Slide 1 - UB Air Pollution Wiki

download report

Transcript Slide 1 - UB Air Pollution Wiki

177,0 ÌßÍÃÀÍ ÃÝÐ ÕÎÐÎÎËЛЫН
АЙЛ ӨРХИЙН ХЭРЭГЛЭЖ
БУЙ ЗУУХ 50%
170 МЯНГАН ÀÂÒÎ ÌÀØÈÍ 20%
ДУЛААНЫ 3 ÖÀÕÈËÃÀÀÍ ÑÒÀÍÖ 10%
ÀÃÀÀÐ ÁÎÕÈÐÄÓÓËÀÃ× ÝÕ ¯¯ÑÂÝЯ¯Ä
ÕÎÒ ÎÐ×ÌÛÍ ÝËÑ, ÕÀÉÐÃÀÍÛ ÎÐÄ
ÃÀÇÐÓÓÄ
БУСАД ЭХ ҮҮСВЭР 14%
1378 ÍÀÌ ÁÎËÎÍ ÄÓÍÄ
ÎÂÐÛН ÓÓÐÛÍ ÇÓÓÕ 6 %
ØÀÒÀÕÓÓÍ Ò¯ÃÝÝÕ ÑÒÀÍÖÓÓÄ
ÕÎÃÈÉÍ ÖÝÃ
ÃÝÐ ÕÎÐÎÎËËÛÍ
ØÎÐÎÎÍ ÇÀÌ
Бодлогын хэрэгжилтийг хангах
ажлын хүрээнд
2010 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдөр “Агаарын тухай” хууль /
шинэчилсэн найруулга /
Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай хууль
“Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот үндэсний хөтөлбөр
2011 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдөр “Нийслэлийн агаарын бохирдлыг
бууруулах тухай” хууль зэрэг бодлогын бичиг баримт батлагдан гарсан.
Дээрхи хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд доорхи журам,
стандартуудыг боловсруулан ажиллаж байна.
Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журмын төслийг
боловсруулан саналаа 9 сарын 3- ны өдөр БОАЖЯ – нд хүргүүлсэн.
Агаарын чанарыг индексээр үнэлэх, мэдээлэх ерөнхий журам
Агаарын чанарыг индексийн мэдээг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр
мэдээлэх аргачлал
Байгаль орчны бохирдол, бохирдлын хяналт ба хамгаалалт- Агаар,
хөрсөн дэх пестицидийн үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
стандартын төсөл боловсруулж батлуулахаар ажиллаж байна.
Агаарын бохирдлын өнөөгийн төлөв байдал
Улаанбаатар хотод агаарын бохирдлыг хянах 9 харуулаар хянаж байгаа бөгөөд манай албанд 4
харуул нь харъяалагдаж байна. Агаарын чанарын төлөв байдалд байнгын шинжилгээ хийх 4ш
суурин автомат харуулаар O3 - озоны хий , SO2 - хүхрийн давхар исэл, CO- угаарын хий, PM 2.5,
PM10 тоосонцорууд, NO, NO2, NOx – азотын ислүүд зэрэг агаар бохирдуулагч үндсэн гол
элементүүдийг болон цаг уурын зарим үзүүлэлтүүдийг 24 цагийн туршид тасралтгүй хэмжиж
иргэд олон нийтэд мэдээлэл хүргэн ажиллаж байна.
УУ
Байршил: БГД, Тахилт
станц
Үзүүлэлтүүд:
SO2; NO2; PM10
Байршил: СБД, 69-р
цэцэрлэг
Үзүүлэлтүүд:
SO2; NOX; PM10; CO; O3;
PM10
Байршил: БГД, 4-н зам
Үзүүлэлтүүд:
SO2; NOX; PM10; CO; THC;
Gene H2; PM2.5; PM10
БЗД, Офицеруудын ордон
Үзүүлэлтүүд:
SO2; NO2
UB-2
UB-1
Байршил: БГД, Монгол
газар ХХК
Үзүүлэлтүүд:
SO2; NOX; CO; PM10
Байршил: ХУД, БОХЗТЛ
Үзүүлэлтүүд:
SO2; NOX; PM10; CO; THC;
Gene H2; PM2.5; PM
UB-4
UB-3
Байршил: БЗД, 13-р
хороолол
Үзүүлэлтүүд:
SO2; NOX; PM10; CO; O3;
PM2.5; PM10
Байршил: БЗД, УНХ
хороолол
Үзүүлэлтүүд:
SO2; NOX; PM10; CO; O3;
PM10
UB1 - Чингэлтэй дүүрэг, 2-р хороо / баруун 4 зам /, UB2 - Баянгол дүүрэг, 9-р хороо / Телевиз /,
UB3 - Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо / 2 дугаар эмнэлэг /,UB4 -Хан-Уул дүүрэг, 9-р хороо / Нисэх /
УУ
НИЙСЛЭЛИЙН АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ХЯЗГААРЛАЛТЫН
БҮСЭД ХИЙГДЭХ АЖЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА
Нийслэлийн Засаг даргын “Хязгаарлалтын бүс тогтоохтой холбогдуулан авах
зарим арга хэмжээний” тухай захирамж, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
болон Нийслэлийн Засаг даргын хамтарсан “Агаарын чанарыг сайжруулах бүс
тогтоох” тухай тушаал захирамжийн хүрээнд:
Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах бүсийг үндсэн
3 хэсэгт хуваасан



Түүхий нүүрсийг хязгаарлах үндсэн бүс / Баянгол
дүүргийн нийт 7 хороо, 11000 өрх /
Боловсруулсан түлшний нөөц нэмэгдсэн тохиолдолд
түүхий нүүрс хязгаарлах дэд бүс / Чингэлтэй ,
Сүхбаатар, Баянзүрх дүүргүүдийн нийт 9 хороо, 19000
өрх /,
Бүрэн
шаталттай
зуухыг
нэвтрүүлэх
бүс
/
Сонгинохайрхан,Чингэлтэй Сүхбаатар дүүргүүдийн нийт
36 хороо, 70000 өрх /
Нийт 52 хороо буюу 100,0 мянга орчим гэр
хорооллын өрхийг хамруулахаар санал боловсруулаад
байна.
Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах
хязгаарлалтын бүсийн план зураг
Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах хязгаарлалтын
бүсэд хамрагдсан дүүрэг, хороодын нэгдсэн хүснэгт
Хагас коксон түлшний танилцуулага
“Шарын гол энерго” ХХК
“Нако” ХХК
“Нако” ХХК
“Төгрөг нуурын энержи” ХХК
Хагас коксон түлшний үйлдвэрлэн нийлүүлэхээр “Шарын гол энерго” ХХК,
“Нако” ХХК, Төгрөг нуурын энержи” ХХК-иудтай хамтран ажиллаж байна.
Нийт хязгаарлалтын бүсийн 5 хороо буюу 100,0
мянга орчим гэр хорооллын өрхийг доорхи
бүтээгдэхүүнээр хангахаар төлөвлөж байна.
Хагас коксон түлш – 14200 өрх буюу – 40000 тн
Үртсэн шахмал түлш -3930 өрх буюу 11000 тонн
Цахилгаан халаагуур -6000 өрх
Цахилгааны үнийн хөнгөлөлт – 95,0 мян.өрх
Бүрэн шаталттай зуух – 60,0-70,0 мян.өрх
Гэрийн дулаалга- 18000 өрхийг хамруулан ажиллана.
Хагас коксон түлш
Үртсэн шахмал түлш
Гэрийн дулаалга
Цахилгаан халаагуур
Хагас коксон түлшний бөөний болон жижиглэнгийн худалдааны сүлжээг бий болгох, гэр
хороололд ажилладаг хороодын хэсгийн ахлагч нарт урамшуулал олгох ажлын хүрээнд:
Дүүрэг бүрт 2 гэрээт ажилтан ажиллуулах
Боловсруулсан түлшний борлуулалтын бөөний болон жижиглэнгийн худалдааны сүлжээ бий
болгох
Гэр хорооллын хороодын хэсгийн ахлагч нарт урамшуулал олгох
БГД –ийн 9- хорооны
түлшний борлуулалтын цэг
ЧД –ийн 7- хорооны түлшний
борлуулалтын цэг
СБ –ийн 11- хорооны
түлшний борлуулалтын цэг
Агаарын бохирдлыг бууруулах олон нийт оролцоог дээшлүүлэх зорилгоор сургалт,
сурталчилгаа зохион байгуулах ажлын хүрээнд:
Олон нийтийн хэлэлцүүлэг, телевиз, радио, сонин хэвлэлээр мэдээлэл хийх
Агаарын бохирдлыг бууруулахад олон нийтийг уриалах, сэрэмжлүүлэх, сурталчилах
Сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах
Агаарын бохирдлыг олон нийтэд мэдээллэх
Түүхий нүүрс хязгаарлах үндсэн бүсэд хийгдэх ажлууд
Баянгол дүүргийн 9,10,11,16,21,22,23
хороонуудын 11,0 мянган өрх
хамрагдах бөгөөд доорхи ажлуудыг
хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:
Хагас коксон түлш – 5861 өрх – 16510 тн
Үртсэн шахмал түлш -3930 өрх - 11000 тн
Цахилгаан халаагуур -1358 өрх
Гэрийн дулаалга- 4067 өрхийг хамруулан
ажиллана.
Бүрэн шаталттай зуухыг нэвтрүүлэх бүсэд
хийгдэх ажлууд
Европын стандартын
зуух – 60,0-70,0
мянган
Гэрийн дулаалга 6876
Авто тээврийн хэрэгслээс гаралтай бохирдлыг бууруулах
ажлын хүрээнд
Биодизель түлшний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх
Эко-92 шатахууны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх
Автотээврийн хэрэгслийн түлшний чанарыг сайжруулж, хэмнэлтийг дээшлүүлэх тоног
төхөөрөмж, суурилуулах зэрэг ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байна.
Агаарын бохирдлыг бууруулах олон нийт оролцоог дээшлүүлэх
зорилгоор сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах ажлын хүрээнд:
Олон нийтийн хэлэлцүүлэг,телевиз,радио,сонин хэвлэлээр
мэдээлэл хийх.
Агаарын бохирдлыгбууруулахадолон нийтийг
уриалах,сэрэмжлүүлэх,сурталчилах.
Сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах
Агаарын бохирдлыг олон нийтэд мэдээллэх
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа.