EUREKA projektų finansavimo šaltiniai: projekto biudžeto

Download Report

Transcript EUREKA projektų finansavimo šaltiniai: projekto biudžeto

EUREKA projektų finansavimo šaltiniai: projekto
biudžeto sudarymas
Renginys vykdomas pagal ES struktūrinių fondų projektą „Programos „Eureka“ mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos
numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003).
BIRUTĖ BUKAUSKAITĖ
2014 m. vasario 6 d.
EUREKA PROJEKTŲ
FINANSAVIMAS
EUREKA projektų finansavimas vykdomas pagal
MITA patvirtintus finansavimo sąlygų aprašus:
• 2012 m. kovo 8.d. - struktūrinių fondų lėšomis
• 2012 m. kovo 20 d. – valstybės biudžeto lėšomis
EUREKA PROJEKTŲ
FINANSAVIMAS
Finansines paraiškas gali teikti Lietuvos
Respublikoje registruoti juridiniai asmenys:
• mokslo ir studijų institucijos, jeigu vykdo
projektą kartu su Lietuvoje įregistruota MVĮ ar
didele įmone;
• MVĮ.
• didelės įmonės.
EUREKA PROJEKTŲ
FINANSAVIMAS
Didžiausias leistinas finansavimo intensyvumas gali siekti:
• mokslo ir studijų institucijų neekonominei veiklai – iki 100 % jų tinkamų
išlaidų;
MVĮ ir mokslo ir studijų institucijų, atitinkančių MVĮ kategoriją, ekonominei
veiklai:
• pramoniniams moksliniams tyrimams – iki 75 % jų tinkamų išlaidų,
• bandomajai taikomajai veiklai – iki 50 % jų tinkamų išlaidų;
didelių įmonių ekonominei veiklai:
• pramoniniams moksliniams tyrimams – iki 50 % jų tinkamų išlaidų,
• bandomajai taikomajai veiklai – iki 25 % jų tinkamų išlaidų.
2012 m. birželio 6 d. Nr. 650 Lietuvos respublikos vyriausybės N u t a r i m a s
„DĖL REKOMENDUOJAMOS MOKSLINIU TYRIMU IR
EKSPERIMENTINES PLETROS ETAPU KLASIFIKACIJOS APRAŠO
PATVIRTINIMO“
Agentūros skiriamos lėšos projektui finansuoti negali viršyti 700 tūkst. litų.
TINKAMOS IŠLAIDOS
Tinkamos išlaidos turi būti:
 aiškiai apibrėžtos pagal šio Aprašo nustatytas išlaidų
kategorijas;
 patirtos, realios ir teisingos, pagrįstos finansiniais
dokumentais;
 būtinos projektui įvykdyti;
 patirtos projekto įgyvendinimo metu.
EUREKA PROJEKTŲ FINANSAVIMAS
Tinkamų išlaidų kategorijos:
• išlaidos projekto personalui: darbo užmokestis,
socialinio draudimo įmokos, įmokos į garantinį
fondą, išlaidos komandiruotėms;
• išlaidos priemonėms ir įrangai: ilgalaikio turto
įsigijimo/nusidėvėjimo arba amortizacijos išlaidos;
• išlaidos pagal sutartis;
• išlaidos medžiagoms, atsargoms ir panašiems
produktams;
• pridėtinės išlaidos.
EUREKA PROJEKTŲ FINANSAVIMAS
Netinkamos išlaidos yra:
• baudos, finansinės sankcijos ir bylinėjimosi išlaidos;
• debeto palūkanos, finansinių operacijų išlaidos, uostų,
komiso rinkliavos ir nuostoliai, atsiradę dėl užsienio
valiutos keitimo, kiti grynai finansinių sandorių kaštai;
• paskolų, išperkamosios nuomos išlaidos;
• pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis
(PVM), kurį pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus
galima įtraukti į PVM atskaitą, net jeigu toks PVM į
atskaitą įtrauktas nebuvo;
• projekto parengimo išlaidos;
• projekto viešinimo išlaidos.
EUREKA PROJEKTŲ FINANSAVIMAS
• išlaidos projekto personalui: darbo užmokestis, socialinio draudimo
įmokos, įmokos į garantinį fondą, išlaidos komandiruotėms negali viršyti 75% visų projekto tinkamų išlaidų
• išlaidos priemonėms ir įrangai: ilgalaikio turto
įsigijimo/nusidėvėjimo arba amortizacijos išlaidos - , negali viršyti
50% viso projekto vykdymo metu tinkamų išlaidų. Lėšų, skiriamų
mokslo ir studijų institucijoms ilgalaikio turto įsigijimo išlaidoms
finansuoti pirmojo projekto etapo metais, dalis gali būti iki 70%
pirmojo projekto etapo tinkamų išlaidų. MVĮ ir didelėms įmonėms
finansuojamos tik nusidėvėjimo (amortizacijos) išlaidos. Lėšos,
skirtos priemonėms ir įrangai įsigyti (nusidėvėjimui arba
amortizacijai padengti), yra maksimalios.
• kai kompensuojamos tik ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba
amortizacijos išlaidos, nusidėvėjimui arba amortizacijai skaičiuoti
taikomi lėšų gavėjo patvirtinti ilgalaikio materialiojo ir
nematerialiojo turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai.
PRIDĖTINĖS IŠLAIDOS
Pridėtinės išlaidos - visos administracinio, techninio bei logistinio
pobūdžio struktūrinės ir pagalbinės veiklos išlaidos, kurios yra
būtinos lėšų gavėjo projekto veikloms vykdyti ir todėl negali būti
visiškai priskirtos projektui.
Pridėtinės išlaidos gali būti:
• išlaidos, susijusios su administravimu ir valdymu;
• biuro ar laboratorijos išlaidos, įskaitant nuomą ar pastatų bei
įrangos amortizaciją;
• komunalinės išlaidos: vandens, šildymo, elektros, priežiūros,
draudimo ir apsaugos mokesčiai;
• ryšio išlaidos, tinklo ryšio mokesčiai, pašto išlaidos ir biuro
pristatymo išlaidos;
• kanceliarinės prekės.
PRIDĖTINIŲ IŠLAIDŲ TIPAI
• Pridėtinės išlaidos gali būti fiksuotos ir faktinės:
– fiksuotų pridėtinių išlaidų dydis yra lygus 10% visų projekto tinkamų
išlaidų;
– faktinių pridėtinių išlaidų dydis yra maksimalus ir negali viršyti 15% visų
tinkamų išlaidų. Šios išlaidos turi būti patirtos ir pagrįstos išlaidų
pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės
dokumentais.
• Lėšų gavėjams, kurių apskaitos sistemos negali nustatyti jų vykdomų projektų
pridėtinių išlaidų yra taikomas fiksuotas pridėtinių išlaidų dydis lygus 10%.
• Lėšų gavėjai, naudojantys analitines apskaitos sistemas, galinčias nustatyti ir
sugrupuoti netiesiogines išlaidas pagal tinkamumo kriterijus (pavyzdžiui,
neįtraukti netinkamų išlaidų), privalo ataskaitose pateikti savo realias
netiesiogines išlaidas ir rinktis iki 15% faktinio dydžio galimybę.
• Fiksuotą dydį gali taikyti:
- mokslo ir studijų institucijos;
- MVĮ.
• Už fiksuotų ar faktinių pridėtinių išlaidų pasirinkimą atsako lėšų gavėjas.
FINANSINIŲ PARAIŠKŲ
PATEIKIMAS
• Finansinės paraiškos teikiamos pagal kvietimus.
• Kiekvienas projekto vykdytojas, finansines
paraiškas teikia savarankiškai.
• Projekto vykdytojai pateikia vadovo arba jo įgalioto
atstovo pasirašytą lydraštį ir užpildytą finansinę
paraišką (su priedais) pagal Agentūros patvirtintą
formą. Pareiškėjai, siekiantys gauti lėšas
ilgalaikiam turtui, papildomai pateikia nustatytos
formos investicijų projektą (iki 2 lapų, 1 egz.).
FINANSINĖS PARAIŠKOS DALYS
 Duomenys apie „Eureka“ projektą
 Pareiškėjo duomenys
 „Eureka“ projekto lėšos
 „Eureka“ projekto aprašymas
 „Eureka“ projekto darbų planas
 Pareiškėjo lėšų poreikis ir pagrindimas
 Informacija dėl dvigubo finansavimo
DUOMENYS APIE „EUREKA“ PROJEKTĄ
 Mokslinių tyrimų sritis ir technologijų kryptis
 Projekto vykdymo terminai (trukmė, projekto
pradžia ir pabaiga – nurodomi metai, mėnuo,
diena)
[
 Projekto patvirtinimo „Eureka“ aukšto lygio
pareigūnų posėdyje data
PAREIŠKĖJO DUOMENYS
Institucijos registracijos Juridinių asmenų registre kodas, PVM mokėtojo
kodas
Buveinės adresas, telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas
Banko sąskaitos numeris ir banko rekvizitai
Atsakingojo „Eureka“ projekto vykdytojo pedagoginis vardas ir mokslo
laipsnis, vardas, pavardė, institucijos padalinys, kuriame dirba, pareigos,
telefono ir fakso numeriai, el. pašto adresas
Pareiškėjo vadovas ar vyriausiasis buhalteris neturi neišnykusio teistumo dėl
nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams,
ekonomikai ar verslo tvarkai arba finansų sistemai
Pareiškėjas įvykdė visus įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo
įmokų mokėjimu ir mokesčių mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus
„EUREKA“ PROJEKTO LĖŠOS
„Eureka“ projekto visos lėšos, eurai/Lt
Lietuvos dalis „Eureka“ projekte, eurai/Lt/%
Pareiškėjui tenkanti „Eureka“ projekto finansinė dalis,
Lt/%
Pareiškėjo ankstesniais metais gautų iš Agentūros lėšų
suma „Eureka“ projektui vykdyti, Lt (pildoma, jei buvo
gauta)
Mėnesių skaičius, kuriems prašomos lėšos
Pareiškėjo prašomos lėšos, Lt
„EUREKA“ PROJEKTO APRAŠYMAS
„Eureka“ projekto santrauka (iki 900 ženklų)
Bendri „Eureka“ projekto tikslai ir uždaviniai
Pareiškėjo tikslai ir uždaviniai „Eureka“ projekte
„EUREKA“ PROJEKTO DARBŲ PLANAS
Darbo pavadinimas
(projekto etapui)
Galutinis darbo
rezultatas
(galutinis baigtin
is produktas,
pavyzdžiui,
parengta
ataskaita,
nustatytos
optimalios
sąlygos)
Atsakingas(i) už darbą
pareiškėjo
darbuotojas(ai) ir jo (-jų)
pareigos
projekte
(vardas,
pavardė)
Metai ir
mėnesiai,
kuriais
bus
vykdoma
veikla
PAREIŠKĖJO LĖŠŲ POREIKIS IR PAGRINDIMAS

Išlaidų sąmata pagal išlaidų kategorijas

Pareiškėjo personalo „Eureka“ projekte darbo užmokesčio (įskaitant
socialinio draudimo įmokas) apskaičiavimas pagal pareigybei taikomas
mėnesio atlyginimas institucijoje

Kiekvienos pareigybės „Eureka“ projekte pagrindimas (būtinumas „Eureka“
projekto vykdymui, indėlis į „Eureka“ projektą)

Tiesioginių išlaidų (išskyrus personalo darbo užmokestį) pagrindimas (pagal
planuojamus darbus, veiklas, išlaidų būtinumo, ekonomiškumo paaiškinimai)
ir apskaičiavimas (nurodant kiekius, kainas ir pan.)

Netiesioginių (arba pridėtinių) išlaidų projekte pagrindimas
INFORMACIJA DĖL DVIGUBO FINANSAVIMO
Paraiška netinkama, jei projekte neužtikrinama
dvigubo finansavimo rizika, t.y. Paraiškos
veiklos, kurioms prašoma finansavimo, jau yra
finansuojamos ar bus finansuojamos iš ES arba ne
ES valstybių institucijų programų, ES struktūrinių
fondų, Sanglaudos fondo ar bet kokio kito
Bendrijos finansavimo šaltinio (įskaitant 6BP,
7BP, INTELEKTAS LT ir kt.)
MOKĖJIMAI
Agentūra perveda lėšų gavėjui lėšas dalimis
pagal lėšų skyrimo sutartį:
• mokslo ir studijų institucijoms – avansu;
• MVĮ ir didelėms įmonėms – avansu ir (arba)
kompensavimo būdu.
EUREKA PROJEKTŲ FINANSAVIMAS
• Laukiame Jūsų paraiškų!
Dėkoju už dėmesį!
Sekite mūsų naujienas www.mita.lt!