Kostpolisy 2014

Download Report

Transcript Kostpolisy 2014

Kostpolicy
Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och
måltider i Lunds kommun
KSAU 24 mars 2014
Gertrud Sonesson-Wessman
Bakgrund
• 2011 maj SN föreslog ta fram kostpolicy
• 2012 juni KF beslöt uppdra KS utse politisk
styrgrupp
• 2012 okt KSAU beslöt styrgrp=presidiet i miljö- o
hälsoutskott samt två repr från skolnämnder,
voonämnd och servnämnd. L Bergwall ordf.
• Kommundirektör utsåg kostchef till projektledare
• Arbgrp bildats m medarb från berörda förv samt
kultur- o fritidsförv
Styrgrupp
Lars Bergwall, ordf (C)
miljö o hälsoutskott
Torsten Czernysson (Kd)
”
Ulf Nymark (Mp)
”
Lars Hansson (Fp)
Monica Molin (S)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Yanira Difonis (Mp)
Karl Branzén (Fp)
Johan Lambreus-Mattsson (Mp)
Louise Rehn-Winsborg (M)
Hanna Gunnarsson (V)
Lars Johansson (M)
Ann-Margreth Ohlsson (S)
bsn Lund Stad
”
bsn Lund Öster
”
serv.nämnd
”
utb.nämnd
”
vård o omsorgsnämnd
”
Arbetsgrupp
Gertrud Sonesson-Wessman, projektled. serv.förv
Cecilia Rietz
bsf Lund stad
Linda Hassel
bsf Lund öster
Anna Sigursgeirsdottir
kultur o fritids förv
Maria Ivansson
kommunkontoret
Felix Ekman
kommunkontoret
Karin Loodberg/ Britt Steiner
kommunkontoret
Emma Möller
utbförv
Elisabeth Fagerström
vård o oms förv
Tillvägagångssätt
• Styrgrp resp arbgrg sammanträtt och mail feb-dec
2013
• Medverkat SLV och Skolv. utbdag kring nya skollagens
tillämpning, våren 2013
• Seminarium SIK - forskning kring klimatpåverkan från
livsmedelsbranschen, april 2013
Engagemang – vilja – kunskap - bredd – ”ett Lund”!
Syfte & mål
KP vara ett kommungemensamt styrdokument samt stöd
och verktyg för förtroendevalda och verksamheter att
styra, säkerställa och profilera mat och måltider
KP riktar sig till alla som handhar eller tar del av
kommunens mat och måltider
KP ej upprepa mål/siffermål som finns i andra dokument
KP uppdateras en gång per mandatperiod
Barnkonsekvens- och hälsokonsekvensbeskrivning!
Innehåll
Inledning, varför, för vem, uppföljning
Övergripande för mat och måltider
Måltider inom barnomsorg, skola, fritidshem och öppen
fritidsverksamhet
Måltider inom vård och omsorg
Mer om mat och måltider
Uppföljning och ekonomi
Varje nämnd ansvarig för KP efterlevs
Kommande KP kortfattad och övergripande som
kompletteras med kommungemensamma riktlinjer, jmf
Voo
KP tydliggör, kvalitetssäkrar mat och måltider.
Konsekvens med kvalité? Förändringar i vht och kostnad.
Layout, tryck, implementering?
Tidplan remiss?
Tack!
• För att vi i Lund har tagit detta steg!
• För att Lund vill och kan - kvalité på mat, måltider
och klimat!
• För att jag fått förmånen att arbeta med projektet
och med alla som deltagit och aktivt bidragit med
kunskap och tid!