GIỚI THIỆU VỀ CƯ XÁ CÔNG TY FORMOSA 單身宿舍簡介Phòng

Download Report

Transcript GIỚI THIỆU VỀ CƯ XÁ CÔNG TY FORMOSA 單身宿舍簡介Phòng

Formosa Taffeta Co, Ltd.
Vietnam
Presented by Tire Cord Business Div.
7 Mar, 2011
1
Agenda
1. Formosa Plastics Group Organization
Introduction
2. FTC Vietnam Introduction
3. Products Information
4. Prospects and Company welfare
2
Formosa Plastics Group
Organization Introduction
Business Overview
Formosa Plastics
Group
Formosa
Plastics Corp.
Nan Ya
Plastics Corp.
Formosa
Chemicals
& Fibre Corp.
Formosa Taffeta Co. Ltd.
(FCFC holds a 37% stake in FTC)
Formosa
Petrochemical
Corp.
FTC Investment Business








Taiwan Formosa Petrochemical Corp
Taiwan Nan Ya Technology Corp.
Taiwan Quang Viet Enterprise Co,Ltd.
Taiwan Toaresin Co, Ltd.
Taiwan Shin Yun Gas Co’, Ltd.
Taiwan WK Technology IV.,Ltd.
Taiwan Asia Pacific Co.
Taiwan Terax Communication
Technoloyies Inc.
 Hong Kong Schoeller FTC(H.K.)
Co.,Ltd.
 USA Genesis Semiconductor Inc.
 Vietnam Formosa Industries Corp.
FTC Group’s Locations and Headquarters
China North
Changshu Plant
China South
Zhongshan Plant
FTC Taiwan
Headquarters
FTC Vietnam:
Long An &
Dong Nai Plants
FTC Vietnam Introduction
FTC Vietnam History
1.
2.
3.
4.
Formosa Taffeta Co. Ltd. was established in April,
1973.
Formosa Taffeta Vietnam Co., Ltd was established in
Long An, Vietnam in February, 1999.
In the first two years, we only produced trouser
fabrics, and started to develop sports and casual
fabrics from the beginning of 2001.
Formosa Taffeta Dong Nai Co., Ltd is the second
production base in Vietnam and started in 2004.
FTC starts the Vietnam tire cord expansion in 2010
and the project will be completed by the end of 2011.
FTC Vietnam Location
Dong Nai
Plant
Long An
Plant
HCM City Office
SƠ ĐỒ MẶT BẰNG KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 3
General Arrangement of Formosa Industry Park
TÆNH LOÄ 25B 省
道
FIC
正新公司
FTC
金車
公司
國元
緯達 明安
公司
全業
公司
晉緯
公司
FTC Dong Nai Plant Layout
Tire cord plant
Production Information
FTC Vietnam Product Types
Tire Cord
2012
Climate
Proof
Zero Weight
Production
Range
Coating
Embossed
Down Proof
Climalite
FTC Capacity Plan for 2010
FTC Textile Business Div.
FTC TW
Dyeing:
12M yrd/mth
Weaving:
16M yrd/mth
FTC China
South
Dyeing:
6M yrd/mth
Weaving:
12M yrd/mth
FTC China
North
Dyeing:
6M yrd/mth
FTC VN
Long An
Dyeing:
4M yrd/mth
Weaving:
8.5M yrd/mth
FTC VN
Dong Nai
Dyeing:
3M yrd/mth
Weaving:
5.5M yrd/mth
Long An Plant:
850 workers
Dong Nai Plant:
550 workers
FTC Vietnam total: 1400 workers
14
FTC Capacity Plan for 2011
FTC Textile Business Div.
FTC TW
Dyeing:
12M yrd/mth
Weaving:
16M yrd/mth
FTC China
South
Dyeing:
6M yrd/mth
Weaving:
12M yrd/mth
FTC China
North
Dyeing:
6M yrd/mth
FTC VN
Long An
Dyeing:
4.5M yrd/mth
Weaving:
8.5M yrd/mth
FTC VN
Dong Nai
Dyeing:
3M yrd/mth
Weaving:
8.2M yrd/mth
15
FTC Capacity Plan for 2011
FTC Tire Cord Business Div.
TW Plant #1
TW Plant #2
TW Plant #3
1980
1992
1100T/m
2250T/m
2007
Chafer:250T
Tire cord:1100T
Vietnam
Plant #1
Vietnam
Plant #2
2011
Expansion
1000T/m
2014
1000T/m
16
FTC VIETNAM REVENUES
million USD
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0
Investment Focus
1.
Casual wear and Sportswear Market
2001: Developed more casual wear and sportswear
2007: Casual wear and sportswear business grew 99%
2.
Local to Local & Quick Response Strategy
3.
Sharing Market Risks in China
4.
Vertical Supply Chain
(From FIC/Nan Ya to Formosa Vietnam and then to
apparel factories)
Tire Cord production starts in early 2012.
5.
Research,Development & Quality control
 Excellent product comes from top rated
technique and strictly quality control, FTC has
excellent professionals, concert with investment
on high precision machines and equipments.
 We take strictly quality control on material,
goods in process and product, Beside this , we
also introduce many kinds of advanced
technique, develop new product continually to
satisfy our customers.
 Working hard to cut down our cost, and feedback
to our customer, we have built up a win-win
condition with our customer, we got highly
confidence and support from our customer.
 Our police, Continuous Progress to Satisfy the
Customer.
Company Welfare
Welfare

人力是一個公司長遠發展的最重要資產,如何讓每一位員工能安心工作並全力發揮其專長,是公司所應努力追
求的目標,因此為吸引優秀人才,本企業提供穩定且優惠的薪資,以及完整的訓練及晉升發展體系,再配合完
善的福利措施,以達到人力資源充分發揮之基本政策。

薪資架構
正式人員依學歷及科系別核發統一訂定之「本薪」,另外每月再依實際狀況發給效率獎金、職務津貼、伙食津
貼、專業津貼、輪班津貼、加班津貼…等,每年也依公司業績及個人績效發給年終,並針對優秀幹部提供良好
的獎勵措施。

福利制度
● 勞保提供同仁基本的保障。
● 定期免費醫院進行全體同仁之健康檢查。
● 協助申請家庭急難救助。
● 發給同仁生日禮物、婚喪賀奠金、三節福利品(券)、子女教育獎學金。
● 補助春秋季郊遊及年終聚餐等活動。
● 提供特約團體保險,讓同仁能自由選擇更完善之保險規劃。
● 廠區設施:
□ 廠區員工福利餐廳
□ 廠區員工單身宿舍
□ 福利社、電影院 、理容院KTV、保齡球館、圖書館醫務室..等。


工作時間 實施週休1日制
每日工時 工廠 8:00~17:00
Cheá ñoä phuùc lôïi






Nhaân löïc laø taøi saûn phaùt trieån quyù giaù nhaát cuûa coâng ty, neáu nhö ñeå cho coâng nhaân an
taâm laøm vieäc ñoàng thôøi toaøn löïc phaùt hui chuyeân moân khaùc , ñoù chính laø muïc tieâu theo ñuoåi
noã löïc cuûa coâng ty , vì loâi cuoán nhaân taøi , coâng ty xí nghieäp ñaõ cung caáp möùc löông oån ñònh
vaø töû teá ,phaùt trieån heä thoáng thaêng chöùc vaø huaán luyeän ñaøo taïo hoaøn chænh , cuøng vôùi
vieäc phoái hôïp bieän phaùp phuùc lôïi hoaøn thieän ,ñeå ñaït ñöôïc phaùt hui nguoàn nhaân löïc ñaày ñuû
cuûa chính saùch cô baûn .
Möùc löông
Nhaân vieân chính thöùc , döïa theo loaïi hoïc löïc ñeå caáp phaùt "löông cô baûn” ,ngoaøi ra döïa theo tình
traïng moãi thaùng caáp phaùt tieàn thöôûng naêng suaát , tieàn chöùc vuï , tieàn côm , tieàn chuyeân
nghieäp , tieàn ñi ca , tieàn taêng ca …v..v moãi naêm cuõng döïa theo söï nghieäp vaø thaønh tích töøng
caù nhaân ñeå caáp phaùt tieàn thöôûng cuoái naêm vaø Teát ñoan ngoï , thöôûng Teát Trung Thu , ñoàng
thôøi coù thöôûng cho caùc caùn boä öu tuù cung caáp bieän phaùt khen thöôûng ,
Cheá ñoä phuùc lôïi
Ñaûm baûo baûo hieåm lao ñoäng cô baûn ,
Ñònh kyø tieán haønh Kieåm tra toaøn theå söùc khoeû cho nhaân vieân
Xin giuùp ñôõ caùc gia ñình gaëp khoù khaên
Caáp phaùt quaø sinh nhaät cho nhaân vieân , tieàn cöôùi xin , tang toùc ,thö chuùc möøng,quaø phuùc lôïi ,
tieàn hoïc boång cuûa con em
Giuùp ñôõ Leã Teát vaø caùc hoaït ñoäng Teát Nieân khaùc vaø du lòch
ung caáp baûo hieåm heïn rieâng ñoaøn theå , ñeå cho nhaân vieân töï do choïn löïa keá hoaïch baûo hieåm
ñöôïc hoaøn thieän
Khu thieát bò nhaø xöôûng
nhaø aên phuùc lôïi nhaân vieân
Kyù tuùc xaù cho nhöõng nhaân vieân ñoäc thaân
Thôøi gian laøm vieäc: thöïc hieän nghæ 1 ngaøy cuoái tuaàn
Thôøi gian laøm vieäc : 8:00 ~17:00
Training

教育訓練簡介

本企業對於新進人員規劃有一套完整的訓練體系,並塑造出良好的工作學習環境,期全力培養
出具有積極性、創新觀念的專業人才。同時透過在職業生涯各階段的完整培訓計劃,促使每一

大專儲備幹部之培訓
● 為使新進人員能瞭解及體驗現場單位之實際運作情形,所有新進大專儲備幹部一律安排至廠
區現場輪班單
● 輪班訓練期滿再展開1年基層實務訓練,就新進人員職務領域內,安排參與基層人員擔任之
基礎性實務工作,期能經由實務歷練奠定良好基礎,以培養將來擔任中堅幹部相關職務之能力

一般人員職務基礎訓練 為使新進人員能儘快瞭解並投入工作,所有工作別均預先編寫「工作

職務專業訓練 為強化所擔任職務之專業能力,每一職務三年內均排訂有五項以上之專業訓練
…等

幹部儲備訓練 規劃晉升幹部之儲備訓練課程,於晉升各級幹部前,集中安排參與儲備訓練,
俾增進領導統御能力及進階提升專業職能
GIÔÙI THIEÄU HUAÁN LUYEÄN ÑAØO TAÏO

Caùc keá hoaïch cho moät nhaân vieân môùi coù moät heä thoáng ñaøo taïo toaøn dieän , vaø taïo ra moät
moâi tröôøng laøm vieäc toát vaø hoïc taäp, huaán luyeän ñaày ñuû veà caùc yù töôûng tích cöïc saùng taïo
cuûa caùc chuyeân gia .Ñoàng thôøi thoâng qua caùc gia ñoaïn khaùc nhau trong söï nghieäp cuûa
mình ,moät tröông trình ñaøo taïo hoaøn chænh , moãi moät trong nhöõng ñoàng nghieäp toâi cuõng coù
theå vöôït qua chính mình , ñeå taêng tröôûng , trôû thaønh taøi naêng öu tuù quaûn lyù söï vuï vaø chuyeân
nghieäp

huaán luyeän ñaøo taïo boài döôõng caùn boä döï bò



Söû duïng nguoàn nhaân vieân môùi caàn hieåu roõ vaø thöû ngieäm tình hình vaän haønh thöïc teá caùc
ñôn vò hieän tröôøng ,taát caû caùn boä döï bò môùi , phaûi saép xeáp ñi ca döôùi xöôûng saûn xuaát ,
chaáp nhaän huaán luyeän thöïc teá ñi ca 3 thaùng ñeå hoïc taäp
Heát thôøi haïn huaán luyeän ñi ca tieáp tuïc huaán luyeän cô sôû söï vuï 1 naêm ,chính trong laõnh vöïc
chöùc vuï nhaân vieân môùi, saép xeáp tham döï coâng vieäc söï vuï neàn moùng cô sôû nhaân vieân ñaûm
nhieäm , coù neàn moùng kinh nghieäm trong coâng vieäc toát thì môùi coù naêng löïc ñaûm nhieäm caùn
boä coù traùch nhieäm lieân quan
Huaán luyeän neàn moùng chöùc vuï nhaân vieân bình thöôøng , ñeå söû duïng nguoàn nhaân vieân môùi
caàn nhanh choùng hieåu roõ ñoàng thôøi tham gia vaøo coâng vieäc , taát caû moïi coâng vieäc ñeàu phaûi
bieân soaïn tröôùc “saùch thuyeát minh coâng vieäc” ñoàng thôøi huaán luyeän nhaân vieân môùi chaáp
nhaän noäi dung ñaõ chuaån bò
Huaán luyeän chöùc vuï chuyeân nghieäp , vì laøm maïnh naêng löïc chuyeân nghieäp chöùc vuï ngöôøi
ñaûm nhieäm , moãi moät chöùc vuï noäi trong 3 naêm ñeàu phaûi saép ñaët 5 haïng muïc trôû leân cuûa
caùc lôùp hoïc huaán luyeän chuiyeân nghieäp ,ñoàng thôøi yeâu caàu phaûi coù söï phoái hôïp trong coâng
vieäc , bao goàm tính keá hoaïch naâng cao chuyeân nghieäp kyõ thuaät phaùt trieån saûn phaåm môùi tieán
gaàn kyõ thuaät chuyeân nghieäp môùi ..v..v ñôïi cô hoäi , khi hôïp thôøi tieáp tuïc huaán luyeän caùc haïng
muïc chuyeân nghieäp .
Huaán luyeän caùn boä döï bò , quy hoaïch caùc lôùp huaán luyeän ñaøo taïo leân chöùc cho caùn boä döï
bò , caùc caùn boä tröôùc khi leân chöùc , trong ñoù saép xeáp tham döï huaán luyeän döï bò ,khaû naêng
phuïc vuï ñeå naâng cao kyõ naêng laõnh ñaïo ñeå taêng cöôøng naâng cao chöùc naêng chuyeân nghieäp
cuûa hoï
GIỚI THIỆU VỀ CƯ XÁ FORMOSA
單身宿舍介紹
Chi phí xây dựng : 8 triệu USD, gồm 9 tầng, 343 phòng có thể ở khoảng 2.186 người
GIỚI THIỆU VỀ CƯ XÁ CÔNG TY FORMOSA
單身宿舍簡介
Tổng quan khu phúc lợi tầng trệt
一樓福利區
GIỚI THIỆU VỀ CƯ XÁ CÔNG TY FORMOSA
單身宿舍簡介
Khu phúc lợi tầng trệt - Phòng đọc sách báo
一樓福利區 – 圖書室
GIỚI THIỆU VỀ CƯ XÁ CÔNG TY FORMOSA
單身宿舍簡介
Khu phúc lợi tầng trệt - Phòng INTERNET
一樓福利區 - INTERNET
GIỚI THIỆU VỀ CƯ XÁ CÔNG TY FORMOSA
單身宿舍簡介
Khu phúc lợi tầng trệt – Khu căng tin
一樓福利區 - 冷飲部
GIỚI THIỆU VỀ CƯ XÁ CÔNG TY FORMOSA
單身宿舍簡介
Khu phúc lợi tầng trệt – Khu siêu thị
一樓福利區 - 販賣部
GIỚI THIỆU VỀ CƯ XÁ CÔNG TY FORMOSA
單身宿舍簡介
Nhà ăn tầng trệt - Có thể phục vụ cùng lúc 480 người
一樓員工餐廳 - 可容納 480人
GIỚI THIỆU VỀ CƯ XÁ CÔNG TY FORMOSA
單身宿舍簡介
Nhà ăn tầng trệt - Khu cung cấp cơm hộp
一樓廚房 - 便當製作區
GIỚI THIỆU VỀ CƯ XÁ CÔNG TY FORMOSA
單身宿舍簡介
Khu phúc lợi tầng trệt - Phòng xem phim cuối tuần
一樓福利區 – 看電影室
GIỚI THIỆU VỀ CƯ XÁ CÔNG TY FORMOSA
單身宿舍簡介
Khu vực nghỉ ngơi của nhân viên
員 工 住 宿 區 域
GIỚI THIỆU VỀ CƯ XÁ CÔNG TY FORMOSA
單身宿舍簡介
Phòng nghỉ nhân viên - Cụm giường tủ bằng gổ cao
cấp
寢室 - 高級木質床舖組
GIỚI THIỆU VỀ CƯ XÁ CÔNG TY FORMOSA
單身宿舍簡介
Phòng nghỉ nhân viên - Tủ đựng bằng gổ cao cấp
寢室 - 高級木質置物櫃
GIỚI THIỆU VỀ CƯ XÁ CÔNG TY FORMOSA
單身宿舍簡介
Khu giải trí của nhân viên – Phòng xem Tivi
員工休閒設施 – 看電視室
GIỚI THIỆU VỀ CƯ XÁ CÔNG TY FORMOSA
單身宿舍簡介
Khu giải trí của nhân viên – Bóng bàn
員工休閒設施 - 乒乓球桌
GIỚI THIỆU VỀ CƯ XÁ CÔNG TY FORMOSA
單身宿舍簡介
Khu giải trí của nhân viên – Bàn bida
員工休閒設施 - 撞球桌
GIỚI THIỆU VỀ CƯ XÁ CÔNG TY FORMOSA
單身宿舍簡介
Khu công cộng các tầng – Phòng tắm nóng lạnh
各樓公共區 - 乾濕分離浴室
GIỚI THIỆU VỀ CƯ XÁ CÔNG TY FORMOSA
單身宿舍簡介
Khu công cộng các tầng – Phòng giặt quần áo
各樓公共區 - 洗衣房
GIỚI THIỆU VỀ CƯ XÁ CÔNG TY FORMOSA
單身宿舍簡介
Khu công cộng các tầng - Phòng giặt quần
áo
各樓公共區 - 洗衣房
Faith, Trust, Confidence
43