STRUKTURA TROŠKOVA NABAVE KOEFICIJENT OBRTAJA ZALIHA Mia Delić, mag. oec Kolegij: Menadžment nabave Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu.

Download Report

Transcript STRUKTURA TROŠKOVA NABAVE KOEFICIJENT OBRTAJA ZALIHA Mia Delić, mag. oec Kolegij: Menadžment nabave Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu.

STRUKTURA TROŠKOVA NABAVE
KOEFICIJENT OBRTAJA ZALIHA
1
Mia Delić, mag. oec
Kolegij: Menadžment nabave
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
SADRŽAJ
 DOPRINOS
NABAVE STVARANJU DOBITI
 STRUKTURA TROŠKOVA I
SNAGA NABAVE
 ZALIHE
 KOEFICIJENT
OBRTAJA ZALIHA
 DOMAĆA ZADAĆA
2
DOPRINOS NABAVE STVARANJU DOBITI

Nabava postaje integralni dio poslovne strategije
poduzeća;

Strateški usmjerena nabava za cilj ima doprinijeti
dodavanju vrijednosti proizvodima, uslugama i
procesima;

Očekivanja koja vrhovni menadžment ima od nabave
danas rastu kako u aspektu stvaranja vrijednosti tako i u
aspektu redukcije troškova;
3
DOPRINOS NABAVE STVARANJU DOBITI

Najveći izvor uštede leži u područjima najvećih
troškova;

Za najveći broj poduzeća najveće troškove
predstavljaju troškovi plaća zaposlenih i troškovi
nabave;

Uz sve ostale uvjete nepromijenjene jedna kuna uštede
na nabavi je jedna kuna više profita;
4
DOPRINOS NABAVE STVARANJU DOBITI

Poduzeća sve veći dio troškova alociraju na nabavnu funkciju
(kod najuspješnijih poduzeća menadžment nabave donosi
konačnu odluku za preko 70% svih troškova (izuzev plaća),
čime su ostvarili 10% uštede u troškovima);

Kako je udio troškova nabave različit i specifičan za svako
poduzeće i utjecaj snižavanja troškova nabave na
profitabilnost će biti različit;

Vrijednost u nabavi moguće je ostvariti na 2 načina:
 smanjenjem troškova i
 dodatnim
poslovnim aktivnostima koje povećavaju
učinkovitost organizacije i procesa stvarajući tako dodanu
vrijednost.
5
DOPRINOS NABAVE STVARANJU DOBITI
Smanjivanje
troškova
nabave
Reducirati
troškove
organizacije i
izvršenja procesa
Platiti manje za
proizvode/usluge
Spajanje
narudžbi
Promjena
uvjeta
ugovora
Dugoročni
ugovori
Razmjena
informacij
a
Povećanje
ugovorene
količine
Pristup
“zajedničkih
koristi”
Smanjenje
broja
dobavljača
JIT;
SCM
Poboljšanje
sustava
TQM;
BPR
Povećanje
učinkovitosti
osoblja
EDI;
ERP
6
Izvor: Knežević B., Cikač Vinter T., Uloga nabave u strategiji usmjerenoj na stvaranje vrijednosti – teorijski okvir
PROSJEČNA STRUKTURA TROŠKOVA
PROIZVODNOG PODUZEĆA
1979. godine
1. Radna snaga 45%
2. Materijali i usluge 38%
3. Ostali troškovi 17%
2004. godine
1. Radna snaga 20%
2. Materijali i usluge 62%
3. Ostali troškovi 18%
Izvor: Knežević B., Cikač Vinter T., Uloga nabave u strategiji usmjerenoj na
stvaranje vrijednosti – teorijski okvir
7
PRIMJERI STRUKTURE
TROŠKOVA
I SNAGE NABAVE
A1 d.o.o.
B2 d.d.
rad
15%
rad
25%
materijal
60%
ostali
troškovi
15%
ostali
troškovi
5%
roba
80%
ZADATAK: Poduzeća A1 i B2 ostvarila su prihod od prodaje u iznosu od
30.000 kuna, a ukupni troškovi obaju poduzeća iznose 20.000 kuna. Oba
poduzeća uspjela su ostvariti 5%-tnu uštedu u nabavi roba ili materijala. Koje
poduzeće je ostvarilo veću dobit uz ostale uvjete nepromijenjene? Kolika je
ekstra dobit poduzeća A1, a kolika poduzeća B2?
8
ZALIHE

Zalihe su raspoloživa količina različitih pojavnih oblika
predmeta nabavljanja koji spadaju u kategoriju kratkotrajne
imovine;

Zalihe su ekonomski pojam kojim se označuju količine
 sirovina, komponenti, sklopova,
 potrošnog materijala,
 proizvodnje u tijeku i
 gotovih proizvoda;

Potrošni materijal su sve one robe koje nisu sastavni
dijelovi gotovog proizvoda (goriva, maziva, deterdženti,
uredski materijal i sl.).
9
ZALIHE

Zalihe moraju omogućiti kontinuirano odvijanje procesa
reprodukcije;

Potrebno je voditi posebnu politiku u utvrđivanju
maksimuma zaliha preko kojih se predmeti nabave više
ne nabavljaju radi prevelikih financijskih opterećenja
koja proizlaze iz držanja zaliha na skladištu;

Potrebno je voditi posebnu politiku i o minimumu zaliha
ispod kojih poduzeće ima teškoće u poslovanju jer nije u
mogućnosti na vrijeme udovoljiti potrebama potrošnje.
10
ZALIHE

Zalihe se mogu dijeliti prema mogućnosti zadovoljenja
potreba za nesmetanim odvijanjem radnog procesa,
uzimajući u obzir angažiranje sredstava i troškove koje
držanje zaliha izaziva, na:




normalne,
prekomjerne,
nedovoljne i
prosječne zalihe.
Zprosj =
početna zaliha + završna zaliha
2
11
NORMALNE ZALIHE

Kreću se u okviru potreba poduzeća; nalaze se između
nedovoljnih i prekomjernih zaliha.

Spomenuti raspon može biti prilično širok, stoga
razlikujemo:



minimalne,
maksimalne i
optimalne zalihe.
12
UKUPNA VRIJEDNOST ZALIHA

Zbrojna vrijednost svih stavki sirovina, komponenata,
potrošnog materijala, proizvodnje u tijeku i gotovih
proizvoda koji su u posjedu poduzeća na određeni datum,
obračunata ili po trošku nabave ili po tekućim tržišnim
cijenama;

Podatak koji menadžerima ukazuje na imovinu koja je
vezana u robama na skladištu;
13
UKUPNA VRIJEDNOST ZALIHA

Na godišnjoj razini dio je temeljnih financijskih
izvještaja te omogućuje usporedbu početnih i završnih
zaliha nekog poduzeća u određenom vremenskom
periodu;

U proizvodnim poduzećima 20-30% imovine čine zalihe;

U trgovačkim poduzećima 75% imovine čine zalihe.
14
KOEFICIJENT OBRTAJA ZALIHA

Pokazatelj uspješnosti poslovanja koji pokazuje koliko
su se puta prosječne zalihe prodale tijekom nekog
vremenskog perioda;
Trošak prodanih proizvoda
KO =
Prosječna vrijednost zaliha

Prosječni dani vezivanja (DV) govore koliko u prosjeku
stoji roba na skladištu;
15
DV = 365 / KO
KOEFICIJENT OBRTAJA ZALIHA

Što je KO veći to je poslovanje učinkovitije (imovina je
kraće vezana u zalihama);

Previsok KO ukazuje da poduzeće vjerojatno često
iscrpljuje zalihe i time vjerojatno gubi kupce;

Nizak KO implicira da poduzeće ima visoke
oportunitetne troškove (neproduktivno koristi sredstva),
ukazuje na nekvalitetne (zastarjele, oštećene, pokvarene)
zalihe.
16
KOEFICIJENT OBRTAJA ZALIHA
Koeficijent obrtaja zaliha ovisi o:
obilježjima djelatnosti (poslovnom programu),
 fizičkom i financijskom obujmu poslovanja,
 uvjetima nabavki inputa,
 uvjetima plaćanja dobavljača,
 dinamici prodaje gotovih proizvoda ili usluga,
 dinamici naplate potraživanja.

17
ZADATAK
Godišnji trošak prodanih proizvoda je 60.000 kuna,
vrijednost početnih zaliha je 14.000 kuna, a završnih
10.000 kuna. Izračunajte koeficijent obrtaja zaliha i
vrijeme vezivanja zaliha.

Vrijednost prosječnih zaliha:
(14.000 + 10.000) / 2 = 12.000

Koeficijent obrtaja zaliha:
60.000 / 12.000 = 5
Prosječne zalihe tijekom godine prodaju se 5 puta.
18
ZADATAK

Vrijeme vezivanja zaliha:
dani u godini / koeficijent obrtaja = 365 / 5 = 73 dana
Proizvodi na skladištu stoje prosječno 73 dana ili
poduzeću je potrebno 73 dana da proda prosječne zalihe.
19
ZADATAK
Poduzeće Geo-promet je ostvarilo 450.000 kuna
godišnjeg prihoda od prodaje 3D maketa grada
Splita. Vrijednost početnih zaliha ovih maketa u
prvom kvartalu bila je 150.000, u drugom 145.000, u
trećem 148.000, te u četvrtom 152.000. Izračunajte
koeficijent obrtaja zaliha i dane vezivanja za ove
makete.
Pek-prom ima dane vezivanja 60, možete li
usporediti ova dva poduzeća!
20
DOMAĆA ZADAĆA:

Iz temeljnih financijskih izvještaja poduzeća C3, d.o.o.
možemo pročitati:
 Prihod od prodaje
100.000,00
 Trošak nabave
50.000,00
 Trošak plaća
25.000,00
 Operativni troškovi
15.000,00
Izračunajte kolika je dobit poduzeća C3, postojeću
troškovnu strukturu prikažite postotkom i grafički.
 Ako se u nabavi ostvare uštede od 3%. Koliko će se
povećati dobit (uz ostale pokazatelje nepromijenjene)?
 Prikažite promjenu u strukturi troškova te izračunajte
udio dobiti u prihodu prije i poslije ostvarenih ušteda.
 Istu analizu izradite u Excelu uz ostvarenje uštede u
nabavi od 5%.

21