI ZAHVAT
SPROVODI SE
REHABILITACIONI
TRETMAN NA POSEBAN
NAČIN.
CILJ NAM JE DA RANOM
MOBILIZACIJOM NA NIVOU
KREVETA ELIMINIŠEMO
NASTANAK KOMPLIKACIJA I
DA U NAJKRAĆEM ROKU
OBEZBEDIMO PRELAZAK
BOLESNIKA IZ KREVETA U
STOLICU.
ZAKLJUČAK
RANA POST OPERATIVNA REHABILITACIJA PREDSTAVLJA
JEDAN OD VEOMA ZNAČAJNIJIH FAKTORA KOJI
DOPRINOSI USPEHU LEČENJA BOLESNIKA SA
PRELOMIMA KUKA.
ZAKLJUČAK
BOLESNIK LEČEN PRIMENOM NAŠEG PROGRAMA U
MOGUĆNOSTI JE DA VRLO RANO NAPUSTI HIRUŠKU
USTANOVU, U PROSEKU VEĆ DESETOG DO DVANAESTOG
DANA, ODMAH POSLE SKIDANJA KONACA.
ZAKLJUČAK
OVAJ PROTOKOL OMOGUĆAVA ZNAČAJNO SKRAĆENJE
DUŽINE BORAVKA U BOLNICI I U POTPUNOSTI JE
U SAGLASNOSTI SA OPŠTEPRIHVAĆENIM TRENDOM
U SVETU, SMANJENJA BROJA BOLESNIČKIH DANA,
BOLESNIKA LEČENIH ZBOG PRELOMA KUKA.
ZAKLJUČAK
PORED EFIKASNOSTI U LEČENJU, OVAJ PROGRAM
DONOSI ZNAČAJNE MATERJALNE EFEKTE (UŠTEDE),
A OVAKO LEČENI PACIJENTI MOGU BEZBEDNO DA
NASTAVE REHABILITACIONI PROGRAM U JEDNOM
OD CENTARA ZA REHABILITACIJU.