pateiktį PPT formatu

Download Report

Transcript pateiktį PPT formatu

Saugiose darbo vietose stresas yra
valdomas
Streso ir psichosocialinės rizikos valdymas darbe
Sauga ir sveikata darbe turi rūpintis visi. Tai naudinga jums. Tai naudinga verslui.
Kampanija
 Ją koordinuoja Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra
(EU-OSHA)
 Vykdo daugiau nei 30 šalių
 Remia partnerių tinklas
• Nacionaliniai ryšių punktai
• Socialiniai partneriai
• Oficialūs kampanijos partneriai
• Žiniasklaidos partneriai
• Europos įmonių tinklas
• ES institucijos
www.healthy-workplaces.eu
2
Pagrindiniai uždaviniai
 Pagerinti supratimą apie stresą ir psichosocialinę riziką darbe
 Skatinti valdyti šią riziką
 Užkirsti kelią rimtiems neigiamiems padariniams
 Teikti paramą ir gaires darbuotojams ir darbdaviams
 Skatinti naudoti praktines ir patogias priemones
www.healthy-workplaces.eu
3
Problemos rimtumas
 Daugiau nei pusė Europos darbuotojų nurodė, jog stresas yra
įprastas jų darbo vietoje.
 Manoma, kad apytiksliai pusė visų darbo dienų prarandama dėl
streso ir kitos psichosocialinės rizikos.
 4 iš 10 darbuotojų mano, kad stresas jų darbo vietoje nėra
tinkamai valdomas.
www.healthy-workplaces.eu
4
Sąvokos
Psichosocialinė rizika:
• atsiranda dėl prasto darbo planavimo, organizavimo ir valdymo, ir
• nepalankių socialinių darbo sąlygų;
• gali sukelti neigiamas psichologines, fizines ir socialines pasekmes,
įskaitant stresą darbe.
Stresas darbe:
• yra organizacinė problema, o ne asmeninis trūkumas;
• yra patiriamas, kai darbo užduotys viršija darbuotojo gebėjimą jas
įvykdyti.
www.healthy-workplaces.eu
5
Psichosocialinė darbo aplinka
Prastos psichosocialinės darbo aplinkos priežastys:
 per dideli arba prieštaraujantys darbo reikalavimai;
 per menkas dalyvavimas ir per maža įtaka priimant sprendimus
dėl darbo atlikimo būdo;
 neveiksminga komunikacija ir per menka pagalba;
 psichologinis ir seksualinis priekabiavimas ir trečiosios šalies
smurtas;
 prastai valdomi pokyčiai organizacijoje ir prastos darbo
garantijos.
www.healthy-workplaces.eu
6
Neigiami padariniai
Asmeniui
• Nesugebėjimas susikaupti ir klaidų darymas
• Išsekimas ir depresija
• Problemos asmeniniame gyvenime
• Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu
• Prasta fizinė sveikata
Organizacijai
• Prasti bendri veiklos rezultatai
• Dažnesni darbuotojo neatėjimo į darbą ir atėjimo į darbą sergant ir
negalint veiksmingai dirbti atvejai
• Didesnė nelaimingų atsitikimų ir
susižalojimų tikimybė
www.healthy-workplaces.eu
7
Psichosocialinės rizikos valdymas
 Tik maždaug 30 proc. Europos organizacijų yra nustačiusios
priemones psichosocialinei rizikai valdyti*.
 Dažnai manoma, kad šią riziką valdyti sudėtingiau nei vadinamąją
įprastą darbuotojų saugos ir sveikatos riziką.
Tačiau…
 psichosocialinė rizika gali būti vertinama ir valdoma taip pat
nuosekliai kaip ir bet kuri kita darbuotojų saugos ir sveikatai
kylanti rizika.
 Streso ir psichosocialinės rizikos darbe valdymo nauda yra
didesnė ir svarbesnė už organizacijų patiriamas valdymo
priemonių įgyvendinimo išlaidas.
* Europos mastu vykdoma įmonių apklausa apie naujas ir atsirandančias rizikos rūšis
(ESENER), Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, 2010 m.
Skelbiama adresu https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management.
www.healthy-workplaces.eu
8
Psichosocialinės rizikos valdymo nauda
 Didesnė darbuotojų gerovė ir pasitenkinimas darbu
 Sveika, motyvuota ir produktyvi darbo jėga
 Geresni bendri veiklos rezultatai ir didesnis produktyvumas
 Mažesnis darbuotojų nebuvimo darbe lygis ir mažesnė
darbuotojų kaita
 Apskritai mažesnės išlaidos ir našta visuomenei
 Teisinių reikalavimų laikymasis
www.healthy-workplaces.eu
9
Vadovų vaidmuo
 Darbdaviai privalo įgyvendinti planą, kuris padėtų užkirsti kelią
psichosocialinei rizikai ir (arba) ją mažinti.
 Vadovai turėtų stengtis kurti palankią darbo aplinką, skatinti
darbuotojus kelti klausimus ir teikti pasiūlymus.
 Vidurinės grandies vadovams tenka labai svarbus vaidmuo, nes
jie kasdien bendrauja su darbuotojais.
 Gera lyderystė ir žmonių valdymo įgūdžiai padeda kurti gerą
psichosocialinę darbo aplinką; šiuos įgūdžius galima įgyti ir
tobulinti.
 Savanoriškai įgyvendinamos psichikos sveikatą skatinančios
priemonės taip pat gali iš esmės padėti užtikrinti saugią darbo
vietą.
www.healthy-workplaces.eu
10
Darbuotojų dalyvavimo svarba
 Gera lyderystė gali padėti sumažinti stresą ir psichosocialinę
riziką darbe, tačiau ne mažiau svarbus ir darbuotojų dalyvavimas.
 Turi būti užtikrinamas abipusis darbdavių ir darbuotojų dialogas.
 Darbuotojai ir jų atstovai geriausiai supranta problemas,
galinčias atsirasti jų darbo vietoje, ir jie gali padėti rengti planus
ir įgyvendinti konkrečias priemones.
 Konsultacijos su darbuotojais padės stiprinti bendrą nusiteikimą
ir užtikrinti, kad nustatytos priemonės būtų tinkamos ir
veiksmingos.
www.healthy-workplaces.eu
11
Kaip valdyti stresą ir psichosocialinę riziką
 Net turint ribotus išteklius psichosocialinę riziką galima
veiksmingai vertinti ir valdyti.
 Veiksmingiausias būdas valdyti psichosocialinę riziką darbo
vietoje yra būti aktyviems ir turėti planą, kaip numatyti
problemas.
 Siekiant nustatyti pavojus ir tinkamas priemones jiems pašalinti,
labai svarbu atlikti rizikos vertinimą.
 Galima pasinaudoti praktinėmis priemonėmis ir gairėmis,
padedančiomis lengviau valdyti psichosocialinę riziką.
www.healthy-workplaces.eu
12
Dalyvaukite kampanijoje
 Dalyvauti gali visos organizacijos ir asmenys.
 Prisijunkite
• platindami ir skelbdami kampanijos idėjas ir medžiagą;
• naudodami ir populiarindami kampanijos praktines priemones;
• dalyvaudami kampanijos renginiuose arba patys juos organizuodami.
www.healthy-workplaces.eu
13
Pagrindinės datos
 Kampanijos pradžia: 2014 m. balandžio mėn.
 Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitė: 2014 m. ir
2015 m. spalio mėn.
 Europos geros praktikos apdovanojimų ceremonija:
2015 m. balandžio mėn.
 Aukščiausio lygio susitikimas saugių darbo vietų tema:
2015 m. lapkričio mėn.
www.healthy-workplaces.eu
14
Pasiūlymas tapti kampanijos partneriu
 Skiriamas visoje Europoje veikiančioms ir tarptautinėms
organizacijoms
 Kampanijos partneriai populiarina ir reklamuoja kampaniją
 Privalumai
• gaunamas kampanijos leidinių rinkinys
• išduodamas partnerio pažymėjimas
• partneriams suteikiamas specialus statusas Europos geros praktikos
apdovanojimuose
• reklama visoje ES ir žiniasklaidoje
• galimybės dalyvauti tinkle ir keistis gera praktika su kitais kampanijos
partneriais
• kvietimas į
EU-OSHA
renginius
www.healthy-workplaces.eu
15
Europos geros praktikos apdovanojimai
 Pažangios ir naujoviškos geros praktikos pripažinimas
 Streso ir psichosocialinės rizikos darbe valdymo sprendimai
 Gali dalyvauti organizacijos ir įmonės iš:
• ES valstybių narių
• Europos ekonominės erdvės
• Vakarų Balkanų ir Turkijos
 Nominacijų atranką koordinuoja ryšių punktai ir EU-OSHA dviem
etapais:
• atrankos procedūra nacionaliniu lygmeniu
• vertinimas Europos lygmeniu
 Geros praktikos apdovanojimų ceremonija
www.healthy-workplaces.eu
16
Kampanijos ištekliai
 Kampanijos vadovas
 Ataskaitos
 Lankstinukas
 Praktinės gairės ir
priemonės
 Geros praktikos apdovanojimų
reklaminis lapelis
 Kampanijos priemonių rinkinys
internete
 „Napo“ filmukas
 www.healthy-workplaces.eu
 Reklaminė dalomoji medžiaga
www.healthy-workplaces.eu
17
Papildoma informacija
 Apsilankykite kampanijos svetainėje ir sužinokite daugiau
www.healthy-workplaces.eu
 Kampanijos priemonių rinkinys
https://osha.europa.eu/en/campaign-toolkit
 Sužinokite apie renginius savo šalyje iš savo ryšių punkto
www.healthy-workplaces.eu/fops
www.healthy-workplaces.eu
18