Osobnost – situace – predikce chování

download report

Transcript Osobnost – situace – predikce chování

Osobnost – situace – predikce chování
4. téma
Specifické okruhy psych.osobnosti:
1/ celkový popis osobnosti – zahrnuje
vlastnosti, rysy, faktory osobnosti;
2/ struktura a dynamika osobnosti – co
ji utváří a odkud čerpá energii;
3/ integrační funkce v osobnosti – „já“;
4/ přístupy psychologických směrů
k osobnosti – teorie osobnosti.
Osobnost – situace – predikce chování
Chování je funkcí interakce osobnosti a prostředí,
proto je osobnost vymezována v pojmech
interakčních epizod.
1. zdůraznění individuální odlišnosti mezi osobnostmi
oproti vlivům prostředí.
Rysoví psychologové – G.W. Allport, R. B. Cattell
2. zdůraznění rozdílů v prostředí (spíše než mezi
osobnostmi).
Teorie sociálního učení – A.Bandura
3. Interakcionisté – J.Rotter, W.Mischel
Ad 1.Rysoví psychologové
 Cíl:
 Popsat vlastnosti osobnosti tak, aby ji
druzí poznali
 Na základě popisu bychom měli být
schopni předpovědět, jak se v které
situaci zachová
 Psychometrický přístup
 Tvorba dotazníků
ad 1. Rysoví pychologové
Základní termín je RYS
1. vnitřní dispozice, relativně stabilní – v čase
a přes situace
2. typicky bipolární
(př: dominance vs. submise)
3. aditivní, vzájemně nezávislé
4. individuální rozdíly v socioemocionálním
fungování
Klíčoví autoři rysových teorií
 rané rysové teorie
G.W. Allport,
R.B. Cattell,
H.Eysenck
 moderní rysové teorie
R. McCrae and P.Costa
pětifaktorový model
„Big five“
Gordon W. Allport
 rys je strukturální jednotka osobnosti
 reálně existující neuropsychická struktura
 umožňuje interpretovat řadu podnětů jako
ekvivalentní a konzistentní chování
 existence rysu – 3 zdroje průkaznosti
 frekvence chování
 rozsah situací
 intenzita chování
 rysy kardinální, centrální, sekundární
 idiografický přístup
Raymond B. Cattell: „Měření“ rysů
 rigorózně kvantitativní přístup
 faktorová analýza- zdrojové rysy
 dynamické rysy
 rysy schopností
 temperamentové rysy
 Tvůrce dotazníku 16PF
Hans Eysenck
2 základní rysy:
melancholik
flegmatik
extraverze-introverze
neuroticismus
(později přidal psychoticismus)
cholerik
sangvinik
BIG FIVE
Lexikální přístup – nejvýznamnější rozdíly mezi
lidmi jsou kódovány v jazyce
I.
extraverze- extroversion
II.
přívětivost - agreeableness
III.
svědomitost - conscientiousness
IV.
neuroticismus - neuroticism
V.
otevřenost ke zkušenosti - openness
povídavý, otevřený, ukvapený, sociabilní x mlčenlivý, rezervovaný, opatrný,
uzavřený
dobromyslný, důvěřivý, mírný, kooperativní x vznětlivý, nedůvěřivý, svéhlavý,
negativistický
uspořádaný, zodpovědný, svědomitý, vytrvalý x nedbalý, nespolehlivý,
nesvědomitý, nestálý
nervózní, úzkost., podrážděný, hypochondrický X vyrovnaný, soustředěný, klidný,
nehypochondrický
kulturní, intelektuální, vytříbený, obrazotvorný x nekulturní, neuvážlivý, hrubý,
jednoduchý
Rysy – Vrozené nebo získané?
zjišťování podílu dědičnosti ve studiích dvojčat
rozdíly mezi DD=dědičnost+prostředí
rozdíly mezi JD=prostředí
JD
DD
Stabilita rysů v průběhu života
Pozitivní rysy osobnosti
 silné stránky charakteru či ctnosti
 Moudrost (tvořivost, zvídavost,otevřená mysl, zájem
poznávat, nadhled)
 Odvaha/kuráž (autentičnost,statečnost,vytrvalost, elán)
 Lidskost (laskavost, vzájemnost, sociální inteligence)
 Poctivost (spravedlnost, vedení, spolupráce)
 Střídmost (schopnost odpouštět, skromnost, uvážlivost,
sebeovládání)
 Sebepřesah (oceňování krásy a vyjímečnosti, schopnost
úžasu, vděčnost, naděje, humor, oddanost/osobní víra)
https://www.viame.org/survey/Account/Register
Sociální situace a sociální učení
Jak si osobnost vzorce chování
osvojí?
záleží na situaci – např. intenzivní snaha ve škole
nebo ve vztahu
Albert Bandura teorie sociálního učení
chování
osobnost
prostředí
učení se pozorováním
1.
2.
3.
4.
pozornost, pozorování
zapamatování si
reprodukce
motivační procesy
self-efficacy
(posouzení vlastních schopností, subjektivní osobní zdatnost)
4 zdroje
1.
2.
3.
4.
předchozí výsledky (úspěchy/neúspěchy)
zástupné učení
Přesvědčování
emoční aktivace (signál o úrovni self–efficacy)
Interakcionistické pohledy
Julian Rotter
potenciál chování = „expectancy + value“
locus of control – ohnisko kontroly
http://www.psychbytes.com/Quizzes/Brief%20Locus%20of%20Contro
l%20Scale/Brief%20Locus%20of%20Control%20Scale.htm
Interakcionistické pohledy
Walter Mischel
„Marshmallow
test“ – oddálené uspokojení (kontrola popudů)
po 14 letech rozdíly v sebehodnocení,sociálních kompetencích, školním výkonu,
reakci na frustraci
Popsat osobnost znamená popsat:





kompetence („co umí“)
způsob interpretace situací („jak jim rozumí“)
očekávání („jaké chování bude mít v této situaci žádoucí výsledek“)
subjektivní hodnoty („v co věří a na čem jí záleží“)
systémy a plány sebeřízení („jak se kontroluje či motivuje“)
Kritika rysů
 rys existuje pouze v mysli pozorovatele
(Mischel)
 základní atribuční chyba: u jiných
přeceňujeme rysy, u sebe situace
 chování je komplexní – musíme znát
kontext
 Abychom odhadli chování, potřebujeme
vedle rysů znát postoje, přesvědčení a
motivy (nevědomé cíle; McClelland)