Gynekologi januari 2015 (pptx-bildspel)

Download Report

Transcript Gynekologi januari 2015 (pptx-bildspel)

Gynekologiska sjukdomar och
deras behandling
apotekarprogrammet 15 01 23
Maria Alexanderson Redvall
gynekolog i primärvården
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Den normala menscykeln
De kvinnliga reproduktionsorganen genom livet
Den gynekologiska undersökningen
PCO
Endometrios
Infektioner
Infertilitet
Cervixcancer
Corpuscancer
Ovarialcancer
Graviditet
Gynekologisk undersökning
• Spekulumundersökning: bedömning av vulva,
vagina, flytning, provtagning avseende
infektioner, cytologprov,
• Palpation: storlek, ev. ömhet
• Vaginalt ultraljud: bedömning av uterus,
myom, endometrietjocklek, ovarier, ev. cystor
Gynekologisk us forts
• Specialundersökningar
- förstoringsmikroskopi, vävnadsprov(px)
- provtagning från livmoderslemhinnan
- bedömning av livmoderhålan
- bedömning av äggledare
Vad söker den unga flickan för
•
•
•
•
•
Dysmenorré- mensvärk
Långblödning
Preventivmedel
Dagen-efter-piller , PCA, akut p-piller
STD
Klåda
• Candida
• Eksem
• Lichen sclerosus
Menorrhagi- riklig blödning
• Vanligaste orsak till järnbrist hos kvinnor
• Ökar med åldern, myom, idiopatisk
• Behandlas med tranexamsyra - Cyklo-F, ppiller eller hormonspiral
Inkontinens
• Vanligt problem, ca 500 000 i Sverige. Kvinnor
> män
• Två huvudtyper, trängningsinkontinens och
ansträngningsinkontinens
Utredning
•
•
•
•
•
•
Urinprov
Noggrann genomgång av symtom
Gynekologisk undersökning
Miktionslista
Provokationstest
Bäckenbottenträning
Prolaps/framfall
• Etiologi: Bindvävens sammansättning- ärftliga
faktorer. Antal förlossningar. Ålder. Tungt
arbete. Fetma. Obstruktiv lungsjukdom
• Symtom: främmandekroppskänsla
• Diagnos: Gynekologisk undersökning
• Behandling: vanligen kirurgisk. Ringbehandling
Prolaps/framfall
Problem efter menopaus
•
•
•
•
Sköra slemhinnor
Flytningar
Trängningar
Behandling med lokalt östrogen som
vagitorier eller kräm
PCO
• Polycystiska ovarier- förekommer hos 20% av
unga kvinnor
• Diagnos: typiskt utseende på äggstockarna vid
ultraljudsundersökning
PCO-ultraljud
• Normalt ovarium med
follikel
PCO-S
•
•
•
•
•
Polycystiska ovarier +
Glesa menstruationer- anovulation
Hyperandrogenism- hirsutism
Ibland central fetma
Ökad risk för typ II-diabetes, hypertoni,
metabolt syndrom, corpuscancer
• Glesa ovulationer/anovulation ger
fertilitetsproblem
Endometrios
• Endometriet- innersta skiktet i livmodern,
hormonberoende
• Teorier om uppkomst: retrograd mens
• Symtom; dysmenorre, dyspareuni, buksmärta
• Förekomst: 5-10%
• Behandling: farmakologisk, kirurgisk
Infektioner
• Pelvic Inflammatory Disease (Salpingit )
agens: chlamydia, gonorre, mycoplasma?
symtom: buksmärta, flytning, småblödningar,
feber
diagnos: klinisk us, odling,
behandling: antibiotika, ofta
kombinationsbehandling för att täcka
chlamydia och anaerober
Infektioner, forts
• Cervicit :
agens och symtom liknande de vid PID
Infektioner, forts
• Vulva, vagina
bakteriell vaginos
herpes simplex
kondylom
Infertilitet
•
•
•
•
•
10-15 % av alla par
Indikation för utredning
Vad görs vid utredning
Behandlingsmöjligheter
Resultat
Hälsokontroll- screening för
cellförändringar
• 23-60 år
• Symtomfria förstadier till cervixcancer kan
upptäckas och behandlas
• I Sverige har incidensen av cervixcancer gått
ned med 67% på 40 år och mortaliteten ännu
mer medan HPV-infektionerna ökat
• Från 2012 primärprevention: vaccinering i
klass 6 mot HPV 16 och 18
Cervixcancer
• Etiologi: persisterande HPV-infektion
• 430 fall/år i Sverige . Näst vanligaste cancerform
hos kvinnor globalt
• Symtom: Kontaktblödning, flytning,
mellanblödning
• Utredning: gyn-undersökning, cytologi,
kolposkopi, px
• Behandling: beroende på stadium. TIDIG: kirurgi
• Senare: kirurgi + strålbehandling, ev enbart
strålbehandling
Cervixcancer forts
• Prognos: beroende på stadium
• Tidigt: god, 90% 5-årsöverlevnad om ej spridd
till lymfkörtlar
Corpuscancer/endometriecancer
• Etiologi: långvarig östrogenpåverkan
• Symtom: postmenopausblödning,
blödningsrubbning
• Utredning: gyn-undersökning, ultraljud,
endometriebiopsi för PAD
• Behandling: operation ibland kompletterat
med strålbehandling O/E kemoterapi
• Prognos beroende på differentieringsgrad
normalt
endometrium
efter menopaus
förtjockat
endometrium
Ovarialcancer
• Etiologi: oklar. Riskfaktor: många ovulationer?
P-piller, amning, många barn skyddar. Finns
ärftliga former
• Symtom: trängningar, tyngdkänsla, diffusa
bukbesvär, ökande bukomfång
• Utredning: ultraljud, PAD
• Behandling : operation, kemoterapi
• Prognos : 5-årsöverlevnad 48%
Graviditet
•
•
•
•
•
Den normala graviditeten
Missfall
Extrauterin graviditet
Preeklampsi
Hur kommer det sig att man skriver ut
kategori C-preparat till gravida?
Graviditet
• Ingen sjukdom…..
• Från tidig graviditet symtom beroende på
hormonellt status: ökad blodvolym, ökad
hjärtfrekvens, påverkan på glatt muskulaturhypotoni, obstipation.
• I sen graviditet ökad njurclearance
Missfall- spontan abort- missed
abortion
• 15-20 av alla graviditeter slutar med tidigt
missfall
• Symtom: blödning, smärta
• Diagnos: ultraljud
• Behandling
Missed ab
Extrauterin graviditet
•
•
•
•
Etiologi : skada på äggledare
Symtom: småblödningar, smärta, chock
Diagnos: ultraljud, ibland blodprover
Behandling: kirurgisk, ibland farmakologisk
Preeklampsihavandeskapsförgiftning
• Frekvens 3-4 %
• Symtom : högt blodtryck, äggviteutsöndring i
urinen, svullnad, huvudvärk, buksmärta
• Etiologi: oklar
• Komplikationer: tillväxthämning, förtidsbörd,
koagulationsrubbning, eklampsi
• Behandling: förlossning
Kategori C-preparat till gravida