vule, motivace VY_32_INOVACE_nov09

download report

Transcript vule, motivace VY_32_INOVACE_nov09

Škola:
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno
Označení:
CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov09
Autor
Mgr. et Mgr. Jitka Nováková
Vzdělávací obor:
Psychologie
Tematická oblast:
Obecná psychologie
Téma:
Vůle, motivace
Určeno pro:
1. ročník středních pedagogických škol, kvintu gymnázia
Vytvořeno dne:
31. 8. 2013
Klíčová slova:
vůle, volní akt, komplex volních vlastností, motivace, vnitřní a vnější
motivace
Metodický popis:
rozsah 1 vyučovací hodina;
prezentace obsahuje výklad psychického jevu vůle a procesu motivace,
na konci jsou otázky k zařazení do systému psychických jevů a zpětná
vazba, zda žáci tématu porozuměli;
Vůle
• proces volní samoregulace chování člověka,
jednání, záměrné, cílevědomé úsilí směřující
k dosažení vytčeného cíle, vlastní jen člověku
(volní akt);
• psychická dispozice, komplex vlastností
osobnosti, způsobilost sebekontroly v
nejširším smyslu;
Vůle
• proces
• volní samoregulace chování člověka, jednání,
• záměrné, cílevědomé úsilí směřující
k dosažení vytčeného cíle, vlastní jen člověku;
• psychická dispozice, komplex vlastností
osobnosti,
• způsobilost sebekontroly v nejširším smyslu;
Vůle
• vůle – volní akt, proces
• vůle – vlastnost osobnosti
A) vůle – volní akt, proces
podstatné znaky:
• 1) vědomí vlastního rozhodnutí;
• 2) aktivní akce (tedy nikoli reakce, nýbrž
operace);
• 3) vědomí cíle, resp. i prostředků k jeho
dosažení;
utváří se v závislosti na individuálním vývoji 1)
rozumovém (inteligenci) 2) morálním;
fáze:
• 1) rozhodovací; komplexnost jednání: intelekt
– zvažování, hodnocení; emoce – blokující,
stimulující;
• 2) volba prostředků;
• 3) realizace + kontrolní aktivita;
srovnání impulzivního a volního jednání: impulzivní
chování (zkratkovité); volní regulace chování
(jednání);
• impulz → akce
• impulz → rozvažování o cílech, prostředcích,
důsledcích →
akce
rozvaha založená na interakci emoční reflexe a
rozumového přístupu; stanovené cíle a
prostředky nemusí být vždy rozumné;
B) vůle – vlastnost osobnosti
osobnost jedince charakterizuje také komplex
volních vlastností
• rozhodnost,
• vytrvalost,
• sebeovládání,
• rozvážnost,
• zásadovost,
• houževnatost atd.;
vůle – vlastnost osobnosti
vyjadřuje schopnost sebekontroly, projevující se
• v potlačování nežádoucích tendencí,
• v úsilí při překonávání překážek,
• při dosahování časově vzdálených cílů,
• při jejich vytyčování – aspirace;
• vzniká interakcí vrozených vlastností a
zkušeností, nevytváří jen útlumy, zábrany,
klade i cíle;
Motivace
• proces usměrňování, udržování a
energetizace chování vycházející z
biologických zdrojů, souhrn hybných momentů
v činnostech, prožívání, chování a osobnosti
jedince; intrapsychický proces zvýšení nebo
poklesu aktivity, mobilizace sil, energizace
organismu, projevuje se napětím, neklidem,
činností směřující k porušení rovnováhy;
•
•
•
•
•
•
Motivace
proces
usměrňování,
udržování a
energetizace chování
vycházející z biologických zdrojů,
souhrn hybných momentů v činnostech,
prožívání, chování a osobnosti jedince;
• intrapsychický proces zvýšení nebo poklesu
aktivity, mobilizace sil, energizace organismu,
• projevuje se napětím, neklidem, činností
směřující k porušení rovnováhy;
v motivaci působí:
• a) vnější pobídky (incentivy);
• b) vnitřní pohnutky, motivy;
• motivace – aktivizuje a směruje;
• v zaměření motivace se uplatňuje osobnost
jedince, jeho hierarchie hodnot i dosavadní
zkušenosti, schopnosti a naučené dovednosti;
•
•
vnější motivace – vyvolávají ji podněty z
okolí (denní a roční doba, přítomnost či
nepřítomnost lidí);
vnitřní motivace – přicházející z jedince
(hlad, žízeň, hladina hormonů, cíl, plán,
představa, tužba);
motivy
• psychologické příčiny činností, jednání člověka
zaměřené na uspokojování určitých potřeb;
motiv má
•
•
•
•
•
cíl;
směr;
intenzitu;
trvalost;
pramení z podnětů vnitřních, vědomých,
bezděčných, podvědomých, a vnějších;
• má významnou úlohu při emoční, myšlenkové
a fantazijní činnosti člověka;
otázky
???
• jaká je první fáze volního aktu?
• rozhodovací
• se kterými jevy souvisí?
• kognitivní procesy, emoce
• proč?
• vnímám situaci, přemýšlím jak ji řešit,
představuji si řešení, chce se mi nebo nechce
• co potom následuje?
• zvolím nejlepší prostředek k dosažení cíle
otázky
???
• která motivace je účinnější ?
• vnitřní, vycházející z jedince
• proč je motivace důležitá pro jednání?
• dodává energii, směr činnosti, udržuje ji
• jak souvisí motivace s vůlí?
• volní proces využívá motivaci jako energii
• ve které fázi činnosti je motivace podstatná?
• na začátku, ale i v průběhu a pro další
činnost i na konci
zařaď psychický jev motivace
do systému
• proces
–probíhá v čase
• stav
–je udržován
• vlastnost
–stálá součást psychiky
zařaď psychický jev vůle
do systému
• proces
– probíhá v čase
• stav
– je udržován
• vlastnost
– stálá součást psychiky
Použité zdroje
PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie,
Academia, Praha 2005. ISBN 80-200-1387-3
VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum,
Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3
osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní
originální tvorbou autora.