Vnútroodborová činnosť - Odborový zväz polície v Slovenskej

Download Report

Transcript Vnútroodborová činnosť - Odborový zväz polície v Slovenskej

Vnútroodborová činnosť
Odborový zväz Polície
Slovenskej Republiky
Úvod
• OZP v SR je členom KOZ SR v rámci
SR a to od roku 1990.
• UISP- v roku 1992 v Španielsku
Granada
• EUROCOP- cop v angličtine – policajt
• OZP v SR je členom EUROCOPU a to
od roku 2003
OZP v SR k tomu, aby mohol efektívne
existovať v rámci vnútroodborovej činnosti
prijal celý rad dokumentov, ktoré koordinujú
prácu jednotlivých orgánov OZP v SR.
Základnými dokumentmi sú:
• Stanovy OZP v SR
• Kolektívne zmluvy
• Štatút právnej ochrany
• Štatút podporného fondu
• Pravidlá hospodárenia s finančnými
prostriedkami
• Smernica pre kontrolnú činnosť
• Smernica pre udeľovanie medailí a ocenení
Štruktúra
•
•
•
•
Základné organizácie
Rada predsedov
Predsedníctvo
Predseda + 3 Podpredsedovia
ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE 77
podľa územnosprávneho rozdelenia - OKRESY
1. Základné organizácie
Sú tvorené podľa územného princípu
a základnými orgánmi sú:
• Členská schôdza
• Výbor
• Revízori účtov
• ZO OZP v SR- volia zo svojich radov predsedu – na 5
ročné volebné obdobie
• ZO OZP v SR – zasielajú zápisnicu na centrálu OZP v SR
o jeho zvolení
• ZO OZP v SR – prijímajú uznesenia týkajúce sa jej činnosti
• ZO OZP v SR nie sú oprávnené samostatne konať vo
svojom mene a nemajú právnu subjektivitu
• ZO OZP v SR sú oprávnené samostatne hospodáriť so
zverenými finančnými prostriedkami
• ZO OZP v SR má povinnosť odvádzať percentuálny podiel
stanovený Radou predsedov z výberu členských
príspevkov každý mesiac na účet OZP v SR
• Členská schôdza – je najvyšším orgánom ZO OZP v SR,
schádza sa najmenej raz za dvanásť mesiacov
• v ZO OZP v SR kde je viac ako 50 členov funkciu členskej schôdze
môže plniť konferencia delegátov, ktorí sú splnomocnení na
zastupovanie a hlasovanie na členskej schôdzi ZO OZP v SR
• členská schôdza schvaľuje pravidlá hospodárenia ZO OZP v SR,
rozpočet a stanovuje odmeny členom výboru
• volí a odvoláva zástupcu pre zastupovanie členov ZO OZP v SR na
zasadnutiach orgánov OZP v SR
• Výbor ZO OZP v SR – je výkonným orgánom , zvoláva členskú
schôdzu ZO OZP v SR a predkladá návrhy činnosti, správu
o majetku 1x ročne, návrhy na nakladanie s finančnými
prostriedkami
• Revízori účtov – sú volení funkcionári ZO OZP v SR, dozerajú aby
hospodárenie bolo v súlade so Stanovami a vnútornými predpismi
schválenými orgánmi OZP v SR, kontrolujú hospodárenie
s majetkom ZO OZP v SR, dodržiavanie schváleného rozpočtu ZO
OZP v SR, správnosť vykonávaných finančných operácií
2.Rada predsedov - ZO
2. Rada predsedov
- je najvyšším orgánom OZP v SR medzi kongresmi
• Rada predsedov OZP v SR – sa skladá z predsedov ZO
OZP v SR, alebo členov delegovaných ZO OZP v SR, po
jednom zástupcovi za každú ZO OZP v SR a členov
Predsedníctva OZP v SR
• Rada predsedov OZP v SR – rozhoduje hlasovaním
a úlohy prijíma formou uznesenia o veciach , ktoré nie
sú vyhradené do pôsobnosti kongresu: napr. zmeny
v stanovách, rozpočet, voliť a odvolávať revízorov
účtov
KRAJSKÉ RADY 9 /8+1/
8 krajských rád podľa územnosprávneho rozdelenia – KRAJE
+ pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou
3. Krajské rady OZP v SR
• sú zriadené podľa príslušných krajov – 8 krajov + Rada
útvarov MV a PPZ
• Krajská rada OZP v SR – je koordinačný orgán
a prostredníctvom svojho predsedu plní funkciu sociálneho
partnera riaditeľovi KR PZ
• Krajská rada OZP v SR – je zložená z predsedov ZO OZP
v SR alebo delegovaných členov výborov ZO OZP v SR
v príslušnom kraji
• Krajská rada OZP v SR – nie je vo vzťahu k ZO OZP v SR ich
nadriadeným orgánom, ale uznesenia v rámci sociálneho
partnerstva sú pre ne záväzné
3. Krajské rady OZP v SR
• presadzuje oprávnené záujmy svojich členov ZO OZP v SR,
ktorí patria do územnej pôsobnosti KR OZP v SR
• koordinuje činnosť ZO OZP v SR
• volí a odvoláva predsedu KR OZP v SR
• predseda KR OZP v SR zastupuje záujmy ZO OZP v SR vo
vzťahu k služobnému vedeniu KR PZ a je delegovaný do
poradných orgánov KR PZ
• volebné obdobie je 5 rokov
• hospodári s prideleným finančnými prostriedkami
a predseda zodpovedá za jednoduché vedenie účtovníctva
4. Predsedníctvo OZP v SR
- tvoria predsedovia krajských rád + vedenie OZP + 2
zástupcovia občianskych zamestnancov
4. Predsedníctvo OZP v SR
- rozhoduje medzi zasadnutiami Rady predsedov OZP v SR vo
všetkých oblastiach ktoré nepatria do výlučnej právomoci
Kongresu a Rady predsedov OZP v SR
• Predsedníctvo - rozhoduje hlasovaním a úlohy prijíma formou
uznesenia
• Predsedníctvo - navrhuje a zvoláva zasadnutia Rady predsedov
OZP v SR, schvaľuje materiály pre rokovanie Rady predsedov OZP
v SR, rozhoduje o všetkých otázkach činnosti OZP v SR , ktoré
nepatria do pôsobnosti Rady predsedov ZO OZP v SR a Kongresu
OZP v SR
• Predsedníctvo – sa skladá predsedu, podpredsedov OZP v SR /
traja / a predsedov Rád OZP v SR
5. Vedenie OZP v SR
- je výkonným orgánom OZP v SR a riadi činnosť OZP v SR
medzi zasadnutiami Predsedníctva OZP v SR vo všetkých
oblastiach činnosti OZP v SR v súlade z uzneseniami Rady
predsedov ZO OZP v SR a Predsedníctva OZP v SR
• rozhodnutia vedenia OZP v SR musia byť následne
prerokované v orgánoch OZP v SR
• vedenie sa skladá z predsedu a podpredsedov a rozhoduje
hlasovaním
• predseda organizuje a riadi činnosť podpredsedov
• vedenie plní úlohy zamestnávateľa
6. Kongres OZP v SR
- je najvyšším orgánom OZP v SR, ktorý sa skladá z delegátov,
ktorých volia ZO OZP v SR podľa kľúča schváleného Radou
predsedov ZO OZP v SR a delegátov, ktorými sú automaticky
členovia Predsedníctva OZP v SR
• kongres OZP v SR schádza sa najmenej 1x za 5 rokov
• do právomoci kongresu patrí: - schvaľovanie stanov a ich zmien,
rozhodnutie o rozpustení a zániku OZP v SR, schvaľovanie
programu OZP v SR, schvaľovanie správy o činnosti OZP v SR
a správy o činnosti revíznej komisie od posledného kongresu
• kongres OZP v SR – je spôsobilý sa platne uznášať, ak je
prítomných aspoň 50%a jeden hlas všetkých delegátov kongresu
OZP v SR
7. Revízori účtov
- sú volení funkcionári OZP v SR, volí ich Rada predsedov OZP v SR
a dozerajú na to, aby hospodárenie OZP v SR a jeho orgánov bolo
v súlade so Stanovami OZP v SR, s uzneseniami orgánov OZP v SR a so
všeobecne záväznými právnymi predpismi
• Revízori účtov – kontrolujú hospodárenie s majetkom OZP v SR,
dodržiavanie schváleného rozpočtu OZP v SR, správnosť
finančných operácií, hospodárenie rád OZP v SR
• Revízori účtov – majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach
Rady predsedov OZP v SR
• Revízori účtov – o výsledku kontroly spíšu zápisnicu, ktorá je
predmetom najbližšieho rokovania Predsedníctva OZP v SR
a následne Rady predsedov
8. Pomocné komisie OZP v SR
- zabezpečujú úlohy vyplývajúce z Programu OZP v SR, sú to
ďalšie komisie, ktoré zriadi podľa potreby Rada predsedov,
členov pomocných komisií OZP v SR volí a odvoláva Rada
predsedov OZP v SR
• Pomocné komisie – zo svojho zasadnutia vyhotovujú zápis,
ktorý podpisuje predseda komisie
8. STANOVY
10. Hospodárenie
A) Pravidlá hospodárenia
B) Rozpočet 2011
C) Peňažný denník
D)Hospodári
E) Smernica pre kontrolnú činnosť
10A. Pravidlá hospodárenia
10B. Rozpočet 2011
PRÍJMY
-členské príspevky
30%
-inzercia v novinách
VÝDAVKY
-členské príspevky pre EUROCOP
/1,24€ ne člena pre rok 2010 z počtu členov z 31.12. 2009/
-členský príspevok pre konfederáciu
/3,8% z členského príspevku 0,8%/
-platy – 2 zamestnanci
-výdavky pre krajskú radu /per capita/
-stravné a cestovné pre predsedu a podpredsedov
-zahraničné cety
-noviny /1 zamestnanec/
-služby /oprava PC, vybavenie/
-služby /telefón/
-iné služby
-odmeny pre predsedníctvo
-stretnutia, školenia:
cestovné a stravné pre:
predsedníctvo
predsedov rád
školenia: napr. účtovní revízori,
právna ochrana
Členské príspevky
VÝŠKA ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV ČLENOV OZP v SR
v zmysle uznesenia Rady predsedov
0,8 %
30% činnosť
odborového
zväzu
70% základné
organizácie
10B. Rozpočet 2011
PREVÁDZKOVÝ FOND 11491503/0900
položka
PRÍJMY CELKOM
664.02
Príjmy z členských príspevkov
649.01
Ostatné príjmy- úhrada za Orange
644.01
kredit úrok na bankovom účte
661.01
Príspevok KOZ SR na BOZP
príjem za stravné lístky od zamestnancov
604
tržba za tovar-zákony, zástavy, iné
602.01
Príjem za reklamu a inzerciu-noviny
VÝDAVKY CELKOM
521.01
524.01
521.02
524.02
521.03
MZDA - platy, odvody do poisťovní
hrubá mzda pracovníka-tajomník
odvod do sociálnej a zdravotnej poisťovne (DDP)
hrubá mzda pracovníka-BOZP
odvod do socálnej a zdravotnej poisťovne
dohody o vykonaní práce (UMO a ostatné)
521.04
odmena za výkon funkcie OZP
563.04
528.01
527.01
PRÍSPEVKY
odmena členom predsedníctva, pri dosiahnutí životného jubilea
príspevok na regeneráciu síl (revízory účtov)
príspevok na stravné zamestnancov
518.17
príspevok BOZP
512.01
CESTOVNÉ VÝDAVKY
náklady na cestovné, stravné,ubytovanie - zahraničie
512.02
náklady na cestovné, stravné pre funkcionárov OZP v SR
DOPRAVNÉ
511.01
nevyhnutná oprava, údržba služobných vozidiel
501.14
doplnky do vozidiel
501.12
čerpanie PHM - pri zahraničných cestách
518.11
parkovné a ostatné služby (umývanie...)
518.01
518.04
518.06
SLUŽBY
telefón, internet
poštovné
preprava autobusom
518.07
preklady, tlmočenie
518.12
propagácia a reklama
511.01
oprava a údržba nábytku a spotrebičov
518.11
ostatné služby
SPOTREBA MATERIÁLU
501.01
nákup drobného majetku (notbuk, kamera...)
501.03
tlačivá, brožúry
501.04
knihy, časopisy, noviny
501.05
zákony, predpisy
501.06
vence, kvety, kytice
501.02
drobný nákup/ drogéria.../
501.09
kľúče, pečiatky, rámy
501.10
medaily a ocenenia
518.13
518.14
518.15
518.16
518.16
OSTATNÉ SLUŽBY - ZASADNUTIA
ubytovanie, stravné- rada predsedov
ubytovanie,stravné- predsedníctvo
ubytovanie,stravné- revízory účtov
ubytovanie,stravné- školenia
ubytovanie funkcionárov OZP
OSTATNÉ VÝDAVKY
513,02
20. Výročie vzniku OZP v SR
513.01
fond prevádzky sekretariátu
547.01
športové súťaže, podujatia, ceny a odmeny
549.02
nákup cenín, dialn. známky
549.01
bankové poplatky
NÁKLADY NA VÝROBU NOVÍN
518.18
518.03
518.20
501.19
512.03
zmluva o dielo Holička,Ondera
náklady na výrobu novín - tlač
honoráre prispievateľom do novín
kancelársky materiál pre noviny
cestovné náklady v súvislosti s novinami
561.02
561.01
561.03
561.04
561.05
ODVODY INÝM ORGANIZÁCIÁM
členské KOZ SR
príspevok krajským radám OZP v SR
členské EUROCOP
zasadnutia a medzinárodná podpora odb. zväzov
výdavky BOZP
10B. Rozpočet 2011
PODPORNÝ FOND 6601177044
Účet
PRÍJMY CELKOM
664.03
Príjmy z členských príspevkov
Ostatné príjmy
644.01
kredit úrok na bankovom účte
VÝDAVKY CELKOM
563.01
vyplatenie úmrtného
563.02
vyplatenie za úraz, invaliditu
549.01
poplatky banke
10B. Rozpočet 2011
FOND PRÁVNEJ OCHRANY 6601177036/1111 (916)
Účet
664.01
PRÍJMY CELKOM
Príjmy z členských príspevkov
Príjmy z vyhratých sporov
Ostatné príjmy
644.01
kredit úrok na bankovom účte
549.01
VÝDAVKY CELKOM
poskytnutie príspevku na právnu ochranu
refundácie ( kolky, poštovné, iné)
poplatky banke
518.02
právne služby
563.03
10B. Rozpočet 2011
REZERVNÝ FOND 660117701/1111 (350)
Účet
PRÍJMY CELKOM
644.01
Príjmy 2% z daní
kredit úrok na bu
652.O1
dividendy
VÝDAVKY CELKOM
549.01
poplatky na bankovom účte
2% z daní
10C. Peňažný denník
Peňažný denník Marec 2011
názov základnej organizácie
Dátum
Číslo
Pokladnica
Bežný účet
Č.r.
deň
mes.
dokl.
TEXT
príjem
výdaj
zostatok
príjem
výdaj
zostatok
A
B
C
D
E
1
2
1 až 2
3
4
3 až 4
1
1
1
PS
2
8
1
1
3
8
1
4
15
1
p1
členský prísp. Homola, Zlatník
5
20
1
v1
výber z účtu
6
20
1
p2
doplnenie pokladnič. Hotovosti
7
21
1
v2
Chudada - prísp.na reg.
8
25
1
v3
zasad.výboru - obč.
9
25
1
v4
Kratochvílová - jubej.odm.
10
25
1
2
právna ochrana - za r. 2010
11
25
1
podp. Fond 2010
12
25
1
30% odvod
13
25
1
fa za Orange XII.
14
25
1
15
26
1
v5
poštovné - objednávka UMO
16
26
1
v6
tekuté mydlo, papier.obrúsky
17
31
1
v7
príspevok - pokladník
Prenos z roku 2009
príjem z členských príspevkov
poplatky banke
poplatky banke
10C. Peňažný denník
SPOLU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kontrola
správnosti
účtovania:
vkladanie
súm podľa
farby
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
musia sa
rovnať
0,00
0,00
0,00
musia sa
rovnať
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
musia sa
rovnať
0,00
SPOLU
Kontrolný riadok
PS = počiatočný stav
KS = konečný stav
0,00
0,00
0,00
Kontrola pokladne
PS + I - J = KS K
zostatok obsahu svoj vzorec
pri správnom zadaní sa vypočíta sám
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kontrola banky
Priebežné položky
PS + L - M = KS N
O=P
zostatok obsahu svoj vzorec
pri správnom zadaní sa vypočíta sám
Príjmy celkom
Q + AA = príjmy celkom
Q = A+B+C spodný riadok Q
Vložte:
Daňové výdavky: m=materiál, t=tovar, z=mzdy, f=fondy, r=réžia, o= ostatné
SPOLU:
Q
AA
Kontrola stĺpca AG
AG(10)= A+B+C+D+E+F+G
10D. Hospodári
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
č. ZO
8/8
8/11
8/47
8/51
8/54
adresa ZO OZP
KR PZ Bratislava
OR PZ Bratislava II
OR PZ Blava IV
OR PZ BA I
OR PZ BA-okolie
e-mail - hospodár
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
číslo telefónu
0918 431826
0907 793484
0915/142797
0908/044440
0904/401703
6.
1.
2.
3.
4.
8/68
8/1
8/17
8/19
8/31
OR PZ BA V.
OR PZ Galanta
OR PZ Dunaj.Streda
OR PZ Senica
OR PZ Trnava
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
35870
0907/683363
0907/863606
0905/439485
0915/725895
5.
1.
2.
3.
4.
5.
8/56
8/12
8/20
8/25
8/55
8/63
OR PZ Skalica
OR PZ Nitra
OR PZ Komárno
OR PZ Topoľčany
OR PZ Nové Zámky
OR PZ Levice
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
816/3611
830/2176
0905/267271
835/3110
0905/851060
0903/761603
6.
8/69 OR PZ Šaľa
[email protected]
0905/592273
10D. Hospodári
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8/13
916-1
917-1
911-1
912-1
913-1
915-1
922-1
923-1
931-1
932-1
938-1
910-1
914-1
918-1
919-1
920-1
921-1
925-1
OR PZ Trenčín
OR PZ Pov.Bystrica
OR PZ Prievidza
OR PZ Čadca
OR PZ Dolný Kubín
OR PZ Lipt.Mikuláš
OR PZ Martin
OR PZ Ružomberok
OR PZ Žilina
OR PZ Námestovo
OR PZ Tvrdošín
KR PZ Žilina
OR PZ B. Bystrica
OR PZ Lučenec
OR PZ Rim.Sobota
OR PZ Veľký Krtíš
OR PZ Zvolen
OR PZ Žiar n/Hronom
KR PZ Ban.Bystrica
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0908/763592
826 3113
0907/197435
0904/304005
0907/815833
0907/120891
8463401,908 964025
0911/454691
0949/605314
0905/770856
843 3341, 09031766915
0903/388481
0905/566155
0905/246062
0908/969995
0908/896231
0908/665721
864 3122
0905/216499
10D. Hospodári
8.
937-1 OR PZ Brezno
[email protected]
0904/276241
9.
10-21 OR PZ Revúca
[email protected]
0911/140464
1.
10-01 OR PZ Bardejov
[email protected]
0903/558166
2.
10-06 OR PZ Poprad
[email protected]
0907/257093
3.
10-07 OR PZ Prešov
[email protected]
0944/334833
4.
10-10 OR PZ Stará Ľubovňa
[email protected]
0907/663705
5.
10-11 OR PZ Svidník
[email protected]
0908/300910
6.
10-13 OR PZ Vranov n/T
[email protected]
7.
10-25 OR PZ Humenné
[email protected]
8823170, 0948522250
8.
20-01 Záchr.služ.St.Smokovec HZS
učtovní[email protected] Zagorová
0903/624772
1.
10-00 KR PZ Košice
[email protected]
0905/837933
2.
10-03 OR PZ Košice-mesto
[email protected]
0908/507783
3.
10-04 OR PZ Košice-okolie
[email protected]
0907/172753
4.
10-08 OR PZ Rožňava
[email protected]
0
5.
10-09 OR PZ Spiš.Nová Ves
[email protected]
0905/284318
6.
10-12 OR PZ Trebišov
[email protected]
0907/444858
7.
10-23 OO PZ Gelnica
[email protected]
0907/915306
8.
10-27 OR PZ Michalovce
[email protected]
871 3120
10D. Hospodári
1.
8/4
OVTR P PZ
[email protected]
51987
2.
8/5
SOŠ PZ Pezinok
[email protected]
854 6742
3.
8/23 Let.útvar MV SR
[email protected]
0907/208877
4.
8/27 ÚS MV Topoľčianky
[email protected]
0908/718760
5.
8/351 KEÚ PZ Bratislava
[email protected]
57317
6.
8/38 OZPČ-Z PZ Bratislava
[email protected]
0905/350515
7.
8/40 ÚOU P PZ Bratislava
[email protected]
0917/428267
8.
8/42 ÚŠS P PZ BA
[email protected]
0905/354406
10.
8/48 AO MV SR BA
[email protected]
11.
8/50 ÚFP MV SR BA
12.
8/58 A PZ Blava
[email protected]
0908 443221
13.
8/61 ÚPZC Medveďov
[email protected]
Sookyová 5/364979
14.
8/62 SOŠ PZ D.N.Ves
[email protected]
58513, 0908 496636
15.
8/64 VO PPZ Blava, Rač.45
[email protected]
44347,0908/485764
16.
8/65 pri S.KM a CO MVSR,Drieň.
[email protected]
48593201
17.
8/66 Nemocnica sv. Michala
[email protected]
0905/216499
18.
8/67 pri Železničnej polícii
[email protected]
0905691448
8/352 KEÚ PZ Slov.Ľupča
[email protected]
8606327
0903/181888
10D. Hospodári
8/353 KEÚ PZ Košice
[email protected]
0904981491
19.
924-1 ÚŠS Ban.Bystrica
[email protected]
20.
939-1 ÚS MV Slov.Ľupča
[email protected]
0915203108
21.
10-15 SOŠ PZ Košice
[email protected]
89/67280
22.
10-18 ÚZPČ-Z MV SR
[email protected]
0905734276
23.
10-19 AO MV SR Košice
[email protected]
0907923687
24.
25.
10-28 ÚZPČ-V P PZ, KE
10-29 RHP Sobrance
[email protected]
[email protected]
0903735431
876 3204
10E. Smernica pre kontrolnú činnosť
11. Ocenenia odborárov
Formy získavania nových členov
Ďakujeme za pozornosť