Kroppsliga skador till följd av hög alkoholkonsumtion

Download Report

Transcript Kroppsliga skador till följd av hög alkoholkonsumtion

Kroppsliga skador till följd av
hög alkoholkonsumtion
Moa Bjerner, ST-läkare
Allmänmedicin
Bakgrund Europa

Alkoholkonsumtionen
dubbelt så hög i Europa
som i övriga världen.




Västeuropa 12,9 liter 100%
alkohol per capita.
Ryssland med omgivande
länder 13,9 liter.
Globalt 5,8 liter.
Även den alkoholrelaterade
dödligheten dubbelt så hög
i Europa jämfört med
resten av världen (6,3% av
alla dödsfall).
Alkohol



Alkohol är vattenlösligt och efter intag
sprids det snabbt till stora delar av
kroppen.
Alkohol bryts till viss del ner redan i
magsäcken, men levern står för största
delen av nerbrytningen.
Alkohol och dess nerbrytningprodukter
orsakar organskador i kroppen.
Metabola Förändringar

Ökat protontryck (NADH)



Påverkar syntes och nerbrytning av många andra
kroppsegna substanser
Exv triglycerider – höjda blodfetter och fettlever.
Oxidation av vitamin A hämmas



Tros påverka fosterutvecklingen
Minskad spermaproduktion i Sertolicellerna.
Kroppens cellmembran ”mjukas upp” och
genomsläppligheten påverkas.
Hormonrubbningar




Allmänt gäller försiktighet vid kliniska symptom
och labprovstolkning – imiterar vissa endokrina
sjukdomar, döljer andra (hyperthyreos)!
Sänkt sekretion antidiuretiskt hormon ger ökad
urinproduktion.
Sänkt ACTH-sekretion ger störd kortisolbalans.
Utsläckt dygnsrytm.
Könshormoner – hämmad sekretion av


Testosteron (män), östrogen (kvinnor)
”It provokes the desire but it takes away the
performance” – Shakespeare
Leverchirros
Alkoholdemens




Lurigt tillstånd.
Rapporteras förekomma hos 50-70% av
kroniska alkoholister.
Defekt synrumsuppfattning, nedsatt synmotorisk
förmåga, försämrat synminne, minskad förmåga
abstrakt tänkande och problemlösning.
OBS! Verbala minnet och förmågan intakt!
Normalt utfall i vanliga intelligenstester.
Wernicke-Korsakoffs Sjukdom






Långvarigt alkoholmissbruk
Dåligt nutritionsstatus med brist på tiamin (vitamin
B1).
”Vinglig, vimsig och vindögd” (ataxi, global konfusion
och oftalmoplegi).
Ofta även minnesstörningar och perifer neuropati.
Konfabulationer!
Hittas oftare i obduktionssalen än i verkligheten.
Behandling: Stora doser tiamin.
Kvinnor och Alkohol
Kvinnor och Alkohol
År 1968 drack kvinnor ¼ av männens
konsumtion
År 2000 drack kvinnor ½ av männens
konsumtion.
Alkoholkonsumtion Åk 9:
Flickors konsumtion 3,2 liter alkohol/år 2005
= fördubbling på mindre än 20 år.
Pojkars konsumtion minskat från år 2000,
nu 3,5 liter alkohol/år 2005.
Kvinnor och Alkohol

Jämlikhet = Tillgång till alkohol?
Ju mer jämlikt ett land är desto mindre
skillnad i alkoholvanor mellan könen. Minst
skillnad ses i de nordiska länderna följt av
väst-och centraleuropeiska länder.
Kvinnor och Alkohol
Dryckesmönster och alkoholproblemens konsekvenser
skiljer sig mellan könen.
- Kvinnor dricker oftare hemma, ensamma.
- Mer ”odramatiskt” drickande, klarar ofta att dricka
socialt acceptabelt med andra.
- Ofta ritualer kring drickandet.
- Sällan stora beteendeförändringar, men stora
känslomässiga konsekvenser.
Män: Oftare ”periodare”, mer ”dramatiska”: Syns och hörs
mer. Oftare sociala konsekvenser (fylleri, rattonykterhet,
slagsmål). Mycket vanligare med antisocial
personlighetsstörning.
Kvinnor och Alkohol
Kvinnor utvecklar beroende och organskador tidigare än
män.
OBS! Ej endast längd-viktberoende.
Kvinnor får högre blodalkoholnivåer än män (blir berusade
fortare).
Kvinnor har en betydligt lägre nerbrytningsfrekvens av
alkohol i magsäcken än män.
Östrogen ökar känsligheten för alkohol i levern.
Kvinnor utvecklar bl a skrumplever (chirros) tidigare än
män.
Kvinnor kommer senare till behandling än män MEN tycks
få bättre hjälp av behandlingen!

Kvinnor och Alkohol




Benskörhet – Kraftig alkoholkonsumtion minskar
benmassan och försvagar benet. Särskilt hos unga
kvinnor. Bestående!
Bröstcancer – Särskild riskökning vid samtidig
hormonbehandling i klimakteriet.
Ofrivillig barnlöshet – Vid kroniskt alkoholintag under
lång tid. Störningar i menscykeln ger utebliven
ägglossning och sänkt fertilitet.
Psykiska sjukdomar – Vanligare med kombination
alkoholism och psykiska besvär hos kvinnor (65%)
jämfört med män (28%) – depression, fobi, ångest,
ätstörningar.
Alkohol och Graviditet
Alkohol och Graviditet





Fostret och modern börjar dela blodbana från
fostervecka 3-4.
Vid alkoholintag får moder och barn samma
alkoholhalt/promille.
Organen börjar anläggas v.6-10.
Hjärnan utvecklas från 3:e fosterveckan med tillväxtspurt
från v.24 och framåt.
10-12 gram alkohol (= 1 standarddrink)/dag i tidig
graviditet ger ökad risk




Missfall
Minskad födelsevikt
Dålig tillväxt
Sämre intellekt från 6,5 månader och framåt
Alkohol och Graviditet


”Binge drinking” = Berusningsdrickande (5-6
standardglas eller mer vid ett tillfälle) ger
ytterligare ökad risk.
Mödravården




Viktig funktion för att upptäcka riskkonsumtion tidigt.
10% av gravida kvinnor dricker alkohol under
graviditet (30% år 2006).
6% dricker 2-4 ggr per månad eller MER.
Blodprover hos gravida indikerar INTE
riskkonsumtion.
FASD


FAS = 50-100 barn/år i Sverige.
FASD – 100-1000 barn/år.

Troligen underdiagnosticerat, toppen av ett
isberg!
Olika symptom i olika åldrar
 För få fall per läkare
 Rädsla för falsk stigmatisering

FASD



= Fetal Alcohol Spectrum
Disorder
Begreppet täcker alla
akoholrelaterade symptom hos
barnet.
Karakteristika:






Utseende: Litet huvud, kort
ögonspringa, kort näsrot, litet
mittansikte, långt filtrum, smal
överläpp.
Sänkt IQ
Sänkt uppmärksamhet och
impulskontroll
Inlärningsproblematik
Nedsatt fin-och grovmotorik
Försenad utveckling inklusive
social funktion
Alkohol och Amning


Livsmedelsverket ger 2008 följande råd
Alkohol har inga positiva effekter för amningen.
Enligt nuvarande forskning innebär det dock
inga medicinska risker för barnet om du dricker
måttliga mängder alkohol när du ammar, det vill
säga 1-2 glas vin eller motsvarande 1-2 gånger i
veckan. Den mängd alkohol som barnet kan få i
sig med bröstmjölken är mycket liten.
Sammanfattning




Kroppsliga komplikationer till alkoholkonsumtion
är vanliga men det är inte alltid så lätt att fastslå
ett orsakssamband.
Kroppsliga komplikationer ger ett utmärkt tillfälle
att diskutera alkoholkonsumtion.
Det är lätt att motivera till förändring utifrån
hälsa.
Under graviditet gäller nolltolerans beträffande
alkohol.
www.beroendemedicin.nu