Слайд 1 - ZiyoNET

Download Report

Transcript Слайд 1 - ZiyoNET

•
•
•
•
•
•
II BOB: TEMURIYLAR DAVRIDA TASVIRIY SAN’AT
2.1. Kamollidin Behzod asarlaridagi o’yg’unlik va mukammallik
Temuriy davrida tasviriy san’atning Shohruh Mirzodan keyingi taraqqiyoti
Kamoliddin Behzod nomi bilan bog’liq. San’atshunoslar mazkur davrni
sharhlaganda «Behzod va uning maktabi» degan iborani ishlatadilar. Bu
bejiz emas, albatta.
Behzod Shohruh Mirzo zamonida Boysunqur Mirzo tomonidan asos
solingan tasviriy san’atning Hirot maktabini takomilga yetkazadi. U hyech bir
takrorlanmaydigan nafis va mazmunan boy, ajoyib tasvir namunalari yaratib,
o’z nomini abadiylashtirdi.
«Moniyi soniy» ya’ni «ikkinchi Moniy», degan yuksak faxriy unvonga
sazovor, hayotligidayoq zamondoshlari tomonidan «nodirlar nodiri»,
«yaxshilar yaxshisi», «musavvirlar peshvosi», «muhabbatlar yetakchisi»
kabi sifatlar bilan ta’riflangan ustoz Behzod jahon tasviriy san’ati tarixida
munosib o’rin egallagan. Hatto, yevropalik san’atshunoslar ham Behzod
san’ati va mahoratidan hayratlanib uni «Sharq Rafaeli» degan yuksak
muqoyasa bilan ulug’laganlar.
•
• XULOSA
• Jahon madaniyati tarixida Temuriylar davri tasviriy san’ati estetik
qarashlari umumsinsoniy mazmuni bilan diqqatga sazovordir.
Chunki, hozirgi davr madaniyatini globallashuv jarayonida ushbu
muammo dolzarb hamiyat kasb etadi.
• Temuriy davri tasviriy san’ati shakllanishini tahlil qilib, Bekzod
asarlarining umuminsoniy qadriyatlar tizimidagi o’rnini belgilash
jarayonida qo’yidagi ilmiy xulosaga keldik:
• - Temuriy davri tasviriy san’ati jahon madaniyati tarixida alohida o’rin
egallaydi va badiiy jihatlari bilan diqqatga sazovordir.
• - Tasviriy san’atning yuksak nomunasi hisoblangan Kamoliddin
Behzod asarlari hozirgi davrda estetik didni shakllantirish, inson
hissiyotlarini tarbiyalash jarayonida xizmat qiladi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI
Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. T.: «O’zbekiston».
Karimov I.A. Istiqlol va ma’naviyat. T., O’zbekiston 1994.
Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. T.: 2008.
Karimov I.A. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada
chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi. T.:
«O’zbekiston». 2010.
Karimov I.A. «Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot-barpo
etish pirovard maqsadimiz. Toshkent. 2010.
Karimov I.A. O’zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. T.
«O’zbekiston», 2012 yil 250 – bet.
Abdullayev A. Norqulov M. Miniatyura tarixidan lavhalar. T. 1970.
История зарубежноко искусства. М. 2002.
San’at. O’zbekiston Badiiy akademiya jurnali. 2010. №4.
•ETIBORINGIZ
UCHUN
RAXMAT!!!