klasicismus

download report

Transcript klasicismus

KLASICISMUS

z lat. classicus = vynikající, vzorový

klasicismus

vznikl za vlády fr. Krále Ludvíka XIV. (1613 - 1715)

nápodoba antického umění

pevný systém estetických pravidel

šíření
na V – Rusko
 na Z - Amerika
klasicismus



sloh na konci 18. a na přelomu 18. a 19. st. ve Francii (
klasický ráz má ve F již baroko)

výraz fr. racionalizmu

(fr. konvent vyhlásil klasicismus za sloh fr. revoluce)

empír

z lat. empire = císařství

vrcholná forma klasicismu

hl. za Napoleona – poč. 19. st.

vznik ve Francii a šíří se do Evropy

klasicismus

ještě barokní prvky s
rysy a prvky antiky

empír

inspirace antikou –
některé stavby na
pohled kopírují antické
památky

zájem o antické památky

hl. tvarosloví helénské

nové objevy antické civilizace (J.J. Wincklemann)
Základní rysy klasicismu



navazuje na antiku (hl. tvarosloví helénské)
pevně stanovená estetická pravidla a předpisy (vedou k
dokonalosti díla)
rozumová kázeň a střídmost (oproti barokní vypjaté citovosti,
vášni, mystičnosti a dualismu ducha a těla) - vládne symetrie,
strohost (není místo pro umělcovu fantazii)

stavby monumentální a chladné

měřítkem krásy je pravda a rozumovost

v malbě
nejdůležitější linie,
 precizní (až fotografická) modelace reality (hl. lidských těl)
barvy – neměla funkci výstavby obrazu, ale spíš koloruje


ARCHITEKTURA
Hlavní rysy architektury

hl. ve Francii sloh památníků a monumentálních staveb

zakládání nových měst s širokými a rovnými bulváry

symetrie

podřízenost vyššímu řádu

nadosobní, objektivní, čisté, nepodléhající lidským citům
Stavby



Francie

Chrám sv Genovefy v Paříži - Pantheon

Vítězný oblouk na náměstí Étoile
Anglie

hl. stavby reprezentační

Národní galerie v Londýně

Britské muzeum v Londýně

prolínání klasicismu s romantismem (A bližžší)
Německo

Braniborská brána v Berlíně

Walhalla u Regensburgu

Rusko

Petrohrad


typické příklady klasicizujícího baroka
USA



fr. architekti
Washington (založen v klasicistním duchu stejně
jako řada dalších měst)
Kapitol ve Washingtonu
Chrám sv Genovefy v Paříži - Pantheon
architekt J. Soufflot


mausoleum
v jeho podzemní kryptě
jsou uloženi
nejvýznamnější fr. umělci a
myslitelé např.

Alexandre Dumas st.

Jean-Jacques Rousseau

Voltaire

Victor Hugo

Pierre Curie

Marie Curie-Sklodowska
Vítězný oblouk na nám. Étoile v Paříži
na památku Napoleonova vítězství u Slavkova
Národní galerie v Londýně
Britské muzeum v Londýně
Britské muzeum v Londýně
Braniborská brána v Berlíně
Walhalla u Regensburgu


Panteon a čestná síň u
Dunaje, Walhalla – jeden z
nejkrásnějších a
nejvznešenějších památníků,
jaké Němcům zřídil bavorský
krá
uvnitř : mramorové busty a
pamětní desky k uctění
významných Němců i
osobností, spojených s
historií Německa a
německého lidu
Petrohrad
Petrohrad





Petrohrad (Sankt-Petěrburg, dříve Leningrad a Petrohrad)
založen roku 1703 carem Petrem Velikým v močálech v deltě
Něvy ústící do Finského zálivu na více než 40 ostrovech
spojených 300 mosty - okno do Evropy.
1712–1917 - hl. město Ruska
kulturní centrum Ruska s mnoha památkami Světového dědictví
UNESCO
jeden z nejdůležitějších ruských přístavů
Památky Petrohradu

Petropavlovská pevnost s Katedrálou Petra a Pavla

palác Admirality

Triumfální oblouk

(památka na vítězství nad Napoleonem)

žulový monolit – Alexandrův sloup

Kazaňský chrám

Křižník Aurora

Vasiljevský ostrov

Smolenská katedrála

tepnou města je 4 km dlouhý Něvský prospekt




Zimní palác - nechala
postavit dcera Petra
Velikého, Alžběta.
it. barokní kompozice
architekta Bartolomea
Rastrelliho provedené v bílé
a zelené barvě
později klasicistní přistavba
Kateřina Veliká roku 1764
zde zřídila galerii Ermitáž a
umělecké skvosty pro ni
nakupovala v celé Evropě;
dnes je tato sbírka čítající
skoro tři milióny uměleckých
děl největší obrazárnou na
světě.
Zimní palác
Galerie Ermitáž
Katedrála sv. Izáka





stavělo 440 tisíc dělníků po 40
let
jedna z největších katedrál na
světě (výšky 100 m, 14000 míst
pro návštěvníky)
mramoru, drahokamů a
polodrahokamů všech barev
zlatá kupole je obložena 100 kg
čistého zlata
z kopule se nabízí výhled na
nejkrásnější místa historického
jádra města, které bylo v roce
1990 prohlášeno za světové
kulturní dědictví UNESCO
Petrohrad - Petrodvorec
Kapitol ve Washingtonu
Kapitol ve Washingtonu


Washington, D. C. - hl. město
USA (od r. 1800)

sídlo prezidenta a Kongresu


na území D. C. nenajdeme
mrakodrapy (je zakázáno, aby
byla nějaká budova na území
města vyšší než budova
Kapitolu (tj. cca 87,6 m )
převládají tu budovy veřejných
institucí a budovy
administrativní
zástavba výškovými budovami
začíná až za řekou Potomac v
Arlingtonu.
Bílý dům



oficiální sídlo a
pracoviště prezidenta
USA
výstavba Bílého domu
začala v roce 1792 a od
této doby proběhlo
mnoho renovací
poprvé byl vymalován
bílou barvou po válce v
roce 1812, kdy Britové
dům podpálili
SOCHAŘSTVÍ



dokonale vyhlazené mramorové sochy lidských
postav
idealizované portréty stylizované do antických
božstev
bohužel bez života
Antonio Canova

chladnost klasicismu dokázal
oživit sentimentální citovostí

mytologické náměty

portréty

Máří Magdalena

Posmrtná maska

Tři grácie
Amor a Psýché

Perseus a Medúza

Orfeus
Napoleonova sestra Paulina Borghese
jako Venuše

Portrét Napoleona
MALÍŘSTVÍ




v antickém malířství nebylo na co navazovat
malba tedy navazuje na antický reliéf, důraz na
kresbu, barva jen koloruje
součást politické ideologie
náměty, v nichž zájem individua byl podřízen
velkým ideálům

figurální kompozice

Jacques-Louis David

Jean-Auguste-Domonique Ingres
Jacques-Louis David

dvorní malíř Napoleona

politicky aktivní


(radikální jakobínký člen revoluce, člen a později předseda Konventu,
podepisoval rozsudky smrti, hlasoval i pro rozsudek smrti pro krále,
pomáhal některým umělcům a šlechtě)
jeho obrazy dokonale vyhovují vkusu současníků a dobovým
estetickým požadavkům („nejkrásnější obraz století“ Přísaha
Horatiů)

mytologické a historické náměty

dohlížel na zřízení muzea v Louvru
Přísaha Horatiů
Únos Sabinek
Napoleonova korunovace

Napoleon ve své
pracovně

Bonaparte překračuje
Alpy



Zavražděný Marat
David našel svého přítele
Jeana Paula Marata,
jednoho z
nejradikálnějších vůdců
revoluce, mrtvého ve
vaně – je proboden
odpůrkyní vlády teroru,
Charlotte Cordayovou
Jeden z Davidových
nejslavnějších obrazů
Jean-Auguste-Domonique Ingres



žák Davida
skvělý kreslíř a malíř
portrétů
hl. smyslová krása
ženského těla
Turecká lázeň
•
Madame Senonnes
Portrét slečny Karolíny Rivierové
Princess Albert de Broglie
Madame Paul Sigisbert
Moitessier
KLASICISMUS U NÁS
koncem 18.st.
ARCHITEKTURA

Stavovské divadlo v Praze

zámky


většina lázeňských měst


Kynžvart, Kačina, částečně Lednice
Teplice, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně
parky

Lednice, Krásný Dvůr
Stavovské
divadlo v Praze
Zámek Kynžvart
Zámek Kačina
SOCHAŘSTVÍ

Václav Prachner

antika v č. sochařství

pracuje hl. s pískovcem


nejznámějším dílo alegorie
Vltavy, populární "Terezka"
(1812),- dodnes (její kopie)
umístěná ve zdi nad kašnou v
nice clam-gallasovského paláce
na Starém Městě.
vrchol - pomníku na náhrobku
biskupa Lva Thuna na
malostranském hřbitově v
Praze-Radlicích
MALÍŘSTVÍ
Antonín Machek

portréty na světové úrovni

bez akademického vzdělání
Ludvík Kohl



nejčastějším námětem jeho
kreseb a obrazů je
idealizovaná či konkrétní
architektura anticky či
egyptsky laděná a
architektonické interiéry
(rytířské "gotizující" sály,
hrobky a potemnělá sklepení,
chrámy),
veduty (7 pohledů na Prahu,
4 pohledy na české hrady)
portréty
František Tkadlík

portréty



Portrét Josefa Dobrovského
Portrét Otokara hraběte
Černína
romantické historické a
vlastenecké náměty
Seznam použité literatury

Prokop, V.: Kapitoly z dějin výtvarného umění. Sokolov 2004

Černá, M.: Dějiny výtvarného umění. Praha 1996

Wikipedie, otevřená encyklopedie

Zdroj obrázků: internet