BASİT USULE DÖNEBİLECEK MÜKELLEFLER

Download Report

Transcript BASİT USULE DÖNEBİLECEK MÜKELLEFLER

2013 DÖNEM SONU
İŞLEMLERİ
YMM. A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR
EKSPER YMM DENETİM HİZMETLERİ AŞ
ANKARA, Aralık 2013
1
31.12.2013 TARİHLİ MALİ TABLOLAR VUK HÜKÜMLERİNE GÖRE
DÜZENLENECEĞİNDEN DEĞERLEME İŞLEMLERİ DE BU KANUN
HÜKÜMLERİNE GÖRE YÜRÜTÜLECEKTİR.
Bağımsız Denetime Tabi Şirketler Ayrıca, 6102 Sayılı TTK
Hükümlerine göre Muhasebe ve Raporlama Standartlarına Göre
Finansal Tabloları da Düzenleyeceklerdir.
31.12.2013 TARİHLİ DEĞERLEME
2
Dönem Başı Bilançosu
-------------/-------------Yevmiye Defteri Kaydı
--------------/---------------
Defteri Kebir Hesaplarını Sınıflama
GENEL GEÇİCİ MİZAN
ENVANTER İŞLEMLERİ
Kesin Mizan
Dönem Sonu Bilançosu
Gelir Tablosu
3
ENVANTER ÇIKARMAK, bilanço
günündeki mevcutları, alacakları ve
borçları saymak, ölçmek, tartmak
ve değerlemek suretiyle kesin bir
şekilde ve müfredatlı olarak tesbit
etmektir.
Şu kadar ki, ticari teamüle göre
tartılması, sayılması ve ölçülmesi
mutat olmıyan malların değerleri
tahminen tesbit olunur.
Mevcutlar, alacaklar ve borçlar
işletmeye dahil iktisadi kıymetleri
ifade eder. (VUK, m.186)
Ferdi teşebbüslerde, mükellefin sahip olduğu
bina ve arazi hakkında aşağıda yazılı
esaslar cari olur:
1- Fabrika, ambar, atelye, dükkan, mağaza ve
arazi -işletmede ister kısmen, ister
tamamen kullanılsınlar- değerlerinin
tamamı üzerinden envantere alınır.
2. Ticaret hanları gibi oda oda veya kısım
kısım kullanılabilen binalarla evlerin ve
apartmanların yarısından fazlası
işletmede kullanıldığı takdirde envantere
ithal edilir.
3. Envantere alınan gayrimenkullerin kullanış
tarzlarında sonradan vaki olacak
değişiklikler, hesap yılı içinde nazara
alınmaz.
(VUK, m.187)
4
5
MUHASEBEDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
1- Envanter işlemleri (sayım, tarım vb.),
2- DEĞERLEME İŞLEMLERİ
3-DÖNEMSELLİK KAVRAMI GEREĞİ YAPILMASI
İŞLEMLER,
4- AMORTİSMANLARIN HESAPLANMASI
5- GELİR VE GİDER HESAPLARININ DÖNEM SONU
İŞLEMLERİ,
6- DÖNEM SONU İŞLEMLERİNE YÖNELİK HESAPLARIN
KAYITLARA YANSITILMASI,
6- FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLENMESİ,
6
DEĞERLEME
Değerleme, vergi matrahlarının
hesaplanmasıyla
ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir.
Tanım uyarınca değerleme
A) Tespit
B) Takdir
Şeklinde yapılmaktadır.
Tespit, mükelleflerce VUK’nunda yer alan değerleme ölçüleri kullanılarak yapılan
değerleme işlemi,
Takdir ise, mutat değerleme ölçüleri kullanılarak değerleme yapılamadığı
takdirde idare tarafından yapılan takdir işlemidir.
7
EMSAL BEDEL
8
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE ARSA SAHİBİNE
VERİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE DÜZENLENECEK
FATURA BEDELİ
9
TAKDİR KOMİSYONU KARARI İLE GİDER
YAZILMASI GEREKENLER
1- Kırılan, çürülen veya bozulan
mallar,
2- İşletmeden bedelsiz çekilen mallar,
3- İşletmeye konulan mallar,
4- Kaza sonucu zayi olan mallar,
(Sigortasız ise)
10
ZAYİ OLAN MALLARLA İLGİLİ OLARAK
SİGORTADAN ALINAN TAZMİNAT
11
KULLANIM SÜRESİ DOLAN İLAÇLAR
12
FİRE SAYILMAYAN İKTİSADİ KIYMETLER
13
İMALAT ARTIKLARININ TESLİMİNDE KDV
UYGULAMASI (97 NOLU KDVK GT)
14
FİRE SAYILMAYAN İKTİSADİ KIYMETLER
15
60 NO’LU KDV SİRKÜLERİ
"Malın tamamen yok olmaması, ancak değerinde önemli derecede düşüklük
meydana gelmesi halinde malın zayi olması hükümleri geçerli olmayacaktır. Bu
durumda malların zayi olması değil, düşük bedelle veya zararına satışı söz konusu
olacağından, bu malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV'nin indirim konusu
yapılabileceği tabiidir." açıklamasına yer verilmiş,
- Üretim esnasında renginde problem olan giyeceklerin,
- Yangın sonucu tamamen yok olmayan ve ekonomik değeri olan yedek
parça ve malzemelerin
daha düşük bir fiyatla satılması halinde, bunlar nedeniyle yüklenilen
KDV'nin tamamı indirim konusu yapılabileceği örnek verilerek açıklanmıştır.
Ancak, üretim sırasında ortaya çıkan kıymetlerin üretim artığı, tali ürün veya yan
ürün vasfına sahip olmamaları ve ekonomik bir değer taşımamaları durumunda
ise bunların "fire" kapsamında değerlendirilecektir.
16
DÖNEMSELLİK İLKESİ VDO İLİŞKİSİ
Dönemsellik ; işletmelerin sınırsız kabul edilen ömrünün belli
dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer
dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır.
Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi,
hasılat, gelir ve karların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla
karşılaştırılması dönemsellik ilkesinin sonucudur. VUK uyarınca
defterlerin hesap dönemi itibariyle tutulması gerekmektedir.
17
DÖNEM KAPANDIKTAN SONRA GELEN
FATURA VB BELGELER
Örneğin, (A) işletmesinin 2013 yılına ilişkin yapmış olduğu bir
gidere ilişkin fatura işletmeye 10 Şubat 2014 tarihinde gelmiş ve
söz konusu fatura 12 Şubat 2014 tarihinde 2014 yılı defterlerine
kaydedilmiştir.
2014 yılında kaydedilen bu gider faturası 2013 yılına ilişkin
olduğundan 2013 yılına ilişkin vergi matrahı hesaplanırken
Beyannamede ticari kardan indirilmelidir. Beyanname üzerinden
indirilen bu tutarın 2014 yılı beyannamesinde (Geçici Vergi Dahil)
ise ticari kara ilave edilmelidir.
18
FATURASI 2013 YILINDA DÜZENLENEN ANCAK, 2014
YILINDA İHRAÇ EDİLEN MALLAR
19
HASILAT
VEYA
GİDERİN
DÖNEM
KAPANDIKTAN SONRA DÜZELTİLMESİ
1- Geçmiş yılda gider
yazılan
damga
vergisinin
iade
alınması,
2- Düzenlenen serbest
meslek makbuzunun
ödenmeden
iade
edilmesi,
3- Geçmiş yıla ilişkin
stopaj tarhiyatı. Vb…
20
ÖRNEK (VDK)
2009 yılına ilişkin
olarak 2013 yılında
yapılan
vergi
incelemesi
sonucunda
ücret
stopajı
nedeniyle
tarhiyat yapılmış ve
2013 yılında uzlaşma
ile kesinleşmiştir
21
GİB ÖZELGE
T
Tahsil edilen vekalet ücretinin ilgili kuruma
iade edildiğinin geçerli belgelerle ispat
edilmesi halinde, daha önce gelir yazılan
vekalet ücretinin serbest meslek kazancının
tespitinde gider yazılmak suretiyle hasılattan
indirim konusu yapılması mümkündür.
SONUÇ: DÜZELTMEYE KONU İŞLEMİN
GERÇEKLEŞTİĞİ VERGİLENDİRME DÖNEMİ
KAZANCINDAN İNDİRİLMELİDİR.
22
ASLI KAYBOLAN BELGELERE İLİŞKİN GİDER
KAYITLARI
Kaybolan FATURA VB. belgenin yerine kayıtlara
uygun noterden tasdikli bir örneğinin (Bu örnek
üzerine, “Zayi olan aynı tarih ve sayıyı taşıyan
fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla tasdik
edilmiştir.” şeklinde noterce şerh düşülmesi gerekir.)
kullanılması mümkün bulunmaktadır.
Diğer taraftan muhtelif sebeplerle kaybolan
faturanın yerine geçen noter onaylı örneğinin
kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla söz konusu
faturada bulunan KDV indirilebilecektir.
23
DEĞERLEME SONUCU DOĞAN KUR FARKLARI KDV
YE TABİ MİDİR ?
Yurt içi teslim
KDV dahil toplam bedelin dövize endeksli olarak belirlenmesi durumunda
vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi arasında
ortaya çıkan kur farkı bedeline iç yüzde oranı uygulanarak,
- Dövize endeksli toplam bedele KDV'nin dahil edilmemesi durumunda
vergiyi doğuran olay ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan kur farkları
üzerinden lehine kur farkı ortaya çıkan mükellef tarafından düzenlenecek
faturada KDV hesaplanması ve kur farkının ortaya çıktığı dönemde her iki
mükellef tarafından genel esaslar çerçevesinde işlem yapılması
gerekmektedir.
24
DEĞERLEME SONUCU DOĞAN KUR FARKLARI
KDV YE TABİ MİDİR?
Yurt dışı teslim
İhraç edilen mallar nedeniyle doğan kur farkları için KDV
hesaplanmayacaktır.
Ancak, İHRAÇ KAYITLI TESLİMLER NEDENİYLE, mallara ait bedelin
dövize endeksli olarak belirlenmesi durumunda, vergiyi doğuran
olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi arasında ihracatçı lehine
ortaya çıkan kur farkları için ihracatçı tarafından düzenlenecek
faturada KDV hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir. Söz konusu
KDV imalatçı tarafından genel esaslara göre indirim konusu
yapılabilecektir. İmalatçı lehine kur farkı ortaya çıkması halinde 25 Seri
No.lu KDV Genel Tebliğinin D bölümüne göre işlem yapılması
gerekmektedir.
25
DEĞERLEME SONUCU DOĞAN KUR FARKLARI KDV YE TABİ
MİDİR?
26
KOSGEB'İN GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ
OLARAK SAĞLADIĞI DESTEKLERDE KDV
HESAPLANMAYACAKTIR
• KOSGEB
tarafından nitelikli eleman istihdamı ve yurtiçi
fuarları finansal programı gibi geri dönüşümsüz olarak
firmalara yapılan ödemeler bir teslim ve hizmetin karşılığı
olarak ortaya çıkmadığından KDV'nin konusuna
girmemektedir.
27
İKTİSADİ KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ
HER İKTİSADİ KIYMET, VUK’NUNDA KENDİSİ İÇİN BELİRLENEN
DEĞERLEME ÖLÇÜSÜ İLE DEĞERLENECEKTİR.
28
ŞÜPHELİ HALE GELEN ALACAKLAR
Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili
olmak şartıyla;
1. Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar;
2.Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine
rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra
takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar;
şüpheli alacak sayılır.
Alacak Şüpheli Hale Geldiğinde karşılığın ayrılması
gerekmektedir. İzleyen yıllarda ayrılan karşılıkları Gelir
İdaresi kabul etmediği gibi, Yargı’nın kararlarında bir
uyum bulunmamaktadır.
29
ŞÜPHELİ HALE GELEN ALACAKLAR
Kamu idare ve müesseselerinden kaynaklanan bir
alacağın zamanında tahsil edilememesi durumunda, bu
alacağın tahsilinin imkânsız hale geldiği düşünülerek ya
da tahsili mümkün olamayacağı kanaati ile dönemsellik
ilkesi gereği söz konusu alacakların şüpheli alacak olarak
değerlendirilip karşılık ayrılması, kamu idare ve
müesseselerinin
borçlarını
ödememesi
düşünülemeyeceğinden söz konusu olamaz.
BU NEDENLE KARŞILIK AYRILAMAZ.
(özelge)
30
SGK’NIN ÖDEMEDİĞİ BEDELLER
Fatura bedelinden reddedilen miktar kadar
ödemesi durumunda, ödenmeyen kısmın
faturayı düzenleyen tarafından hasılattan
çıkarılması,
Vergi
Usul
Kanununun
alacaklarda amortisman (şüpheli alacaklar
veya değersiz alacaklar) hükümlerine göre
mümkün bulunmaktadır. Özel sağlık kurum
ve kuruluşları tarafından düzenlenen
faturalarda hizmet bedellerinde bir değişiklik
olması halinde, değişikliğin gerçekleştiği
dönem içinde KDVK’ nun 35 inci maddesi
kapsamında gerekli düzeltme işleminin
yapılmasına Gelir İdaresince Kabul edilmiştir.
31
DEĞERSİZ ALACAKLAR
• VUK, M.322; Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline
artık imkan kalmıyan alacaklar değersiz alacaktır. Değersiz alacaklar, bu
mahiyete girdikleri tarihte tasarruf değerlerini kaybederler ve mukayyet
kıymetleriyle zarara geçirilerek yok edilirler.
• İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin bu madde hükmüne
giren değersiz alacakları, gider kaydedilmek suretiyle yok edilirler.
32
DEĞERSİZ ALACAKLAR
33
AVANSLAR
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı’nca verilen 23-02-2008 tarihli ve
B.07.1.GİB.4.07.17.02/VUK.ÖZ.08.06/ sayılı özelgede karşılığında
mal temin edilemeyen sipariş avansları için belirli şartların yerine
getirilmesi halinde şüpheli alacak karşılığı ayrılabilİir.
34
YABANCI PARA CİNSİNDEN OLAN AVANSLARIN
DEĞERLEMESİ
1. Görüş:
Gerçek Borç ve
Alacak olup döviz
kuru esas alınarak
değerlemeye tabi
tutulmalıdır.
35
GAYRİMENKULLERİN DEĞERLEMESİ
GAYRİMENKULLER MALİYET BEDELİ İLE DEĞERLENİR.
MALİYET BEDELİNE EKLENECEK
ZORUNLU HARCAMALAR
Satınalma bedeli,
Tapu Harcı,
Makine ve tesisata ait gümrük
vergileri, nakliye ve montaj
giderleri,
Mevcut bir binanın satın
alınarak yıkılmasından ve
arsanın tesviyesinden doğan
giderler,
Yatırımın tamamlandığı
dönemin sonuna kadar ortaya
çıkan kur farkları ve faizleri,
MALİYET BEDELİNE EKLENMESİ
İHTİYARİ OLAN HARCAMALAR
Özel Tüketim Vergisi
Çevre Fonu
Eğitime Katkı Payı,
Yatırımın tamamlandığı dönemden
sonra ortaya çıkan kur farkları ve
faizleri, (Seçim değiştirilemez.)
Binek Otomobil alımında ödenen
ve indirilemeyen katma değer
vergisi,
36
GAYRİMENKULLERİN DEĞERLEMESİ
FONKSİYONUNU
ARTIRAN
HARCAMALAR
Bir motorlu kara nakil
vasıtasının kasa veya
motorunun yenisi ile
değiştirilmesi veya alımında
mevcut olmayan yeni bir
tertibatın eklenmesi için
yapılan giderler.
Bu giderler de maliyet
bedeline eklenir. Ancak, bu
giderler, ilgili iktisadi
kıymetin kalan itfa süresi
içinde amortisman yoluyla
itfa edilir.
KULLANIM ÖMRÜNÜ
VEYA KIYMETİNİ
ARTIRAN GİDERLER
BAKIM ONARIM
GİDERLERİ
Bir geminin iktisap tarihindeki Doğrudan
süratini fazlalaştırmak, yolcu kaydedilir.
ve
eşya
yükleme
ve
barındırma
tertibatını
genişletmek veya değiştirmek
suretiyle iktisadi kıymetini
devamlı
olarak
artıran
giderler. Bu giderler ilgili
iktisadi kıymetin maliyet
bedeline dahil edilerek asıl
kıymetin
tabi
olduğu
amortisman oranı üzerinden
amorti edilir.
gider
37
KOSGEB VB TEŞVİKLER GELİR MİDİR?
• BU KONU TARTIŞMALIDIR.
• Yatırımla ilgili olanların 176 NOLU VU GT: « yatırımcı adına tahakkuk ettirilen
destekleme primleri, sabit yatırımların maliyet bedelini azaltıcı bir unsur
olduğundan, mükelleflerce bu primler, tahakkuk ettirildikleri tarihte
gerçekleştirilmiş olan sabit yatırımların maliyet bedelinden indirilebilir. «
• Yatırımla ilişkilendirilmeyenlerin gelir yazılması gerekmektedir.
38
YATIRIMLARA İLİŞKİN ALINAN TEŞVİKLER
39
SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hibe edilen ve 5746 sayılı Kanun
uyarınca özel bir fon hesabında tutulması gereken Teknogirişim Sermaye
Desteği kurum kazancının tespitinde gelir olarak ve Ar-Ge indirimi
tutarının tespitinde Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınmayacaktır. Ancak
bu fonun, elde edildiği hesap dönemini izleyen beş yıl içinde sermayeye
ilâve dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya
işletmeden çekilmesi halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler
ziyaa uğratılmış sayılmaktadır.
40
FİNANSAL KİRALAMA
13 Aralık 2012 TARİHLİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN
ŞİRKETLERİ KANUNU YAYIMLANDI. BU KANUN KAPSAMINDA YAPILAN
KİRALAMALAR
FİNANSAL
KİRALAMA
HÜKÜMLERİNE
GÖRE
DEĞERLENECEKTİR.
Finansal kiralama sözleşmeleri
ve bu sözleşmelerin devrine ve
tadiline ilişkin kâğıtlar ile
bunların teminatı amacıyla
düzenlenen kâğıtlar damga
vergisinden, bu kâğıtlarla ilgili
yapılacak işlemler harçtan
müstesnadır.
Satıp geri kiralama yöntemi
ile yapılan kiralama
sözleşmeleri kapsamında
kiralanan taşınmazların
sözleşme süresi sonunda
kiracı adına tapuya tescili
tapu harcından müstesnadır.
41
Satıp geri kiralama
yöntemi
ile gerçekleştirilen
FİNANSAL
KİRALAMA
kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından
sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla
kiralanan taşınmazların kiralayana satışı sırasında
devredenden (Taşınmazın herhangi bir şekilde kiracı
tarafından geri alınmamasının tespiti durumunda
ilgililerden (a) bendindeki oran ile bu bentteki oran
arasındaki farka tekabül eden harç tutarı 213 sayılı
Kanun hükümlerine göre gecikme faizi ile birlikte
alınır.) Binde 3,96”
42
SAT GERİ KİRALAMADA KDV SORUNU
y) (6495 Sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle eklenen
bent Yürürlük; 02.08.2013)21/11/2012 tarihli ve 6361
sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
Şirketleri Kanunu kapsamında; Finansal Kiralama
Şirketlerince Bizzat Kiracıdan Satın Alınıp
Geriye Kiralanan Taşınmazlara Uygulanmak
Üzere ve kiralamaya konu taşınmazın
mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda
kiracıya devredilecek olması koşulu ile
kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana
satılması, satan kişilere kiralanması ve
devri."
KDVK, m.17/4-y
43
TAŞINMAZ
NEDENİYLE
İNDİRİLEN KDV
DÜZELTİLİR.
44
NEDENİ ?
Eksik Olan Hüküm:
İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve
teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma
değer vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya
kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.
45
Finansal kiralama
kanunu dışında
yapılan aşağıdaki
FİNANSAL
KİRALAMA
kiralamalar da değerleme açısından vuk mük.m. 290
uyarınca finansal kiralama kabul edilmektedir.
Finansal Kiralama: Kira süresi sonunda mülkiyet
hakkının
kiracıya
devredilip
devredilmediğine
bakılmaksızın, bir iktisadî kıymetin mülkiyetine sahip
olmaktan kaynaklanan tüm riskler ile yararların kiracıya
bırakılması sonucunu doğuran kiralamalardır.
46
FİNANSAL KİRALAMADA KUR FARKI VB.
Yabancı para cinsinden yapılan finansal kiralama
sözleşmelerinde kiracının sözleşme tarihinden sonra oluşan
anapara kur farkları ile kiracı tarafından ödenen faizlerin,
ilgili kıymetin maliyetine intikal ettirilmesi ve maliyete
eklenen bu farkların ilgili kıymetin amortisman süresi içinde
itfa edilmesi gerektiği Gelir İdaresince kabul edilmektedir.
47
STOK DEĞERLEME
• Stoklar maliyet bedeli ile değerlenecektir.
238 Sıra No’lu VUK GT,
Emtianın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar
oluşan kur farklarının maliyete intikal ettirilmesi
zorunludur.
İşletmelerin finansman temini maksadıyla bankalardan
veya benzeri kredi müesseselerinden aldıkları krediler için
ödedikleri faiz ve komisyon giderlerinden, dönem sonu
stoklarına pay vermeleri zorunlu bulunmamaktadır.
48
DEPOZİTO KARŞILIĞINDA VERİLEN STOKLAR
49
SU DAMACANALARI
50
AMORTİSMAN
• VUK, hükümlerine göre ayırmak zorunlu değildir. Ancak, TMS ve UFRS
uyarınca zorunludur.
Gayrimenkul (mütemmim cüzü ve teferruatı dahil) ve
gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetler (maden
ocakları, petrol kuyuları, makine ve tesisat, gemiler ve diğer
taşıt araçları, patent, telif, ihtira,imtiyaz v.b gayri maddi haklar)
alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin,
51
AMORTİSMAN AYRILIRKEN ORANIN BELİRLENMESİ
Mülkiyeti İşletmeye Ait ise veya
Finansal Kiralamaya Konu ise
Maliye Bakanlığı’nca ilgili
iktisadi kıymet için belirlenen
amortisman oranı uygulanarak
amortisman hesaplanacaktır.
52
AMORTİSMAN AYRILIRKEN ORANIN BELİRLENMESİ
Mülkiyeti İşletmeye Ait
OLMAYIP KİRALANMIŞ İSE,
Özel Maliyet Bedeli
(Kira veya işletme hakkı süresi)
53
BENZİN İSTASYONLARI
MÜLKİYET SAHİBİ Mİ, KİRACI MI BUNA
GÖRE AMORTİSMAN ORANI
BELİRLENECEKTİR.
54
ÖZEL MALİYET BEDELİ (adi kiralama)
55
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ MALİYET BEDELLERİ
Mükellefler kullanmak üzere satın aldıkları ödeme kaydedici cihazlar için
(5281 sayılı Kanunun 43/11. maddesiyle değiştirilen ibare. Yürürlük:
31.12.2004) %100'e kadar amortisman oranı seçebilirler, amortisman
ayırma imkanı bulunmayanlar ise alış bedellerinin tamamını vergiye tabi
kazançlarının tespitinde indirim konusu yaparlar.(*)
56
YENİLEME FONU
57
ENFLASYON DÜZELTMESİNDEN DOĞAN
FARKLAR
• Pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları, herhangi bir suretle başka bir
hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin
yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye
tabi tutulur. Ancak öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları düzeltme
sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar
vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir; bu işlemler kar dağıtımı
sayılmaz
58
ENFLASYON DÜZELTMESİNDEN DOĞAN
FARKLARIN ZARARLARA !!! MAHSUBU
Tasfiyeye giren ŞİRKETİN 2003 ve 2004 yıllarında
enflasyon düzeltmesi yapılması nedeniyle oluşan
sermaye düzeltmesi olumlu farklarının, DÜZELTME
SONUCU OLUŞAN GEÇMİŞ YIL ZARARLARINA MAHSUP
EDİLMESİ MÜMKÜN BULUNMAKTADIR. Ayrıca bu işlem
kâr dağıtımı sayılmayacağından kurumlar vergisi kesintisi
yapılması da söz konusu olmayacaktır.
59
ÖRTÜLÜ KAZANÇ VE ÖRTÜLÜ
SERMAYE
DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
SIRASINDA GÖZÖNÜNDE
BULUNDURULMALIDIR.
60
m.283; AKTİF GEÇİCİ HESAPLAR
Gelecek bir hesap dönemine ait
olarak peşin ödenen giderler ile cari
hesap dönemine ait olup da henüz
tahsil edilmemiş olan hasılat,
mukayyet
değerleri
üzerinden
aktifleştirilmek suretiyle değerlenir.
Zirai işletmelerde henüz idrak
edilmemiş olan mahsuller için
yapılan giderler (Hazırlık işleri
giderleri gibi) de bu madde
hükmüne
göre
aktifleştirilerek
değerlenir.
m.287;
PASİF GEÇİCİ
HESAPLAR
Gelecek hesap dönemlerine
ait olarak peşin tahsil olunan
hasılat ile cari hesap
dönemine ait olup henüz
ödenmemiş olan giderler
mukayyed değerleri
üzerinden pasifleştirilmek
suretiyle değerlenir.
61
Peşin satış teşvik primi karşılığında düzenlenen
FATURANIN GELİR KAYDI
ÖZELGE
62
Peşin Ödenen Teminat Mektubu Komisyonu
ÖZELGE
63
İNTİFA HAKKI ÖDEMESİNİN GV STOPAJI
KARŞISINDAKİ DURUMU
Danıştay;
Özel mülkiyete konu olan ve ticari işletmenin aktifine kayıtlı
olmayan taşınmazlar üzerinde intifa hakkı tesisi
işlemlerinden elde edilen gelir nedeniyle kira tevkifatı
yapılamaz.
64
60 NO’LU KDV SİRKÜLERİ;
….., gelir vergisi açısından gayrimenkul sermaye
iradı olarak tanımlansa dahi bir işletme veya
müessesenin belirli bir bedel ve süre dahilinde
başkasının kullanımına bırakılması şeklindeki
işletme hakkının kiralanması işlemleri Kanunun
1/3-f maddesine göre KDV'ye tabi tutulacaktır.
65
İNTİFA HAKKININ KDV KARŞISINDAKİ
DURUMU
66
KULLANMA AMAÇLI ALINAN BİLGİSAYAR
YAZILIMLARI
• Gayrimaddi
hak iktisabı mahiyeti taşımadan, sadece
kullanma amaçlı olarak iktisap edilen bilgisayar
yazılımlarının uyarlama vb. harcamaları dâhil maliyet
bedelinin amortisman listesinin, "4.3. Bilgisayar Yazılımları"
sınıflandırması uyarınca aktifleştirilerek 3 yılda ve % 33,33
amortisman oranı ile itfa edilmesi gerekmektedir.
67
YURT DIŞINDA ALINAN BELGELERİN
DEFTERLER KAYDI
68
ORTAKLARDAN ALACAKLAR
69
FAİZ ORANI
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN YILLIK
İSKONTO VE FAİZ ORANLARI
Reeskont İşlemlerinde
Avans İşlemlerinde
%10,25
% 11,75
21.06.2013- 26.12.2013
%9,50
%11
20.12.2012-20.06.2013
% 13,50
% 13,75
Vadelerine En Çok Üç Ay Kalan
Senetler Karşılığında
27.12.2013 tarihinden itibaren
70
6111 SY. KANUN (M.11)
(Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan
emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar)
OLUŞAN KKEG
Geçmiş Yıl
Karlarından veya
Yedeklerden Mahsup
Edilirse!!!!
71
DEFTERLERİN YAZDIRILMASI
• Yeni
TTK ile birlikte defterlerin
riayet edilmesi edilmektedir.
defterlerin yapraklarının yeterli
sonu gelmeden kontrol edilmeli,
tasdik işlemi yaptırılmalıdır.
açılış ve kapanış tasdiklerine
Bu nedenle tasdikletilmiş
olup olmadığının mutlaka yıl
yeterli değilse yıl bitmeden ek
72
67 NO’KU VUK SİRKÜLERİ
e-DEFTERE GEÇİŞ
Elektronik defter tutma zorunluluğu
bulunan mükelleflerden;
A)
ELEKTRONİK
DEFTER
UYGULAMASINA 2014 ARALIK AYI
İÇERİSİNDE BAŞVURANLARIN 1/1/2015
TARİHİNDEN İTİBAREN,
b) Elektronik defter uygulamasına 2014
Aralık ayından önce başvuranların en
geç 2014 Aralık ayından başlamak
üzere,
c) Özel hesap dönemine tabi olanların
1/12/2014 tarihinden önce elektronik
defter uygulamasına başvuru yapmaları
ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde,
elektronik defter tutmaya başlamaları
gerekmektedir.
2 SIRA NO'LU ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ
1) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu
ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar
kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali
mühür ile imzalar.
b) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu
ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap
döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi
beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar)
kendilerine ait mali mühür ile onaylar.
Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik
defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi
izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine
kapanış tasdiki yaptıracaklardır.«
73
E-FATURA
KDV TEVKİFATININ E-FATURADA GÖSTERİLMESİ:
Bu işlem için harici bir program kullanarak faturanızı oluşturabilirsiniz. Ardından
yükleme modülü ile faturayı portale yükleyebilirsiniz. Dilerseniz bu bilgiyi portalde
fatura oluştururken NOT alanında metin olarak da gösterebilirsiniz.
FATURA REDDEDİLİRSE ?
Reddedilen ticari faturalar sistemde tutulur. Gönderici tarafından (anlaşmazlık konusu olan kısım
üzerinde konuşulup gerekli değişiklikler yapılarak) yeni bir fatura düzenlenip alıcıya gönderilir.
Eğer reddedilmek istenilen fatura temel fatura olsaydı (red cevabı verilemeyeceği için) alıcı tarafın
gönderici tarafa iade faturası göndermesi gerekirdi.
74
E-FATURA
GV/KV TEVKİFATININ E-FATURADA GÖSTERİLMESİ:
TALEBİNİZ İLGİLİLERE İLETİLMEK ÜZERE DİKKATE ALINMIŞTIR.
E FATURA KULLANICI LİSTESİNDE İSMİ OLDUĞU HALDE KAĞIT FATURA GÖNDERME
Elektronik fatura uygulamasında olan mükelleflerin birbirlerine kesinlikle elektronik fatura
göndermesi gerekiyor. BU DURUMDA OLAN MÜKELLEFLERİN DÜZENLEDİKLERİ KAĞIT FATURALARIN
HERHANGİ BİR YASAL HÜKMÜ BULUNMAMAKTA OLUP BU FATURALAR HİÇ DÜZENLENMEMİŞ
SAYILIR. Yok hükmünde olan faturayı da muhasebe kayıtlarınıza almanız mevzuata aykırılık teşkil
eder. Size bu şekilde fatura gönderen karşı firma ile irtibata geçip kesinlikle elektronik fatura
göndermesini talep edin.
75
E-FATURA
76
ŞİRKET NEVİ (TÜR) DEĞİŞİKLİĞİ
77
İLGİLİ MEVZUAT
6102 sayılı
TTK
MADDE 180- (1) Bir şirket hukuki şeklini
değiştirebilir. Yeni türe dönüştürülen şirket
eskisinin devamıdır.
b) Geçerli tür değiştirmeler
MADDE 181- (1) a) Bir sermaye şirketi;
1. Başka türde bir sermaye şirketine;
2. Bir kooperatife;
b) Bir kollektif şirket;
1. Bir sermaye şirketine;
2. Bir kooperatife;
3. Bir komandit şirkete;
c) Bir komandit şirket;
1. Bir sermaye şirketine;
2. Bir kooperatife;
3. Bir kollektif şirkete;
d) Bir kooperatif bir sermaye şirketine,
dönüşebilir.
78
TÜR DEĞİŞTİRME
5520 S.KVK
KVK m.19/2
(2) Kurumların yukarıdaki şartlar
dahilinde tür değiştirmeleri de
devir hükmündedir.
KVK UYARINCA TÜR DEĞİŞİKLİĞİ DEVRİN TABİ OLDUĞU USUL VE
ESASLARA TABİDİR.
79
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
TÜR DEĞİŞİMİ
SONUCUNDA,
İNFİSAH OLAN
ŞİRKETİN ZARARI VAR
İSE BU ZARAR
İNDİRİMİNDE KVK’DA
SINIRLAMAYA
UYULMAK
ZORUNDADIR.
KVK’nın 20 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde
devralınan kurumların DEVİR TARİHİ İTİBARIYLA ÖZ
SERMAYE
TUTARINI
GEÇMEYEN
ZARARLARININ
indirilmesinde aşağıdaki şartlar ayrıca aranır:
1) Son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi
beyannamelerinin kanunî süresinde verilmiş olması.
2) Devralınan kurumun faaliyetine devrin meydana
geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl
süreyle devam edilmesi.
Bu şartların ihlâli halinde, zarar mahsupları nedeniyle
zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi
ziyaı doğmuş sayılır.
80
YENİ ŞİRKET ESKİ ŞİRKETİN DEVAMI
81
LİMİTED’DEN AŞ’YE DÖNÜŞÜM
Gerçek kişi ortağın hisse
satışında, Limited Şirket
hissesini iktisap ettiği
tarihten itibaren (2) tam
yıl geçmiş ise doğan satış
karı vergi dışı kalacaktır.
Tür değişiminin
ilan edildiği
itibaren, 6183
uyarınca
ortaklarının
alacaklarından
sorumluluğu
kalkacaktır.
tecil ve
tarihten
sy m.35
şirket
amme
ortadan
82
YAPILMASI GEREKENLER
TTK Hükümlerine göre Ticaret
Sicil Yönetmeliğinde yer alan
işlemlerin yerine getirilmesi
gerekmektedir.
1- Yönetim Kurulunun karar
alması,
2- Şirket genel kurulunun
yapılması,
3- Mahkeme veya meslek
mensubu ya da bağımsız denetçi
raporu alınması,
4- Yeni Şirketin sözleşmesinin
düzenlenmesi ve imzalanması
5- Gerçekleştirilen işlemlerin
ticaret sicilinde tescil ve ilan
edilmesi.
6- Münfesih Şirketin yevmiye ve
karar
defterlerinin
kapanış
tasdikinin yaptırılması.
Vergi Kanunları Açısından;
1- Tür değişikliğinin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan
edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih
kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine
münfesih kurum adına kurumlar vergisi
beyannamesinin verilmesi
2- Münfesih kurumun işi terk ettirilmesi, yeni
kurulan şirket için işe başlama bildirimlerinin
yapılması,
3- Yeni şirket adına defterlerin onaylatılması.
4- Kıst amortisman uygulanmalıdır.
5- Münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek
vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini
yerine getireceğini münfesih kurum adına
verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesinin
ekinde vereceği bir taahhütname ile taahhüt eder.
Mahallin en büyük mal memuru, bu hususta
birleşilen kurumdan ayrıca teminat isteyebilir. ,
83
YAPILMASI GEREKENLER
Damga Vergisi ve Harç
İstisnasından
yararlanmak için
ÖZELGE TALEP
EDİLMELİDİR:
84
BELGE DÜZENİ
Devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra
münfesih kuruma ait fatura ve sevk
irsaliyelerinden en son kullanılanlar ile
kullanılmayanların bağlı bulunulan vergi
dairesine bir tutanakla tespit ettirilmesi,
kullanılmamış olan belgelerde yer alan eski
bilgiler okunacak şekilde üstü çizilerek eski
unvanın ve vergi numarasının iptali ve yeni
unvanın ve vergi numarasının kaşe ile, elle
veya bilgisayarla basılarak, devir alan kurum
tarafından tükeninceye kadar kullanılması
mümkündür.
ÖKC, POS , AKARYAKIT
POMPALARINA İLİŞKİN
CİHAZLARDA YAPILMASI
GEREKEN İŞLEMLER
YAPTIRILACAKTIR.
85
KDV MUHTASAR BEYANNAMELER
TÜR DEĞİŞTİRMENİN
TESCİL VE İLAN
EDİLDİĞİ TARİHE
KADAR MÜNFESİH
KURUM ADINA KIST
DÖNEM
BEYANNAMELERİ
VERİLECEKTİR.
Yeni Kurulan AŞ’nin
İşe Başlama
Tarihinden İtibaren
de KDV ve Muhtasar
Beyannameler
Verilecektir.
86
FORM BA VE BS
Nev'i değişikliği durumunda, devralınan
kurumun devrin gerçekleştiği döneme
ilişkin bildirimleri bunlar adına, devir alan
kurum veya 3568 sayılı Kanuna istinaden
yetki almış meslek mensupları tarafından,
takip eden ayın son günü akşamına kadar
verilmesi gerekmektedir.
87
DEFTER TASDİK vb. İŞLEMLER
88
TTK ( 1 OCAK 2014 )
1- İşletme unvanının İşletmede Açıkça
Yazılması ; (TTK, m.39):
Tescil edilen
ticaret unvanı, ticari işletmenin
görülebilecek bir yerine okunaklı bir
şekilde yazılır.
89
TTK ( 1 OCAK 2014 )
2-
Ticari Belgelerde Bulunması Zorunlu
Hususlar:
 tacirin sicil numarası (VARSA MERSİS)
 ticaret unvanı,
 işletmenin merkez adresi ile
 tacir
internet sitesi oluşturma
yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen
internet sitesinin adresi. (BAĞIMSIZ
DEN)
de gösterilmek zorundadır.
90
E-FATURADA BU BİLGİLER NEREDE YAZILACAKTIR?
91
ELEKTRONİK TEBLİĞ ADRESİ ALINMASI
Tebligat Kanunu m. 7/A-f.2 ve Elektronik Tebligat
Yönetmeliği m. 7/1 uyarınca, elektronik yolla tebligat
yapılması zorunlu olan şirketler şu şekilde belirlenmiştir;
•Anonim şirketler
•Limited şirketler
•Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler
•pttkep.gov.tr
92
• ANONİM, LİMİTED VE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ
KOMANDİT ŞİRKETLERİN TEBLİGAT ÇIKARMAYA YETKİLİ
MERCİLER NEZDİNDEKİ İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK
TEBLİGAT ADRESLERİNİ BİLDİRMELERİ ZORUNLUDUR.
• ELEKTRONİK YOLLA TEBLİGAT, MUHATABIN ELEKTRONİK
TEBLİGAT ADRESİNE ULAŞTIĞI TARİHİ İZLEYEN BEŞİNCİ
GÜNÜN SONUNDA YAPILMIŞ SAYILACAKTIR.
93
DEFTER TASDİKLERİ
2014 yılında kullanılacak defterlerin tasdikinde hem VUK
hem de TTK hükümleri dikkate alınacaktır.
94
DEFTER TASDİKLERİ
2014 YILINDA KULLANILACAK DEFTERLER İÇİN
TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ ALINARAK
NOTERE İBRAZ EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
95
TASDİKİ ZORUNLU DEFTERLER
Türk Ticaret Kanunu
Vergi Usul Kanunu
1. Yevmiye defteri
1. Yevmiye defteri,
2. Envanter defterleri;
2. Defteri kebir,
3. İşletme defteri
3. Envanter defteri,
4. Çiftçi işletme defteri;
4. Pay defteri,
5. Yönetim kurulu karar defteri
----
5 . İmalat ve İstihsal Vergisi defterleri;
(Basit İstihsal Vergisi defteri dahil)
6. Genel kurul toplantı ve müzakere 6. Nakliyat Vergisi defteri;
defteri
Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri;
7. Müdürler kurulu defteri
Serbest meslek kazanç defteri;
96
Bu defterler yerine kullanılacak olan defterler
DAMGA VERGİSİ DEFTERİ
97
DAMGA VERGİSİ DEFTERİ
16 ve 43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri
kapsamında sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmek
zorunda olan mükelleflerin, damga vergisi defteri tutması ve bu
defteri notere veya ticaret sicil memurluğuna tasdik ettirmesi;
söz konusu defterin Vergi Usul Kanununa göre tasdiki mecburi
olan diğer defterler gibi tasdikinin zamanında yapılmaması
durumunda, mükellef adına Vergi Usul Kanunu hükümleri
uyarınca ceza kesilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunan şubelerin de
damga vergisi defteri tutmaları gerekmektedir.
98
İŞLETME HESABI-BİLANÇO ESASI
• Defter
Tasdiki sırasında VUK m.177
hükümlerinin gözönünde bulundurularak
haddi aşan mükellefler için Bilanço Esasına
Göre Defter Onaylatılması gerekmektedir.
99
DEFTERLERDE BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR
a) Madde sıra numarası,
b) Tarih,
c) Borçlu hesap,
Yevmiye defteri
ç) Alacaklı hesap,
d) Tutar,
e) Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları.
a) Tarih,
b) Yevmiye defteri madde sıra numarası,
Defteri kebir
c) Tutar,
ç) Toplu hesaplarda yardımcı nihai hesapların isimleri.
Envanter defteri
Taşınmazların, alacakların, borçların, nakit para tutarının ve varlıklar ile borçların değerleri
100
BASİT USULE DÖNEBİLECEK MÜKELLEFLER
GVK m.46
2012 ve 2013 takvim yıllarına ait alış ve satış
tutarlarının her ikisi de Gelir Vergisi
Kanununun 48 inci maddesinde yer alan
hadlerin altında gerçekleşmiş ve 51 nci
madde kapsamına girmemekte ise Basit Usule
dönülebilecek ve bunlar için defter
tasdikletilmeyecektir.
101
BASİT USULE DÖNEBİLECEK MÜKELLEFLER
46 ncı maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında
GVK, Geç.m.81
yer
alan
şartların
tespitine
01.01.2012
tarihinden itibaren başlanır.
102
BASİT USULE DÖNEBİLECEK MÜKELLEFLER
-İşe başlanılan yıla ilişkin kıst dönem, iki yıllık süre hesabında
93 no’lu GVK
SİRKÜLERİ
dikkate alınacak olup, kıst dönemde ve takip eden dönemde
elde edilen alış, satış ve/veya hâsılat tutarları Gelir Vergisi
Kanununun 48 inci maddesinde yer alan ilgili yıl hadleri ile
karşılaştırılacaktır.
- Gerçek usulde vergilendirildiği veya vergilendirilmesi
gerektiği faaliyetini 1/1/2012 tarihi ve sonra terk eden
mükellefler terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki
yıl geçmedikçe basit usulden yararlanamayacaklardır.
-Gerçek usulden basit usule geçecek mükelleflerin gerçek
usuldeki ticari kazançlarının, işletme hesabı esasına göre veya
bilanço esasına göre tespit edilmesinin bir önemi
bulunmamaktadır.
103
BASİT USULE DÖNEBİLECEK MÜKELLEFLER
93 no’lu GVK
SİRKÜLERİ
Gerçek usulden basit usule geçmeye ilişkin
olarak bağlı bulundukları vergi dairesine bir
dilekçe
ile
başvuruda
bulunanların
mükellefiyet şekli, Ocak ayı başından itibaren
basit usul olarak tesis edilecektir. Başvuruda
bulunan mükelleflerin 2013 takvim yılına
ilişkin alış, satış ve/veya hasılat tutarları
dışındaki şartları taşıyıp taşımadığı kontrol
edilecektir. 2013 takvim yılına ilişkin alış, satış
ve/veya hasılat tutarlarının kontrolünün ise
beyanname verilmesinden sonra yapılacağı
tabiidir.
104
BASİT USULE DÖNEBİLECEK MÜKELLEFLER
BU KARAR, YAYIMINI İZLEYEN İLK MAHALLİ
İDARELER
2013/5080 sayılı
BKK
GENEL
SEÇİMİNİN
YAPILDIĞI
TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRER.
BU KARAR İLE 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının eki Kararda değişiklik yapılmıştır.
105
BASİT USULE DÖNEBİLECEK MÜKELLEFLER
95/6430 sayılı
BKK
AYDIN B.ŞEHİR SINIRLARI İÇİNDE AŞAĞIDAKİ
FALİYETLER BASİT USULDEN FAYDALANAMAZ
a) Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar,
b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar,
c) İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar,
d) Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım
işleriyle uğraşanlar,
e) Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini
işletenler,
f) Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler.”
106
BASİT USULE DÖNEBİLECEK MÜKELLEFLER
GVK m.46, Fıkra 6
YORUM
Basit usule tabi olmanın şartlarından
herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler,
ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek
usulde vergilendirilirler.
107
KAPANIŞ ONAYI
108
DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI VE İBRAZI
TTK md.82; Her tacir;
a) Ticari defterlerini, envanterleri,
açılış
bilançolarını,
ara
bilançolarını,
finansal
tablolarını,
yıllık
faaliyet
raporlarını, topluluk finansal
tablolarını ve yıllık faaliyet
raporlarını ve bu belgelerin
anlaşılabilirliğini
kolaylaştıracak
çalışma
talimatları
ile
diğer
organizasyon belgelerini,
b) Alınan ticari mektupları,
c) Gönderilen ticari mektupların
suretlerini,
d) 64 üncü maddenin birinci
fıkrasına
göre
yapılan
kayıtların dayandığı belgeleri,
sınıflandırılmış bir şekilde
saklamakla yükümlüdür.
TTK Uyarınca SAKLAMA SÜRESİ ON
YIL VUK UYARINCA 5 YILDIR.
Saklama süresi, ticari defterlere son
kaydın yapıldığı, envanterin
çıkarıldığı, ara bilançonun
düzenlendiği, yılsonu finansal
tablolarının hazırlandığı ve
konsolide finansal tabloların
hazırlandığı, ticari yazışmaların
yapıldığı veya muhasebe
belgelerinin oluştuğu takvim yılının
bitişiyle başlar.
109
DEFTER VE BELGELERİN ZAYİİ
Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler;
yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık
sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir
zıyaı öğrendiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ticari
işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine
bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır.
Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını da
emredebilir.
110
ÖLÜM, İŞİ TERK VEYA TASFİYE HALİNDE
SAKLAMA ÖDEVİ
Gerçek kişi olan tacirin ölümü hâlinde mirasçıları ve ticareti
terk etmesi hâlinde kendisi defter ve kâğıtları birinci fıkra
gereğince saklamakla yükümlüdür.
Mirasın resmî tasfiyesi hâlinde veya tüzel kişi sona ermişse
defter ve kâğıtlar on yıl süreyle sulh mahkemesi tarafından
saklanır.
111
ASGARİ SERMAYE TUTARINA YÜKSELTME


Tebliğe göre, Sermayeleri
ellibin Türk Lirasının altında
olan anonim şirketler ile
onbin Türk Lirasından az
olan limited şirketlerin
sermayelerini, 14/2/2014
tarihine kadar bu miktarlara
yükseltmeleri
gerekmektedir.
[Teb. Md.7/(1)]
112
ASGARİ SERMAYE TUTARI

6103 sayılı Kanun’un 20 nci maddesi uyarınca da
zorunlu sermaye artırımları için yapılacak genel
kurullarda toplantı nisabı aranmayacak, kararların
toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınacak ve
şartları bulunsa bile 6762 sayılı Kanunun 389 uncu ve
Türk Ticaret Kanununun 454 üncü maddeleri hükümleri
uygulanmayacaktır.
113
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
• ANONİM VE LİMİTED
•
ŞİRKETLERİN
SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK
TİCARET KANUNUNA
UYUMLU
HALE GETİRİLME
SÜRESİNİN
UZATILMASINA İLİŞKİN
TEBLİĞ
29.06.2013 tarihli RG’de
yayımlanmıştır.
114
SERMAYE KAYBI
Yukarıdaki madde hükmü, 6102 sayılı TTK, m.633 uyarınca limited şirketler
hakkında da uygulanmaktadır.
MADDE 633- (1) Esas sermayenin kaybı ya da borca batık olma hâllerinde
anonim şirketlere ilişkin ilgili hükümler kıyas yoluyla uygulanır. Ek ödeme
yükümlülüğü hakkındaki hükümler saklıdır.
115
PAY SAHİBİ OLMAYAN YK UYELERININ NAKİT
BORÇLANMA YASAĞI (A.Ş ve Ltd)
• Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu
üyelerinin pay sahibi olmayan TTK, m.393’de sayılan yakınları
şirkete nakit borçlanamaz. (TTK, m.395)
116
İŞTİRAKLERLE İLGİLİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
(Md.198)
117
TEŞEKKÜR EDERİZ.
AYDIN; ARALIK 2013
118