http://pinhigh.info/AdventureTravel/egypt/NileRiverSunset.jpg Území starověkého Egypta se rozprostíralo podél Nilu, druhé největší řeky na světě (6695 km).

download report

Transcript http://pinhigh.info/AdventureTravel/egypt/NileRiverSunset.jpg Území starověkého Egypta se rozprostíralo podél Nilu, druhé největší řeky na světě (6695 km).

http://pinhigh.info/AdventureTravel/egypt/NileRiverSunset.jpg

Území starověkého Egypta se rozprostíralo podél

Nilu

, druhé největší řeky na světě (6695 km). Záplavy trvaly po 3 měsíce a hladina řeky stoupala až o 7 m. Po opadnutí záplav zůstal kolem řeky široký pás úrodného tmavého bahna a zemědělci mohli sít obilí. Řeka se využívala jako zásobárna vody, k rybolovu i k dopravě.

1) Nil ústí do Středozemního moře 2 a 3) Nilská delta - má tvar řeckého písmene delta – na mapě je otočeno o 180 °

Δ

5) Na západním břehu Nilu se rozkládá Sahara 4) Horní Egypt leží na jihu = na horním toku Nilu 4) Dolní Egypt leží na severu = na dolním toku Nilu

http://www.veda.cz/article.do?articleId=69015 Úkoly: 1) Kam ústí Nil?

2) Ukaž na mapě nilskou deltu.

3) Proč se jí tak říká?

4) Ukaž, kde leží Horní Egypt a kde Dolní Egypt.

5) Co se rozkládá na západním břehu řeky?

Oslavná báseň z 20. století př.n.l. Buď pozdraven, ó Nile, jenž prýštíš ze země a plyneš, abys živil Egypt!

Ó tajemný, jenž jsi průvodcem temnotou k jasnému dni jásotu a zpěvu, kdy lučiny jsou pod vodou! Ty, kterého Slunce stvořilo, aby všechen brav mohl žít , ty, jenž napájíš i vzdálenou poušť svou rosou z nebes padající, příteli matky Země, jenž dozíráš na obilí a působíš, že dílna Stvořitele vzkvétá, pane ryb, jenž hyne!

přivádíš vodní ptáky když ostatní ptactvo odletělo na jih, tvůrce ječmene, roditeli pšenice, jenž chrámům dovoluješ, , aby mohly pořádat slavnosti. Ty když nedáš dostatečnou záplavu, nosu se nedostává dechu života a každý je chuďasem, tu i bohům ubývá obětí a lidstvo http://staroveky-egypt.webz.cz/literatura.html

Mezi hlavní plodiny patřila pšenice a ječmen, z luštěnin se pěstoval hrách a fazole. Zelenina byla zastoupena cibulí, česnekem, okurkami, ovoce pak vinnou révou, datlemi, fíky nebo granátovými jablky. Úkol: Poznáš exotické ovoce a druh obilí?

datle

http://forum.vitarian.cz/viewtopic.php?f=10&t=1226 http://gypsymagicspells.blogspot.com

meloun

http://vfu-www.vfu.cz

http://www.rockmelon.net.au/ http://www.nasevyziva.cz

Subtropy jsou na jedné straně krásné bujnou a pestrou vegetací a rozmanitými druhy živočichů, ale na druhé straně se v tomto podnebném pásmu skrývá více nebezpečí. Úkol: Pojmenuj následující druhy živočichů.

http://www.carphunters.com/Fotoarkiv/Reptiles/Crocodylus-niloticus10.htm

http://alik.idnes.cz

Kolem roku

3100 př.n.l.

připojil vládce Horního Egypta

MENI

(další jeho možná jména –

NARMER , AHA

) ke svému knížectví Dolní Egypt, který dobyl. Sídlil v Cinewu, ale nechal stavět nové sídelní město MENNOFER (tzn.“krása trvá“, řecky: Memfis) v Dolním Egyptě. Stal se pravděpodobně zakladatelem 1. dynastie.

Meni byl prý rozsápán hrochem při lovu.

z králů je Meni?

Úkol: Symbolem sjednoceného Egypta je dvoubarevná královská koruna. Poznáš z reliéfu tzv. Narmerovy palety, který Mé jméno je MENI.

http://masch.blog.cz/0801/panovnici-nulte-dynastie-2 www.historywebka.webnode.cz

vláda 3. – 6. dynastie (2700 – 2270) • po ukončení vlády 2. dynastie se dějiny Egypta dělí na Starou, Střední a Novou říši • stavby velkých pyramid • vznik písma

DŽÓSER

• schopný vojevůdce, který uskutečnil tažení: • na jih do Núbie (získal zlato, dřevo, slonovinu, otroky) • na východ na Sinajský poloostrov (měď, nerosty) • na sever do Palestiny (cedr) • jeho ministrem byl Imhotep (vynikající stavitel, učenec, kněz, spisovatel, lékař) • Džóserova stupňovitá pyramida – 6 stupňů, v = 60 m (jeho mumie byla nalezena) http://www.starovekyegypt.net

http://www.ancient-egypt-book.com

http://www.starovekyegypt.net

vláda 3. – 6. dynastie (2700 – 2270) • pyramidy v Gíze • největší pyramida Cheopsova (řecky – CHEOPS, egyptsky – CHUFU) • prostřední pyramida se Sfingou – Chafrenova (egyptsky – RACHEF) – zdá se nejvyšší, protože leží na vyvýšeném místě • Menkaureova pyramida se třemi satelitními pyramidami http://www.national-geographic.cz

http://mystickyegypt.blogspot.com

vláda 3. – 6. dynastie (2700 – 2270) • vznik písma • Egypťané psali obrázkovým písmem – hieroglyfy (každý předmět byl vyjádřen svým obrázkem) později začal obrázek odpovídat konkrétní hlásce • vyzkoušej si psaní hlásek v podobě hieroglyfů: • hieroglyfy se psaly buď inkoustem na papyrus http://www.eyelid.co.uk/hieroglyphic-typewriter.html

(druh rákosu), nebo se tesaly do kamene • jméno faraóna se vpisovalo do oválného ozdobného tvaru zvaného kartuš • napiš své jméno do kartuše: http://www.virtual-egypt.com/newhtml/glyph/glyph.html

http://briajones8.files.wordpress.com/2011/03/egypt2.jpg

http://www.crystalinks.com/egyptwriting.html

vláda 11. – 12. dynastie (2070 – 1970) • v tomto období se rozšířilo používání bronzu • po zániku Staré říše trval v zemi politický chaos • pořádek nastolil a říši zase sjednotil MENTUHOTEP I.

• centrum říše se přesouvá více na jih – hlavní město VESET = THÉBY http://www.starovekyegypt.net

www.ancient-egypt-history.com

vláda 11. – 12. dynastie (2070 – 1970) • příčinou zániku Střední říše se staly útoky Hyksósů – kmenů z Asie • na rozdíl od Egypťanů měli Hyksósové jezdectvo , díky němuž byli schopni provést bleskové útoky • ovládli Egypt, ale Veset nedobyli

Významní panovníci vláda 18. – 20. dynastie (1580 – 1090)

AHMOS I.

přezbrojil egyptskou armádu – vybavil ji válečnými vozy, sekerami místo mečů vybudoval vojenské loďstvo -

definitivně vyhnal Hyksósy z Egypta

http://www.touregypt.net

http://egyptmajec.blogspot.com

THUTMÓSE III.

za jeho vlády měl Egypt největší území – až k Eufratu se svou nevlastní matkou HATŠEPSUT byl pohřben v chrámovém komplexu DÉR EL BAHRÍ http://wdict.net/de/word/deir+el-bahari/ http://wysinger.homestead.com

vláda 18. – 20. dynastie (1580 – 1090) Významní panovníci

ACHNATON – AMENHOTEP IV.

-

omezil moc kněží (vzal jim půdu) a zavedl uctívání jediného boha ATONA = bůh slunce

-

nechal si budovat nové hlavní město Achenaton jeho manželkou byla NEFERTITI (symbol ženské krásy)

http://www.maat.sofiatopia.org

http://egyptcultureandreligion.wordpress.com

http://fuckybaby.blog.cz

Významní panovníci vláda 18. – 20. dynastie (1580 – 1090)

TUTANCH

AMÓN

-

významný spíše pro nás svou velkolepou hrobkou (zemřel velmi mladý)

-

jeho jméno napovídá, že po smrti Achn atóna , se navrátily staré pořádky – obnovilo se původní náboženství – víra v boha Amóna

zhlédni práci archeologů:

Nové objevy, pradávné záhady - Ztracené hrobky z Théb 1

H. Carter http://mystickyegypt.blogspot.com

Údolí králů – hrobky http://www.theboyking.com

Bednaříková, J., Kysučan L., Fejfušová M.: Dějepis – pravěk a starověk, Nová škola, Brno 2007