ORKA B*LG*SAYAR T*CARET VE SANAY* L*M

Download Report

Transcript ORKA B*LG*SAYAR T*CARET VE SANAY* L*M

TEKNOLOJI GELIŞTIRME BÖLGELERI KANUNU
(4691 TEKNOPARK)
ORKA YAZILIM UYGULAMASI
Hazırlayan: EROL DEMİRCAN
2014 - AĞUSTOS
4691 SAYILI KANUN TEKNOPARK VE ORKA PROGRAMLARI
•
Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların,
•
Belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya
enstitüsünün olanaklarından yararlanarak
•
Teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün,
yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri
•
ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları,
•
Aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı
içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya
bu özelliklere sahip teknoparkı ya da teknokenti ifade eder.
TEKNOPARKDA FAALİYETTE BULUNAN FİRMANIN MUAFİYETLERİ
1. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETI
2. KDV MUAFİYETİ
3. İŞVEREN SGK MUAFİYETİ (İşveren Hissesinin Yarısı)
4. PERSONEL ÜCRETLERİNDE GELİR VE DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ
SONUÇ RAPORLARI
1. MUHTASAR BEYANNAMESİ
2. GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
3. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ UYGULAMALARI
1. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ
Geçici Madde 2. ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden
elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar
vergisinden müstesnadır.
Toplam Kâr – Teknopark Kâr = Vergiye Tâbi Kazanç
Not: Firma zarar etmişse veya teknoparktaki faaliyetlerinde zarar etmiş ise herhangi bir avantajı yoktur.
1. GELIR VE KURUMLAR VERGISI MUAFIYETI
Şirket Gelir
Tablosu
Teknopark Gelir
Tablosu
Fark Gelir
Tablosu
Gelirler
15.000
10.000
5.000
Giderler
7.000
6.000
1.000
Kar / Zarar
8.000
4.000
4.000
Vergi Avantajı
8.000 * 0,20 = 1.600
4.000 * 0,20 = 800
2. KDV MUAFİYETİ
KDV Kanunun geçici 20/1 inci maddesine göre, 4691 sayılı Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde
faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar
vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde
ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel,
internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki
teslim ve hizmetleri KDV’den müstesnadır.
KDV Kanunun 30/a maddesinde ise vergiye tabi olmayan veya
vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış
vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer
alan KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.
3. İŞVEREN SGK MUAFİYETİ
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi
uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları
karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi
işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı
bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
3. SIGORTA PRIMI İŞVEREN HISSESI DESTEĞI
İŞYERİ
TEKNOPARK
Brüt Ücret
5.000,00
5.000,00
SGK İşveren %20,50
1.025,00
1.025,00
100,00
100,00
-250,00
-250,00
875,00
875,00
İşsizlik İşveren %2
05510 İstisnası
Kalan SGK
05746 İstisnası
Kalan SGK
TOPLAM MALİYET
(1.025-250) / 2 = 387,50
875,00
487,50
5.875,00
5.487,50
4.
PERSONEL GELIR VE DAMGA VERGISI MUAFİYETİ
Bölgede çalışan; AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri
(ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemeler) 31/12/2023 tarihine kadar her
türlü vergiden müstesnadır. Geçici Madde 2.
Bölgede yer alan girişimcinin yürüttükleri AR-GE projesi kapsamında çalışan
AR-GE personelinin Bölgede yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin
onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait ücretlerden
Üniversite bünyesinde kadrolu olan öğretim elemanları için %50,
Doktorasız Diğer AR-GE Personeli için %25’i vergiden müstesnadır.
4. PERSONEL GELIR VE DAMGA VERGISI MUAFİYETİ
• İstisna kapsamındaki çalışma sürelerinin hesabında haftada 45 saatin
üzerindeki ve ek çalışma süreleri hesaplamada dikkate alınmaz.
• Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile Ulusal bayram
ve Genel Tatiller gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasında dikkate alınır.
• Bölge dışındaki daha önceki hizmetler nedeniyle yıllık izin kullanımında
hak edilen yıllık iznin bölgede çalışmadan önceki döneme tekabül eden
bölümü hesaplanarak vergiye tabi tutulacaktır.
• Fiilen çalışılmayan süre için ödenen ihbar öneli istisna kapsamında
değildir.
4.
PERSONEL GELIR VE DAMGA VERGISI MUAFİYETİ
İŞYERİ
Brüt Ücret
TEKNOPARK
FARK
5.000,00
5.000,00
750,00
750,00
Gelir Vergisi Mat.
4.250,00
4.250,00
Gelir Vergisi %15
637,50
637,50
37,95
37,95
SGK İşçi %15
Damga V. 0,0079
Kesintiler Toplamı
1.425,45
750,00
Kalan Ücret
3.574,55
4.250,00
AGİ %50
Ele Geçen Ücret
80,33
3.654,88
4.250,00
595,12
İşveren
Kurumlar ve Gelir Vergisi İstisnası
800,00
SGK İstisnası
387,50
Personel Gelir + Damga Vergisi İstisnası
TOPLAM
İşçi
595,12
1.187,50
595,12
ORKA SQL
Teknoparklar İçin Yazılım Çözümleri
ORKA SQL TANIMLAMALAR
1. Şube Tanımlamalarından Şubenin Adres ve SGK Bilgilerini Tanımlayınız.
Muhtasar Beyannamesin Adres ve SGK No Önemli.
2. Teknoparkta Onaylanan Projelerinizi Tanımlayınız.
Bey. Proje Kodu Muhtasar Beyanname için Önemli.
3. Bordro Tanımlarındaki Diğer Tanımlar bölümünde
Tabi Olduğu Sigortaya Göre Gelir Girilmesine İzin Ver Seçeneğini İşaretleyiniz.
Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Hazırlanabilmesi için Örnek Uygulama
Aralık Dönemine Ait Hazırlanmıştır.
ŞUBE TANIMI
ÜCRET BORDROSU
Merkez – Şube Tanımı
Yeni Şube Tanımı, Düzeltme ve
Tüm Şubelerin Raporunu
Alabilirsiniz.
TEKNOPARK PROJE TANIMI
ÜCRET BORDROSU
Bildirim / Entegre
Muhtasar Bilgileri
Teknopark İşlemleri
Sağ Klik Yaparak
Yeni Proje Tanımı, Düzelt, Sil
Hangi Grubu Kullanacağını
Belirtmek İçin Ayarlar Mevcuttur.
KANUNA GÖRE GELİR GİRİŞİ AYARI
ÜCRET BORDROSU
Tanımlamalar
Bordro Tanımları
Sol Tarafta DİĞER TANIMLAR
Diğer Ayarları Tıklayınız.
ŞUBE TANIMLAMASI
1. Tabi Olduğu Sigorta Üzerinde Çift Tıklayınız.
(05746 Sayılı Kanuna 5 Yıl Süre Tanımlayınız.)
2. Çalışma Yerine Teknopark Seçiniz.
3. Gelir Vergisine Tabi İşaretleyiniz.
4. Damga Vergisine Tabi İşaretleyiniz.
5. Departman ve Proje Bilgilerinden Çalıştığı Default Projeyi Seçiniz.
PERSONEL KİMLİK KARTI
ÜCRET BORDROSU
İşlemler
Yeni Kimlik Tıklayınız.
PERSONEL DEFAULT PROJE SEÇİMİ
ÜCRET BORDROSU
İşlemler
Yeni Kimlik Tıklayınız.
PUANTAJ VE PROJE GİRİŞİ
• Personel Puantajında
• Tabi Olduğu Sigorta Kodu
• Çalışma Yerini Doğru Tespit Ediniz.
• Proje Giriş Ekranından Çalıştığı Projeleri Seçiniz ve Seçim Yapılmazsa
Personel Kartında Tanımlanan Proje Belirlenir.
PUANTAJ VE PROJE GİRİŞİ
ÜCRET BORDROSU
İşlemler
Puantaj Girişi Tıklayınız.
ÜCRET, İKRAMİYE, PRİM VB.
• Teknopark Saatine Müdahale Edebilirsiniz.
Teknopark Yönetiminden Alınan Raporda Personelin Çalışma
Saatti olup Muhtasar Beyannamesinde Raporlanacaktır.
• Aylık Ücretini Yazın ve Bordroyu Hesaplattırın.
• Verilen Prim, İkramiye vb. Ücretlerin Standart Projeleri veya
Çalışma Yerleri Farklı İse Gelirin üzerinde sağ klik yapın ve Kanuna
Göre Gelir Girişi Tıklayınız. İlgili Çalışma Yerini veya Projesini
Belirtiniz.
ÜCRET GİRİŞİ
ÜCRET BORDROSU
İşlemler
Ücret Girişi Tıklayınız.
BORDRO ENTEGRESI
ÜCRET BORDROSU
Bildirim / Entegre
Bordro Entegresini Tıklayınız.
Fişin Üzerinde Çift Tıklayınız.
TEKNOPARK SATIŞ FİŞİ
BİLANÇO MODÜLÜ
İşlemler
Fiş Evrak Girişi Tıklayınız.
TEKNOPARK GİDER FİŞİ
BİLANÇO MODÜLÜ
İşlemler
Fiş Evrak Girişi Tıklayınız.
TEKNOPARK DIŞI SATIŞ FİŞİ
BİLANÇO MODÜLÜ
İşlemler
Fiş Evrak Girişi Tıklayınız.
TEKNOPARK DIŞI GİDER FİŞİ
BİLANÇO MODÜLÜ
İşlemler
Fiş Evrak Girişi Tıklayınız.
PROJE MİZANI
BİLANÇO MODÜLÜ
RAPORLAR Bölümünde
Proje – Şube Mizanını
Tıklayarak Alabilirsiniz.
Kayıt Girişinde 600 1 00 Olan Hesap
Raporda 600 10_001_00001 1 00 Yani
Kebir Hesaptan Sonra Proje Kodu
Eklenerek Raporlanmıştır.
7A/7B YANSITMALAR
BİLANÇO MODÜLÜ
Dönem Sonu İşlemleri
7A/7B Yansıtmaları
Tıklayınız.
GELİR TABLOSU
BİLANÇO MODÜLÜ
Mali Tablolardan
Gelir Tablosunu Tıklayınız.
BEYANNAME HAZIRLIKLARI
ÜCRET BORDROSU
Bildirim / Entegre
Muhtasar Bilgileri
Teknopark İşlemleri
MUHTASAR BEYANNAMESİ
BÜRO YÖNETİMİ
Kayıt İşlemleri
Muhtasar Beyanname
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
BÜRO YÖNETİMİ
Kayıt İşlemleri
Geçici Vergi Beyannamesi
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ
BÜRO YÖNETİMİ
Kayıt İşlemleri
Kurumlar Vergisi
Beyannamesi
TEŞEKKÜRLER…
ORKA BILGISAYAR
Hazırlayan: EROL DEMİRCAN
2014 AĞUSTOS