pristupy k osobnosti VY_32_INOVACE_nov15

download report

Transcript pristupy k osobnosti VY_32_INOVACE_nov15

Škola:
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
Označení:
CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov15
Autor
Mgr. et Mgr. Jitka Nováková
Vzdělávací obor:
Psychologie
Tematická oblast:
Obecná psychologie
Téma:
Přístupy k osobnost i
Určeno pro:
1. ročník středních pedagogických škol, kvintu gymnázia
Vytvořeno dne:
31. 8. 2013
Klíčová slova:
osobnost, přístupy k psychologii osobnosti, Freud, ego, superego, id, Jung
Metodický popis:
rozsah 1 vyučovací hodina;
prezentace obsahuje výklad přístupů k popisu osobnosti v rámci
psychologie, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli;
osobnost
• funguje jako integrovaný celek,
• individuálně typický,
• ve svých charakteristických rysech relativně
stabilní;
modely osobnosti – konstrukty, jak popsat
konkrétní osobnost jedince
přístupy v psychologii osobnosti
způsoby, jak popsat konkrétní osobnost jedince
A) přístup typologický – zařadit do typů;
B) přístup dynamický – působení psychických sil;
C) přístup faktoriální – různá míra faktorů;
D) systémová teorie integrace osobnosti –
osobnost tvořená různě propojenými systémy;
A) přístup typologický;
Kretschmer:
• 1) pyknik – cyklothym
• 2) astenik – schizothym
• 3) atletik – ixothym
Jung – podle přístupu k realitě a dominance
základních psychických funkcí
• 1) extravert
• 2) introvert
• a) racionalita
• b) prožívání
• c) senzitivita
• d) intuice
B) přístup dynamický
Freud – vnitřní síly:
• a) vědomé (racionální) – vrchol ledovce;
• b) podvědomé (fixované) – myšlenky,
rozhodnutí, zážitky, konflikty dříve
uvědomované, zapomenuté;
• c) nevědomé (pudové) – představy, zkreslené
obrazy skutečnosti a přání – silný motivační vliv;
Freud – model
• superego – princip dokonalosti, vědomé i
nevědomé, zvnitřněné zákazy a omezení;
• ego – princip reality, vědomé i předvědomé,
racionální, proces uspokojení potřeb, testování
reality, přání porovnána s realitou a přizpůsobena;
• id – princip slasti, nevědomé, temná nepřístupná
část, chaos, iracionální, uspokojení;
Freud – model
• superego – princip dokonalosti;
• ego – princip reality,
široké rozpětí – zdravá osobnost,
prostředník – kompromisy mezi požadavky id a
zákazy superega;
• id – princip slasti;
Jung
1) extravert
2) introvert
senzitivita
racionalita
prožívání
intuice
Jung
senzitivita – citlivost na vnější
podněty, vnímání
racionalita – kognitivní fce
prožívání – emoce
intuice – citlivost na vnitřní
podněty, kreativita
Jung, struktura psyché:
•
•
•
•
kolektivní nevědomí – archetypy;
osobní nevědomí – komplexy;
ego, vědomé já;
bytostné Já;
Jung, struktura psyché:
• kolektivní nevědomí – zděděné, nejhlubší
společný jmenovatel, mysl lidstva; archetypy –
obsahují jádro představy, významu nebo
zvláštního vzorce chování;
• osobní nevědomí – získané, z citů, myšlenek,
zážitků, které byly zapomenuty, vytěsněny,
potlačeny; komplexy – psychické prvky, které se
vymkly kontrole osobního vědomí;
Jung, struktura psyché:
• ego, vědomé já – odpovědné za trvalou
identitu osoby, chování, uvažování, cítění,
rozhodování a snažení, v úzkém kontaktu s
bytostným Já;
• bytostné Já – prvotní základ psyché, hloubka
je nezjistitelná, katalyzátor vnitřního růstu
osoby, podporuje vyváženou syntézu
vědomých a nevědomých procesů;
Berne, strukturální analýza – tři úrovně Ega:
dítě
dospělý
rodič
dítě
dospělý
rodič
C) přístup faktoriální
„ Big Five“
• stabilita – labilita,
• aktivita – pasivita,
• submisivita – dominance,
• citovost – rozumovost,
• extraverze – introverze
D) systémová teorie integrace osobnosti;
interakční systémy:
• a) senzorický, b) motorický,
• c) kognitivní, d) afektivní,
• e) stylový, f) hodnotový;
roviny procesu integrace:
• senzomotorická (a+b),
• adaptivní učení – transformační (c+d),
• úroveň organizujícího jáství – integrativní (e+f);
seřaď Freudův model
• princip reality racionální;
• princip slasti, iracionální,
superego
požadavky na uspokojení; • princip dokonalosti,
• princip dokonalosti, zákazy
zákazy a omezení;
a omezení;
ego
• princip reality
id
racionální, prostředník;
ego
id
superego
• princip slasti,
iracionální, uspokojení;
seřaď Freudův model
• nevědomé;
• vědomé i nevědomé;
• vědomé i předvědomé;
superego
• princip dokonalosti;
• vědomé i nevědomé;
ego
• princip reality;
• vědomé i předvědomé;
id
• princip slasti;
• nevědomé;
seřaď Jungův model
funkce: senzitivita, racionalita, prožívání, intuice
senzitivita – vnější podněty
racionalita – kognice
prožívání – emoce
intuice – vnitřní podněty
Použité zdroje
PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie,
Academia, Praha 2005. ISBN 80-200-1387-3
VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum,
Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3
osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní
originální tvorbou autora.