İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN MEVZUAT

Download Report

Transcript İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN MEVZUAT

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELİ SANAYİ ODASI
13 MART 2013
1. GİRİŞ
a) Yetki ve Sorumluluklar
b) Yönetmelik Düzenlemeleri
c) Mevzuat Hükümleri
2. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
a) Amaç ve Kapsam
b) Tanımlar
c) Sınıf Tespiti
d) Yönetmelik Hükümleri
e) İşyerinin Açılması
f) Sağlık Koruma Bandı
g) Sağlık Koruma Bandı ( Olumlu Örnekler)
h) Sağlık Koruma Bandı ( Olumsuz Örnekler)
ı) Kocaelindeki Akaryakıt ve Lpg Satış İstasyonları
i) Kocaelindeki 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler
İÇİNDEKİLER
- Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri
ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin
tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.(5216-7j)
- Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki
işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda
işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.(5216-7d)
YETKİ VE SORUMLULUK
-Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde, kara yolu ile yolcu taşıma
hakkına sahip gerçek ve tüzel kişilerin şehirlerarası otobüs terminali
kurmalarına ve işletmeleri ile her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol
gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına nazım imar
ve uygulama imar plânına uygun olmak kaydıyla belediye tarafından izin
verilebilir. Akaryakıt istasyonlarına izin verilmesi için nazım imar plânında
akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesi şarttır. Bu istasyonlara
çalışma ruhsatı büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından
verilir.(5393-80)
YETKİ VE SORUMLULUK
10/08/2005 Tarih ve 25902 Sayılı R.G. Yayımlanan İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 19/03/2007 Tarihli ve 2007/11882 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
(R.G. 13/04/2007)
 29/06/2010 Tarihli ve 2010/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
(R.G. 25/07/2010)
 23/05/2011 Tarihli ve 2011/1900 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
(R.G. 03/07/2011)
 12/03/2012 Tarihli ve 2012/2958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
(R.G. 05/04/2012)
 05/11/2012 Tarihli ve 2012/3986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
(R.G. 06/12/2012)
YÖNETMELİK DÜZENLEMELERİ
 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
 5393 Sayılı Belediye Kanunu
 3572 Sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
 10/08/2005 Tarih ve 25902 Sayılı R.G. Yayımlanan İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
MEVZUAT HÜKÜMLERİ
3194 Sayılı İmar Kanunu
 2872 Sayılı Çevre Kanunu
 Çevre Kanununa istinaden çıkarılan yönetmelikler
 Hafta Tatili Hakkında Kanun (21/01/1924 tarihli ve 54 sayılı R.G.’de yayımlandı)
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında
Yönetmelik (15/05/1998 tarihli ve 22990 sayılı R.G.de yayımlandı)
MEVZUAT HÜKÜMLERİ
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri açma ve
çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak
esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, sıhhî ve gayrisıhhî
işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence
yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine
dair iş ve işlemleri kapsar.
YÖNETMELİĞİN AMAÇ VE KAPSAMI
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
Yetkili idareler tarafından İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet
göstermesi için verilen izindir.
TANIMLAR
GAYRİSIHHİ MÜESSESE
Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara
biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal
yönden az veya çok zarar veren veya vermesi
muhtemel olan ya da doğal kaynakların
kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri
ifade etmektedir.
TANIMLAR
Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden
mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerlerini,
İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden mutlaka
uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden
önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri
üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla
bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme
yapılması gereken işyerlerini,
Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin yanında
açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi
tutulması gereken işyerlerini
TANIMLAR
Kapasiteye Göre Sınıflandırma
Birinci Sınıf GSM: 500 HP ve üzeri motor gücü kullanan her nevi
elektromekanik, elektromanyetik madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir, emayeleme,
plastik ve benzeri maddelerle kaplama yerleri, tarım ilaçlama makine imalatı yapan
işyerleri,
İkinci Sınıf GSM: 50-500 HP arası motor gücü kullanan her nevi elektro
mekanik, elektromanyetik madeni eşya imal, işleme, montaj, tamir, emayeleme, plastik
ve diğer maddelerle çeşitli metotlarla kaplama yerleri, tarım ilaçlama makine imalatı
yapan işyerleri,
Üçüncü Sınıf GSM: 50 HP'den az motor gücü kullanan veya motor
kullanmaksızın iptidai usullerle çalışan her nevi elektromekanik, elektromanyetik
yöntemle madeni eşya imal, işleme, montaj ve tamir atölyeleri, tarım ilaçlama makine
imalatı yapan işyerleri,
SINIF TESPİTİ
Faaliyet Konusuna Göre Sınıflandırma
Birinci Sınıf GSM: Kimyasal veya biyolojik yöntemlerle ilaç
hammaddelerinin üretildiği tesisler, Şeker Fabrikaları vb.
İkinci Sınıf GSM: Kültür mantarı üretim tesisleri, Hazır beton
tesisleri vb.
Üçüncü Sınıf GSM: Kuru temizleme yerleri, Tuz öğütme yerleri,
Çini atölyeleri, vb.
SINIF TESPİTİ
 İçkili yer bölgesi: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi,
bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından valilik veya kaymakamlığın görüşü
alınarak tespit edilen ve içerisinde şarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceğin
verilebileceği işyerlerinin açılabileceği bölgeyi,
 Akaryakıt İstasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış
bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, bir
veya farklı alt başlıktan birer akaryakıt dağıtıcısının tescilli markası altında
faaliyette bulunan ve esas itibarıyla araçların akaryakıt, madeni yağ, otogaz
LPG, temizlik ve ihtiyarî olarak bakım ile kullanıcıların tüplü LPG hariç diğer
asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan yerlerdir.
 Kilometre Tahdidi: Şehir içi veya şehirler arası trafiğe açık yollarda aynı
istikamette iki akaryakıt ve otogaz istasyonu arasındaki, yönetmeliklerle
belirlenen asgarî mesafedir.
TANIMLAR
 Kolluk:Polis ve Jandarma Teşkilatını
 Konaklama Yeri:Otel, Motel, Pansiyon ve kampingler
gibi asıl fonksiyonları müşterilerin geceleme ihtiyaçlarını
sağlamak olan yerleri,
 Organize Sanayi Bölgesi:12/04/2000 tarihli ve 4562
sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan
özel hukuk tüzel kişilerini
TANIMLAR
Madde 5- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri
aşağıda belirtilen şartları taşımak zorundadır:
a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta
öngörülen tedbirlerin alınmış olması,
İŞYERLERİNDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR
b) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren
gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak
gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro,
kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve
benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane,
süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane,
basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması
hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması,
Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık
istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim
planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy
çokluğu ile aldığı kararın bulunması,
İŞYERLERİNDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR
c) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro,
düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile
akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış
doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için
yapı kullanma izin belgesinin alınmış
olması,
İŞYERLERİNDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR
(Ek fıkra: 12/03/2012 2012/2958 K.) Birden fazla işyerinin
bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri
işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerin alındığını
gösteren itfaiye
raporu bu binaların yönetimi
tarafından alınır ve yapıda değişiklik olmadığı
sürece buralardaki işyerleri için ayrıca münferit
itfaiye raporu aranmaz. Yangın tedbirlerini etkileyecek
şekilde yapıda değişiklik yapılması durumunda yalnızca
yapısında değişiklik yapılan işyerinin sahibinden münferit
itfaiye raporu istenir.
İŞYERLERİNDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR
j) Sınaî, tıbbî ve radyoaktif atık üreten işyerlerinde bu
atıkların toplanması, taşınması, depolanması,
işlenmesi ve bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin
ve izinlerin alınmış olması,
k) Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için
gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması,
İŞYERLERİNDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR
n) Yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvıların
depolanması amacıyla kullanılan tesis ve düzeneklerde,
işyeri açma ve çalışma ruhsatında kayıtlı hacimden
fazla ve başka kategoriden sıvı depolanmaması, bu
tesis ve düzeneklerde gerçekleştirilecek tadilatların
ruhsata işlenmeden faaliyete geçirilmemesi.
Yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatının
verilmesinden sonra yapacakları denetimlerde bu
hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.
İŞYERLERİNDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR
Madde 6- (Değişik fıkra: 19/03/2007 - 2007/11882 S.Yön./3.
md.) Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve
çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.
İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında
diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek
kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen
izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik
hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini
ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.
İŞYERİ AÇILMASI
İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler,
işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak
tanzim ettikten sonra Örnek 1 ve 2'de yer
alan durumlarına uygun formu doldurarak
yetkili idareye başvurur.
Bu Yönetmelikte belirtilen
ruhsatlandırmaya ilişkin süreler eksik
belgelerin yetkili idareye verilmesi ile başlar.
İŞYERİ AÇILMASI
Madde 7- Yetkili idareler tarafından verilen işyeri açma
ve çalışma ruhsatlarının örnekleri aylık olarak sigorta
il müdürlüğüne ve ilgili ise ticaret siciline veya esnaf
siciline (12/3/2012 tarihli ve 2012/2958 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının Eki Yönetmeliğin 10 uncu maddesiyle,
bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “ilgili ise ticaret
siciline” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya esnaf
siciline” ibaresi eklenmiştir) gönderilir.
Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için
düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının bir
örneği en geç yedi gün içinde yetkili idare tarafından
kolluğa gönderilir.
BİLDİRİM
Madde 8- Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve
adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin
devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu
üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas
alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar
ruhsat düzenlenir.
İçişleri Bakanlığı
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün
08/09/2005 tarihli ve 82311 sayılı görüş yazısı
İŞLETMECİNİN DEĞİŞMESİ VE İŞYERİNİN NAKLİ
İşyerine yeni ortak alınması veya ortaklardan
birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat
düzenlenmez.
İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde
yeniden ruhsatlandırılması esastır.
Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim
veya numaralarının değişmesi nedeniyle
aynı işyeri için yeni ruhsat düzenlenmez.
Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir.
İŞLETMECİNİN DEĞİŞMESİ VE İŞYERİNİN NAKLİ
İşyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat
düzenlenmeksizin kanunî mirasçıları adına
eski ruhsatın intibakı yapılır.
Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde
yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi
zorunludur. Bu süre mirasçılar için altı ay olarak
uygulanır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının
yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden
itibaren 15 (onbeş) günlük süre verilir. Bu süre
sonunda
ruhsat
yenilenmediği
veya
intibak
yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir.
İŞLETMECİNİN DEĞİŞMESİ VE İŞYERİNİN NAKLİ
Madde 10- Adresi ve işleticisi aynı olan ve birden fazla
faaliyet konusu bulunan işyerlerine, ana faaliyet dalı
esas alınarak tek ruhsat düzenlenir.
Talî faaliyet konuları ruhsatta ayrıca belirtilir.
Aynı adreste bulunsa bile ana faaliyet konusu ve
işletmecisi farklı olan işyerlerine ayrı ayrı ruhsat
düzenlenir.
İşyerlerinin depo olarak kullandıkları yerler, işyeri
açma ve çalışma ruhsatında gösterilir.
BİRDEN FAZLA FAALİYET KONUSU BULUNAN İŞYERLERİ
Madde 11- İşyeri açma ve çalışma
ruhsatı, işyerinde herkesin görebileceği
şekilde asılır.
RUHSATIN İŞYERİNDE BULUNDURULMASI
İNCELEME KURULU
Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer
seçimi ve tesis kurma, deneme veya açılma izni
amacıyla inceleme yapan kurulu ifade etmektedir.
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
İNCELEME KURULLARI
Madde 15- …
Büyükşehir belediyelerinde birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri
inceleme kurulu, beş kişiden az olmamak üzere Büyükşehir
belediye başkanı veya görevlendireceği yetkilinin
başkanlığında çevre, sağlık, hukuk, imar ve küşat birimleri
görevlileri, sanayi ve ticaret il müdürlüğü temsilcisi, ilgili
meslek odalarının temsilcileri ile tesisin özelliğine göre
belediye başkanı tarafından belirlenecek diğer kuruluş
temsilcilerinden oluşur.
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
SAĞLIK KORUMA BANDI
Müessesenin çevreye olan zararlı etkisi dikkate
alınarak tesis etrafında bırakılması gereken iskan
dışı alanı ifade etmektedir.
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
SAĞLIK KORUMA BANDI
Müessesenin çevreye olan zararlı etkisi dikkate
alınarak tesis etrafında bırakılması gereken iskan
dışı alanı ifade etmektedir.
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
SAĞLIK KORUMA BANDI
Madde 16- Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile
bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin
etrafında, sağlık koruma bandı konulması mecburîdir. Sağlık koruma bandı
mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan
ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez.
Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgesi içindeki tesisler ile
ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseselerin etrafında da müessesenin
faaliyeti gerektirdiği takdirde, inceleme kurulunun kararına istinaden yetkili
idarenin en üst amiri veya görevlendireceği kişi tarafından sağlık koruma bandı
oluşturulmasına karar verilebilir.
Sağlık koruma bandı, inceleme kurulları tarafından tesislerin çevre ve toplum
sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenir.
Sağlık koruma bandı, sanayi bölgesi sınırı esas alınarak tespit edilir. ÇED raporu
düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas alınır.
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
A-Kurulu Olmayan Tesislerde;
-ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki
mesafeler,
-ÇED’e tabi olmayan tesislerde İnceleme Kurullarınca belirlenir,
B-Kurulu Tesislerde;
İmar Durumunda ki Yapı Yaklaşma Mesafeleri esas alınır,
SAĞLIK KORUMA BANDI BELİRLENMESİ
SAĞLIK KORUMA BANDI (OLUMLU ÖRNEKLER)
SAĞLIK KORUMA BANDI (OLUMLU ÖRNEKLER)
SAĞLIK KORUMA BANDI (OLUMLU ÖRNEKLER)
SAĞLIK KORUMA BANDI (OLUMSUZ ÖRNEKLER)
SAĞLIK KORUMA BANDI (OLUMSUZ ÖRNEKLER)
SAĞLIK KORUMA BANDI (OLUMSUZ ÖRNEKLER)
YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ
Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde tesisin
yapılmasından önce söz konusu yerde kurulup
kurulamayacağı konusunda ve kurulacak yer, proje
ve belgelerin uygun görülmesi durumunda
müessesenin kurulması için yetkili idarece verilen
izni ifade etmektedir.
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ
Madde 18- Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, ilgilinin başvurusundan
itibaren en geç yedi gün içinde tesisin kurulacağı yeri mahallinde inceleyerek, Örnek-3’teki
yer seçimi raporu formunu düzenler ve görüşünü bildirir. Yer seçimi inceleme kurulunun
raporu, ilgili birimin teklifi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili
tarafından üç gün içinde değerlendirilerek yer seçimi ve tesis kurma izni kararı verilir.
ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen ÇED olumlu belgesi ve raporu,
yer seçimi ve tesis kurma raporu yerine geçer.
Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması şartıyla verildiği tarihten itibaren
beş yıl süreyle geçerlidir. Bu süre sonunda açılma izni alınmadığı takdirde, ilgilinin
başvurusu üzerine yer seçimi ve tesis kurma izni iki yıl daha uzatılır.
Organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi, sanayi bölgesi ve sanayi sitesi sınırı dışında
kalan her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve
sıkıştırılmış doğal gaz istasyonlarının açılması için yapılan başvurular, inceleme kurulu
tarafından yedi gün içinde incelenerek sonucu yetkili idareye sunulur. İnceleme kurulunun
raporu, yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün
içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır.
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
1) Başvuru formu
2) Tapu, Kiracı ise Kira Sözleşmesi
3) Sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri içindekiler hariç
işletmenin kurulacağı yeri gösteren plan örneği(İmar Durumu belgesi)
4) 1/1000’lik ve 1/5000’lik İmar Planları ve Meclis Kararları, (Akaryakıt ve Lpg Satış istasyonları için)
5) Uygun ölçekli(1/200) onaylı avan proje
6) ÇED Görüşü
7) Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi(Karayolu Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler
Hakkında Yönetmelik gereği, UKOME tarafından verilir)
8) TS 12820 ve TS 11939 Standartlarına uygunluk onayı(Akaryakıt ve LPG İstasyonları için)
9) Yangın Tesisat Proje Onay Yazısı
10) Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve
niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları
11) Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan
sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu
YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ İSTENEN
EVRAKLAR
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
DENEME İZNİ
Gayrisıhhî müesseselerde onaylı projelerine göre
yapılan müessesenin, planlanan şekilde çalışıp
çalışmadığının ve doğal kaynakların kirlenmesini
önlemek için alınan tedbirlerin yeterli olup
olmadığının tespiti için yetkili idarenin izni ve
denetimi altında belirli bir süre deneme
mahiyetindeki faaliyetlere verilen geçici izni ifade
etmektedir.
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
DENEME İZNİ
Madde 20- Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci
sınıf gayrisıhhî müesseselere yetkili idarenin gerekli
görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde, inceleme
kurulunun önerisi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya
görevlendireceği yetkili tarafından süresi bir yılı geçmemek
üzere deneme izni verilebilir. Tesisin özelliğine göre
inceleme kurulunun kararıyla bu süre iki yıla kadar
uzatılabilir.
Deneme izni, bu süreçte açılma ve çalışma ruhsatı
yerine geçer.
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
Başvuru /Beyan Formu
Tesisteki tüm yapıları kapsayan Yapı Kullanma İzin Belgesi
Sağlık Koruma bandının işaretlendiği 1/200 ölçekli Onaylı Vaziyet Planı
Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair İtfaiye Raporu,
Sorumlu Müdür Sözleşmesi, Diploma fotokopisi ve Sigorta Bildirgesi,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Görüş Yazısı, ( Akaryakıt ve LPG istasyonları
için)
7) TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi,(Akaryakıt ve LPG istasyonları için)
8) Bayilik Sözleşmesi, (Akaryakıt ve LPG istasyonları için)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Gibi belgeler tamamlandıktan sonra, işyerine Deneme İzni verilir.(Ancak Deneme İzni
verilebilmesi için tesisin emisyon ve deşarj kaynaklarına ilişkin tüm önleyici ünitelerin
tamamlanmış olması gerekir.)
Deneme izni süresi içinde, Çevre Kanunu kapsamında ilgili kurumdan işletme için gerekli
Çevre İzni belgesinin gerekiyorsa Çevre İzin ve Lisans belgesinin veya muafiyet yazısının
alınması gerekmektedir.
DENEME İZNİ İSTENEN EVRAKLAR
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
AÇILMA RUHSATI
Madde 21- Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş veya
deneme izni sonunda çalışmasında sakınca bulunmadığı
anlaşılan birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin çalışabilmesi
için müracaatı takip eden yedi gün içinde yetkili idarenin
inceleme kurulu tarafından yerinde inceleme yapılır. Çevre
izni veya çevre izin ve lisans belgesi mevzuat
hükümlerine uygun olan yerler için diğer tüm bilgi ve
belgeler de dikkate alınmak suretiyle, Örnek 4’teki açılma
izni raporu düzenlenir ve yetkili idareye sunulur. Yetkili
idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından
üç gün içerisinde işyeri açma ruhsatı düzenlenir.
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
1) Başvuru/Beyan formu
2) Çevre İzni belgesi gerekiyorsa Çevre İzin ve Lisans
belgesi veya
muafiyet yazısı
AÇILMA RUHSATI İSTENEN EVRAKLAR
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
24/06/2010 tarih ve 27621 sayılı resmi gazete yayınlanan
ve yürürlüğe giren “Maden Kanununda ve bazı
kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun”a
istinaden Madencilik faaliyetlerinde bulunan işletmeleri
ruhsatlandırma yetkisi il özel idarelerine geçmiştir.
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
SORUMLU MÜDÜR TAYİNİ
Madde 25- Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde,
işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip bir
sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur.
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
TESİSLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK VE İLAVELER
Gayri sıhhî müesseselerde yetkili idarenin izni olmadan
kirlilik yükünü artıracak herhangi bir değişiklik ve ilâve
yapılamaz.
Bu aşamada, firmaların yapılan değişiklik/ilaveler ile ilgili
Yapı/Tadilat Ruhsatı öncesi Başkanlığımızdan “Ek Tesis
Kurma İzni” almaları zorunludur.
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
RUHSAT DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİREN HALLER
Madde 28- Gayrisıhhî müesseselerde işletmenin faaliyet alanının
değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur.
Gayrisıhhî müesseselerin sahibinin değişmesi durumunda,
dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni
malik adına ruhsat düzenlenir.
Gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılması veya tesiste
yapılan bir değişiklik neticesinde bir alt sınıfa geçen tesislerin
yeniden ruhsat alması gerekmez. Ancak gayrisıhhî müesseselerin
yeniden sınıflandırılmasında yapılan değişiklik neticesinde üst
sınıfa geçmiş olan tesislerin bir yıl içinde yeni sınıfa göre açılma
ruhsatı alması zorunludur.
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
HANGİ BELGE NEREDEN ALINIR
-ÇED GÖRÜŞÜ: Bakanlık veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
-UKOME GÖRÜŞÜ: Kocaeli Büyükşehir B. Ulaşım Daire Başkanlığı
-İTFAİYE RAPORU: Kocaeli Büyükşehir B. İtfaiye Daire Başkanlığı
-İMAR DURUMU: İlçe Belediyesi
-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ: İlçe Belediyesi
-ÇEVRE İZNİ: Bakanlık veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
AKARYAKIT / AKARYAKIT VE LPG / LPG SATIŞ İSTASYONLARI
İLÇE
BAŞİSKELE
AKARYAKIT
AKARYAKIT +
LPG
5
12
ÇAYIROVA
6
9
15
DARICA
2
5
7
DERİNCE
4
7
11
DİLOVASI
3
3
6
GEBZE
31
28
59
GÖLCÜK
8
8
16
İZMİT
19
25
44
KANDIRA
9
6
15
KARAMÜRSEL
3
6
9
KARTEPE
10
18
28
KÖRFEZ
11
14
1
26
TOPLAM
111
141
2
254
LPG
TOPLAM
1
18
KOCAELİNDEKİ AKARYAKIT VE LPG SATIŞ İSTASYONLARI
KOCAELİNDEKİ AKARYAKIT VE LPG SATIŞ İSTASYONLARI
1. SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
İLÇE
BAŞİSKELE
GERİ
DİĞER ENERJİ DÖNÜŞÜM
1
5
ÇAYIROVA
1
DERİNCE
3
LİMAN
2
23
2
1
4
1
9
2
1
9
12
2
101
1
2
6
19
GÖLCÜK
3
2
5
KANDIRA
KARAMÜRSEL
KARTEPE
3
1
KÖRFEZ
2
2
TOPLAM
17
6
8
36
METALURJİ PETROKİMY
A
MADEN VE MAKİNA
1
27
7
DİLOVASI
İZMİT
KİMYA
3
DARICA
GEBZE
GIDA
1
1
18
1
TEKSTİL TOPLAM
16
3
53
46
4
77
5
1
16
6
4
24
11
1
24
140
7
5
20
1
258
2
11
2
57
1
2
3
2
1
3
5
20
21
1
34
6
79
71
15
4
3
9
36
233
8
24
292
64
KOCAELİNDEKİ 1.SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
3
703
İLÇELER BAZINDA DAĞILIM
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
GAYRİSIHHİ MÜESSESELER
TEŞEKKÜRLER