Viešųjų pirkimų sutačių keitimas ir kainodara

Download Report

Transcript Viešųjų pirkimų sutačių keitimas ir kainodara

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUTARČIŲ
KEITIMAS IR KAINODARA
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros
Projektų ekspertų skyriaus ekspertas
Tomas Vitkauskas
PRISTATYMO TURINYS
1. Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir
kainodaros taisyklių nustatymo metodika:
1.1 fiksuotos kainos ir fiksuoto įkainio viešojo pirkimo – pardavimo
sutarčių (toliau – pirkimo sutarčių) ypatumai;
1.2 kainos koregavimo būdai;
1.3 papildomų darbų įsigijimas;
2. Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų keitimo
rekomendacijos
1.1 FIKSUOTOS KAINOS NUSTATYMAS
Pirkimo sutartyje nustačius fiksuotą kainą, perkančioji organizacija
įsipareigoja šią kainą sumokėti tiekėjui už visas pagal sutartį patiektas
prekes, suteiktas paslaugas ar atliktus darbus.
Fiksuota kaina nustatoma, kai iš anksto (iki pirkimo pradžios):
• perkančioji organizacija gali pirkimo dokumentuose nurodyti
pakankamai tikslų reikalingų prekių, paslaugų ar darbų kiekį, ir
• pateikdamas pasiūlymą tiekėjas turi realias galimybes numatyti ir
įvertinti sutarties vykdymo išlaidas bei gali prisiimti riziką dėl šių išlaidų
dydžio.
1.1 FIKSUOTO ĮKAINIO NUSTATYMAS
Pirkimo sutartyje nustačius fiksuotą įkainį, perkančioji organizacija
galutinę kainą tiekėjui už faktiškai suteiktų prekių, atliktų paslaugų ar
įvykdytų darbų kiekį.
Fiksuotas įkainis nustatomas, kai iš anksto (iki pirkimo pradžios):
• perkančioji organizacija nežino tikslaus numatomų pirkti prekių kiekio ar
tikslios, pagal sutartį teiktinų paslaugų ar vykdytinų darbų apimties, tačiau
• rengdamas pasiūlymą tiekėjas turi realias galimybes iš anksto numatyti ir
įvertinti sutarties vykdymo išlaidas pirkimo objekto mato vienetui ir gali prisiimti
riziką dėl sutarties vykdymo išlaidų pirkimo objekto mato vienetui dydžio.
1.2 KAINOS KOREGAVIMO BŪDAI (1)
Kainodaros taisyklėse turi būti nurodoma, ar pirkimo sutarties kaina ar
įkainiai bus perskaičiuojami pagal bendrą kainų lygio kitimą, ar prekių,
paslaugų ar darbų grupių kainų pokyčius (toliau – kainų lygio kitimas).
Tais atvejais, kai mažai tikėtinas kainų lygio kitimas arba kai
perkančioji organizacija visą riziką dėl kainų kitimo nori perkelti
tiekėjui, kainodaros taisyklėse gali būti nustatyta, kad sutarties kaina ar
įkainiai dėl kainų lygio pasikeitimo neperskaičiuojami, išskyrus atvejį,
kuomet darbų pirkimo sutartys ilgesnės negu 1 metai.
1.2 KAINOS KOREGAVIMO BŪDAI (2)
Kainodaros taisyklėse nustatant fiksuotos kainos ar fiksuoto įkainio
perskaičiavimą turi būti nustatyta, kokiais duomenimis remiamasi vertinant
kainų lygio kitimą, kada vykdomas perskaičiavimas, kokia yra šio
perskaičiavimo formulė.
Duomenis apie kainų lygį skelbia Statistikos departamentas, taip pat kitos
oficialios institucijos (pavyzdžiui, Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikos
finansų ministerija ir kt.).
Kainodaros taisyklėse turi būti aiškiai nurodytas duomenų šaltinis.
1.2 KAINOS KOREGAVIMO BŪDAI (3)
Pirkimo sutartyje turi būti nustatyta, kaip sutarties šalys įformina pagal
kainodaros taisykles perskaičiuotą sutarties kainą ar įkainį. Tai gali būti
padaryta sutarties šalių atstovų pasirašomu protokolu ar kitais būdais.
Kainodaros taisyklėse turi būti numatytas kainos ar įkainių
perskaičiavimas teisės aktais pakeitus taikomą pridėtinės vertės
mokestį pirkimo sutartyje nurodytoms prekėms, paslaugoms ar
darbams. Kainodaros taisyklėse taip pat turi būti nurodoma, ar
pasikeitus kitiems mokesčiams sutarties kaina ar įkainiai bus
perskaičiuojami, ar ne.
1.3 PAPILDOMI DARBAI PAGAL PIRMINĘ
PIRKIMO SUTARTĮ
Pirkimo sutartyje
nenumatyti darbai
Su pirkimo sutartyje
numatytais darbais
susiję darbai
Darbai būtini pirkimo
sutarčiai užbaigti
1.3 PAPILDOMŲ DARBŲ BŪTINUMO
PAGRINDIMAS
Siekiant įsigyti papildomų darbų, jų įforminimo dokumentuose
reikia nurodyti:
• papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius,
• argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę,
• techninius sprendinius su statybos proceso dalyvių parašais,
• įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą.
1.3 PAPILDOMŲ DARBŲ KAINOS
APSKAIČIAVIMAS – FIKSUOTA KAINA
Konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus:
• pagrįstas tiesiogines išlaidas (darbo užmokesčio ir su juo susijusius
mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) ir
netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios ne didesnės už
vėliausios redakcijos rekomendacijose dėl statinių statybos
skaičiuojamųjų kainų nustatymo nustatytas kainas arba už bendrą
vidutinę rinkos kainą;
• o statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei rangovo
patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne
didesni, nei 5% tiesioginių išlaidų.
1.3 PAPILDOMŲ DARBŲ KAINOS
APSKAIČIAVIMAS – FIKSUOTAS ĮKAINIS
Konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus:
• Pritaikant pirkimo sutartyje numatytų panašių darbų įkainius;
• Išskaičiuojant kainos dalį iš pirkimo sutartyje numatyto įkainio (jei
įmanoma);
• Panaudojant pirkimo sutartyje numatyto įkainio sudėtines dalis (Taikant
šį papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi sutartyje
numatytais įkainiais arba įkainių išskaidymu) (jei įmanoma);
• Įvertinus pagrįstas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas
papildomo darbo įkainio apskaičiavimą).
;
(žr. fiksuotos kainos
1.3 PAPILDOMI DARBAI ATSKIRU PIRKIMU
Kai perkančioji organizacija įsigyja darbus pagal projektą, o apskaičiavusi
papildomų darbų sąmatą nustato, kad pirkimo sutarties kaina kartu su
papildomais darbais viršys statinio statybos skaičiuojamąją kainą, nustatytą
vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (aktualia redakcija),
papildomiems darbams įsigyti turi vykdyti atskirą pirkimą.
Jei papildomus darbus planuojama įsigyti iš to paties tiekėjo, vadovaujantis
Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, perkančioji organizacija juos įsigyja ne
didesniais įkainiais nei buvo numatyti sutartyje su tuo tiekėju, išskyrus tuos
atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos. Apie tokią galimybę ji nurodo pirkimo
dokumentuose ir pirminėje sutartyje.
1.3 PAPILDOMŲ DARBŲ APMOKĖJIMAS
Pirkimo sutartyje turi būti nustatyta, kad papildomų darbų
apmokėjimui rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti:
• atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime,
pavadinimą,
• vienetus,
• kiekį,
• vieneto kainą,
• bendrą sumą,
• papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.
2. PIRKIMO SUTARČIŲ KEITIMO
REKOMENDACIJOS (1)
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalimi, pirkimo
sutarties sąlygų pakeitimams turi būti gautas Viešųjų pirkimų tarnybos
(toliau – VPT) sutikimas.
Perkančioji organizacija negali atlikti tokių pirkimo sutarties sąlygų
pakeitimų, kuriais būtų nustatomos iš esmės kitokios pirkimo
sutarties sąlygos, nei buvo numatytos pirkimo dokumentuose ir
sudarytoje pirkimo sutartyje, ir tai parodytų pirkimo sutarties šalių
valią sudaryti naują susitarimą. Tokio susitarimo sudarymas
netaikant naujos viešųjų pirkimų procedūros pažeistų viešųjų
pirkimų principus.
2. PIRKIMO SUTARČIŲ KEITIMO
REKOMENDACIJOS (2)
Sutarties galiojimo laikotarpiu neesminės pirkimo sutarties
sąlygos gali būti keičiamos (gavus VPT sutikimą), pasikeitus
aplinkybėms, kai:
1. tos aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiajai šaliai tampa žinomos po
pirkimo sutarties sudarymo;
2. tų aplinkybių atsiradimo nukentėjusioji šalis pasiūlymo pateikimo ar pirkimo
sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti;
3. tų aplinkybių nukentėjusioji šalis negali kontroliuoti;
4. nukentėjusioji šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos.
2. PIRKIMO SUTARČIŲ KEITIMO
REKOMENDACIJOS (3)
Viešųjų pirkimų tarnybos pritarimo dėl sutarties pakeitimo
nereikia, kai:
1. kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip
10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio).
2. Nuo 2012-10-01, kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą.
3. Vykdant pirkimo sutartį atliekami techninio pobūdžio pirkimo sutarties
pakeitimai (pavyzdžiui, pirkimo sutarties šalių rekvizitai, klaidos), kurie visiškai
neįtakoja šalių tarpusavio įsipareigojimų turinio pasikeitimo.
2. PIRKIMO SUTARČIŲ KEITIMO
REKOMENDACIJOS (4)
4. Keičiant sudarytos pirkimo sutarties šalį išimtiniu atveju, kai ji
pertvarkoma, reorganizuojama arba dėl perkančiosios organizacijos
funkcijų perdavimo kitai perkančiajai organizacijai ar tiekėjo funkcijų
perdavimo „vidinio“ persitvarkymo atveju.
Kai šiame punkte numatytais atvejais keičiama pirkimo sutarties šalis
(tiekėjas), jis turi turėti ne mažesnę kvalifikaciją nei tas, su kuriuo buvo
sudaryta pirkimo sutartis pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti pirkimo
dokumentuose.
2. PIRKIMO SUTARČIŲ KEITIMO
REKOMENDACIJOS (5)
5. Koreguojamos atskiros vykdymo sąlygos numatytomis
aplinkybėmis (tam reikia pirkimo sutartyje numatyti galimybę pirkimo
sutarties vykdymo metu koreguoti tam tikras pirkimo pradžioje
nustatytas sąlygas bei nurodyti pagrindus, kuriais remiantis turi būti
vykdomos atitinkamos korekcijos).
Pavyzdžiui, pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyje nustatyta, kad
„atsiskaitymo terminai gali būti koreguojami, priklausomai nuo perkančiosios
organizacijos gaunamo finansavimo“. Tokiais atvejais vykdydama pirkimo
sutartį, perkančioji organizacija gali koreguoti darbų atlikimo etapus be
Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo.
2. PIRKIMO SUTARČIŲ KEITIMO
REKOMENDACIJOS (6)
6. Ketinant suteikti galimybę vykdant pirkimo sutartį keisti tam tikras
tiekėjo pasiūlymo sąlygas, tarp jų ir perskaičiuoti tiekėjo pasiūlytą
kainą pagal pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyje nustatytas
kainodaros taisykles.
Pavyzdžiui, pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyje numatyta galimybė
keisti tiekėjo nurodytus subrangovus ar pasiūlytą prekę, jei jos negalima
patiekti dėl nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių.
2. PIRKIMO SUTARČIŲ KEITIMO
REKOMENDACIJOS (7)
•
Rekomenduojama perkančiajai organizacijai pirkimo
dokumentuose nurodyti pirkimo sutarties keitimo
procedūrą, pagal kurią bus atliekami ir įforminami pirkimo
sutarties pakeitimai.
•
Pirkimo sutarties pakeitimai, kai pirkimo sutartis buvo
sudaryta raštu, gali būti atliekami tik raštu.
APIBENDRINIMAS
• Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių kainos ir
kainodaros taisyklių nustatymo metodikos ypatumai:
•
fiksuotos kainos ir fiksuoto įkainio viešojo pirkimo – pardavimo
sutartys;
•
kainos koregavimo galimybės (kainos keitimas dėl kainų lygio
pokyčio, PVM pakeitimo);
•
papildomų darbų įsigijimo galimybės pagal pradinę sutartį ir
papildomu pirkimu;
• Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygų keitimo
ypatumai.
DĖKOJU UŽ DĖMESĮ!
Tomas Vitkauskas
Projektų ekspertų skyriaus ekspertas
LIETUVOS VERSLO
PARAMOS AGENTŪRA
Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius
Tel. (8 5) 210 9075
Faks. (8 5) 278 4269
El. p. [email protected]
www.lvpa.lt