Individuálna účtovná závierka pre rok 2011 v organizáciách

download report

Transcript Individuálna účtovná závierka pre rok 2011 v organizáciách

Individuálna účtovná závierka pre rok 2011 v organizáciách verejnej správy

12. decembra 2011 Ing. Oľga Ciliková, PhD.

Obsah seminára • • • • • • • Základné predpisy vzťahujúce sa k ÚZ Špecifiká v účtovaní v rozpočtových a príspevkových organizáciách štátu, obciach, VÚC a nimi zriadených RO a PO a v neziskových organizáciách Vykonávané činnosti v účtovných jednotkách Uzatvorenie účtovných kníh a zostavenie ÚZ Inventarizácia majetku, záväzkov a VI (fyzická, dokladová inventúra, posúdenie ocenenia majetku a záväzkov, inventarizačné rozdiely´) Účtovné operácie účtované pri účtovnej uzávierke – rezervy a opravné položky, časové rozlíšenie nákladov a výnosov Zostavenie ÚZ – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky, výročná správa

Základné predpisy vzťahujúce sa k ÚZ • Opatrenie MF SR z 8. augusta 2007 – č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky Novelizácie: Opatrenie MF SR č. MF/25189/2008-311 Opatrenie MF SR č. MF/24240/2009-31 To sú postupy účtovania

Základné predpisy vzťahujúce sa k ÚZ • Opatrenie MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky Novelizácie: Opatrenie MF SR č. MF/25189/2008-311 Opatrenie MF SR č. MF/24241/2009-31 To je k účtovnej závierke – súvaha, VzS

Základné predpisy k ÚZ • Opatrenie MF SR zo 14. novembra 2007 č.

MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania Novelizácia: Opatrenie z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 Opatrenie MF SR z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74

Druhy účtovnej závierky •

Riadna

ÚZ (predkladá sa do nasledujúceho roka, MF SR do nasledujúceho roka) – verejná správa 1.

5.

februára februára • • Mimoriadna ÚZ predkladá sa do 30. kalendárnych dní odo dňa. ku ktorému sa zostavuje Neziskové organizácie – miestne príslušnému DÚ (2x výkazy) do 31. marca

Miesta predkladania • • • • Rozpočtové a príspevkové organizácie predkladajú účtovnú závierku zriaďovateľovi Obce predkladajú účtovnú závierku daňovému úradu Vyššie územné celky predkladajú účtovnú závierku

MF SR

Neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby príslušnému daňovému úradu

Neziskové organizácie • Zákon definuje neziskovú organizáciu ako právnickú osobu založenú podľa tohto zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečovanie všeobecne prospešných služieb

Všeobecne prospešné služby • • • • • • • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti Poskytovanie starostlivosť sociálnej pomoci a humanitárna Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt Ochrana ľudských práv a základných hodnôt Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry Výskum, vývoj, informačné služby vedecko-technické služby iné a

Účtovníctvo a výročná správa Vedie účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve a v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR (uvedené vyššie) Podľa tohto opatrenia vedú aj nadácie, neinvestičné fondy, verejné vysoké školy

Vo svojom účtovníctve vedie oddelene výnosy a náklady spojené s všeobecne prospešnými službami a výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou

Vypracuje výročnú správu najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka, ktorá musí byť zverejnená spôsobom určeným v štatúte a musí byť verejne prístupná v sídle n. o.

Špecifiká rozpočtových organizácií • • • • Bežný transfer od zriaďovateľa sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami Bežný transfer od iných subjektov sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi Kapitálový transfer od zriaďovateľa sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi z účtu zúčtovacích vzťahov (353, 355) Kapitálový transfer od subjektu mimo verejnej správy sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi z účtu 384 – Výnosy budúcich období

Špecifiká rozpočtových organizácií • Zúčtovanie rozpočtových príjmov sa účtuje do

výnosov a súčasne predpis ich odvodu do

nákladov

Účtovanie preijatého bežného transferu od zriaďovateľa (RO územnej samosprávy) Príjem bežného transferu od zriaďovateľa 222 / 354 Nákup materiálu, obstaranie služieb 112, 5xx / 321 Úhrada faktúr za materiál a za služby 321 / 222 Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo výške výdavkov 354 / 691

Prijaté kapitálové transfery od zriaďovateľa - RO • • • • Príjem kapitálového transferu od zriaďovateľa 222 / 354 Obstaranie DHM – prístroja 042 / 321 Zaradenie do používania – protokol o zaradení 022 / 042 Úhrada faktúry 321 / 222

Prijatý kapitálový transfer od zriaďovateľa pokračovanie • • • Zúčtovanie kapitálového transferu 354 / 355 Účtujeme odpisy DHM 551 / 082 Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi (vo výške nákladov) 355 / 692

Vyradenie dlhodobého majetku – RO samosprávy • Vyradenie z titulu opotrebenia – likvidácia • Vyradenie z titulu predaja • Vyradenie z dôvodu manka (pri inventarizácii zistenie chýbajúcej veci)  Doúčtovanie zostatkovej ceny 551, 541, 549 / 07x, 08x  Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo výške nákladov (odpisu) 355 / 692

Predaj dlhodobého majetku – RO samosprávy • • • • • Tržby z predaja dopravného prostriedku 318 / 641 Vyradenie dopravného prostriedku z používania 083 / 023 Inkaso pohľadávky z tržieb za predaný dopravný prostriedok (nedaňový príjem) 223 / 318 Predpis odvodu nedaňových rozpočt. Príjmov 588 / 351 Odvod rozpočtových príjmov 351 / 223

Špecifiká príspevkových organizácií • • • • Bežný transfer (príspevok na prevádzku) od zriaďovateľa sa zúčtováva do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s

výdavkami

Bežný transfer od iných subjektov sa zúčtováva do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi Kapitálový transfer (príspevok na obstaranie DM) od zriaďovateľa sa zúčtováva do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi z účtu zúčtovacieho vzťahu (355) Kapitálový transfer od subjektu mimo verejnej správy sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi z účtu výnosov budúcich

období

Prijatý bežný transfer od zriaďovateľa – PO samosprávy • • • • Príjem bežného transferu od zriaďovateľa (materiál, energie a pod.) 221 / 354 Nákup materiálu, služieb 112, 5xx / 321 Úhrada splatnej faktúry 321 / 221 Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo výške výdavkov 354 / 691

Prijaté kapitálové transfery od zriaďovateľa – PO samosprávy • • • • • Príjem kapitálového transferu od zriaďovateľa 221 / 354 Obstaranie DH a DNM (prístroja) 042 / 321 Zaradenie do používania – protokol o zaradení 022 / 042 Úhrada splatnej faktúry 321 / 221 Zúčtovanie kapitálového transferu po financovaní 354 / 355

Pokračovanie • • Účtujeme odpisy DN a DHM – podľa odpisového plánu 551 / 07x, 08x Zúčtovanie kapitálového transferu do výnosov vo výške nákladov – odpisov 355 / 692

Vyradenie dlhodobého majetku v PO samosprávy účtujeme podobne ako v RO samosprávy

Prijatý dar (prístroja) od subjektu mimo verejnej správy • • • • Prevzatie prístroja na základe darovacej zmluvy 042 / 384 Zaradenie do používania – protokol 022 / 042 Účtujeme odpisy tohto majetku 551 / 082 Zúčtovanie daru do výnosov bežného obdobia vo výške nákladov – odpisu 384 / 698

Špecifiká obcí a vyšších územných celkov • • Účtovanie rozpočtových príjmov do výnosov s vplyvom na výsledok hospodárenia (miestne dane, podielové dane a iné poplatky) Zúčtovanie transferov zo ŠR do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (na prenesený výkon kompetencií – matrika, stavebný úrad, životné prostredie a pod.)

Prijatý bežný transfer od štátu - samospráve • • • • • Príjem bežného transferu 221 / 357 Nákup materiálu, služieb ... – faktúra 112, 5xx / 321 Úhrada faktúr 321 / 221 Spotreba materiálu 501 / 112 Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo výške nákladov 357 / 693 Ak nevyčerpá, tak na účet 384 – Výnosy budúcich období

Špecifické náklady • • • Účet 584 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu VUC do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom Bežný transfer 584 / 221 Kapitálový transfer 355 / 221 584 / 355 (vo výške odpisov)

Špecifické náklady • • Účet 585 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu VUC ostatným subjektom verejnej správy (585 / 359 359 / 221) Účet 586 – Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu VUC subjektom mimo verejnej správy – účelovo 586 / 372

Špecifické výnosy • • Účet 632 – Daňové výnosy samosprávy (319 / 632) z nehnuteľností, za psa, za užívanie verejného priestranstva, za predajné automaty, za nevýherné hracie automaty Účet 633 – Výnosy z poplatkov (316, 318 / 633) za odpadové hospodárstvo, za parkovanie a pod.

Vykonávané činnosti v účtovnej jednotke v súvislosti s ÚZ • • • Uzávierkové činnosti Uzatvorenie účtovných kníh Zostavenie účtovnej závierky

Rozsahom sú najobsiahlejšie uzávierkové činnosti,

ktoré možno členiť do oblastí: 

Kontrola bilančnej kontinuity

Kontrola nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty

Vykonávané činnosti v ÚZ  Tvorba rezerv  Tvorba a zúčtovanie opravných položiek  Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov  Kontrola zaúčtovania odpisov DM  Kontrola zaúčtovania transferov  Doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného roka

Tvorba rezerv

Rezervy sa tvoria v súlade s § 26 zákona o účtovníctve

Je to záväzok s neistým časovým vymedzením alebo výškou , predstavujú existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky ÚJ Ak nie je známa presná výška tohto záväzku, ocení sa odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu zostavovania ÚZ (spoľahlivo ocenená)

Tvorba rezerv • • • • Spôsob tvorby a používania rezerv sa účtuje podľa vnútorného predpisu ÚJ Rezerva sa použije len na účel, na ktorý bola vytvorená Tvorba rezerv sa účtuje na ťarchu nákladov (účty 552, 553), ich použitie a zrušenie v prospech výnosov (652, 653) Tvorba rezerv (nevyfakturovaná súvisiaca dodávka s obstaraním materiálu, majetku dlhodobého majetku) sa účtuje so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu majetku (112, 042)

Tvorba rezerv - pokračovanie • • • Rezervy sú predmetom dokladovej inventúry a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Rezervy sa vzťahujú na povinnosti vyplývajúce zo všeobecných záväzných právnych predpisov, z uzavretých zmlúv, z dobrovoľného rozhodnutia ÚJ splniť si povinnosť voči tretím stranám Rezervy sa vytvárajú: náklady súvisiace s odstránením znečistenia ŽP, reklamácie, odstránenie odpadov a obalov, odstupné, nevyčerpané dovolenky, vrátane soc. a zdravotného poistenia a iné.

Vykazovanie rezerv V účtovnej závierke – poznámkach sa uvádza pohyb hodnôt jednotlivých druhov rezerv v nasledovnom členení: • Tvorba • Použitie = čerpanie rezervy • Zrušenie rezervy = časť rezervy, ktorá sa nevyužila na pokrytie nákladov resp. obstaranie majetku • Uvedenie predpokladaného roku použitia rezervy • Opis významných položiek rezerv

Tvorba opravných položiek • • • Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, vždy sa tvoria k majetku Ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu Zníženie hodnoty tohto majetku majetku je prechodného charakteru, predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom zníženia budúcich ekonomických úžitkov z

Tvorba opravných položiek • • • • K dlhodobému majetku K zásobám K pohľadávkam Ku krátkodobému finančnému majetku

Tvorba OP sa účtuje na ťarchu nákladov a ich zúčtovanie v prospech účtov výnosov

Výnimka: opravné položky tvorené k majetku, ktorého zmena hodnoty sa účtuje na účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

Tvorba opravných položiek

Opravné položky sa tvoria na ťarchu nákladov

 557 – Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti  558 – Tvorba ostatných OP z prevádzkovej činnosti  559 – Tvorba OP z finančnej činnnosti

Zúčtovanie OP sa účtujú do výnosov

 657 – Zúčtovanie zákonných OP z prevádzkovej činnosti  658 – Zúčtovanie ostatných OP z prevádzkovej činnosti  659 – Zúčtovanie OP z finančnej činnosti

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Je podstatná skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a obdobie, ktorého sa týkajú, tiež sa vzťahuje dokladová inventúra – posudzuje sa ich výška a odôvodnenosť

Náklady budúcich období Komplexné náklady budúcich období Výdavky budúcich období Výnosy budúcich období

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov Náklady a výnosy sa účtujú podľa týchto zásad:   Náklady a výnosy sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia Opravy nákladov a výnosov minulých účtovných období sa účtujú ako účtovné prípady bežného ú. o. na príslušných účtoch nákladov alebo výnosov  Významné sumy opráv nákladov a výnosov minulých účtovných období sa účtujú prostredníctvom nerozdeleného výsledku hospodárenia  Náhrady vynaložených nákladov minulých účtovných období sa účtujú do výnosov b. ú. o.

Kontrola zaúčtovania odpisov • • V súčasnosti žiadna ÚJ štátnej správy a samosprávy nemá povinnosť účtovať o daňových odpisoch, ale v zmysle zákona o účtovníctve Daňové odpisy len pre vyčíslenie základu dane – ak činnosť podlieha zákonu o dani z príjmov (podnikateľská činnosť)

Doúčtovanie účtovných prípadov bežného účtovného obdobia • Zásada úplnosti a správnosti účtovníctva – zásada kladená zákonom o účtovníctve  Prevod peňažných prostriedkov v súvislosti s výplatou miezd za mesiac december v RO (výplata bude uskutočnená až v nasledujúcom roku) z výdavkového rozpočtového účtu na účet cudzích prostriedkov (depozitný účet RO) 261 / 225, 222 221 / 261  Zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok

pokračovanie  Pri účtovaní zásob – účty 111 – Obstaranie materiálu a 131 – Obstaranie tovaru (buď na účet 119, 139 alebo 326)  V štátnych RO, PO účet 352 – Zúčtovanie z financovania zo ŠR (na účet 225 alebo 353)  V RO a PO zriadených obcou alebo VÚC účet 354 – Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a VÚC (preúčtovaný na 355 alebo vrátime)  Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní nemá zostatok

Účtovanie kurzových rozdielov V zmysle zákona o účtovníctve sa majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítavajú na EUR - Pohľadávky - Záväzky - Podiely - Cenné papiere - Deriváty - Ceniny - Peňažné prostriedky vyjadrené v cudzej mene - Opravné položky a rezervy (vyjadrené v cudzej mene)

Účtovanie kurzových rozdielov

Kurzové rozdiely (kurzové zisky aj kurzové straty) účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia

-na účtoch 563 – Kurzové straty a 663 – Kurzové zisky -Účtujú sa rovnako vo všetkých typoch účtovných jednotiek -Účtujú sa ako náklad alebo výnos a vykazujú sa vo výkaze ziskov a strát -Výnimka – pri finančných investíciách kurzový zisk alebo kurzová strata na účet 414

Inventarizácia

Overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti

 1. krok – zistenie skutočného stavu – fyzická, dokladová a kombinovaná inventúra

Výsledok – inventúrny

preukázateľnosť účtovníctva)

súpis

(zabezpečuje  2. krok – porovnanie so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve

Výsledok – inventarizačný zápis

Inventarizácia Rozdiel medzi skutočným a účtovným stavom je

inventarizačný rozdiel

Manko

Prebytok

Musia sa zúčtovať pri účtovnej uzávierke – do nákladov alebo do výnosov, okrem schodku peňažných prostriedkov a cenín – ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe

Uzatvorenie účtovných kníh Účty hlavnej knihy sa uzatvárajú účtovnými zápismi  na účet 702 – Konečný účet súvahový (všetky zostatky súvahových účtov)  Na účet 710 – Účet výsledku hospodárenia (všetky výsledkové účty, t. j. nákladov a výnosov)  uzávierkové účty 702 a 710 sa uzatvoria výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie

Konsolidácia v samospráve Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 22a), ktorý ustanovuje kto zostavuje

konsolidovanú účtovnú závierku, t. j. povinnosť konsolidácie

- Zákon o účtovníctve stanovuje povinnosť zostavovania konsolidovanej ÚZ pre obce, vyššie územné celky, správcov kapitol štátneho rozpočtu za predpokladu, že majú v zriaďovateľskej pôsobnosti RO, PO alebo dcérsku ÚJ (obchodnú spoločnosť)

Legislatíva • Opatrenie MF SR zo dňa 17. decembra 2008 č.

MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej ÚZ vo verejnej správe v znení opatrenia č. MF/22110/2009-31, ktoré ustanovuje ako sa zostavuje konsolidovaná ÚZ, t. j.

metódy a postup konsolidácie vrátane obsahového vymedzenia a štruktúry konsolidovanej ÚZ

Zákonná povinnosť zostavovateľa KÚZ Materská účtovná jednotka je povinná včas oznámiť dcérskym účtovným jednotkám a ostatným ÚJ zahrnovaným do konsolidovanej ÚZ informáciu, že má povinnosť zostaviť KÚZ § 22 ods. 13 zákona o účtovníctve

Overenie účtovných závierok • • Obec, VÚC musia mať overenú účtovnú závierku Všetky účtovné jednotky, ktoré zostavujú konsolidovanú účtovnú závierku – musia mať overenú KÚZ

KONIEC Ďakujem za pozornosť