Mzdové formy

download report

Transcript Mzdové formy

MZDOVÉ FORMY

Mzdové formy

• Základné mzdové formy • • • • • • Časová mzda Úkolová mzda Podielová mzda Kombinovaná mzda Zmluvná mzda Naturálna mzda • Doplnkové mzdové formy • Odmeny, prémie, osobné ohodnotenie...

• Mzdové zvýhodnenia • Za prácu nadčas, nočnú prácu, sviatky, za prácu v sťaženom prostredí

Časová mzda

• Používa sa u zamestnancov, u ktorých sa nedá merať množstvo vykonanej práce inak ako časom • Môže byť stanovená ako • • Hodinová mzdová tarifa Mesačná mzdová tarifa • Využíva sa v administratíve, školstve, zdravotníctve...

Výpočet časovej mzdy

• Na základe hodinovej mzdovej tarify

Časová mzda = odpracované hodiny x mzdová tarifa

 Na základe mesačnej tarify

Časová mzda = mesačná mzda x počet odpracovaných dní počet pracovných dní v danom mesiaci

Riešte príklady

• Pracovník J. Pracovitý pracuje ako ošetrovateľ HD. V mesiaci júni odpracoval spolu 160 hodín. Je odmeňovaný časovou mzdou. Mzdová tarifa je vo výške 3,75 €/hod. Vypočítajte výšku jeho mzdy • Pracovník Ivan Horlivý, ktorý pracuje ako údržbár poľnohospodárskeho družstva odpracoval v mesiaci februári 2013 - 20 dní, pracovnú dobu ma 7,5 hodín. Jeho hodinová mzda je vo výške 3,50 EUR, Vypočítajte výšku jeho mzdy

Úkolová mzda

• Závisí od výkonu zamestnanca. Používa sa tam, kde je výkon možné merať pomocou noriem.

Úkolová mzda = úkolová sadzba za jednotku výkonu x výkon

Úkolovú sadzbu vypočítame

• Na základe

výkonovej normy množstva Úkolová sadzba = mzdová tarifa výkonová norma množstva

 Pani Cvernová pracuje ako šička. Prišíva gombíky na košele. Výkonová norma množstva 30 košieľ za hodinu, 240 za zmenu. Mzdová tarifa je 2 € za hod. Vypočítajte úkolovú mzdu.

je

Podielová mzda

• Predstavuje odmenu za podiel zamestnanca na výrobe alebo predaji statkov alebo služieb.

• Stanovuje sa % z tržby alebo zisku • Používa sa v oblasti obchodu a služieb

Podielová mzda = sadzba podielovej mzdy x výkon 60

Riešte príklad:

• Pani Burdová pracuje v butiku s odevmi. Má dohodnutú podielovú mzdu vo výške 10 % z tržby. V decembri dosiahla tržbu 5230 €. Vypočítajte podielovú mzdu.

Kombinovaná mzda

• Má podobu zmiešanej mzdy: • • Časovej a úkolovej Časovej a podielovej • Príklad: Pán Kolesár pracuje v autosalóne ako predavač. Má stanovenú fixnú ČM vo výške 590 €/mesiac a podielovú mzdu – 0,5 % z mesačnej tržby. V máji odpracoval plný počet dní a dosiahol tržbu 53 230,- €. Vypočítajte výšku jeho mzdy.

Zmluvná mzda

• Používa sa u vedúcich zamestnancov • Určuje sa na základe dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Naturálna mzda

• Je vyplácaná formou výrobkov alebo služieb.

• Môže sa vyplácať len so súhlasom zamestnanca a len ako časť zo mzdy.

• Časť mzdy zodpovedajúcu minimálnej mzde musí dostať zamestnanec v peniazoch.

Navrhnite mzdovú formu

a) b) c) d) e) f) g) Asistentka generálneho riaditeľa Brigádnik pri zbere ovocia Obchodný zástupca na predaj plastových okien Upratovačka v škole Prekladateľka Riaditeľ banky Predajca zájazdov v CK

Doplnkové mzdové formy

• Nesamostatné formy miezd, vyplácajú sa v kombinácii so základnými formami.

• Majú stimulačný charakter.

• Patria tam odmeny, prémie, osobné ohodnotenie, podiely na výsledku hospodárenia.

Mzdové zvýhodnenia

• Za prácu nadčas – dosiahnutú mzdu + 25 % z priemerného zárobku • Za sviatok – náhradu mzdy + mzdové zvýhodnenie 50 % z PZ • • Za nočnú prácu – dosiahnutú mzdu + 20 % MMN pre 1. stupeň Za prácu v sťaženom prostredí 20 % MMN pre 1. stupeň dosiahnutú mzdu +

Náhrady mzdy

• Za dovolenku • Pri dôležitých osobných prekážkach zamestnanca (ošetrenie, svadba...) • Pri prekážkach na strane zamestnávateľa (porucha stroja) • Pri výkone občianskej povinnosti (svedectvo, darovanie krvi, povinné lekárske prehliadky...)

Splatnosť a výplata mzdy

• Mzda je splatná pozadu, najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca • Zaokrúhľuje sa na 2 desatinné miesta nahor • Vypláca sa vo výplatných termínoch

Zložky mzdy

Hrubá mzda

Základná mzda + Doplnková mzda + Mzdové zvýhodnenia + Náhrady mzdy

Mzda za odpracovaný čas