Oppijan verkkopalvelut

Download Report

Transcript Oppijan verkkopalvelut

Joonas Mäkinen
Oppijan palvelukokonaisuus
Korkeakoulujen valtakunnalliset IT-päivät
5.11.2013
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Esityksen rakenne
Oppijan verkkopalvelut ja opintopolku.fi
Oppijan verkkopalvelut osana SADe-ohjelmaa
Palvelut
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Oppijan verkkopalvelut
Ilmoittautuminen
ja haku esi- ja
perusopetukseen
Haku
perusopetuksen
jälkeiseen
koulutukseen
Todennetun
osaamisen rekisteri
Haku
korkeakouluihin
www.opintopolku.fi
Asiakaspalveluratkaisu
HOPS - työkalu
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Haku aikuiskoulutukseen
Rakenteiset ja sähköiset
opetussuunnitelmat ja
tutkinnon perusteet
yhdistää samaan osoitteeseen kansalaisille ja kaikkien
koulutussektoreiden virkailijoille tarjottavat palvelut:
koulutus- ja hakutieto
sähköiset haut koulutuksiin
sähköisen asioinnin (tunnistautumalla eri tasoisia
palveluita)
virkailijoiden palvelut (virkailijan sähköinen työpöytä)
jossa käsillä ajankohtaisviestintä, ohjeistus ja tiedotus sekä
tarvittavat sovellukset, esimerkiksi tarjontatietojen päivitys,
haku- ja valintarekisteri, opetussuunnitelmien ja tutkintojen
perusteiden julkaisualusta
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
muuttaa koulutustarjonnan tarkastelua
saman alan eritasoinen koulutus löytyy aiempaa
helpommin (mm. teemahaut)
eri koulutussektoreiden koulutustarjonta esitetään
mahdollisimman yhdenmukaisesti; periaatteessa samat
tiedot tallennetaan kaikilta eri koulutusasteilta
yhteishakujen ulkopuolisia hakuja näkyviin
reaaliaikaisesti
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
palvelut rakennetaan vaiheittain, yhteiskäyttöisyys
huomioiden
Kehittämisessä edetty perusopetuksen jälkeisen
koulutuksen tarpeet edellä, siirtyminen korkeakoulujen
erityistarpeisiin alkanut
Kehittäminen jatkuu ja uusia ominaisuuksia lisätään
vaiheittain; ml. ohjausta tukevia toimintoja
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Lisätietoa opintopolku.fi-palvelusta
Verkossa:
• Opintopolku.fi
• Oph.fi/oppijanpalvelut
• Oph.fi/kshj
• www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/vir
eilla_koulutus/opiskelijavalinnat/
Sähköpostilla:
• [email protected]
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Oppijan verkkopalvelut tehdään osana
SADe-ohjelmaa
kohti hallitusohjelman ”koulutuksen sähköistä
sivistyskeskusta”
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
SADe-ohjelma (VM) - Sähköisen asioinnin ja demokratian
vauhdittamisohjelma
Yhtenäiset toteutusperiaatteet
•
Hyödynnetään yhteisiä avoimia
rajapintoja ja palveluita sekä hyviä
käytäntöjä
•
Kehitetään organisaation
toimintatapoja
•
Tehdään tiivistä yhteistyötä muiden
kehityshankkeiden kanssa
•
Ohjelman hallintamalli ja
kustannushyötylaskenta
•
SADe -arkkitehtuuritarkastelu
•
Noudatetaan yhteisiä toimintamalleja
Kansalliset kielet, avoin lähdekoodi, tietosuoja, esteettömyys, ICT:n
ympäristövaikutusten huomioiminen, vuorovaikutus käyttäjien ja
markkinoiden kanssa
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Opetushallituksessa tehtävien palvelujen
toteuttamisen periaatteet
Arkkitehtuurilähtöinen kehittäminen
Palvelukeskeinen arkkitehtuuri (SOA)
– yksi asia yhden kerran
Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja linsenssointi
Avoimet rajapinnat ja avoin data
Yhteiskäyttöiset palvelut
Ketterät menetelmät
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Tulokset julkaistaan
Hankkeessa tuotettu arkkitehtuuridokumentaatio
https://confluence.csc.fi/display/kshj/Arkkitehtuuri
Määrittelyt löytyvät:
https://confluence.csc.fi/display/oppija/
Avoimen lähdekoodin julkaisu osoitteessa:
http://www.github.com/opetushallitus (yhtenäinen
malli julkaisemiseen on työn alla)
Yhteentoimivuus.fi –portaalin hyödyntäminen
• OHA-kirjasto?
• Kansallinen palveluhakemisto?
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Oppijan palvelukokonaisuuden palvelut
Koulutustarjontatietojen hallintapalvelu,
Koodistopalvelu, Tunnistaminen, yksilöinti,
käyttöoikeudet, OID
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
”Palvelukennot” 20+6
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Koulutustarjontatietojen hallintapalvelu
Koulutustoimijat ja oppilaitokset tallentavat
koulutustarjontatietonsa Oppijan
palvelukokonaisuuteen
Tiedot voi joko päivittää näytöillä tai siirtää
koulutustoimijan ja oppilaitoksen omasta
tietojärjestelmästä
Koulutustoimijan ja oppilaitoksen on myös mahdollista
siirtää tarjontatiedot omiin järjestelmiin
Tiedonsiirtopalvelussa sekä lähettäjän että
vastaanottajan käyttämän koodiston tulee olla sama
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Koulutustarjontaan tallennettavia tietoja käytetään
valtakunnalliseen koulutustiedotukseen oppijoille ja
viranomaisille, hakujen ja valintojen toteutukseen,
seurantaan ja arviointiin sekä tilastointiin.
Palvelun tietoja välitetään myös kolmansille osapuolille
(Kela, Tilastokeskus jne.)
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Koulutustarjontatiedon tulee olla määrämuotoista,
määrämittaista ja rakenteista, jotta oppija voi vertailla
eri koulutuksia helposti keskenään
Useat koulutustarjontatiedot (mm. tutkinnot,
tutkintonimikkeet, koulutusalat) tulevat koodistosta,
jota virkailijat eivät voi muuttaa
Koulutustarjontatietoihin tallennetaan opetuskieli/kielet, ja koulutuksen kuvaukset on kirjoitettava
ainakin sillä/niillä. Lisäksi kuvauksia voi kirjoittaa millä
tahansa kielellä
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
…teknisemmin
Koulutuksen järjestäjä voi tallentaa koulutustarjontansa palveluun
haluamallaan tarkkuustasolla: tutkinnosta yksittäiseen opintoon
Koulutustarjonta voi muodostaa hierarkkisia kokonaisuuksia
Yhdestä koulutuksesta voi muodostaa useita hakukohteita tai
useista koulutuksista voi muodostaa yhden hakukohteen (vrt.
https://confluence.csc.fi/display/oppija/Koulutuksen+rakenne)
Virkailija voi kopioida Oppijan palvelukokonaisuudessa jo olevia
koulutustarjontatietoja aikaisemmilta vuosilta ja kausilta tai
toimipisteistä toisiin. Kopioinnissa sekä koulutukset että
hakukohteet kopioituvat.
Koulutus ja hakukohde saavat OID-koodin, joka on yksilöivä
tunniste (solmuavaruus toinen kuin esim. henkilöllä)
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Koodistopalvelu
”Kaikki mikä ei ole vapaata tekstiä, on koodisto”
Perustuu JHS-työryhmän suositusluonnokseen ja sen
yhteydessä tehtyyn ylätason vaatimusmäärittelyyn
Käsitellyt tiedot ovat pääosin koodistoja tai luokituksia
Palvelun avulla koodistoja voidaan jakaa ja hallinnoida
keskitetysti
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Palvelun keskeiset ominaisuudet
Koodistojen keskitetty hallinnointi
Koodistojen jakelu web-käyttöliittymän kautta ja wsrajapinnan kautta
Koodistojen tuonti ulkoisesta lähteestä ym.
metodikutsuja käyttäen
Mahdollisuus määrittää siirtotiedoston tyyppi ja
merkistö
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Mahdollisuus luoda hierarkkisia koodistoja, esim.
aluejaot: maakuntien kunnat
Mahdollisuus luoda rinnasteisia koodistoja, esim.
Kielikoodit RU = SV (sama merkitys, eri koodi)
Koodistojen ja koodien versionhallinta
Monipuoliset metatiedot
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Koodisto-todellisuuden haasteita
On paljon yhteisiä koodistoja mutta ei yhteistä
keskitettyä jakelukanavaa, eikä keskitettyä hallinnointia
• Valtava määrä päällekkäistä ylläpitoa
• Tiedot eivät ole automaattisesti yhteensopivia
Tiedon siirrettävyys kuitenkin edellyttää yhteisiä
koodistoja
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Tunnistaminen, yksilöinti, käyttöoikeudet
Henkilö tunnistetaan Oppijan palvelukokonaisuudessa
Henkilö yksilöidään Oppijan palvelukokonaisuudessa
Henkilö voi toimia hänelle Oppijan
palvelukokonaisuuteen myönnettyjen käyttöoikeuksien
rajoissa
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Opintopolku-palvelussa henkilöllä voi olla vain yksi identiteetti
jolla voi olla: useita tunnistautumistapoja, useita
käyttäjätunnuksia, useita käyttöoikeuksia, useita rooleja.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Henkilön yksilöivä tunniste
HETU:n ongelmia
•
Voi muuttua
•
Sen saaminen ulkomaalaisille kestää liian kauan
•
Sisältää tarpeetonta tietoa iästä ja sukupuolesta
SATU eli sähköisen asioinnin tunnistenumero
•
Korjaa osan HETU:n ongelmista, mutta ei kaikkia
Oppilaitosten omat opiskelijanumerot
Miten ulkomaalainen yksilöidään?
•
Nimi ei yksilöi henkilöä
•
Osoite, syntymäpaikka, syntymäaika, kansalaisuus,
passinumero…
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Oppijanumero on yksilöivä tunniste
Kaikki hakijat Suomessa yksilöidään, ja jokaiselle annetaan uniikki
tunniste – oppijanumero
•
HETU:lliset yksilöidään automaattisesti ja näille annetaan
oppijanumero
•
HETU:ttomien kohdalla tehdään virkailijatoimenpiteenä
yksilöinti
Numero ei sisällä mitään tietoa oppijasta, se on vain yksilöivä
koodi – siksi ei käytetä juoksevaa numeroa
Nykyiset vastineet HAREK/AMKOREK/YSHJ/KOULUTAhakijanumerot yhdistetään oppijanumeroksi
•
Siirtyvät tiedonsiirtojen mukana jo nyt oppilaitoksiin yms.
Kaikki opintopolku.fi-käyttäjät saavat jo nyt yksilöivän
oppijanumeron (OID)
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Oppijanumeron teknistä sisältöä
Oppijanumero on rakenteellinen osa kansainvälistä OID-koodistoa
•
Periaatteessa luettavissa myös ulkomaisissa järjestelmissä
•
Luo uusia mahdollisuuksia kansainvälisen liikkuvuuden tueksi
Oppijanumeron viimeinen numero on tarkistusmerkki
•
IBM Check 137 käytössä mm. viitenumeroissa, henkilökortissa
•
Tarkistuskoodi estää lyöntivirheitä
Oppijanumero kokonaisuudessaan (1.2.246.562.24.)10000000009
– (1.2.246.562.24.)99999999990
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
OID – avain onneen?
OID-standardi on kansainvälinen
Liittyy osaksi kv-standardia: ISO OID-hierarkia
JHS 159 ohjeistaa OID-yksilöintitunnuksen käytöstä
OID on hierarkkinen koodi, jonka loppuosa on
Oppijanumero/koulutuskoodi/hakukohdekoodi jne.
•
Tiedonsiirroissa siirretään aina koko numerorimpsu
OPH:lle on myönnetty oma puu 1.2.246.562
•
Henkilön yksilöintiin alipuu 1.2.246.562.24.[oppijanumero]
OID:ia voidaan käyttää Oppijan palvelukokonaisuudessa
yksilöintiin: oppija, koulutus, hakukohde, organisaatio jne.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
standardi
10
Y-tunnus
…
0
1
ylläpito
Suomi
Ranska
Elisa
344
…
Tilastokeskus
OID-hierarkia
2
3
jäsenvaltio
250
277
joint-iso-itu-t
2
246
…
Australia
ISO
1
0
36
ITU-T
…
jäsenorganisaatio
826
…
UK
551
Valvira
840
USA
…
562
Opintohallinto
10
11
16
24
organisaatio
asiakirja
laskutus
henkilö
34397748046
Oppijanumero
1.2.246.562.24.34397748046
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Kiitos!
[email protected]
http://www.oph.fi/kshj/
”Meiltähän tämä käy”
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi